QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014

17 11 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:34

hạn sinh viên đăng ký tốt nghiệp theo kế hoạch năm học, Phòng ĐTĐH lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trình Hiệu trưởng; trường hợp đặc biệt khác phải Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét duyệt Hội đồng xét tốt nghiệp Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng ủy quyền làm chủ tịch, Trưởng (Phó) phòng ĐTĐH làm thư ký, Viện trưởng ủy viên Căn đề nghị Phòng ĐTĐH Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký định công nhận tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Quy trình in phơi bằng, in quản lý thực theo Quy định quản lý văn bằng, chứng Trường Quy trình xét tốt nghiệp cấp cho sinh viên phải hoàn thành thời hạn tháng kể từ sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp Trong thời gian chờ cấp bằng, Viện có trách nhiệm in cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp CHƢƠNG VII NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC Điều 30 Học phí Sinh viên đóng học phí theo học kỳ, tính theo tổng số tín học phí (TCHP) học phần đăng ký học thành công Căn quy định hành Nhà nước chi phí đào tạo thực tế, năm Hiệu trưởng ban hành định cách tính số TCHP loại học phần mức học phí TCHP cho chương trình khóa đào tạo Sinh viên có định nghỉ học, thơi học, chuyển trường học kỳ phải đóng học phí sau: a) Sinh viên làm đơn xin nghỉ học, thơi học chuyển trường vòng tuần đầu học kỳ miễn 100% học phí học kỳ b) Sinh viên làm đơn xin nghỉ học, học chuyển trường đợt A học kỳ giảm 50% học phí học kỳ c) Trong trường hợp lại, sinh viên phải đóng 100% học phí học kỳ Sinh viên diện xét miễn giảm học phí theo quy định chung Nhà nước Sinh viên khơng xét miễn giảm học phí học kỳ hè, học phí học lại, học cải thiện điểm, học ngồi chương trình học q thời gian theo kế hoạch Điều 31 Học bổng Học bổng gồm loại: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng sách học bổng tài trợ Chế độ học bổng khuyến khích học tập học bổng sách thực theo quy định hành Nhà nước Việc xét học bổng tài trợ thực theo điều kiện quy trình riêng Các loại học bổng cấp thời gian theo kế hoạch khóa học Thời gian nghỉ học dài hạn, thời gian kéo dài thời gian học lấy thứ hai không xét cấp học bổng 16 Điều kiện cần để xét học bổng khuyến khích: a) Sinh viên khơng có học phần khơng đạt học kỳ b) Số tín đạt học kỳ số tín theo kế hoạch học tập chuẩn chương trình đào tạo c) Điểm trung bình học kỳ điểm trung bình tích lũy đạt loại trở lên Điều 32 Cảnh cáo kỷ luật Cảnh cáo kỷ luật hình thức giáo dục cho sinh viên đạo đức kỷ luật học đường, bao gồm thái độ học, thái độ trung thực hoàn thành tập nhà, tập lớn, đồ án môn học, thi thi, Cảnh cáo kỷ luật có mức (1, 2, 3), khơng có tính giảm nhẹ Trong suốt khóa đào tạo, lần bị nhận hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên vi phạm quy chế thi thi vi phạm nội quy học đường, sinh viên bị nâng mức cảnh cáo kỷ luật Sinh viên nhận cảnh cáo kỷ luật mức bị đưa vào danh sách xét buộc học Sinh viên vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật theo quy chế tuyển sinh hành Bộ Ngoài ra: a) Sinh viên chịu hình thức cảnh cáo đình thi, thi bị nâng mức cảnh cáo kỷ luật b) Sinh viên thi hộ nhờ thi hộ bị nâng hai mức cảnh cáo kỷ luật Xử lý sinh viên nộp học phí muộn: a) Sinh viên nộp học phí muộn, khơng q tuần so với thời hạn quy định bị nâng mức cảnh cáo kỷ luật b) Sinh viên nộp học phí muộn tuần so với thời hạn quy định bị nâng hai mức cảnh cáo kỷ luật Sinh viên lần đầu vi phạm bị đình học tập học kỳ chính, lần thứ hai bị buộc học Điều 33 Điều khoản thi hành Quy chế áp dụng từ năm học 2013-2014 cho tất khóa đại học quy, trừ số điều khoản áp dụng thời gian độ sau: Điểm c khoản điểm a khoản Điều 13 Hiệu trưởng định điều chỉnh để áp dụng cho học kỳ năm học 2013-2014 Khoản Điều 26 khoản Điều 28 áp dụng từ năm học 2014-2015 KT HIỆU TRƢỞNG PHÓ HIỆU TRƢỞNG PGS Nguyễn Cảnh Lƣơng 17
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014, QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn