THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

73 10 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường ĐHDL Phương Đông CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Báo cáo Thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Điều 12 Nội dung công khai Công khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế: a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện đối tượng tuyển sinh sở giáo dục, chương trình đào tạo mà sở giáo dục thực hiện, yêu cầu thái độ học tập người học, hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt người học sở giáo dục, điều kiện sở vật chất sở giáo dục, đội ngũ giảng viên, cán quản lý phương pháp quản lý sở giáo dục; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ vị trí làm việc sau tốt nghiệp trình độ theo ngành đào tạo (Theo Biểu mẫu 20) b) Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng sinh viên, học viên nghiên cứu sinh trình độ đào tạo, hệ đào tạo chuyên ngành đào tạo, có phân biệt số lượng sinh viên, học viên nghiên cứu sinh theo kết tốt nghiệp, theo đơn đặt hàng nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm học lên trình độ cao sau năm trường (Theo Biểu mẫu 21) c) Các mơn học khóa học, chun ngành: công khai giảng viên giảng dạy giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích mơn học, nội dung lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên d) Giáo trình, tài liệu tham khảo sở giáo dục tổ chức biên soạn: cơng khai tên giáo trình (kể giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành đ) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: cơng khai tên đề tài, họ tên người thực người hướng dẫn, nội dung tóm tắt e) Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng nhà nước, địa phương doanh nghiệp: đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ kết đào tạo g) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử tư vấn: tên dự án tên nhiệm vụ khoa học cơng nghệ, người chủ trì thành viên tham gia, đối tác nước quốc tế, thời gian kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm dự án nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn h) Hội nghị, hội thảo khoa học sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự i) Kiểm định sở giáo dục chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: a) Cơ sở vật chất: số lượng diện tích giảng đường, phòng học, phòng chun mơn, xưởng thực tập, ký túc xá khu thể thao, loại thiết bị đào tạo thí nghiệm sử dụng (Theo Biểu mẫu 22) b) Đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 23) Sơ lược lý lịch giảng viên: họ tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức danh, trình độ chun mơn, cơng trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu nước quốc tế, báo đăng tải nước quốc tế; thông tin họ tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên hướng dẫn bảo vệ thành cơng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực Số lượng giảng viên, cán quản lý nhân viên đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ thời gian đào tạo bồi dưỡng năm học năm Cơng khai thu chi tài chính: a) Thực quy định điểm a, c, d, đ khoản Điều Quy chế b) Mức thu học phí khoản thu khác cho năm học dự kiến khóa học c) Các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn nguồn thu hợp pháp khác d) Chính sách học bổng kết thực năm học Căn vào khoản quy định trên, Trường ĐHDL Phương Đông xin báo cáo theo biểu mẫu đây: Biểu mẫu 20 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo) Công khai cam kết chất lượng đào tạo sở giáo dục đại học, năm học 2009-2010 Công khai cam kết chất lượng đào tạo sở giáo dục đại học, năm học 2009-2010 STT Nội dung I Điều kiện tuyển sinh II Chương trình đào tạo mà sở giáo dục thực Yêu cầu thái độ học tập người học III IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt Hệ TCCN Kế toán Xét tuyển hồ sơ, khơng thi tuyển: + Thí sinh tốt nghiệp THPT tương đương + Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tương đương chưa đỗ với điều kiện: - Ngành Kế toán: Điểm thi tốt nghiệp điểm tổng kết năm học lớp 12 mơn Tốn, Văn, Ngoại ngữ từ trở lên Kế toán - Nội dung chi tiết xem chương trình giáo dục kèm theo Du lịch Xét tuyển hồ sơ, không thi tuyển: + Thí sinh tốt nghiệp THPT tương đương + Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tương đương chưa đỗ với điều kiện: Ngành Du lịch: Điểm thi tốt nghiệp điểm tổng kết năm học lớp 12 mơn Tốn, Văn, Ngoại ngữ từ trở lên Tin học Xét tuyển hồ sơ, không thi tuyển: + Thí sinh tốt nghiệp THPT tương đương + Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tương đương chưa đỗ với điều kiện:  Ngành Tin học: Điểm thi tốt nghiệp điểm tổng kết năm học lớp 12 mơn Tốn, Lý, Hóa từ trở lên Du lịch - Nội dung chi tiết xem chương trình giáo dục kèm theo Tin học - Nội dung chi tiết xem chương trình giáo dục kèm theo - Rèn luyện tính trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ người làm cơng tác kế tốn sau - Thường xun rèn luyện tính kỷ luật; làm tốt nhiệm vụ sinh viên - Thực Quy chế, Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo trường ĐH Phương Đông - Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, động, cẩn thận, thân thiện giao tiếp tốt người làm ngành Du lịch, sau - Thường xuyên rèn luyện tính kỷ luật; làm tốt nhiệm vụ sinh viên - Thực Quy chế, Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo trường ĐH Phương Đông - Hệ thống phần mềm kế toán máy liên kết doanh nghiệp để sinh viên thực tập - Các tuyến điểm du lịch Khoa trung cấp dạy nghề trực tiếp tổ chức giúp sinh viên thực tập thực - Rèn luyện tính kỷ luật, trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ; tác phong làm việc khoa học; tìm hội tiếp cận với cơng nghệ - Thường xun rèn luyện tính kỷ luật; làm tốt nhiệm vụ học sinh - Thực Quy chế, Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo trường ĐH Phương Đơng - Hệ thống phòng máy tính nối mạng nội bộ, Internet mở liên tục từ thứ đến thứ giúp sinh viên V VI VII người học sở giáo dục ngành Kế toán - Đội ngữ CNL-cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn thiết lập kế hoạch học tập - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo trao đổi hoạt động học tập - Ký túc xá sở Hưng Ký hỗ trợ sinh viên điều kiện ăn ở, sinh hoạt hàng ngày tế liên kết doanh nghiệp kinh doanh du lịch để sinh viên thực tập ngành Du lịch - Đội ngữ CNL-cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn thiết lập kế hoạch học tập - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo trao đổi hoạt động học tập - Ký túc xá sở Hưng Ký hỗ trợ sinh viên điều kiện ăn ở, sinh hoạt hàng ngày Điều kiện sở vật chất sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viên…) Đội ngũ giảng viên cán quản lý - Xem biểu mẫu 22 – công khai CSVC trường ĐH Phương Đông - Xem biểu mẫu 22 – công khai CSVC trường ĐH Phương Đông thực hành thực tế liên kết doanh nghiệp để sinh viên thực tập chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Đội ngữ CNL-cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn thiết lập kế hoạch học tập - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo trao đổi hoạt động học tập - Ký túc xá sở Hưng Ký hỗ trợ sinh viên điều kiện ăn ở, sinh hoạt hàng ngày - Xem biểu mẫu 22 – công khai CSVC trường ĐH Phương Đông - Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành hệ đại học - 03 cán quản lý Khoa Trung cấp dạy nghề - Xem thêm biểu mẫu 23 công khai Đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên • Về kiến thức chun mơn: Có khả thực tốt - Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành hệ đại học - 03 cán quản lý Khoa Trung cấp dạy nghề - Xem thêm biểu mẫu 23 công khai Đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên • Về kiến thức chun mơn: Nắm vững kiến thức - Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành hệ đại học - 03 cán quản lý Khoa Trung cấp dạy nghề - Xem thêm biểu mẫu 23 công khai Đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên • Về kiến thức chun mơn: Nắm vững kiến thức Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt nhiệm vụ tổ chức thực cơng tác kế tốn loại hình doanh nghiệp loại hình tổ chức khác Có khả học tập, nghiên cứu để nâng trình độ cao  Về kỹ năng, thái độ đạo đức nghề nghiệp: Có kỹ thực hành nghiệp vụ kế tốn mức độ thành thục; có khả sử dụng thành thạo phần mềm kế tốn tổ chức sử dụng Có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện tính kỷ luật tìm hiểu chế độ sách nhà nước để làm tốt nhiệm vụ Trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ; tác phong làm việc khoa học  Trình độ ngoại ngữ đạt được: Chứng trình độ B du lịch, hệ thống khách san, nhà hàng, văn hố Việt nam, có khả phân tích mạnh du lịch hệ thống khách sạn, nhà hàng… ngành du lịch Có trình độ tin học ngoại ngữ để làm tốt công tác chuyên môn trường tiếp tục học tập để nâng trình độ cao  Về kỹ năng, thái độ đạo đức nghề nghiệp: Có khả lập kế hoạch cho việc khách sạn, nhà hàng loại hình hoạt động du lịch Có lực tổ chức loại hình kinh doanh du lịch khách sạn, nhà hàng Có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp Có tác phong làm việc khoa học, động, cẩn thận, tỷ mỉ, thân thiện giao tiếp tốt Có lực làm việc độc lập, biết sử dụng tin học, ngoại ngữ để lập kế hoạch, quảng bá, giao tiếp khách hàng nước sản phẩm du lịch Có sức khoẻ tốt để đáp ứng u cầu cơng việc  Trình độ ngoại ngữ đạt được: Chứng trình độ bản, sở chuyên sâu cơng nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý bảo trì hệ thống phần mềm, thực nhiệm vụ lập trình viên bậc trung có khả học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ cao  Về kỹ năng, thái độ đạo đức nghề nghiệp: Có kỹ thực hành cao: Phát sửa chữa phần cứng máy tính, Sử dụng thành thạo hệ điều hành MS-DOS, Window, Microsoft Office,… lập trình chương trình ngôn ngữ học Sử dụng thành thạo máy tính quản lý hệ thống đơn giản Có khả cơng tác độc lập, có khả chủ động sử dụng tin học công cụ để làm cơng tác Có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện tính kỷ luật tìm hiểu chế độ sách nhà nước để làm tốt nhiệm vụ Trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ; tác phong làm việc khoa học  Trình độ ngoại ngữ đạt được: Chứng trình độ VIII Vị trí làm việc sau tốt nghiệpở trình độ theo ngành đào tạo B B Có khả cơng tác độc Có khả làm việc Có khả thao tác lập; sử dụng tin học làm công cụ doanh nghiệp kinh kỹ thuật viên công việc hữu hiệu cho cơng tác kế tốn doanh du lịch, nhà hàng, lĩnh vực công nghệ phần khách sạn, … mềm, áp dụng nguyên tắc Tổ chức cơng tác kế tốn cơng nghệ phần mềm đơn vị cho minh bạch doanh nghiệp, trung tâm, viện hiệu để thực chức nghiên cứu, trường học… “giám đốc tài “ thủ trưởng Có khả làm việc phận kế tốn, tài doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức STT Nội dung I Điều kiện tuyển sinh II Chương trình đào tạo III Yêu cầu thái độ học tập người học IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt người học sở giáo dục Hệ Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng - Đối tượng tuyển sinh: học sinh THPT nước - Đạt điểm sàn theo quy chế chung Bộ Giáo dục Đào tạo điểm chuẩn trường ĐH Phương Đơng Xây dựng cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp - Nội dung chi tiết xem chương trình giáo dục xây dựng theo mẫu (quy định Bộ giáo dục Đào tạo CTGD ) kèm theo - Rèn luyện tính trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ người làm cơng tác kế toán sau - Thường xuyên rèn luyện tính kỷ luật; làm tốt nhiệm vụ sinh viên - Thực Quy chế, Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo trường ĐH Phương Đơng - Phòng thí nghiệm học đất, phòng đồ án, phòng ngoại ngữ phục vụ giảng dạy - học tập từ thứ đến thứ - Hệ thống phòng máy tính nối Cơng nghệ thơng tin - Đối tượng tuyển sinh: học sinh THPT nước - Đạt điểm sàn theo quy chế chung Bộ Giáo dục Đào tạo điểm chuẩn trường ĐH Phương Đông Công nghệ phần mềm - Nội dung chi tiết xem chương trình giáo dục xây dựng theo mẫu (quy định Bộ giáo dục Đào tạo CTGD ) kèm theo Công nghệ thông tin - Đối tượng tuyển sinh: học sinh THPT nước - Đạt điểm sàn theo quy chế chung Bộ Giáo dục Đào tạo điểm chuẩn trường ĐH Phương Đông Quản trị mạng -Nội dung chi tiết xem chương trình giáo dục xây dựng theo mẫu (quy định Bộ giáo dục Đào tạo CTGD ) kèm theo - Rèn luyện tính kỷ luật, trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ; tác phong làm việc khoa học; tìm hội tiếp cận với cơng nghệ - Thường xuyên rèn luyện tính kỷ luật; làm tốt nhiệm vụ sinh viên - Thực Quy chế, Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo trường ĐH Phương Đông - Rèn luyện tính kỷ luật, trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, xác, tỷ mỉ; tác phong làm việc khoa học; tìm hội tiếp cận với cơng nghệ - Thường xuyên rèn luyện tính kỷ luật; làm tốt nhiệm vụ sinh viên - Thực Quy chế, Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo trường ĐH Phương Đông - Hệ thống phòng máy tính nối mạng nội bộ, Internet mở liên tục từ thứ đến thứ giúp sinh viên thực hành thực tế liên kết doanh nghiệp để sinh viên thực - Hệ thống phàng máy tính nối mạng nội bộ, Internet giúp sinh viên thực hành thực tế liên kết doanh nghiệp để sinh viên thực tập chuyên ngành Quản trị V VI VII Điều kiện sở vật chất sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viên…) Đội ngũ giảng viên cán quản lý Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại mạng nội bộ, Internet mở liên tục từ thứ đến thứ giúp sinh viên thực hành thực tế liên kết doanh nghiệp để sinh viên thực tập chuyên ngành Hệ thống điện - Đội ngữ CNL-cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn thiết lập kế hoạch học tập - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo trao đổi hoạt động học tập - Ký túc xá sở Hưng Ký hỗ trợ sinh viên điều kiện ăn ở, sinh hoạt hàng ngày - Xem biểu mẫu 22 – công khai CSVC trường ĐH Phương Đông tập chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Đội ngữ CNL-cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn thiết lập kế hoạch học tập - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo trao đổi hoạt động học tập - Ký túc xá sở Hưng Ký hỗ trợ sinh viên điều kiện ăn ở, sinh hoạt hàng ngày mạng - Đội ngữ CNL-cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn thiết lập kế hoạch học tập - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo trao đổi hoạt động học tập - Ký túc xá sở Hưng Ký hỗ trợ sinh viên điều kiện ăn ở, sinh hoạt hàng ngày - Xem biểu mẫu 22 – công khai CSVC trường ĐH Phương Đông - Xem biểu mẫu 22 – công khai CSVC trường ĐH Phương Đông - Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành hệ đại học - 02 cán quản lý thuộc Khoa Kiến trúc Cơng trình - Xem thêm biểu mẫu 23 công khai Đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên  Về kiến thức chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng ngành - Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành hệ đại học - 06 cán quản lý Trung tâm Cao đẳng - Xem thêm biểu mẫu 23 công khai Đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên  Về kiến thức chuyên môn: Nắm vững kiến thức - Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành hệ đại học - 06 cán quản lý Trung tâm Cao đẳng - Xem thêm biểu mẫu 23 công khai Đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên  Về kiến thức chuyên môn: Nắm vững kiến thức Bi u m u 21 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … …… … … STT Ngành đào tạo A Các ngành đào tạo trình độ đại học Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Tiếng Nhật Quản trị doanh nghiệp Tài - Ngân hàng Kế toán Kỹ thuật điện Chơng trình đào tạo - Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Tiếng Nhật Quản trị doanh nghiệp Quản trị du lịch Tài - Ngân hàng Kế toán Kiểm toán Hệ thống điện Tự động hoá STT Ngành đào tạo Việt Nam học Quản trị văn phòng 10 Công nghệ thông tin 11 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 12 Công nghệ sinh häc 14 C«ng nghƯ kü tht m«i trêng C«ng nghƯ Cơ - Điện tử 15 Kỹ thuật Xây dựng 16 Kỹ thuật môi trờng Kỹ thuật Xây dựng công trình 13 17 18 KiÕn tróc 19 Kinh tÕ x©y dùng B Trình Cao đẳng Chơng trình đào tạo - Tiếng Việt Quản trị văn phòng Công nghệ phần mềm Quản trị mạng An toàn thông tin Công nghệ viễn thông Công nghệ điện tử số Công nghệ sinh học Nông nghiƯp C«ng nghƯ sinh häc C«ng nghiƯp - C«ng nghƯ kỹ thuật môi trờng - Công nghệ Cơ - điện tử - Xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp - Kỹ thuật môi trờng nớc - Xây dựng công trình giao thông - Kiến trúc công trình - Kiến trúc Phơng Đông - Kinh tế quản lý xây dựng C Trình STT Ngành đào tạo Quản trị kinh doanh Kế toán Công nghệ thông tin Kỹ thuật xây dựng trung c p chuyên nghi p Tin h c Du l ch H ch toán k toán - Chơng trình đào tạo Quản trị du lịch Kế toán Quản trị mạng Công nghệ phần mềm Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp Tin h c Du l ch H ch to¸n k to¸n
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn