HƯỚNG DẪNVỀ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI; HÌNH THỨC TRÌNH BÀY; NỘP QUYỂN VÀ QUYTRÌNH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:33

BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 HƯỚNG DẪN VỀ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI; HÌNH THỨC TRÌNH BÀY; NỘP QUYỂN VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành khối kỹ thuật – công nghệ hội đủ điều kiện theo qui định bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp sinh viên ngành khối kinh tế hội đủ điều kiện theo qui định bảo vệ trước hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp Quyển đồ án, khóa luận tốt nghiệp (gọi chung viết tắt ĐATN) thể kết cuối cá trình làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, sở quan trọng để thầy cô giáo Hội đồng chấm điểm tốt nghiệp Để thống cách trình bày ĐATN, Nhà trường hướng dẫn quy định viết trình bày sau: I Kế hoạch làm Đồ án, khóa luận tốt nghiệp TT Nội dung cơng việc Thời gian, địa điểm Chủ trì, thực - Giao đề tài ĐA/khóa luận cho HSSV - Phân cơng GV hướng dẫn 01/4/2017 - Phổ biến quy trình, thời gian, tiến độ thực ĐA/LV tốt nghiệp Khoa đào tạo/ Bộ môn GVHD duyệt đề cương đề tài ĐA/KL tốt nghiệp GV hướng dẫn 12/4/2017 Khoa duyệt đề cương đề tài ĐA/KL tốt nghiệp 15/4/2017 Trưởng khoa - Sinh viên làm đồ án theo đề cương duyệt yêu cầu GVHD Trước ngày bảo vệ GVHD - GVHD quy định tiến độ thực báo cáo HSSV Khoa đề xuất danh sách Hội đồng chấm ĐA/KL tốt nghiệp gửi phòng ĐT 20/5/2017 Khoa đào tạo Mối Hội đồng có từ 3-5 thành viên, có Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng ủy viên Ra định thành lập hội đồng chấm ĐA/KL tốt 25/05/2017 Phòng ĐT nghiệp Nộp Trước ngày Giáo vụ khoa - Mỗi sinh viên thực đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải nộp đủ quyển: 01 gửi GVHD 28/05/2017 lưu trữ khoa/bộ môn; 01 gửi phòng ĐT, sau chuyển lên thư viện lưu trữ Trước ngày GVHD nhận xét GV phản biện nhận xét 31/05/2017 Bảo vệ đồ án, khóa luận TN 01/6 đến 07/6 GVHD, GVPB Hội đồng chấm ĐA/KL tốt nghiệp II Quy trình bảo vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp - Chủ tịch Hội đồng đọc định thành lập Hội đồng chấm đồ án/khoá luận tốt nghiệp điều kiện buổi bảo vệ - Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ, trình tự buổi bảo vệ sinh viên - Uỷ viên thư ký gọi sinh viên vào bảo vệ theo thứ tự danh sách Hội đồng, đọc tên đề tài, người hướng dẫn - Sinh viên trình bày tóm tắt đồ án, khố luận tốt nghiệp; thời gian bảo vệ đồ án, khoá luận sinh viên (kể thời gian trình bày, thời gian hỏi Uỷ viên Hội đồng, thời gian trả lời sinh viên, ) tối đa 45 phút - Sau sinh viên trình bày tóm tắt đồ án/khố luận tốt nghiệp, uỷ viên thư ký người phản biện đọc nhận xét đánh giá người phản biện, đọc câu hỏi phản biện - Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi cho sinh viên - Sinh viên chuẩn bị trả lời câu hỏi phản biện thành viên Hội đồng - Uỷ viên thư ký người hướng dẫn đọc nhận xét, đánh giá người hướng dẫn - Các thành viên Hội đồng chấm điểm - Sau chấm xong đồ án/khoá luận tốt nghiệp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng ký biên chấm đồ án/khoá luận tốt nghiệp bảng điểm tổng hợp kết chấm điểm Thư ký hội đồng có trách nhiệm chuyển cho Phòng ĐT biên với kết bảo vệ đồ án/khoá luận sinh viên - Nhiệm vụ uỷ viên thư ký: Chuẩn bị phối hợp chuẩn bị điều kiện cho buổi bảo vệ; Ghi lại biên cho Hội đồng, cụ thể cho sinh viên sau : (1) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc (2) Tóm tắt phần trình bày sinh viên (3) Đọc ghi lại câu hỏi phản biện, ghi lại tóm tắt phần trả lời sinh viên (4) Ghi lại câu hỏi thành viên Hội đồng phần trả lời sinh viên câu hỏi (5) Ghi lại nhận xét, đánh giá Hội đồng sinh viên (6) Thống kê kết chấm điểm Hội đồng III Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp Cách thức đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp thực thơng qua hội đồng bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp Điểm đánh giá Hội đồng điểm trung bình cộng thành viên Hội đồng tham gia đánh giá Điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp điểm trung bình chung điểm đánh giá hội đồng điểm đánh giá giảng viên hướng dẫn; điểm đánh giá Hội đồng có trọng số 60%, điểm giảng viên hướng dẫn có trọng số 40% Điểm đánh giá giảng viên hướng dẫn thành viên Hội đồng chấm theo thang điểm 10 IV Hình thức trình bày Đồ án, khóa luận tốt nghiệp Đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình bày từ 15000 đến 25000 từ Nội dung phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị Được quy định cụ thể sau: Trang bìa - Bìa ngồi gáy: Bìa cứng, màu xanh dương sẫm, in chữ nhũ vàng quy cách Phụ lục Trang bìa: đặt sau trang lót, trình bày nội dung theo Phụ lục 2 Soạn thảo văn bản: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp sử dụng: phơng chữ Time New Roman cỡ chữ 13 hệ soạn thảo MSWord tương đương; mật độ bình thường, khơng nén dãn khoảng cách chữ, dãn dòng đặt chế độ 1.5 lines, lề 2.5 cm, lề cm, lề trái 3.5 cm, lề phải cm Số trang đánh giữa, phía đầu trang giấy Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang, hạn chế trình bày theo cách ĐATN in mặt giấy trắng khổ A4 (210 × 297 mm) Tiểu mục: Số thứ tự chương, mục lục đánh hệ thống số Ả rập, không dùng số La mã Các mục tiểu mục đánh số nhóm hai ba số, cách dấu chấm: số thứ chương, số thứ hai mục, số thứ ba tiểu mục Ví dụ: Chương 2.1 2.1.1 2.2 Trong tồn đồ án/khố luận phải thống định dạng tiểu mục Bảng biểu, hình vẽ, phương trình: Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ hình 3.4 có nghĩa hình thứ Chương Mọi đồ thị, bảng biểu số liệu lấy từ nguồn khác phải trích dẫn đầy đủ Viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận văn Không viết tắt cụm từ dài, mệnh đề; khơng viết tắt cụm từ xuất luận văn Nếu cần viết tắt từ thuật ngữ, tên quan, tổ chức,… viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt phải có bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) phần đầu luận văn Tài liệu tham khảo cách trích dẫn: Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý khơng phải riêng tác giả tham khảo bắt buộc phải trích dẫn rõ nguồn, xuất xứ danh mục tài liệu tham khảo luận văn Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xem phụ lục Mục lục: Đánh số thứ tự nội dung đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, xem phụ lục Nội dung, bố cục đồ án/ khóa luận tốt nghiệp - Trang bìa - Trang bìa phụ - Trang cảm ơn, trang nhận xét quan tác giả thực tập (nếu có) - Trang danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ … - Trang thuật ngữ, chữ viết tắt (nếu có) - Trang mục lục: đánh số thứ tự, trình bày theo mẫu - Trang mở đầu: Viết ngắn gọn Nói rõ lý chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi phương pháp nghiên cứu, kết cấu đề tài… - Phần nội dung: Bao gồm chương đồ án, khóa luận tốt nghiệp - Trang Kết luận: Khoá luận phải khẳng định kết đạt được, đóng góp đề xuất Kết luận cần ngắn gọn, khơng có lời bàn bình luận thêm - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục (nếu có) ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT - HUNG KHOA ……….…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên sinh viên: …………….………………………………….………… Lớp: ………………………… …… Khoá: ………………………… Ngành đào tạo: …………………… Hệ đào tạo: …………….……… 1/ Tên đồ án/khoá luận tốt nghiệp (ngắn gọn, xác súc tính) ………………… …………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………… 2/ Lý chọn đề tài (nếu có khơng q ½ trang) ………………… …………………………………………………………………… 3/ Nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu (không trang, không chi tiết) Chương/Phần …………………… ……………………………………………………… Chương/Phần …………………… ……………………………………………………… Chương/Phần …………………… ……………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… Kết luận kiến nghị 4/ Tài liệu, liệu tham khảo dự kiến ………………… …………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………… 6/Ngày giao đề tài: …… /…./20… 7/Ngày nộp : …… /…./20… Hà Nội, ngày CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN tháng năm 20… SINH VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng năm 200… TRƯỞNG KHOA (Ký, ghi rõ họ tên) -Yêu cầu: - Sinh viên nộp đề cương cho giáo vụ khoa (có chữ ký GVHD) trước …/…./20… Khoa (hoặc Bộ môn Khoa phân cơng, uỷ quyền) rà sốt, phê duyệt đề cương trước …/…./200… ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG KHOA:…………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : ………………………………… (Nhận xét GV hướng dẫn Nhận xét GV phản biện ) Họ tên sinh viên: …………………………………………………………….……… Tên đề tài: ………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… Người nhận xét (họ tên, học hàm, học vị): ………………………………………… Đơn vị cơng tác (nếu có): …………………… ………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT Về nội dung & đánh giá thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Về phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy số liệu: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Về kết đề tài: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Những thiếu sót vấn đề cần làm rõ (nếu có): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ý kiến kết luận (mức độ đáp ứng yêu cầu ĐA/KL tốt nghiệp, cho điểm đánh giá) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu hỏi người nhận xét dành cho học viên (nếu có): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày………tháng…… năm…… NGƯỜI NHẬN XÉT (chữ ký & họ tên) (Mẫu trang bìa) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT – HUNG (Bold, size 16) KHOA:…………………… (Bold, size 14) TÊN SINH VIÊN (Bold, size 18) TÊN ĐỀ TÀI (Bold, size 28) ĐỒ ÁN/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Bold, size 20) CHUYÊN NGÀNH: ……………… (Bold, size 18) HÀ NỘI, NĂM … (Bold, size 14) Ghi chú: Đồ án tốt nghiệp dùng cho khối kĩ thuật, cơng nghệ Khóa luận tốt nghiệp dùng cho khối khoa học xã hội, nhân văn (Mẫu bìa phụ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT – HUNG (Bold, size 16) KHOA:…………………… (Bold, size 14) ĐỒ ÁN/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Bold, size 28) CHUYÊN NGÀNH: ……………… (Bold, size 20) TÊN ĐỀ TÀI (Bold, size 24) SINH VIÊN THỰC HIỆN:…………………… LỚP :……………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ………………… (Bold, size 16) HÀ NỘI, NĂM … (Bold, size 14) (Mẫu phụ lục) MỤC LỤC ( Bold, size 14) MỤC LỤC…………………………………… : (size 12) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………… DANH MỤC HÌNH VẼ……………………… i ii iii MỞ ĐẦU……………………………………… CHƯƠNG 1.1 1.1.1…………………………………… 1.1.2…………………………………… 1.1.3 1.2 …………………………………… 1.2.1 ……………………… 1.2.2… 1.3 22 CHƯƠNG 2.1… 2.1.1… 2.1.2… 2.2 … … CHƯƠNG 3…………… ……………… KẾT LUẬN 50 120 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 130
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪNVỀ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI; HÌNH THỨC TRÌNH BÀY; NỘP QUYỂN VÀ QUYTRÌNH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, HƯỚNG DẪNVỀ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI; HÌNH THỨC TRÌNH BÀY; NỘP QUYỂN VÀ QUYTRÌNH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn