TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG NGANG, ĐỒ ÁN BTCT 2

14 19 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:19

ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG TÍNH TỐN THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG NGANG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU, MÔ TẢ KẾT CẤU KHUNG 1.1 Giới thiệu - Tính tốn thiết kế khung ngang trục sơ đồ trường học với kích thước mặt (13.1×34.2)m2 Cơng trình xây dựng TP.Sóc Trăng, thuộc vùng gió IIA, thuộc dạng địa hình C có hệ số k=1.2 1.2 Mô tả - - - - - Chọn kết cấu chịu lực hệ khung bê tơng cốt thép đổ tồn khối kết cấu dễ chế tạo, có độ cứng cao, tận dụng vật liệu địa phương, kết cấu có liên kết cứng nút liên kết cột với móng xem ngàm mặt móng Hệ khung chịu lực cơng trình hệ khơng gian xem tạo nên từ khung phẳng L 13110 L 34200     2.61  1.5 B 24300 B 13100 Cơng trình có tỉ số: nên cơng trình có mặt chạy dài nội lực chủ yếu gây khung ngang độ cứng khung ngang nhỏ nhiều lần độ cứng khung dọc tách riêng khung phẳng để tính nội lực Tính toán hệ khung thực theo sơ đồ khung phẳng theo phương cạnh ngắn hệ cơng trình + hệ dầm dọc Cơng trình khung bê tơng cốt thép tầng nhịp Để đơn giản tính tốn tách khung phẳng trục 5, bỏ qua tham gia chịu lực giằng móng kết cấu tường bao che Với kết cấu có chiều dài nhịp 7700mm, ta có giải pháp bố trí hệ dầm phụ Mục đích để chia nhỏ sàn nhằm tăng khả chịu lực, giảm độ võng, tăng khả chống nứt chống rung động Mặt kết cấu dầm sàn bố trí hình vẽ đây: SVTH: PHAN MINH TÚ Trang CHƯƠNG SƠ BỘ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN VÀ CHỌN VẬT LIỆU 2.1 Chọn vật liệu 2.1.1 Bê tông - Sử dụng bê tơng có cấp độ bền B25 Khối lượng riêng: Ɣbt=2500 (daN/m3) Cường độ chịu nén tính tốn bê tơng: Rb=145 (daN/cm2) Cường độ chịu kéo tính tốn bê tơng: : Rbt= (daN/cm2) Mơ đum đàn hồi E = 2.7 105 (daN/cm2) 2.1.2 Cốt thép - Thép AI: Ø< 10 mm (để làm thép đai, thép cho sàn, cầu thang…) + Cường độ chịu nén, kéo tính tốn: Rs = Rsc = 2250 (daN/cm2) + Cường độ chịu cắt tính tốn cốt ngang: Rsw = 1750 (daN/cm2) + Mô đum đàn hồi: Eb = 2.1106 (daN/cm2) - Thép AII: Ø ≥ 10 mm (để làm cốt thép cho dầm, cho cột, cho móng) + Cường độ chịu nén, kéo tính tốn: Rs = Rsc = 2800 (daN/cm2) + Cường độ chịu cắt tính tốn cốt ngang: Rsw = 2250 (daN/cm2) + Mô đum đàn hồi: Es = 2.1106 (daN/cm2) 2.2 Chọn sơ kích thước tiết diện 2.2.1 Chọn chiều dày sàn  Chiều dày sàn phụ thuộc: tải trọng, vật liệu, loại bản, mục đích sử dụng, yêu cầu sử dụng, điều kiện môi trường làm việc, độ cứng hiệu kinh tế l2 �2 l - Xét tỉ số : : sàn dầm làm việc theo phương l2 �2 l1 : sàn kê cạnh làm việc theo phương - Chiều dày sàn chọn sơ theo công thức: hb   Trong đó: D �l1 �hmin m ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG + D  0.8 �1.4 phụ thuộc vào tải trọng, chọn D=1 m  30 �35 loại dầm m  40 �45 loại kê l1 : cạnh ngắn ô + hmin : chiều dày tối thiểu theo quy định loại sàn + + + Bảng 2-1 Sơ kích thước tiết diện sàn ST TÊN Ơ SÀN KÍCH THƯỚC Ô SÀN l2 (m) 4.1 TỶ SÔ l1/l2 LOẠI Ô SÀN HỆ SỐ m D hbtt (mm) hbchọn (mm) 1.05 Bản kê 40 97.5 100 S1 l1 (m) 3.9 S2 3.45 3.9 0.88 Bản kê 40 86 100 S3 2.3 3.9 1.7 Bản kê 40 27.5 80 `4 Ssn 2.3 3.9 1.7 Bản kê 40 57.5 80 Sm 3.45 3.9 0.88 Bản kê 40 86 100 2.2.2 Chọn kích thước tiết diện dầm - Theo kinh nghiệm tiết diện dầm chọn sơ theo công thức: + k �l m gdhxrhxfh b  (0.3 �0.5)hd hd  +  Trong đó: + Đối với dầm phụ m  12 �16 + Đối với dầm m  �15 + Đối với dầm dọc m  12 �20 + l chiều dài nhịp dầm + k hệ số tải trọng k  �1.3 Bảng 2-2 Sơ kích thước tiết diện dầm VỊ TRÍ LOẠI DẦM SVTH: PHAN MINH TÚ l (mm) Hệ Số m Hệ số k hd (mm) hdchon Trang b (mm) Nhịp A,B D2,D5,D6 4100 (8-15) (277,33-512,5) 300 300 Nhịp B,C D2,D4,D6 6900 (8-15) (460-862) 600 300 Nhịp C,D D2,D4,D6 2300 (8-15) (153,3-287,5) 300 200 Dầm dọc D7-D10 D11-D14 D15-D18 3900 (12-20) (195-325) 300 200 2.2.3 Chọn kích thước tiết diện cột - Kích thước tiết diện cột phụ thuộc vào tải trọng, kích thước cột, vật liệu sử dụng, yê u cầu sử dụng, môi trường sử dụng, loại cột, chọn tiết diện cột phải đảm bảo điều kiện độ bền độ ổn định cột Cột chịu nén tải trọng đứng chịu mômen chủ yếu tải ngang Nếu nhà bố trí hệ lõi, vách, tường chịu phần lớn tải gió cột chịu nén gần tâm Vì thường chọn sơ kích thước cột theo trị số lực dọc ước định Diện tích tiết diện cột Ao xác định theo công thức N Ao  k � Rb  Trong đó: + k  �1.5 : hệ số kể đến ảnh hưởng mômen uốn, độ mảnh cột, hàm lượng cốt thép, lấy tùy thuộc vào vị trí cột Cột lấy k=1.2, cột biên lấy k=1.3 + Rb=145 (daN/cm2) : cường độ chịu nén tính tốn bê tơng + N: lực dọc cột,được tính tốn theo cơng thức gần sau: N  q �S xq N  q �S xq (kN)  Với: + q: tải trọng tương đương tính mét vng mặt sàn gồm tải trọng thường xuyên tạm thời sàn Thơng thường với nhà có chiều dày bé (10 �14)cm , có tường, kích thước cột dầm bé lấy q  (10 �14)kN/ m + + Sxq: tổng diện tích mặt sàn truyền tải vào cột xét Kiểm tra ổn định b  - lo �ob  31 b Trong + lo   H + b : bề rộng tiết diện cột + H: chiều cao tầng Đối với khung nhà nhiều tầng liên kết cứng dầm cột có từ nhịp trở lên, đổ BTCT toàn khối hệ số   0.7 Giả thiết chọn chiều sâu chơn móng: Hm=1.2m ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG Bảng 2-3 Sơ kích thước tiết diện cột Cột trục Tầng l(m) Sxq(m2) q(kN/m2) A 3.8 3.8 3.8 8 8 10 10 10 10 B 3.8 3.8 3.8 21.45 21.45 21.45 21.45 10 10 10 10 C 3.8 3.8 3.8 17.94 17.94 17.94 17.94 10 10 10 10 D 3.8 3.8 3.8 4.49 4.49 4.49 4.49 10 10 10 10 SVTH: PHAN MINH TÚ k Ao(cm2) b(cm ) h(cm ) Ac(cm2) b Kiểm tra 3 3 2 2 2 2 3 3 71.72 71.72 71.72 71.72 20 20 20 20 30 30 30 30 600 600 600 600 13.3 13.3 13.3 13.3 Đạt Đạt Đạt Đạt 177.5 177.5 177.5 177.5 20 20 20 20 30 30 30 30 600 600 600 600 13.3 13.3 13.3 13.3 Đạt Đạt Đạt Đạt 148.4 148.4 148.4 148.4 20 20 25 25 30 30 35 35 600 600 600 600 13.3 13.3 13.3 13.3 Đạt Đạt Đạt Đạt 40.2 40.2 40.2 40.2 20 20 25 25 30 30 35 35 600 600 875 875 13.3 13.3 13.3 13.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Trang CHƯƠNG LẬP SƠ ĐỒ TÍNH TỐN KHUNG NGANG 3.1 Mục đích Mục đích: chuyển từ sơ đồ thật sang mơ hình để dễ dàng tính tốn 3.2 Các giả thiết Trong hệ thống kết cấu khung, trường hợp khung ngang giống nhau, bố trí mặt với khoảng cách bước khung đặn tách khung ngang thành khung phẳng để tính tốn độc lập Trong trường hợp này, chấp nhận giả thiết đơn giản hóa sau: Tải trọng đứng gây chuyển vị ngang bé nên làm việc khung khơng đáng kể, bỏ qua để tính hệ gồm khung độc lập Tính tốn khung ngang thực theo sơ đồ khung phẳng theo phương cạnh ngắn cơng trình( phương có độ cứng độ ổn định hơn) Mơ hình hóa kết cấu khung thành đứng(cột) ngang(dầm), liên kết cứng với nút cứng Khung tính theo sơ đồ đàn hồi, để đơn giản ta lấy nhịp tính tốn từ trục đến trục Khơng tính đến tải trọng tác động bất thường như: động đất, biến dạng không nền, tác động cục bộ… Liên kết cột với móng liên kết ngàm mặt móng Chiều sâu chơn móng tùy thuộc vào địa chất cơng trình, khơng xác định địa chất giả thiết hm=1.2-1.5m Thiên an toàn bỏ qua làm việc đà kiềng, xem cột tầng cao 4.5m Có thể san phẳng độ cao trục dầm để đưa cơng trình độ cao độ chênh cao nhỏ 1/10 chiều cao tầng Trục dầm nhip AB: 300/2=150(mm) Trục dầm nhip BC: 600/2=300(mm) Trục dầm nhip CD: 300/2=150(mm) ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG CHƯƠNG MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI TẦNG Tĩnh tải phân bố Bảng 4-4 Tĩnh tải phân bố tầng 2,3,4 Kí hiệu gAB gBC gCD TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG 2,3,4 Loại tải trọng cách tính Tải trọng từ sàn S2 truyền vào dạng hình tam giác với tung độ lớn nhất: =2*3.928*2.4/2 =2*3.44*2.4/2 Trọng lượng thân dầm để phần mềm sap tự tính Tải trọng từ sàn S1 truyền vào dạng hình thang với tung độ lớn nhất: =2*3.928*4.45/2 =2*3.44*4.45/2 Trọng lượng thân dầm để phần mềm sap tự tính 1.Trọng lượng thân dầm để phần mềm sap tự tính 2.Trọng lượng từ sàn S3 truyền vào dạng hình tam giác với tung độ lớn =2*3.928*1.7/2 =2*3.44*1.7/2 9.43 8.256 17.48 15.31 6.68 5.85 Bảng 4-5 Tĩnh tải tập trung tầng 2,3,4 Kí hiệu TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG 2,3,4 Loại tải trọng cách tính Trọng lượng thân dầm dọc 200x300: =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 SVTH: PHAN MINH TÚ 4.6 4.2 Trang GA GB GB’ GC Do trọng lượng sàn S2 truyền có dạng hình thang =1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.928 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.44 Trọng lượng lan can hành lang tường gạch dày 100 xây dầm cao 0.9 m =2.6*0.9*3.8 =2.28*0.9*3.8 Tổng Cộng Trọng lượng thân dầm dọc 200x300 =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 Trọng lượng tường 200 xây dầm dọc dày 200 cao (3.5-0.3)=3.2(m) =4.58*3.2*3.8 =4.08*3.2*3.8 Do Trọng lượng sàn S2 truyền dạng hình thang =1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.928 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.44 Do Trọng lượng sàn S1 truyền hình tam giác =1/2*1.9*3.8*3.928 1/2*1.9*3.8*3.44 12.26 10.733 8.9 7.8 25.75 22.71 4.6 4.2 55.69 49.613 12.26 10.733 14.18 12.418 Tổng Cộng 86.73 Trọng lượng thân dầm dọc 200x300: =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.1)*3.8/2 4.18 =2*25*0.2*(0.3-0.1)*3.8/2 Do Trọng lượng từ sàn S1 truyền hình tam giác 28.36 2*1/2*1.9*3.8*3.928 2*1/2*1.9*3.8*3.44 64.526 Tổng Cộng Trọng lượng thân dầm dọc 200x300 =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 28.637 Trọng lượng tường 200 xây dầm dọc dày 200 cao: (3.5-0.3)=3.2(m) =4.58*3.2*3.8 =4.08*3.2*3.8 Do trọng lượng từ sàn S1 truyền hình tam 32.54 3.8 24.837 4.6 4.2 55.69 49.613 ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG giác =3.928*1.9*3.8*1/2 =3.44*1.9*3.8*1/2 Do Trọng lượng sàn S3 truyền hình thang =3.928*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 =3.44*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 Tổng Cộng GD gAB gBC gCD 12.418 9.849 8.626 84.32 Trọng lượng thân dầm dọc 200x300 = 2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 = 2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 Tải trọng từ sàn S3 truyền vào với tải hình thang: =3.928*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 =3.44*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 Trọng lượng lan can hành lang tường 100 xây dầm cao 0.9m =2.6*0.9*3.8 =2.28*0.9*3.8 Tổng Cộng Bảng 4-3 Tĩnh tải phân bố tầng mái Kí hiệu 14.18 4.6 4.2 9.849 8.626 8.9 7.8 23.347 TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính Tải trọng từ sàn S5 truyền vào dạng tam giác với tung độ lớn nhất: =2*3.14*2.4/2 2*2.72*2.4/2 Trọng lượng thân dầm để phần mền sap tự tính Tải trọng từ sàn S4 truyền vào dạng hình thang với tung độ lớn nhất: = 2*6.943*4.45/2 =2*6.05*4.45/2 Trọng lượng thân dầm để phần mềm sap tự tính Trọng lượng thân dầm để phần mềm sap tự tính Tải trọng từ sàn S6 truyền vào dạng hình tam giác =2*3.14*1.7/2 2*2.72*1.7/2 SVTH: PHAN MINH TÚ 74.837 20.606 7.53 6.528 30.896 26.923 5.34 Trang 4.624 Bảng 2-1 Tĩnh tải tập trung tầng mái TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG MÁI Kí hiệu Loại tải trọng cách tính Trọng lượng thân dầm dọc 200x300: =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 GA Tải trọng sàn S5 truyền với tải hình thang =3.14*1/2*(3.8+1.4)*1.2 =2.72*1/2*(3.8+1.4)*1.2 Trọng lượng thành sê nô xây tường gạch dày 100 cao 0.5m =2.6*0.5*3.8 =2.28*0.5*3.8 Tổng cộng Trọng lượng thân dầm dọc 200x300 =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 GB Trọng lượng sàn S5 truyền với tải hình thang = 3.14*1/2*(3.8+1.4)*1.2 =2.72*1/2*(3.8+1.4)*1.2 Trọng lượng sàn S4 truyền tải hình tam giác = 6.943*1/2*1.9*3.8 = 6.05*1/2*1.9*3.8 Tổng cộng Trọng lượng thân dầm dọc 200x300: =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 GB’ =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 Trọng lượng từ sàn S4 truyền với tải hình tam giác = 2*6.943*1/2*1.9*3.8 =2*6.05*1/2*1.9*3.8 Tổng Cộng Trọng lượng thân dầm dọc 200x300 =2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 =2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 GC Trọng lượng từ sàn S6 truyền với tải hình thang =3.14*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 =2.72*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 Trọng lượng sàn S4 truyền với tải hình tam giác =6.943*1.9*3.8*1/2 = 6.05*1/2*1.9*3.8 Tổng Cộng GD Trọng lượng thân dầm dọc 200x300 4.6 4.2 9.8 8.5 4.94 19.34 4.33 17.03 4.6 4.2 9.8 8.5 25.06 21.8 39.46 44.89 4.6 4.2 50.13 43.6 54.73 47.8 4.6 4.2 7.87 6.82 25.06 37.55 21.8 32.8 ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG = 2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 = 2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2 Tải trọng từ sàn S6 truyền vào với tải hình thang =3.14*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 =2.72*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2 Trọng lượng thành sê nô xây tường gạch dày 100 cao 0.5m =2.6*0.5*3.8 =2.28*0.5*3.8 4.6 4.2 7.87 6.82 4.94 4.33 Bảng 2-2 Hoạt tải - tầng 2,4 Kí hiệu Pht PB= PC PB’ HOẠT TẢI - TẦNG 2,4 Loại tải trọng cách tính Hoạt tải từ sàn S1 truyền lên với tải hình thang =2*200*3.8/2 =2*240*3.8/2 =2*70*3.8/2 Hoạt tải tập trung sàn S1 truyền vào tải hình tam giác =1/2*3.8*1.9*200 =1/2*3.8*1.9*240 =1/2*3.8*1.9*70  Hoạt tải từ sàn S1 truyền vào tải hình thang =2*1/2*(3.8+0.65)*1.9*200 =2*1/2*(3.8+0.65)*1.9*240 =2*1/2*(3.8+0.65)*1.9*70 760 912 266 722 866 252 1691 2029 591 Bảng 2-3 Hoạt tải - tầng Kí hiệu Ptg PA= PB PC=PD HOẠT TẢI - TẦNG Loại tải trọng cách tính  Hoạt tải phân bố từ sàn S2 truyền dạng tam giác với tung độ lớn nhất: =2*1/2*2.4*300 =2*1/2*2.4*360 =2*1/2*2.4*100  Hoạt tải sàn S2 truyền tải hình thang =1/2*(3.8+1.4)*1.2*300 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*360 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*100  Hoạt tải sàn S3 truyền tải hình chử nhật SVTH: PHAN MINH TÚ 720 864 240 936 1123 312 969 1163 323 Trang 11 =1/2*1.7*3.8*300 =1/2*1.7*3.8*360 =1/2*1.7*3.8*100 Bảng 2-4 Hoạt tải - tầng mái Kí hiệu Ptg PA= PB PC=PD HOẠT TẢI - TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính  Hoạt tải phân bố từ sàn S5 truyền dạng tam giác =2*1/2*2.4*75 =2*1/2*2.4*97.5  Hoạt tải sàn S5 truyền tải hình thang =1/2*(3.8+1.4)*1.2*75 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*97.5  Hoạt tải sàn S6 truyền tải hình chử nhật =1/2*1.7*3.8*75 =1/2*1.7*3.8*97.5 180 234 234 304.2 242 315 Bảng 2-5 Hoạt tải - tầng 2,4 Kí hiệu Ptg PA= PB PC=PD HOẠT TẢI - TẦNG 2,4 Loại tải trọng cách tính  Hoạt tải phân bố từ sàn S2 truyền dạng tam giác với tung độ lớn nhất: =2*1/2*2.4*300 =2*1/2*2.4*360 =2*1/2*2.4*100  Hoạt tải sàn S2 truyền tải hình thang =1/2*(3.8+1.4)*1.2*300 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*360 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*100  Hoạt tải sàn S3 truyền tải hình chử nhật =1/2*1.7*3.8*300 =1/2*1.7*3.8*360 =1/2*1.7*3.8*100 720 864 240 936 1123 312 969 1163 323 Bảng 2-6 Hoạt tải - tầng Kí hiệu HOẠT TẢI - TẦNG Loại tải trọng cách tính ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II Pht PB= PC GVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG Hoạt tải từ sàn S1 truyền lên với tải hình thang =2*200*3.8/2 =2*240*3.8/2 =2*70*3.8/2 Hoạt tải tập trung sàn S1 truyền vào tải hình tam giác =1/2*3.8*1.9*200 =1/2*3.8*1.9*240 =1/2*3.8*1.9*70 PB’  Hoạt tải từ sàn S1 truyền vào tải tam giác =1/2*3.8*1.9*200*2 =1/2*3.8*1.9*240*2 =1/2*3.8*1.9*70*2 760 912 266 722 866 252 1444 1733 505.4 Bảng 2-7 Hoạt tải - tầng mái Kí hiệu Ptg PA= PB PC=PD HOẠT TẢI - TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính  Hoạt tải phân bố từ sàn S5 truyền dạng tam giác với tung độ lớn nhất: =2*1/2*2.4*75 =2*1/2*2.4*97.5  Hoạt tải sàn S5 truyền tải hình thang =1/2*(3.8+1.4)*1.2*75 =1/2*(3.8+1.4)*1.2*97.5  Hoạt tải sàn S6 truyền tải hình chử nhật =1/2*1.7*3.8*75 =1/2*1.7*3.8*97.5 180 234 234 304 242 315 Bảng 2-8 Tải trọng gió tác dụng vào khung trục Tần g TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG K5 Wo B qd H(m) Z(m) ɣf k (daN/m) cd ch (m) (daN/m) 3.3 4.05 1.2 0.507 83 0.8 -0.6 3.8 153.4 3.3 7.35 1.2 0.596 83 0.8 -0.6 3.8 180.6 SVTH: PHAN MINH TÚ Trang 13 qh (daN/m) -115.1 -135.4 3.3 3.3 10.65 13.95 1.2 1.2 0.670 0.723 83 83 0.8 0.8 -0.6 -0.6 3.8 3.8 203.0 219.0 -152.2 -164.2
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG NGANG, ĐỒ ÁN BTCT 2, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG NGANG, ĐỒ ÁN BTCT 2, CHƯƠNG 2 SƠ BỘ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN VÀ CHỌN VẬT LIỆU, 2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện., CHƯƠNG 3 LẬP SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG NGANG.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn