Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:18

Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A SỐ LIỆU THIẾT KẾ STT Nhò p L1 (m) Nhò p L2 (m) Nhò p L3 (m) 59 5.1 6.1 3.1 Hoạt tải mái: Chie àu Cao H1( m) 3.8 Chie àu Cao H2( m) 3.3 Chie àu Cao H3( m) 3.3 Chie àu Cao H4( m) 3.3 Bươ ùc Khu ng B(m) 3.8 Hoạt tải pc (kG/ m2) 200 Vù ng gió III pcm = 75 kG/m2 I LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU Chọn vật liệu sử dụng: - Sử dụng bêtông cấp độ bền B20 có Rb = 115 kG/cm2 , Rbt = 8.8 kG/cm2 - Sử dụng thép : Nếu φ < 10 mm , dùng thép AI có Rs = Rsc = 2250 kG/cm2 Nếu φ ≥ 10 mm , dùng thép AII có Rs = Rsc = 2800 kG/cm2 Lựa chọn giải pháp kết cấu: Hệ kết cấu khung toàn khối , sàn sườn toàn khối, khơng bố trí dầm phụ , có dầm qua cột II XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG Tĩnh tải tính tốn: a) Sàn tầng 1, 2, 3: (chưa kể trọng lượng thân sàn) Vật liệu Chiều G Trọng lượng Dày (m) (kg/m3) tiêu chuẩn (kg/m2) Gạch ceramic lát 0.01 2000 20 SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Hệ số độ Tin cậy n 1.1 Trọng lượng Tinh toán (kg/m2) 22.0 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II Vữa đệm # 50 Vữa XM #50 trát trần Tổng cộng: GVHD: ThS Nguyễn Văn A 0.02 0.015 1800 1800 36 27 83.0 b) Sàn tầng Mái: (chưa kể trọng lượng thân sàn) Vật liệu Chiều G Trọng lượng Dày (m) (kg/m3) tiêu chuẩn (kg/m2) Gạch nem 0.02 1800 36 Vữa lót XM # 50 0.03 2000 60 Gạch hộp chống nóng 0.25 1200 300 Lớp BT chống thấm 0.05 2500 125 Vữa XM#50 trát trần 0.015 2000 30 Tổng cộng: 551.0 Hoạt tải tính tốn: ps = pc n = 200 * 1.2 psm = pcm.n = 75 * 1.3 1.3 1.3 46.8 35.1 103.9 Hệ số độ Tin cậy n Trọng lượng Tinh toán (kg/m2) 39.6 78.0 360.0 137.5 39.0 654.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.3 = 240.0 (kG/m2) = 97.5 (kG/m2) III TÍNH TỐN SƠ BỘ CÁC CẤU KIỆN Chọn chiều dày sàn : Sử dụng công thức : h= D * L1 ≥ hmin m Với hmin = mm D = ( 0.8 – 1.4 ) m = ( 40 – 45 ) Sơ chọn kích thước sàn tầng 2, 3, Tên ô D m L1 h(m) h chọn (m) S1(3.8x5.1m2) S2(3.8x6.1m2) S3(3.1x3.8m2) 1 40 40 40 3.8 3.8 3.1 0.095 0.095 0.0775 0.1 0.1 0.1 h chọn (mm) 100 100 100 Sơ chọn kích thước ô sàn tầng mái : Tên ô D m L1 h(m) h chọn (m) S1(3.8x5.1m2) S2(3.8x6.1m2) S3(3.1x3.8m2) 1.1 1.1 1.1 40 40 40 3.8 3.8 3.1 0.1045 0.1045 0.0853 0.1 0.1 0.1 h chọn (mm) 100 100 100 - Tĩnh tải phân bố tính tốn (tính trọng lượng thân BTCT) sàn tầng 2, 3, : gs = go + gbt = 103.9 + 2500 * 0.1 * 1.1 = 378.9 (kG/m2) - Tĩnh tải phân bố tính tốn (tính trọng lượng thân BTCT) sàn tầng mái : gsm = gom + gsm = 654.1 + 2500 * 0.1 * 1.1 = 929.1 (kG/m2) - Tổng tải trọng phân bố tính tốn (tính trọng lượng thân BTCT) sàn tầng 2,3,4 : SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A qs = gs + ps = 378.9 + 240.0 = 618.9 (kG/m2) - Tổng tải trọng phân bố tính tốn (tính trọng lượng thân BTCT) sàn tầng mái : qsm = gsm + psm = 929.1 + 97.5 = 1026.6 (kG/m2) Chọn kích thước tiết diện dầm khung : Theo cơng thức kinh nghiệm: h= k L m Với : L - nhịp dầm k - hệ số phụ thuộc vào tải trọng m - hệ số phụ thuộc đ/k liên kết k = – 1.3 m = – 15 a) Dầm AB (nhịp L1): Nhịp dầm L = L1 = 5.1 m Chọn k = ⇒h= k L 1*5.1 1*5.1 = ÷ = (0.6375 ÷ 0.34)m m 15 Chọn hd = 450 (mm), bề rộng dầm bd = 220 (m) b) Dầm BC (nhịp L2): Nhịp dầm L = L2 = 6.1 m Chọn k = ⇒h= k L 1*6.1 1*6.1 = ÷ = (0.7625 ÷ 0.4067)m m 15 Chọn hd = 550 (mm), bề rộng dầm bd = 220 (mm) c) Dầm CD ( nhịp L3 ): Nhịp dầm L = L3 = 3.1 m Chọn k = ⇒h= k L 1*3.1 1*3.1 = ÷ = (0.3875 ÷ 0.2067)m m 15 Chọn hd = 350 (mm), bề rộng dầm bd = 220 (mm) d) Dầm dọc trục A,B,C,D,E,F: Nhịp dầm L = B = 3.8 ( m ) Tải trọng tác dụng lên dầm “ không lớn “ , ta chọn k = ⇒h= k L 1*3.8 1*3.8 = ÷ = (0.475 ÷ 0.2533)m m 15 Chọn hd = 350 (mm), bề rộng dầm bd = 220 (mm) Chọn kích thước tiết diện cột khung: Diện tích tiết diện cột xác định theo công thức: A= k N Rb a) Cột trục A: Diện truyền tải vào cột A: SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II SA = B GVHD: ThS Nguyễn Văn A 5.1 L1 = 3.8* = 9.69 (m2) 2 - Lực dọc tải phân bố sàn tầng 2,3,4 N1 = qs.SA = 618.9 * 9.69 = 5997.14 (kG) - Lực dọc tải phân bố sàn mái N2 = qsm.SA = 1026.6 * 9.69 = 9947.75 (kG) - Lực dọc trọng lượng thân dầm dọc b.h.l.γ n = 0.35*0.22*3.8* 2500*1.1 = 804.65( kg ) Ndd = - Lực dọc trọng lượng thân dầm ngang b.h.l.γ n = 0.45*0.22* 2.55* 2500*1.1 = 694.24( kg ) Ndn = - Lực dọc trọng lượng thân tường dầm dọc tầng 2,3,4 Ntdd = b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.35) *3.8*1800*1.1 = 4883.08( kg ) - Lực dọc trọng lượng thân tường dầm ngang tầng 2,3,4 Ntdn = b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.45) * 2.55*1800*1.1 = 3165.72( kg ) - Lực dọc trọng lượng thân tường sê nô dầm dọc tầng mái b.h.l.γ n = 0.11*1.2*3.8*1800*1.1 = 993.17( kg ) Ntsn = - Lực dọc trọng lượng thân cột truyền vào: Nbtc = b.h.l.γ n = 0.22*0.35*15.2* 2500*1.1 = 3218.60( kg ) - Lực dọc tổng cộng truyền vào cột trục A : N= 3N1 + N2 + 4Ndd + 4Ndn + 3Ntdd + 3Ntdn + Ntsn + Nbtc = 3*5997.14 + 9947.75 + 4*804.65 + 4*694.24 +3*4883.08 + 3*3165.72 + 993.17 + 3218.60 = 62292.60 (kG) ⇒A= k N 1.5*62292.6 = = 812.51 (cm2) Rb 115 Vậy ta chọn kích thước cột trục A là: (220x350) mm có A = 770 cm b) Cột trục B: Diện truyền tải vào cột B : SB = B L1 + L2 5.1 + 6.1 = 3.8* = 21.28 (m2) 2 - Lực dọc tải phân bố sàn tầng 2,3,4 N1 = qs.SB = 618.9 * 21.28 SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 = 13170.19 (kG) Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A - Lực dọc tải phân bố sàn mái N2 = qsm.SB = 1026.6 * 21.28 = 21743.39 (kG) - Lực dọc trọng lượng thân dầm dọc b.h.l.γ n = 0.35*0.22*3.8* 2500*1.1 = 804.65( kg ) Ndd = - Lực dọc trọng lượng thân dầm ngang b.h.l.γ n = (0.45* 2.55 + 0.55*3.05)*0.22* 2500*1.1 = 1709.13(kg ) Ndn = - Lực dọc trọng lượng thân tường dầm dọc tầng 2,3,4 Ntdd = b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.35) *3.8*1800*1.1 = 4883.08( kg ) - Lực dọc trọng lượng thân tường dầm ngang tầng 2,3,4 Ntdn = b.h.l.γ n = 0.22* [ (3.3 − 0.45)* 2.55 + (3.3 − 0.55)3.05] *1800*1.1 = 6819.32(kg ) - Lực dọc trọng lượng thân cột truyền vào: Nbtc = b.h.l.γ n = 0.22*0.5*15.2* 2500*1.1 = 4598.00( kg ) - Lực dọc tổng cộng truyền vào cột trục B : N= 3N1 + N2 + 4Ndd + 4Ndn + 3Ntdd + 3Ntdn + Nbtc = 3*13170.19 + 21743.39 + 4*804.65 + 4*1709.13 +3*4883.08 + 3*6819.32 + 4598.00 = 111014.28 (kG) ⇒A= k N 1.2*111014.28 = = 1158.41 (cm2) Rb 115 Vậy ta chọn kích thước cột trục A là: (220x500) mm có A = 1100 cm c) Cột trục C : Diện truyền tải vào cột C : SC = B L1 + L2 6.1 + 3.1 = 3.8* = 17.48 (m2) 2 - Lực dọc tải phân bố sàn tầng 2,3,4 N1 = qs.SB = 618.9 * 17.48 = 10818.37 (kG) - Lực dọc tải phân bố sàn mái N2 = qsm.SB = 1026.6 * 17.48 = 17944.97 (kG) - Lực dọc trọng lượng thân dầm dọc b.h.l.γ n = 0.35*0.22*3.8* 2500*1.1 = 804.65( kg ) Ndd = - Lực dọc trọng lượng thân dầm ngang b.h.l.γ n = (0.35*1.55 + 0.55*3.05) *0.22* 2500*1.1 = 1343.10(kg ) Ndn = - Lực dọc trọng lượng thân tường dầm dọc tầng 2,3,4 Ntdd = b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.35) *3.8*1800*1.1 = 4883.08( kg ) - Lực dọc trọng lượng thân tường dầm ngang tầng 2,3,4 Ntdn = b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.55)*(0 + 3.05)*1800*1.1 = 3653.60(kg ) - Lực dọc trọng lượng thân cột truyền vào: Nbtc = b.h.l.γ n = 0.22*0.4*15.2* 2500*1.1 = 3678.40( kg ) - Lực dọc tổng cộng truyền vào cột trục C : N= 3N1 + N2 + 4Ndd + 4Ndn + 3Ntdd + 3Ntdn + Nbtc = 3*10818.37 + 17944.97 + 4*804.65 + 4*1343.10 +3*4883.08 + 3*3653.60 + 3678.40 = 88279.52 (kG) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II ⇒A= GVHD: ThS Nguyễn Văn A k N 1.2 x88279.52 = = 921.18 (cm2) Rb 115 Vậy ta chọn kích thước cột trục C là: (220x400) mm có A = 880 cm Cột trục A – Cột trục B – Cột trục C – Tầng tầng (220x350) mm (220x500)mm (220x400)mm Tầng tầng (220x300) mm (220x450)mm (220x350)mm Vì nhà có hình dạng đối xứng, nên tiết diện cột phân bố đối xứng qua trục nhà Mặt bố trí kết cấu ( MB sàn tầng điển hình ) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A IV SƠ ĐỒ TÍNH TỐN KHUNG PHẲNG ) Sơ đồ hình học : ) Sơ đồ kết cấu : a ) Nhịp tính tốn dầm : Nhịp tính tốn dầm AB : l AB = 5.1 − 0.25 = 4.975 ( m ) Nhịp tính tốn dầm BC : LBC = 6.1 ( m ) Nhịp tính tốn dầm CD : LCD = 3.1 ( m ) b ) Chiều cao tính tốn cột : Chiều cao cột lấy khoảng cách trục dầm Xác định chiều cao cột tầng Chọn chiều sâu chơn móng 1.5m tính từ cốt 0.000 đến vị trí mặt tảng móng hm = 1.5m ⇒ H = H t + hm − hd 0.55 = 3.8 + 1.5 − = 5.025m 2 Xác định chiều cao tầng 2, 3, 4: H2 = H3 = H4 = 3.3 m Ta có sơ đồ kết cấu thể hình vẽ : SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II V ) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐƠN VỊ : ) Tĩnh tải đơn vị : Sàn tầng 1, 2, (kg/m2) 378.9 ) Hoạt tải đơn vị : Sàn tầng 1, 2, (kg/m2) 240 VI ) XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG : ) Tĩnh tải tầng , , : SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sàn mái (kg/m2) 929.1 Sàn mái (kg/m2) 97.5 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TĨNH TẢI TẦNG 1, 2, STT 2 STT 3 TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG 1,2,3 Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : ght(S1) = 378.9*3.8 = 1439.82 (kg/m) Do tải trọng tường truyền lên dầm dạng phân bố đều: gt(S1) b.h.γ n = 0.22*(3.3 − 0.45) *1800*1.1 = 1241.46( kg / m) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : ght(S2) = 378.9*3.8 = 1439.82 (kg/m) Do tải trọng tường truyền lên dầm dạng phân bố đều: gt(S2) b.h.γ n = 0.22*(3.3 − 0.55) *1800*1.1 = 1197.90( kg / m) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : gtg = 378.9*3.1 = 1174.59 TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG 1,2,3 Loại tải trọng cách tính GA , GG Do trọng lượng thân dầm dọc 0.35x0.22 GA1 = 0.35*0.22*2500*1.1*3.8 = 804.65 (kg) Do tải trọng tường dầm dọc: GA2 b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.35) *3.8*1800*1.1 = 4883.08( kg ) Do trọng lượng sàn S1 truyền vào: GA3 = 378.9*3.8*3.8/4 = 1367.83 Tổng cộng : GB , GE Do trọng lượng thân dầm dọc 0.35x0.22 GB1 = 0.35*0.22*2500*1.1*3.8 = 804.65 (kg) Do tải trọng tường dầm dọc: GB2 b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.35) *3.8*1800*1.1 = 4883.08( kg ) Do trọng lượng sàn S1, S2 truyền vào: GB3 = 2*378.9*3.8*3.8/4 = 2735.66 Tổng cộng : GC , GD Do trọng lượng thân dầm dọc 0.35x0.22 GC1 = 0.35*0.22*2500*1.1*3.8 = 804.65 (kg) Do tải trọng tường dầm dọc: GC2 b.h.l.γ n = 0.22*(3.3 − 0.35) *3.8*1800*1.1 = 4883.08( kg ) Do trọng lượng sàn S2 truyền vào: GC3 = 378.9*3.8*3.8/4 = 1367.83 Do trọng lượng sàn S3 truyền vào GC4 = 378.9*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 1321.41 Tổng cộng : Kí hiệu Kết (kG/m) ght(S1) 1439.82 gt(S1) 1241.46 ght(S2) 1439.82 gt(S2) 1197.90 gtg(S3) 1174.59 Kí hiệu Kết (kG) GA1 804.65 GA2 4883.08 GA3 1367.83 GA 7055.56 (kG) GB1 804.65 GB2 4883.08 GB3 2735.66 GB 8423.39 (kG) GC1 804.65 GC2 4883.08 GC3 1367.83 GC4 1321.41 GC 8376.97 ) Tĩnh tải tầng mái : SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sơ đồ phân bố tĩnh tải tầng mái STT 1 STT TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : ghtm(S1) = 929.1*3.8 = 3530.58 (kg/m) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : ghtm(S2) = 929.1*3.8 = 3530.58 (kg/m) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : gtgm = 929.1*3.1 = 2880.21 TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính GAm , GGm Do trọng lượng thân dầm dọc 0.35x0.22 GA1m = 0.35*0.22*2500*1.1*3.8 = 804.65 (kg) Do tải trọng sê nô dầm dọc: GA2m b.h.l.γ n = 0.11*1.2*3.8*1800*1.1 = 993.17( kg ) Do trọng lượng sàn S1 truyền vào: GA3m = 929.1*3.8*3.8/4 = 3354.05 Tổng cộng : GBm , GEm Do trọng lượng thân dầm dọc 0.35x0.22 GB1m = 0.35*0.22*2500*1.1*3.8 = 804.65 (kg) Do trọng lượng sàn S1, S2 truyền vào: GB2m = 2*929.1*3.8*3.8/4 = 6708.1 Tổng cộng : GCm , GDm Do trọng lượng thân dầm dọc 0.35x0.22 GC1m = 0.35*0.22*2500*1.1*3.8 = 804.65 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) ghtm(S1) 3530.58 ghtm(S2) 3530.58 gtgm(S3) 2880.21 Kí hiệu Kết (kG) GA1m 804.65 GA2m 993.17 GA3m 3354.05 GA 5151.87 (kG) GB1m 804.65 GB2m 6708.1 GB 7512.75 (kG) GC1m 804.65 Trang 10 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng mái ) Trường hợp hoạt tải Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng , Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng STT STT STT HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG 1,3 Loại tải trọng cách tính Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG 1,3 Loại tải trọng cách tính P(B2) = P(C2) = P(D2) = P(E2) Do sàn S1 truyền vào : P(B2) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) pS2 912 Kí hiệu Kết (kG) P(B2) 866.4 Kí hiệu Kết (kG/m) 912 pS1 Trang 13 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II STT 1 GVHD: ThS Nguyễn Văn A : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3 = 240*3.1 = 744 HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG Loại tải trọng cách tính P(A2) = P(B2) = P(E2) = P(G2) Do sàn S1 truyền vào : P(A2) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C2) = P(D2) Do sàn S3 truyền vào : P(C2) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 pS3 744 Kí hiệu Kết (kG) P(A2) 866.4 P(C2) 837 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1m 370.5 pS3m 302.25 Kí hiệu Kết (kG) P(A2m) 351.98 P(C2m) 340.03 Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng mái STT 1 STT 1 HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1m = 97.5 *3.8 = 285 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3m = 97.5*3.1 = 302.25 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính P(A2m) = P(B2m) = P(E2m) = P(G2m) Do sàn S1 truyền vào : P(A2m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(C2m) = P(D2m) Do sàn S3 truyền vào : P(C2m) = 97.5*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 340.03 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 14 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A ) Trường hợp hoạt tải 3: Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng 1,3 STT 1 STT 1 2 HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG , Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3 = 240*3.1 = 744 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG , Loại tải trọng cách tính P(A3) = P(G3) Do sàn S1 truyền vào : P(A3) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(B3) = P(E3) Do sàn S1 truyền vào : P(B3) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S2 truyền vào : P(B3’) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C3) = P(D3) Do sàn S2 truyền vào : P(C3) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S3 truyền vào : P(C3’) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1 912 pS2 912 pS3 744 Kí hiệu Kết (kG) P(A3) 866.4 P(B3) 866.4 P(B3’) 866.4 Tổng 1732.8 P(C3) 866.4 P(C3’) 837 Tổng 1703.4 Trang 15 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A ) Trường hợp hoạt tải 4: Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng STT 1 STT 1 2 HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3 = 240*3.1 = 744 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG Loại tải trọng cách tính P(A4) = P(G4) Do sàn S1 truyền vào : P(A4) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(B4) = P(E4) Do sàn S1 truyền vào : P(B4) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S2 truyền vào : P(B4’) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C4) = P(D4) Do sàn S2 truyền vào : P(C4) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S3 truyền vào : P(C4’) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1 912 pS2 912 pS3 744 Kí hiệu Kết (kG) P(A4) 866.4 P(B4) 866.4 P(B4’) 866.4 Tổng 1732.8 P(C4) 866.4 P(C4’) 837 Trang 16 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II STT 1 STT 1 2 HOẠT TẢI TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính Nhịp AB , EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1m = 97.5 *3.8 = 370.5 (kg) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2m = 97.5 *3.8 = 370.5 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3m = 97.5*3.1 = 302.25 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính P(A4m) = P(G4m) Do sàn S1 truyền vào : P(A4m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(B4m) = P(E4m) Do sàn S1 truyền vào : P(B4m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) Do sàn S2 truyền vào : P(B4’m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(C4m) = P(D4m) Do sàn S2 truyền vào : P(C4m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) Do sàn S3 truyền vào : P(C4’m) = 97.5*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 340.03 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 GVHD: ThS Nguyễn Văn A Tổng 1703.4 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1m 370.5 pS2m 370.5 pS3m 302.25 Kí hiệu Kết (kG) P(A4m) 351.98 P(B4m) 351.98 P(B4’m) 351.98 Tổng 703.96 P(C4m) 351.98 P(C4’m) 340.03 Tổng 692.01 Trang 17 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng mái ) Trường hợp hoạt tải 5: STT 1 STT 1 1 HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG 1,3 Loại tải trọng cách tính Nhịp AB Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG 1,3 Loại tải trọng cách tính P(A5) Do sàn S1 truyền vào : P(A5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(B5) Do sàn S1 truyền vào : P(B5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S2 truyền vào : P(B5’) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C5) = P(D5) Do sàn S2 truyền vào : P(C5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(E5) Do sàn S2 truyền vào : SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1 912 pS2 912 Kí hiệu Kết (kG) P(A5) 866.4 P(B5) 866.4 P(B5’) 866.4 Tổng 1732.8 P(C5) 866.4 P(E5) 866.4 Trang 18 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A P(E5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng 1,3 Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng STT HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG Loại tải trọng cách tính SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết Trang 19 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II 1 STT 1 1 GVHD: ThS Nguyễn Văn A Nhịp BC Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3 = 240*3.1 = 744 (kg) Nhịp EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG Loại tải trọng cách tính P(B5) Do sàn S2 truyền vào : P(B5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C5) Do sàn S2 truyền vào : P(C5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S3 truyền vào : P(C5’) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 (kg) Tổng P(D5) Do sàn S3 truyền vào : P(D5) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 (kg) P(E5) Do sàn S2 truyền vào : P(E5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(G5) Do sàn S2 truyền vào : P(G5) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) (kG/m) pS2 912 pS3 744 pS1 912 Kí hiệu Kết P(B5) 866.4 P(C5) 866.4 P(C5’) 837 1703.4 P(D5) 837 P(E5) 866.4 P(G5) 866.4 Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng mái SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 20 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG MÁI SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 21 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II STT 1 STT 1 1 Loại tải trọng cách tính Nhịp BC Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2m = 97.5*3.8 = 370.5 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3m = 97.5*3.1 = 302.25 Nhịp EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1m = 97.5*3.8 = 370.5 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính P(B5m) Do sàn S2 truyền vào : P(B5m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(C5m) Do sàn S2 truyền vào : P(C5m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) Do sàn S3 truyền vào : P(C5’m) = 97.5*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 340.03 (kg) Tổng P(D5m) Do sàn S3 truyền vào : P(D5m) = 97.5*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 340.03 (kg) P(E5m) Do sàn S2 truyền vào : P(E5m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(G5m) Do sàn S2 truyền vào : P(G5m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) GVHD: ThS Nguyễn Văn A Kí hiệu Kết (kG/m) pS2m 370.5 pS3m 302.25 pS1m 370.5 Kí hiệu Kết P(B5m) 351.98 P(C5m) 351.98 P(C5’m) 340.03 692.01 P(D5m) 340.03 P(E5m) 351.98 P(G5m) 351.98 Kí hiệu Kết (kG/m) pS2 912 pS3 744 pS1 912 Kí hiệu Kết P(B6) 866.4 ) Trường hợp hoạt tải 6: STT 1 STT HOẠT TẢI PHÂN BỐ – TẦNG 1,3 Loại tải trọng cách tính Nhịp BC Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp CD Do tải trọng sàn S3 truyền vào : dạng tam giác với tung độ lớn : pS3 = 240*3.1 = 744 (kg) Nhịp EG Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG 1,3 Loại tải trọng cách tính P(B6) Do sàn S2 truyền vào : SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 22 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II 1 GVHD: ThS Nguyễn Văn A P(B6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C6) Do sàn S2 truyền vào : P(C6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S3 truyền vào : P(C6’) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 (kg) Tổng P(D6) Do sàn S3 truyền vào : P(D6) = 240*((3.8+(3.8-3.1))*3.1/4 = 837 (kg) P(E6) Do sàn S2 truyền vào : P(E6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(G6) Do sàn S2 truyền vào : P(G6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C6) 866.4 P(C6’) 837 1703.4 P(D6) 837 P(E6) 866.4 P(G6) 866.4 Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng 1,3 SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 23 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng STT 1 STT 1 1 HOẠT TẢI PHÂN BỐ 6– TẦNG Loại tải trọng cách tính Nhịp AB Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1 = 240 *3.8 = 912 (kg) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2 = 240 *3.8 = 912 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG Loại tải trọng cách tính P(A6) Do sàn S1 truyền vào : P(A6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(B6) Do sàn S1 truyền vào : P(B6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) Do sàn S2 truyền vào : P(B6’) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(C6) = P(D6) Do sàn S2 truyền vào : P(C6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) P(E6) Do sàn S2 truyền vào : P(E6) = 240*3.8*3.8/4 = 866.4 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1 912 pS2 912 Kí hiệu Kết (kG) P(A6) 866.4 P(B6) 866.4 P(B6’) 866.4 Tổng 1732.8 P(C6) 866.4 P(E6) 866.4 Trang 24 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải tầng mái STT 1 STT 1 1 HOẠT TẢI PHÂN BỐ 6– TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính Nhịp AB Do tải trọng sàn S1 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS1m = 97.5 *3.8 = 370.5 (kg) Nhịp BC , DE Do tải trọng sàn S2 truyền vào : dạng hình thang với tung độ lớn : pS2m = 97.5 *3.8 = 370.5 (kg) HOẠT TẢI TẬP TRUNG – TẦNG MÁI Loại tải trọng cách tính P(A6m) Do sàn S1 truyền vào : P(A6m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(B6m) Do sàn S1 truyền vào : P(B6m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) Do sàn S2 truyền vào : P(B6’m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(C6m) = P(D6m) Do sàn S2 truyền vào : P(C6m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) P(E6m) Do sàn S2 truyền vào : P(E6m) = 97.5*3.8*3.8/4 = 351.98 (kg) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Kí hiệu Kết (kG/m) pS1m 370.5 pS2m 370.5 Kí hiệu Kết (kG) P(A6m) 351.98 P(B6m) 351.98 P(B6’m) 351.98 Tổng 542 P(C6m) 351.98 P(E6m) 351.98 Trang 25 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A VIII ) XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG Khu vực xây dựng thuộc địa hình B , áp lực gió III B có W0 = 125 ( Kg/m2 ) Cơng trình cao 40m nên ta xét tác dụng tĩnh tải trọng gió Tải trọng gió truyền lên khung tính theo cơng thức - Gió đẩy : qđ = W0.n.k1.Cđ.B - Gió hút : qh = W0.n.k1.Ch.B BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ K Tầng Tầng H tầng( m ) 3.3 3.3 3.3 3.8 H (m) 3.3 3.3 3.3 3.8 Z (m) 13.7 10.4 7.1 3.8 Z(m) 13.7 10.4 7.1 3.8 BẢNG TÍNH TỐN TẢI TRỌNG GIĨ k n B (m) cđ ch 1.059 1.2 3.8 0.8 0.6 1.006 1.2 3.8 0.8 0.6 0.93 1.2 3.8 0.8 0.6 0.832 1.2 3.8 0.8 0.6 k 1.059 1.006 0.93 0.832 qđ 482.9 458.74 424.08 379.39 qh 362.18 344.05 318.06 284.54 Tải trọng tác dụng lên tường chắn mái qui lực tập trung đặt đầu cột Tầng H (m) Z (m) k n B (m) cđ ch qđ qh Mái 1.2 14.9 1.078 1.2 3.8 0.8 0.6 491.57 368.68 Trị số lực tập trung S tính theo cơng thức : S = n.k w0 B.∑ Ct ht Phía gió đẩy: Sđ = 1.2*1.078*125*3.8*0.8*1.2 = 589.88 (kG) Phía gió hút: Sh = 1.2*1.078*125*3.8*0.8*1.2 = 442.41 (kG) SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 26 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II GVHD: ThS Nguyễn Văn A Sơ đồ gió TRÁI tác dụng vào khung Sơ đồ gió PHẢI tác dụng vào khung SVTH: Nguyễn Văn B – Lớp 505112 Trang 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II, Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn