THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỢP THỊNH - ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƯƠNG

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:18

Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yªn – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 Thut minh Thiết kế sở công trình đờng hợp thịnh -:- đạo tú, huyện tam dơng Chơng Nhiệm vụ thiết kế Mục đích thiết kế sở: 1- Xác định cần thiết phải đầu t 2- Xác định qui mô, cấp hạng đờng cho phù hợp với tơng lai 3- Xác định tổng mức đầu t xây dựng I.1 quy trình quy phạm áp dụng: - Quy trình khảo sát đờng ô tô 22TCN 263 2000; - Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 259 2000; - Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43 -90; - Tiêu chuẩn XDVN 104 2007: Đờng đô thị Yêu cầu thiết kế (Thiết kế) - Tiêu chuẩn thiết kế đờng ô tô TCVN 4054-2005 (Thiết kế) - Tiêu chuẩn thiết kế đờng (phần nút giao) 22TCN 273 01; - Quy trình thiết kế lớp áo đờng cứng 22TCN 223-95 - Tiêu chuẩn thoát nớc mạng lới bên công trình: TCN 51- 2008 - Tiêu chuẩn ngành (chữa cháy) 20TCN - 33 - 85 - Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18-79; - Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272 05; - Tính toán dòng chảy lũ 22 TCN 220-95 - Quy trình khảo sát thiết kế đờng ô tô đắp đất yếu 22TCN 262 2000; - Công trình giao thông vùng có động ®Êt –Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22TCN 211– 95 - Quy trình đánh giá tác động môi trờng 2TCN 242 98; - Điều lệ báo hiệu đờng 22 TCN- 237- 01 Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an – VÜnh Yªn – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 - Tiªu chuÈn XDVN 259-2001 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiếu sáng nhân tạo đờng phố quảng trờng đô thị I.2 Thuyết minh kỹ thuật: I.2.1.Đặc điểm địa chất khu vùc tuyÕn ®i qua: - TuyÕn ®i qua khu ruéng canh tác thuộc xã Hp Thnh, Yên Bình, Hoàng lâu, Duy Phiên, Đạo Tú huyện Vĩnh Tờng huyện Tam Dơng, Địa chất ổn định thuận lợi cho việc xây dựng tuyến đờng - Toàn tuyến địa chất tơng đối đồng đều, qua công tác khảo sát địa chất phơng pháp đào hố thăm lấy mẫu đánh giá cho kết sau: * Các vị trí ruộng canh tác(theo kết đào hố thăm đò) - Lớp 1: Lớp đất phủ lẫn hữu dày 0.3- 0.5 m, trạng thái chặt - Lớp : Sét, sét pha nặng màu xám ghi, xám vàng nhạt, trạng thái dẻo dày 1.5 -:- 2.0 m * Các vị trí đầm lầy, ruộng chũng (theo kết khoan thăm đò) - Lớp 1: Lớp đất phủ: sét pha lẫn hữu màu xám nâu, trạng thái chặt dày 0.3 1m - Lớp : Đất than bùn màu xám ®en dµy 1.1 -:- 3.5 m - Líp : Sét, sét pha nặng, màu xám ghi, xám vàng, trạng thái dẻo mềm - Lớp : Sét, sét pha nặng, màu xám ghi, xám tro, lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm (chi tiết xem hồ sơ báo cáo địa chất) 1.2.2 Đặc điểm thuỷ văn khu vực tuyến ®i qua: Theo sè liƯu thèng kª ë trªn ta thấy: Độ ẩm, lợng ma lũ khu vực xảy không ác liệt, không gây xói nở mạnh Tuyến hoàn toàn cắt qua khu vực ruộng canh tác theo kết điều tra thuỷ văn dọc tuyến: Đoạn qua đầm có mực nớc tần suất P2% có MNCN: 12.00m Ngoài tuyến cắt qua số dòng chảy lớn, đờng tụ thuỷ nhỏ, mơng dẫn nớc thuỷ lợi phải cần phải thiết kế cống Cao độ mực nớc cao kên Liên Sơn thấp cao độ đỉnh bờ kênh 50cm 1.2.3 Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 - Quy m« cđa dù án : Công trình đợc thiết kế với quy mô đờng phố đô thị theo Tiêu chuẩn XDVN 104 2007: Đờng đô thị Yêu cầu thiết kế: mặt cắt QH đợc duyệt Bnền= 36 m Tiêu chuẩn h×nh häc cđa tun: + VËn tèc thiÕt kÕ: VTK=80Km/h; + Bán kính cong nằm nhỏ nhất: Rmin=250m + Độ dốc dọc lớn nhất: Imax=5% + Bán kính đờng cong ®øng nhá nhÊt: låi Rmin=3000m lâm Rmin=2000m + ChiỊu dµi tầm nhìn chiều: S=200m + Số xe: 2x3 + Tần suất tính toán thuỷ văn với cầu: P=1% + Tần suất tính toán thuỷ văn với đờng cống : P=2 + Chiều rộng đờng: Bn=36,0m + Chiều rộng mặt đờng: Bm=2x10.5m + Chiều rộng hè đờng: Bh=2x6m + Chiều rộng dải phân cách giữa: Bbp=3m + Độ dốc ngang mặt đờng: im=2% 1.2.4 Giải pháp Kỹ thuật: - Tuyến đợc cắm theo tiêu chuẩn cấp đờng lựa chọn quy hoạch hớng tuyến đợc UBND tỉnh phê duyệt QĐ số 1898/QĐ - UBND ngày 22/6/2009 1.3 Khái quát tổng thể mặt bằng: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú , huyện Tam Dơng điểm đầu giao với Qlộ 2A km40+250m thuộc xã Hợp Thịnh, điểm cuối giao với QLộ 2C km27+150 (là điểm cuối ĐT 310 có dự kiến đầu t) thuộc xã Đạo Tú, tổng chiều dài toàn tuyến 9.162km qua địa phận xã Hợp Thịnh, Yên Bình, Hoàng Lâu, Duy Phiên, Đạo Tú (xã Yên Bình thuộc huyện Vĩnh Tờng) Phạm vi nghiên cứu dự án : Thiết kế, xây dựng nền, mặt đờng, hệ thống thoát nớc dọc, thoát nớc ngang, hè phố xanh, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng 1.4 Khối lợng thi công công trình tiến độ thực hiện: 1.4.1 Khối lợng thi công công trình chính: + Nền đờng + Mặt đờng + Thoát nớc ngang (các cống ngang đờng, cầu) Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 + Tho¸t níc däc (r·nh däc) + HÌ + C©y xanh + Điện chiếu sáng 1.4.2 Tiến độ thực hiện: - Các mốc thời gian thực dự án - Căn vào khối lợng thiết kế sơ bộ, cần thiÕt cđa dù ¸n, dù kiÕn thêi gian thùc hiƯn dù ¸n nh sau: + Dut dù ¸n: Q IV năm 2009 + Thiết kế vẽ thi công, đấu thầu thi công: Do chủ đầu t tổ chức thực Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an – VÜnh Yªn – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 Chơng Giải pháp thiết kế 2.1 thiết kế bình đồ: Bình đồ thiết kế: Hớng tuyến thiết kế theo quy hoạch đợc duyệt, tuyến qua khu vực ruộng canh tác Hợp Thịnh, Yên Bình, Hoàng Lâu , Duy Phiên, Đạo Tú huyện Vĩnh Tờng Tam Dơng - Các điểm khống chế: Tên Toạ độ X Toạ độY Ghi điểm A 2354672 555793 Điểm đầu 834 987 tuyến(KM0) B 2355866 555337 Giao với đờng sắt 012 573 Đ1 2357370 554762 Đỉnh đờng cong Đ1 052 344 C 2358546 555143 Giao víi §T 305 723 915 §2 2360153 555664 Đỉnh đờng cong Đ2 209 867 D 2360695 556512 Giao víi §T 306 029 201 §3 2361040 557053 §Ønh ®êng cong §3 950 174 §4 2362461 557063 §Ønh ®êng cong §4 208 883 E 2362744 557289 Cuèi tuyÕn giao Qlé 876 046 2C - KÕt qu¶ thiÕt kÕ: Hớng tuyến: điểm đầu giao với Qlộ 2A km40+250m thuộc xã Hợp Thịnh, điểm cuối giao với QLộ 2C km27+150 (là điểm cuối ĐT 310 có dự kiến đầu t) thuộc xã Đạo Tú Tuyến qua điểm khống chế theo vẽ quy hoạch hớng tuyến đợc duyệt QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2009 Toàn tuyến có 04 đỉnh chuyển hớng phải bố trí đờng cong, ®êng cong cã b¸n R1,2 =650m, R3 =400m, R4=300m, c¸c yếu tố đờng cong theo tiêu chuẩn đờng đô thị 2.2 mặt cắt dọc: Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 Cao độ thiết kế mặt đờng tim đờng phải đảm bảo điều kiện sau: Đi qua điểm khống chế nh điểm đầu tuyến giao víi Qlé 2A, giao víi §T 305, §T306, QLé 2C, phù hợp với cao độ quy hoạch đợc duyệt Đảm bảo theo thuỷ văn dọc tuyến thuỷ văn cầu, đoạn tuyến qua vùng có nớc ngập thờng xuyên vào mùa ma cao độ thiết kế đảm bảo cao độ đáy áo đờng cao mực nớc P2% tối thiểu 50cm phù hợp với công trình liên quan, chiều cao đắp đờng hợp lý khối lợng đắp ít, giảm kinh phí mà đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cấp đờng Đảm bảo cao độ thiết kế vị trí công trình cầu, cống, công trình phụ trợ dọc theo tuyến Riêng đoạn từ Đ2-:- Đ3 hớng tuyến bám theo đờng cũ nên cao độ đờng đỏ cao mặt đờng cũ từ 25-35cm (tận dụng đờng cũ làm móng kết cấu mặt đờng mới) Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cấp đờng: chiều dài đổi dốc tối thiểu 150m, độ dốc dọc lín nhÊt Imax 1% phải thiết kế đờng cong đứng; phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật ứng với cấp ®êng theo TCVN 104-2007, ®é dèc däc thiÕt kÕ ®¹t từ % đến 2.00%, riêng vị trí cầu vợt đờng sắt đờng đầu cầu hai bên có độ dốc dọc 5%, phạm vi kết cấu nhịp cầu có độ dốc dọc theo bán kính đờng cong đứng R= 3500m 2.3 mặt cắt ngang: + Chiều rộng đờng: Bn=36,0m + Chiều rộng mặt đờng: Bm=2x10.5m + Chiều rộng hè đờng: Bh=2x6m + Chiều rộng dải phân cách giữa: Bbp=3m + Độ dốc ngang mặt đờng: im=2% 2.4 Nền đờng: Nền đợc đợc thiết kế đắp hoàn toàn ruộng cấy lúa nên phải đào bỏ lớp hữu dày trung bình 50cm100cm vào kết hố đào địa chất dọc tuyến Riêng đoạn từ km5+200 -:- km5+500 km8+100 -:-km8+300 uyến qua vùng đầm lầy có lớp hữu dày từ 1- 3.5m nên phải đào bỏ toàn lớp hữu thay cát đen Nền đờng đợc thiết kế đắp đủ bề rộng mặt cắt quy hoạch 36m, đắp đất C3 đạt độ chặt K95, riêng lớp đất 50m sát đáy kết cấu áo đờng đạt độ chặt K98, độ dốc mái ta luy đắp 1:1.5 Riêng đờng đắp cao nh đờng đầu cầu, đoạn đắp qua đầm, ruộng thấp đợc thiết kế đắp Trang Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 nỊn phÇn díi bù hữu cát đen, phần cách đáy áo đờng khoảng 1m bao đắp đất C3 nhằm giảm kinh phí đầu t Đảm bảo khu vực tác dụng đờng (100cm kể từ đáy áo đờng trở xuống) không bị ảnh hởng nguồn ẩm bên ngoài; 50cm phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu 50cm phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu 2.5 mặt đờng: Cờng độ mặt đờng thiết kế phù hợp với quy mô cấp đờng thiết kế, đảm bảo cờng độ tính toán với trục xe 10T gồm hai phơng án Mặt đờng có hai loại kết cấu đợc dùng phổ biến nớc ta là: Mặt đơng cứng (BTXM) mặt đờng mềm (BTN nóng) Hai loại mặt đờng có đặc tính nh sau: * Mặt đờng cứng mặt đờng làm vật liệu đá dăm gia cố chất dính kết xi măng Ưu điểm có cờng độ cao chịu nớc tốt tuổi thọ cao, thi công đơn giản tốn công di tu bảo dỡng, độ nhám tốt phù hợp với vùng địa hình thấp thờng xuyên ảnh hởng nớc, đờng khu công nghiệp có nhiều xe tải trọng lớn, khu dân c, vùng khó bố trí di tu bảo dỡng thờng xuyên, có công nghệ thi công mặt đờng cứng theo phơng pháp dây chuyền thi công đờng băng sân bay nên đảm bảo chất lợng độ phẳng êm thuận nên hiệu loại mặt đờng cao phù hợp với công trình xây dựng có quy mô lớn Mặt khác vât liệu dùng để xây dựng mặt đờng BTXM tự sản xuất nớc kích cầu phát triển xây dựng nớc phù hợp với chủ trơng phủ Nhợc điểm mặt đờng BTXM chịu ảnh hởng lớn dới tác dụng nhiệt độ Kinh phí đầu t cao nhng tổng phí thời gian khai thác thấp * Mặt đờng mềm mặt đờng làm vật liệu đá dăm gia cố chất dính kết nhựa đờng dới nhiều hình thức thời điểm với đờng cấp IV trở lên thờng dùng dới dạng Bê tông nhựa át phan rải nóng Ưu ®iĨm cêng ®é cao ti thä cao, mỈt ®êng b»ng phẳng êm thuận thi công giới, độ nhám tốt nhanh đa vào khai thác sử dụng , phù hợp với địa hình cao dáo ngập nớc Nhợc điểm ảnh hởng lớn dới tác dụng Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 nớc nhiệt độ, tốn nhiều công di tu bảo dỡng thờng xuyên Kinh phí đầu t thấp nhng tổng phí thời gian khai thác cao Tuổi thọ thấp so với mặt đờng BTXM, vật liệu dùng để làm MĐ BTN phải nhập không kích cầu phát triển nớc Kết cấu mặt đờng nghiên cứu so sánh kinh phí đầu t để lựa chọn: *Phơng án 1: Kết cấu mặt đờng cứng BTXM M300 gåm 2líp nh sau: Líp mỈt BTXM M300 dày 25 cm Lớp lót giấy dầu lớp - Lớp móng CPĐD loại dày 20cm Tổng mức đầu t = 271.332.147.493/5.3 = 55.795.487.995.đ/Km *Phơng án 2: Kết cấu mặt đờng mềm BTN nóng với Eyc=155Mpa gồm lớp nh sau: Lớp mặt BTN át phan giải nóng hạt mịn dày cm Lớp mặt BTN át phan giải nóng hạt thô dày cm - Lớp móng CPĐD loại dày 20cm - Lớp móng dới CPĐD loại dày 30cm Tổng mức đầu t = 323.455.054.500đ = 60.233.715.921.đ/Km Qua phân tích u nhợc điểm hai loại kết cấu mặt đờng nh kết hợp với điều kiện địa hình tuyến qua, tình hình bố trí công tác tu bảo dỡng, khả cung cấp nguyên vật liệu, so sánh giá trị khai thác tổng mức đầu t ta chọn loại mặt đờng bê tông xi măng hợp lý 2.6 Thiết kế nút giao thông: Trên dọc tuyến có nhiều điểm giao cắt với đờng cũ nhng chủ yếu đờng dân sinh nên thiết kế vuốt đờng rẽ theo bán kính bó vỉa r=5-30m hết phạm vi bán kính vuốt, vị chí gao cắt với ĐT 305 ĐT 306 thiết kế nút dạng vuốt đờng rẽ theo bán kính bó vỉa r=10-30m Riêng nút giao víi QL2A vµ nót giao víi Qlé 2C mật độ xe chạy lớn để đảm bảo an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị tơng lai nên thiết kế nút dạng đảo xuyến bán kính ®¶o xun nót giao QLé 2A R=50m, nót giao Qlé 2C R=30m, vị trí km2+100 giao với đờng dân sinh nội đồng nên đờng đắp cao 3.60m Trang Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yªn – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 nªn thiết kế cống chiu để đảm bảo an toàn giao thông thuận tiện cho nhân dân trình khai th¸c 2.7 tho¸t níc: 2.7.1 Tho¸t níc däc: Tun đợc thiết kế theo dạng đờng đô thị nên hệ thống thoát nớc phải tuân theo hệ thống thoát nớc đô thị nói chung phù hợp với hạ tầng tơng lai hai bên đờng Để đảm bảo cho việc thoát nớc mặt đờng khu dân c liên qua hai bên đờng chọn phơng án thiết kế rãnh thoát nớc dọc cống tròn độ D80cm, bố trí hai bên hè phố cách mép bó vỉa 3.75 m Các đoạn phạm vi cầu qua đầm thoát nớc trực tiếp qua cửa xả xuống hai bên ta luy - Hố thu nớc mặt đờng kết cấu BTXM M200 khoảng cách 40m/1hố - Rãnh tam giác đợc bố trí hai bên mép mặt đờng BTXM mặt đờng vát mép sâu 5cm rộng 25cm 2.7.2 Thoát nớc ngang: A/ Cầu lớn: Tuyến vợt qua đờng sắt Hà Lào để đảm bảo tuyến thông suốt an toàn giao thông nên cần phải thiết kế cầu vợt: Quy mô cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đờng đô thị nên độ dốc dọc đờng dẫn I=5% phạm vi kết cấu nhịp cầu có độ dốc dọc theo bán kính đờng cong lồi R=3500m khổ cẩu B27.00m (B=1.50+10.50+0.50+2.00+0.50+10.50+1.50=27.00m) chiều cao tĩnh không vị trí ray H0=6.00m Kết cấu mố trụ BTCT đặt móng cọc khoan nhồi đờng kính 1.20m, kết cấu nhịp cầu đợc nghiên cứu qua phơng án: + Phơng án 1: Kết cấu cấu cầu dầm Gồm nhịp I33m nhịp dầm vòm 30m nhịp dầm vòm 25m tổng chiều dài Lc=352.80m, chiều cao kết cấu nhịp 1.92m (dầm cao 1.65m, mặt cầu dày 0.27m) Đờng dẫn hai đầu cầu bên 120m kết cấu tờng chắn BTCT đặt móng cọc đóng KT35x35cm, chiều cao từ 3.00 8.00m phần lõi đắp đất C3 cát nh đờng + Phơng án 2: Kết cấu cấu cầu dầm Gồm nhịp I33m tổng chiều dài Lc=305.65m, chiều cao kết cấu nhịp 1.92m (dầm cao 1.65m, mặt cầu dày 0.27m) Đờng dẫn hai đầu cầu bên 140m kết cấu tờng chắn BTCT đặt móng cọc Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Iso9001 2000 Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 ®ãng KT35x35cm, chiều cao từ 3.00 9.50m phần lõi đắp đất C3 cát nh đờng + Phơng án 3: Kết cấu nhịp giống nh phơng án nhng khổ cầu thu hẹp B17m (B= 0.50+7.50+1.00+7.50+0.50= 17.00 m) nhằm giảm kinh phí đầu t B/ Cầu nhỏ: Tuyến cắt qua kênh Liễn Sơn hai vị trí nên phải thiết kế cầu : Cầu số thuộc địa phận xã Yên Bình kết cấu cầu dầm L18m khổ cầu B36m (B=6.00+10.50+3.00+10.50+6.00= 36.00 m), cầu số hai thuộc địa phận xã Duy Phiên kết cấu cầu dầm L21m khổ cầu B36m nh cầu số Tại vị trí cầu số tuyến cặt chéo quy kênh Liễn Sơn góc =35d nên phải thiết kế cải nắn dòng chảy kênh Liễn Sơn để rút ngắn chiều dài cầu C- Cống ngang: Hệ thống thoát nớc ngang đợc thiết kế vĩnh cửu kết cấu BTCT xây vữa, tải trọng thiÕt kÕ cèng HL93 KÕt qu¶ thiÕt kÕ cèng ngang nh bảng thống kê cống: bảng thống kê cống ngang STT Tªn cäc 4A 10 11 10A 11 13 29 31 33 44 46 46A 80 LÝ tr×nh Km0+65.21 Km0+326.2 Km0+342.2 Km0+349.4 Km0+645.1 Km0+699.1 Km0+706.7 Km0+952.4 Km0+957.8 Km0+975.0 Km1+791.5 HiƯn tr¹ng Nót giao Nút giao Mơng cứng Mơng đất Nút giao Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng cứng Nút giao Mơng Phơng ¸n thiÕt kÕ ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt Hép 1m*1m Hép 1.6m*1 6m Hép 3m*2m kÕ 1 kÕ kÕ kÕ 1 kÕ kÕ kÕ 1 kÕ kÕ Cèng kÜ thuËt 2m*2m kÕ kÕ Hép 3m*3m 1 C«ng trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 10 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Iso9001 2000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 83 86 10A 13 25 29 35 39 41 46A 51 59 62 64 72 74 76 80 83 86 93 97 11A 13 14 17 19 Địa 45 Chu Văn an – VÜnh Yªn – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 Km1+797.8 Km1+887.6 Km2+113.3 Km2+431.3 Km2+451.5 Km2+579.2 Km2+754.3 Km2+836.5 Km3+20.53 Km3+183.3 Km3+418.3 Km3+564.7 Km3+806.4 Km3+895.4 Km3+978.1 Km4+91.86 Km4+117.7 Km4+124.7 Km 4+212.64 Km4+316.6 Km4+439.4 Km4+538.5 Km4+701.2 Km4+708.1 Km4+833.2 Km4+953.8 Km5+39.25 Km5+147.9 Km5+552.5 Km 5+728.69 Km5+830.4 Km5+931.9 Km6+69.80 đất Mơng cứng Kênh thủy lợi Mơng đất Mơng đất Đờng đất Mơng đất Mơng đất Điểm tụ thủy Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng cứng Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng ®Êt Nót giao M¬ng ®Êt M¬ng ®Êt M¬ng ®Êt M¬ng đất Mơng đất Kênh thủy lợi Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng đất Điểm tụ thụy Cống 0.8m Mơng cứng Cống 0.8m Cống 0.8m Thiết míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi kÕ kÕ kÕ kÕ 1 kÕ kÕ kÕ 1 kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 1 kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 1 kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 11 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phóc Iso9001 2000 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 21 24 28 31 33 35 38 40 44 47 TD3 65 69C 71 74 76 82 84 P4 87 92 Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 Km6+201.6 Km6+293.7 Km6+428.9 Km6+546.4 Km6+555 Km6+625.0 Km6+776.3 Km6+790.4 Km 6+907.91 Km6+953.1 Km 7+242.43 Km7+526.0 Km7+885.1 Km7+943.3 Km8+120.1 Km8+248.6 Km8+531.7 Km8+559.3 Km8+803.8 Km8+867.4 Km9+100 Km 9+144.71 Tổng Mơng đất Cống 0.8m Cèng b¶n 0.8m Cèng b¶n 0.8m Cèng b¶n 0.8m Mơng đất Cống 0.8m Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng đất Kênh thủy lợi Mơng đất Mơng đất Mơng đất Mơng cứng Điểm tụ thủy Mơng ®Êt M¬ng ®Êt M¬ng ®Êt Nót giao ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi ThiÕt míi kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 1 1 kÕ kÕ kÕ 1 kÕ kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 kÕ kÕ kÕ kÕ 1 1 kÕ 48 8 2.8 bã vØa, hÌ phè: - Bã vØa hÌ dùng viên vỉa vát BTXM KT 30x25x100 cm, viên vỉa dải phân cách dùng viên vỉa đứng KT 45x22x26 cm - Hè phố đợc thiết kế lát gạch Block tự chèn dày 6cm lớp cát gia cố XM 8% dày cm, mép hè phố đợc bó gạch xây vữa XM 50# 2.9 xanh: - Cây xanh hè phố trồng cách mép bó vỉa 2.50m, hố trồng đợc xây gạch xây vữa XM M50 KT:1.0x1.0x1.0 m, lòng hố đổ đất hữu để trồng Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 12 Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 - Các loại trồng hè phố gồm: Phợng, Bàng, Bằng Lăng, Sữa 2.10 công trình phòng hộ: - Hệ thống an toàn giao thông phần tổ chức giao thông thiết kế theo điều lệ báo hiệu đờng 22TCN 237 - 01 Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 13 Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên – VÜnh Phóc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 Ch¬ng III Biện pháp thi công chủ đạo tiến độ dự kiến thực 3.1 công tác chuẩn bị thi công: - Xây dựng nhà ở, nhà tạm thời, kho bãi - Đặt đờng dây điện thoại công trờng đơn vị thi công - Cung cấp lợng điện nớc cho công trờng - Chuẩn bị máy móc phơng tiện vận chuyển phơng tiện phục vụ công tác sửa chữa loại máy móc, thiết bị xe cộ - Chuẩn bị , công nhân phục vụ thi công công trình 3.2 nhà cửa phục vụ thi công công trình: - Nhà công nhân, cán nhân viên phục vụ đơn vị thi công - Nhà ăn, nhà tắm - nhà làm việc ban huy công trờng đội thi công - Nhà kho loại - Nhà sản xuất để bố trí xởng sản xuất, trạm sửa chữa - Diện tích khu lán trại công nhân lấy lần diện tích ở, xây dựng nhà tạm theo phơng án sau: + Lán trại vật liệu địa phơng sẵn có + Làm nhà lắp ghép tháo sử dụng lại + Dùng nhà lu động kiểu xe rơ mooc; + Thuê mợn nhà quan nhân dân địa phơng 3.3.thông tin liên lạc: - Cần phải tổ chức thông tin liên lạc thông suốt trình thi công đơn vị, xí nghiệp quan hành - Cung cấp lợng nớc cho công trờng - cung cấp điện năng: cung cấp điện để phục vụ cho trạm trộn lán trại phục vụ thi công - Cấp nớc, xây dựng bể chứa, téc nớc 3.4 chuẩn bị phần đất thi công: - Cắm cọc giải phóng mặt bằng, tiến hành công tác GPMB để lấy mặt thi công Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 14 Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 - Cắm cọc hành lang bảo vệ moi trờng, xác định phạm vi cho phép hoạt động ngời phơng tiện thi công - Khôi phục lại tuyến, vị trí cầu,cống, lên ga đờng di chuyển mốc đờng chuyền phạm vi thi công để tránh bị phá hoại (nÕu cã) - Dêi cäc ®Ønh, cäc chi tiÕt phạm vi thi công để rễ dàng khôi phục trình thi công 3.5 biện pháp thi công đờng: - Dọn mặt khu vực thi công, phát quang đào bỏ gốc cây, bóc hữu Lập bãi tập chung vật liệuvà xe máy, xây dựng lán trại - Công tác chuẩn bị thi công đờng - Tổ chức thi công đờng - Tỉ chøc thi c«ng cèng ngang - Tỉ chøc thi công hệ thống thoát nớc dọc - Tổ chức thi công mặt đờng - Tổ chức thi công hè phố, xanh - Tổ chức thi công công trình phu trợ cho đờng (sơn vạch kẻ đờng, cọc tiêu biển báo) - Công tác hoàn thiện 3.5.1 Thi công đờng: - Thi công đờng dùng máy kết hợp thủ công + San, đào lớp hữu máy ủi + Vận chuyển đất đắp ôtô tự hành trọng tải 7T + San đất mắy ủi máy san, chiều dày lớp < 25cm ( sau ®ã lu lÌn) + Lu lÌn b»ng lu bánh cứng bánh lốp đạt độ chặt K 95 cho líp díi vµ K ≥ 98 cho 50cm lớp sát đáy móng 3.5.2 Thi công cống dọc, ngang đờng: + Đúc cống nhà máy bãi đúc thành đốt + Vận chuyển đến vị trí xây dựng + Xác định vị trí cống + Đào hố móng + Thi công lớp đệm móng + Thi công khối móng cống, đốt cống theo trình tự quy định + Thi công khe nối, tầng phòng nớc + Thi công cửa cống, hố thu hoàn thiện cống Trang 15 Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 3.5.3 Thi công mặt đờng: - Thi công lớp CPĐD: + Vận chuyển ô tô + San dải cấp phối đá dăm theo quy trình thi công hành + Lu lèn cấp phối đá dăm theo quy trình thi công hành Tới nhựa dính bám 1kg/m2 máy tới nhựa, l giữ ngày không cho xe chạy - Thi công lớp mặt bê tông xi măng: Mặt đờng đợc thi công theo dây chuyền ( công nghệ thi công đờng băng) đạt 70% cờng độ dùng máy cắt khe co giãn + Bê tông đợc trộn trạm có công xuất lớn, có độ sụt + Vận chuyển xe bom có máy bơm kèm theo + Bảo dỡng BTXM bao tải đay bơm nớc ngày hai lần 3.5.4 Thi công hè phố, xanh: - Hè phố đợc thi công theo tiêu chuẩn đờng đô thị kết hợp quy hoạch chi tiết đợc duyệt Kết cấu lát hè thiết kế lát gạch Block tự chèn dày 6cm lớp cát gia cố XM 8% dày 5cm - Xây hố trồng theo kích thớc 1.0x1.0x1.0m, tim hố trồng cách mép bó vỉa 2.5 m, khoảng cách hố 10m/1hố + Đào đất, xây hố + Đổ đất hữu vào lòng hố + Trồng theo quy định chăm bón đến sống 3.5.5 Thi công công trình phụ trợ: - Trồng biển báo vị trí theo thiết kế - Sơn vạch kẻ đờng phân luồng theo thiết kế - Tiến hành vệ sinh công trờng 3.6 lu ý thi công: - Tổ chức thi công đồ án mang tính đạo, sở lực thiết bị nhân lực, nhà thầu cần tiến hành lập tổ chức thi công chi tiết cho phù hợp đảm bảo tiến độ toàn dự án chất lợng công trình - Trong trình thi công cần khảo sát địa chất bổ sung vị trí đặt cống cha có lỗ khoan địa chất để có sở Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 16 Iso9001 2000 Công ty Cổ phần t vấn giao thông Vĩnh Phúc Địa 45 Chu Văn an Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Tel: 0211.600.088; 861.696, Fax: 0211.841.512 định hình thức sử lý đất dới móng cống kết cấu móng cống - Trong trình thi công địa, chất địa hình có sai khác với hồ sơ thiết kế nhà thầu phải báo cáo cho t vấn giám sát, chủ đầu t, đơn vị thiết kế để phối hợp giải - Trong trình thi công nhà thầu phải hoàn tất thủ tục liên quan tới vị trí, biện pháp thi công với quan chức năng, trình t vấn giám sát chủ đầu t chấp thuận trớc triển khai thi công Với nội dung trình bày công ty CP t vấn giao thông Vĩnh Phúc kính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế sở làm bớc Ngời thuyết minh Công ty CP t vấn giao thông Vĩnh Phúc Giám đốc Nguyễn Văn Mão Nguyễn Trọng Tuệ Công trình: Đờng Hợp Thịnh -:- Đạo Tú Trang 17
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỢP THỊNH - ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƯƠNG, THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỢP THỊNH - ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn