MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẶT ĐƯỜNG

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:15

Chương Danh mục hình ảnh PHẦN I: THIẾT KẾ CƠ SỞ (60%) Chương Giới thiệu chung Chương Xác định cấp hạng tính tốn tiêu kỹ thuật tuyến .4 Chương Chương 3: Thiết kế bình đồ tuyến Chương Thiết kế quy hoạch thoát nước Chương Thiết kế trắc dọc tuyến Chương Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường .6 Chương Thiết kế cấu tạo cống thoát nước .7 PHẦN II: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐOẠN TUYẾN (40%) Chương Giới thiệu chung Chương Thiết kế tổ chức thi công công tác chuẩn bị khuôn đường .8 Chương Thiết kế tổ chức thi công 2km mặt đường .10 Chương Danh mục hình ảnh Hình 2-1 fdmfbd .9 Hình 3-2 shdsfjg .10 PHẦN I: THIẾT KẾ CƠ SỞ (60%) Chương Giới thiệu chung 2.1 Vị trí tuyến đường - Mục đích ý nghĩa nhiệm vụ thiết kế 2.1.1 Vị trí tuyến đường Tuyến đường THUỘC ĐỊA PHẬN tỉnh Quảng Nam, tuyến qua Huyện Đại Lộc VÀ Huyện Điện Bàn 2.1.2 Mục đích ý nghĩa tuyến 2.1.3 Nhiệm vụ thiết kế 2.2 Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến 2.2.1 Điều kiện địa hình 2.2.2 Điều kiện địa mạo 2.2.3 Điều kiện địa chất 2.2.4 Điều kiện địa chất thủy văn 2.2.5 Điều kiện khí hậu 2.2.6 Điều kiện thủy văn 2.3 Các điều kiện xã hội 2.3.1 Đặc điểm dân cư phân bố dân cư 2.3.2 Tình hình văn hóa – kinh tế - xã hội khu vực 2.3.3 Các định hướng phát triển tương lai 2.4 Các điều kiện liên quan khác 2.4.1 Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu đường vận chuyển 2.4.2 Điều kiện cung cấp bán thành phẩm, cấu kiện đường vận chuyển 2.4.3 Khả cung cấp nhân lực phục vụ thi công 2.4.4 Khả cung cấp thiết bị phục vụ thi công 2.4.5 Khả cung cấp loại nhiên liệu, lượng phục vụ thi công 2.4.6 Khả cung cấp loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt 2.4.7 Điều kiện thông tin liên lạc, y tế 2.5 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường Chương Xác định cấp hạng tính tốn tiêu kỹ thuật tuyến 3.1 Xác định cấp thiết kế đường 3.1.1 Các 3.1.2 Xác định cấp thiết kế đường 3.2 Tính tốn - chọn tiêu kỹ thuật tuyến 3.2.1 Tốc độ thiết kế 3.2.2 Độ dốc dọc lớn nhất, nhỏ 3.2.3 Tầm nhìn bình đồ (SI, SII, SIV) 3.2.4 Bán kính đường cong nằm Rminosc, Rminsc, Rminbanđêm 3.2.5 Siêu cao: Độ dốc siêu cao; phương pháp nâng siêu cao chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao 3.2.6 Độ mở rộng đường cong nằm 3.2.7 Đường cong chuyển tiếp (nếu có) 3.2.8 Bán kính đường cong đứng Rminlồi, Rminlõm ; chiều dài tối thiểu ĐCĐ 3.2.9 Chiều dài tối đa, tối thiểu đoạn đổi dốc 3.2.10 Chiều rộng xe 3.2.11 Số xe 3.2.12 Loại kết cấu áo đường dự kiến môđuyn đàn hồi yêu cầu tối thiểu 3.2.13 Bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật tuyến Chương Chương 3: Thiết kế bình đồ tuyến 4.1 Nguyên tắc thiết kế 4.2 Xác định điểm khống chế 4.3 Quan điểm thiết kế 4.4 Lập đường dẫn tuyến 4.5 Triển khai phương án tuyến 4.6 So sánh sơ - chọn phương án tuyến (yêu cầu SV lập bảng so sánh thông qua số tiêu như: chiều dài tuyến, số đường cong, số cơng trình nước (cầu, cống), hệ số triển tuyến…cụ thể hơn) 4.7 Tính tốn yếu tố đường cong Chương Thiết kế quy hoạch thoát nước 5.1 Rãnh nước 5.1.1 Rãnh biên 5.1.2 Rãnh đỉnh 5.2 Cơng trình vượt dòng nước 5.2.1 Cống 5.2.1.1 Xác định vị trí cống 5.2.1.2 Xác định lưu vực cống 5.2.1.3 Tính tốn lưu lượng nước cực đại chảy cơng trình 5.2.1.4 Chọn loại cống - độ cống 5.2.2 Cầu 5.2.2.1 Xác định vị trí 5.2.2.2 Xác định độ Chương Thiết kế trắc dọc tuyến 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Nguyên tắc thiết kế Xác định cao độ điểm khống chế Xác định cao độ điểm mong muốn Quan điểm thiết kế Thiết kế đường đỏ - lập bảng cắm cọc phương án Thiết kế trắc ngang điển hình Tính tốn khối lượng đào đắp Chương Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường 7.1 Cơ sở thiết kế 7.1.1 Quy trình tính tốn - tải trọng tính tốn 7.1.2 Xác định lưu lượng xe tính tốn Xác định mơđuyn đàn hồi yêu cầu Eyc 7.2 Thiết kế cấu tạo 7.2.1 Yêu cầu chung kết cấu áo đường 7.2.2 Quan điểm thiết kế cấu tạo 7.3 Tính toán cường độ kết cấu áo đường 01 phương án chọn 7.3.1 Xác định thơng số tính tốn đường lớp vật liệu mặt đường 7.3.2 Tính tốn cường độ kết cấu áo đường kết cấu áo lề có gia cố theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi cho phép 7.3.3 Tính toán cường độ kết cấu áo đường kết cấu áo lề có gia cố theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất lớp vật liệu dính kết 7.3.4 Tính tốn cường độ kết cấu áo đường kết cấu áo lề có gia cố theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn lớp vật liệu liền khối 7.4 Tính tốn giá thành 1km PA kết cấu áo đường chọn 7.4.1 Các để lập dự toán : định mức áp dụng; đơn giá; văn áp dụng ( nghị định, thơng tư, cơng văn) 7.4.2 Các bảng biểu tính toán ( đưa vào phụ lục ) : tiên lượng; gía thơng báo, tổng hợp kinh phí hạng mục 7.4.3 Tổng chi phí xây dựng, tổng dự tốn 1km đường Chương Thiết kế cấu tạo cống thoát nước 8.1 Giới thiệu chung cống 8.2 Cấu tạo phận cống 8.2.1 Ống cống 8.2.2 Mối nối cống 8.2.3 Móng thân cống 8.2.4 Tường đầu 8.2.5 Tường cánh 8.2.6 Sân cống 8.2.7 Chân khay 8.2.8 Gia cố thượng, hạ lưu (nếu có) 8.2.9 Gia cố chống xói (nếu có) PHẦN II: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐOẠN TUYẾN (40%) Chương Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu chung đoạn tuyến phải thi cơng 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Các chi tiêu kỹ thuật tuyến 1.1.3 Các thông số kỹ thuật tuyến 1.2 Tính chất hạng mục cơng trình đoạn tuyến thiết kế 1.3 Các điều kiện thi công 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện xã hội 1.3.3 Các điều kiện liên quan khác 1.4 Xác định thông số để thiết kế tổ chức thi công Chương Thiết kế tổ chức thi công công tác chuẩn bị khuôn đường 2.1 Phân đoạn thi công khuôn đường 2.1.1 Cắm lại hệ thống cọc tim đường, cọc mép phần xe chạy, mép lề gia cố 2.1.2 Phân đoạn thi cơng khn đường 2.2 Xác định trình tự thi cơng khn đường Nền đường đào lòng Nền đường đắp lề trước toàn phần 2.3 Xác định kỹ thuật thi cơng cơng việc (có thi cơng lớp Subgrade cho đoạn đường đào lòng) 2.4 Xác định khối lượng công tác chuẩn bị khuôn đường 2.5 Xác định phương pháp tổ chức thi công 2.6 Tính suất, xác định định mức nhân lực Hình 2-1 fdmfbd 2.7 Tính tốn số cơng, số ca máy cần thiết để hoàn thành thao tác công nghệ thi công khuôn đường 2.8 Biên chế tổ đội thi cơng 2.9 Tính thời gian hồn thành thao tác 2.10 Lập tiến độ thi công công tác chuẩn bị khuôn đường Chương Thiết kế tổ chức thi công 2km mặt đường 3.1 Thiết kế tổ chức thi cơng tổng thể đoạn tuyến Hình 3-2 shdsfjg 3.1.1 Xác định điều kiện xây dựng mặt đường 3.1.2 Nêu đặc điểm KCAĐ, chọn phương pháp tổ chức thi công 3.1.3 Xác định tốc độ dây chuyền hướng thi cơng 3.1.4 Xác định quy trình thi cơng - nghiệm thu lớp mặt đường 3.1.5 Xác định trình tự thi cơng chính, trình tự thi cơng chi tiết 3.1.6 Xác định kỹ thuật cho trình tự thi công, thiết kế sơ đồ hoạt động loại máy thi công 3.1.7 Xác lập công nghệ thi công Bảng Bảng công nghệ thi công 3.1.8 Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác cho đoạn tuyến Bảng fgfgf 10 3.1.9 Tính tốn suất máy móc, xác định định mức sử dụng nhân lực 3.1.10 Tính tốn số cơng, số ca máy hồn thành thao tác cơng nghệ thi cơng 3.1.11 Biên chế tổ đội thi cơng 3.1.12 Tính tốn thời gian hồn thành thao tác cơng nghệ thi công 3.1.13 Lập tiến độ thi công đạo mặt đường 3.2 Thiết kế tổ chức thi công chi tiết dây chuyền mặt đường 3.2.1 Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác cho đoạn dây chuyền 3.2.2 Tính tốn số cơng, số ca máy hoàn thành thao tác trọng đoạn dây chuyền 3.2.3 Biên chế tổ đội thi cơng 3.2.4 Tính tốn thời gian hoàn thành thao tác đoạn dây chuyền 3.2.5 Xác lập sơ đồ công nghệ thi công 3.2.6 Xác lập bình đồ dây chuyền thi cơng 3.2.7 Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo 11
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẶT ĐƯỜNG, MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẶT ĐƯỜNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn