Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm duy trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc

50 6 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:12

Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc MỤC LỤC CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ QUY MƠ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 1.1 Các thông tin chung 1.2 Tóm tắt trình - trạng hoạt động khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm 1.2.1 Loại hình sản xuất 1.2.2 Hệ thống công nghệ khai thác 1.2.3 Tình trạng thiết bị 1.2.4 Hóa chất sử dụng 1.2.5 Nguyên, nhiên liệu trình hoạt động 1.2.6 Nguồn cung cấp nƣớc lƣợng nƣớc sử dụng 1.2.7 Sản phẩm công suất hoạt động/công suất thiết kế 1.2.8 Năm dự án vào hoạt động 1.2.9 Diện tích mặt sản xuất, sơ đồ vị trí 1.2.10 Số lƣợng cán công nhân viên sản xuất CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 11 2.1 Điều kiện tự nhiên 11 2.1.1 Điều kiện địa lý - địa chất 11 2.1.2 Điều kiện khí tƣợng - thủy văn 12 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 14 CHƢƠNG HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC BỊ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 15 3.1 Điều kiện vi khí hậu 16 3.2 Môi trƣờng khơng khí 16 3.3 Lƣợng bụi 17 3.4 Hiện trạng môi trƣờng nƣớc 18 3.5 Hiện trạng môi trƣờng đất 20 3.6 Nhận xét tính nhạy cảm mức chịu tải mơi trƣờng khu vực khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm 21 3.7 Đánh giá tổng hợp 21 3.7.1 Môi trƣờng không khí 21 3.7.2 Môi trƣờng nƣớc 21 CHƢƠNG THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐỐI VỚI MÔI TRƢỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 23 4.1 Đối với nƣớc thải 23 4.1.1 Nƣớc rửa trôi 23 4.1.2 Nƣớc thải sinh hoạt 23 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc 4.1.3 Nƣớc thải mỏ 23 4.2 Đối với chất thải rắn chất thải nguy hại 24 4.2.1 Đất đá thải 24 4.2.2 Chất thải rắn sinh hoạt 24 4.2.3 Các loại chất thải nguy hại 24 4.3 Đối với khí thải, tiếng ồn độ rung 25 4.3.1 Khí thải 25 4.3.2 Tiếng ồn độ rung 26 4.4 Các nguồn thải khác 27 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ, CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 28 5.1 Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng thực 28 5.1.1 Chống ô nhiễm khí bụi 28 5.1.2 Chống ô nhiễm nguồn nƣớc 28 5.1.3 Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 30 5.2 Các biện pháp bảo vệ mơi trƣờng tồn 31 5.3 Các hạng mục cơng trình bảo vệ mơi trƣờng thực bổ sung kế hoạch xây lắp lắp đặt công trình xử lý 31 5.3.1 Hệ thống xử lý nƣớc thải 31 5.3.2 Hệ thống xử lý khí bụi 31 5.3.3 Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thƣờng chất thải nguy hại 32 5.3.4 Biện pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn, độ rung 33 5.3.5 Kế hoạch ứng phó khắc phục cố mơi trƣờng 33 5.3.6 Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng 34 5.4 Chƣơng trình quản lý giám sát môi trƣờng 42 5.4.1 Chƣơng trình quản lý mơi trƣờng 42 5.4.2 Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 43 5.4.3 Chế độ báo cáo 46 5.5 Cam kết thực đề án bảo vệ môi trƣờng 46 5.5.1 Cam kết thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu 46 5.5.2 Cam kết thực tất biện pháp, quy định chung bảo vệ mơi trƣờng có liên quan đến dự án 47 PHỤ LỤC 49 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 1.1 Các thơng tin chung – Tên dự án: Khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất – Tọa độ địa lý: X = 29,925 ÷ 30,900 Y = 426,225 ÷ 427,700 – Cơ quan chủ quản: Tổng Công ty Đông Bắc Địa chỉ: Cọc – Phƣờng Hồng Hải – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 033.836.336 Fax: 033.836.336 – Đơn vị thực dự án: Công ty TNHH Một thành viên 35 Địa chỉ: Phƣờng Cẩm Thạch – Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 033.865.832 Fax: 033.865.832 – Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Qn đội 1.2 Tóm tắt q trình - trạng hoạt động khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm 1.2.1 Loại hình sản xuất - Khai thác than phƣơng pháp hầm lò 1.2.2 Hệ thống cơng nghệ khai thác Mơ hình cơng nghệ khai thác than hầm lò - Đào lò chuẩn bị: Khoan nổ mìn Khoan nổ mìn Bốc xúc đất đá Chống đỡ lò vật liệu thép, bê tơng, gỗ… Khai thác than: Chống đỡ sắt, gỗ vận chuyển than nguyên khai ô tô, băng tải Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Sàng tuyển chế biến Vận chuyển, tiêu thụ than Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Trong khai thác hầm lò có khâu phụ trợ khác nhƣ: nƣớc, làm đƣờng, sửa chữa thiết bị… Theo đặc điểm cấu tạo vỉa than giới hạn khai trƣờng khu I chọn áp dụng hệ thống công nghệ khai thác 1.2.2.1 Hệ thống khai thác chia cột dài theo phương pháp lò chợ chống cột thủy lực đơn DZ – 18 Hệ thống đƣợc áp dụng cho khu vực vỉa có góc dốc < 35o, chiều dày vỉa 1,3÷2,0 m Các tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống khai thác tổng hợp bảng 1.1 Bảng 1.1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống khai thác TT Tên tiêu chủ yếu Đơn vị Chiều dày trung bình vỉa than m 2,02 1,6 Độ dốc trung bình vỉa (Nơi áp dụng HTKT) độ 35 35 Tỷ trọng than T/m3 1,63 1,63 Chiều dài trung bình lò chợ m 80 80 Chiều cao lớp khấu lò chợ m 2,0 1,6 Tiến độ chu kỳ khấu m/ck 1,2 1,2 Thời gian hoàn thành chu kỳ ca 3 Hệ số khai thác 0,85 0,9 Sản lƣợng than chu kỳ 266 225 10 Số cơng nhân bố trí lò chợ chu kỳ ngƣời 96 96 11 Năng suất lao động TB cơng nhân lò chợ T/ng.ca 2,77 2,34 12 Hệ số hoàn thành chu kỳ 0,87 0,87 13 Số chu kỳ lò chợ thực đƣợc năm ck/năm 260 260 14 Sản lƣợng khai thác bình quân hàng năm 69160 58500 15 Tổn thất than hệ thống công nghệ khai thác % 24 19 16 Số mét lò chuẩn bị cho 1000 than m 5,4 6,4 17 Tiêu hao dầu DMT cho 1000 than kg 210 248 18 Tiêu hao gỗ cho 1000 than m3 13,7 16,2 19 Tiêu hao lƣới thép B40 cho 1000 than m2 361 427 20 Tiêu hao thuốc nổ cho 1000 than kg 186 220 21 Tiêu hao kíp nổ cho 1000 than kíp 745 880 Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Số lƣợng Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đơng Bắc 1.2.2.2 Hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng Hệ thống công nghệ khai thác đƣợc áp dụng cho khu vực vỉa có chiều dầy trung bình, góc dốc > 35o Hệ thống trƣớc thực chủ mỏ phải trình duyệt cấp có thẩm quyền theo quy định Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Các tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống đƣợc xác định theo bảng 1.2 sau: Thứ tự Các tiêu chủ yếu Đơn vị Giá trị Chiều dày trung bình vỉa khu vực áp dụng m 2,02 1,7 Góc dốc vỉa (khu vực áp dụng) Độ 42 42 Tỷ trọng trung bình than T/m3 1,63 1,65 Chiều cao phân tầng m 7 Tiến độ chu kỳ 1,6 1,6 Thời gian hoàn thành chu kỳ ca 1 Số chu ngày đêm c.kỳ 3 Sản lƣợng than khấu chu kỳ T/c.kỳ 26,1 21,4 Tấn 42,8 32,9 10 Sản lƣợng than khấu đƣợc chu kỳ (cả đào lò) Hệ số hoàn thành chu kỳ 0,87 0,87 11 Số ngày làm việc năm Ngày 260 260 12 Sản lƣợng than khấu đƣợc năm (cả đào lò) Tấn 33384 25662 13 Số cơng nhân bố trí lò chợ/ chu kỳ Ngƣời 9 14 Năng suất lao động trung bình/ cơng nhân t/ng ca 2,9 2,38 15 Tổn thất than hệ thống công nghệ khai thác % 38 38 16 Số mét lò chuẩn bị cho 1000 than m 31,3 36,8 17 Tiêu hao gỗ cho 1000 than m3 1,5 1,8 18 Tiêu hao thuốc nổ cho 1000 than m3 134 163,6 19 Tiêu hao kíp nổ cho 1000 than Kíp 230 280 20 Tiêu hao dầu nhũ hóa cho 1000 than kg 73 89 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đơng Bắc 1.2.3 Tình trạng thiết bị Q trình sản xuất dây chuyền khai thác hầm lò cần thƣờng xuyên thực bảo dƣỡng sửa chữa thiết bị khâu cơng nghệ: đào lò, khai thác, vận tải, thơng gió, nƣớc, trang thiết bị điện Hiện Công ty TNHH Một thành viên 35 có xƣởng sửa chữa thiết bị hầm lò khu vực Tây Nam Khe Tam, Tây Bắc Ngã Hai nên khai trƣờng Tây Bắc Khe Chàm không đầu tƣ xƣởng sửa chữa Các thiết bị cần bảo dƣỡng sửa chữa đƣợc thực xƣởng Công ty Tại công trƣờng khu I Tây Bắc Khe Chàm bố trí tổ sửa chữa gồm số thợ khí, thợ điện đảm nhận bảo dƣỡng sửa chữa nhỏ thiết bị, đáp ứng kịp thời cho trình sản xuất 1.2.4 Hóa chất sử dụng - Chủng loại: vật liệu nổ - Số lƣợng: tùy theo công nghệ áp dụng chi tiết tham khảo bảng 1.1 1.2 1.2.5 Nguyên, nhiên liệu trình hoạt động 1.2.5.1 Vật liệu - Các loại vật liệu gia cơng chống lò, đƣờng ray, sắt hình đƣợc cung cấp theo kế hoạch Tổng Công ty Đông Bắc - Các vật liệu nổ, kíp nổ tùy theo cơng nghệ áp dụng Số liệu chi tiết vật liệu đƣợc hiển thị chi tiết bảng 1.1 1.2 1.2.5.2 Nhiên liệu sản xuất - Nhiên liệu cần cung cấp chủ yếu xăng dầu phục vụ cho ô tô vận tải than từ khai trƣờng cảng xuất than Hiện Tổng Cơng ty Đơng Bắc có trạm cung cấp nhiên liệu phục vụ chung cho Tổng Công ty, nên cơng trƣờng khơng cần thiết bố trí trạm cấp nhiên liệu riêng 1.2.5.3 Điện sử dụng Điện tiêu thụ hàng năm 573.004.000 kWh Lƣợng điện đƣợc cấp điện nguồn điện kV từ đƣờng dây dẫn điện không ĐDK – 6KV Công ty than Cao Sơn đến trạm biến áp 6/0,4 – 0,69 kV đặt mặt mức +17, chiều dài L = 0,5km Ngồi dự án đầu tƣ xây dựng trạm phát điện diezen công suất 200kW – 0,4kV để cấp điện dự phòng cho phụ tải loại I lò ngồi mặt có cố điện lƣới Tổng công suất lắp đặt phụ tải loại I: ∑Pld = 268,18 kW Công suất làm việc đồng thời: ∑Plv = 110,18 kW Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc 1.2.6 Nguồn cung cấp nƣớc lƣợng nƣớc sử dụng - Nƣớc phục vụ sinh hoạt đƣợc xác định: + Nƣớc phục vụ ăn uống 180 ngƣời x 50 lít/ngƣời = 9000 lít = m3/ ngày đêm + Nƣớc phục vụ tắm cho cơng nhân: 180 ngƣời x 60 lít/ngƣời = 10.800 lít = 10,8 m3/ ngày đêm + Nƣớc giặt quần áo cho cơng nhân: 180 ngƣời x 35 lít/ = 6300 lít = 6,3 m3/ ngày đêm Tổng lƣu lƣợng nƣớc phục vụ cho sinh hoạt công nhân ngày đêm 26,10 m3/ ngày đêm Nƣớc bổ sung dự phòng cứu hỏa cơng trƣờng m3/ ngày đêm Nƣớc tƣới đƣờng giảm bụi 12 m3/ ngày đêm, nƣớc tƣới đƣờng đƣợc cung cấp từ nguồn riêng Nhƣ lƣợng nƣớc cần đƣợc đáp ứng ngày 30 m3/ ngày đêm Cơng ty có giếng thu nƣớc cạnh suối Bàng Tẩy (chạy qua trung tâm khai trƣờng), cung cấp phục vụ cho cứu hỏa nƣớc phục vụ sản suất Để cung cấp nƣớc cho khu sinh hoạt cơng nhân có giếng thu nƣớc, bể chứa nƣớc với dung tích 30 m3 thiết bị lọc nƣớc phục vụ cho nhu cầu ăn uống với công suất m3/ Phƣơng án cung cấp nƣớc đƣợc thực nhƣ sau: Nƣớc từ giếng đƣợc bơm lên bể dự trữ, từ bể đƣợc cấp cho trạm lọc cấp cho nhà tắm, giặt Sử dụng téc 5m3 để cấp nƣớc tự chảy vào nơi tiêu thụ 1.2.7 Sản phẩm công suất hoạt động/công suất thiết kế 1.2.7.1 Trữ lượng than Trên sở Báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất khống sàng than Khe Chàm Cơng ty Cổ phần Tin học Cơng nghệ Mơi trƣờng Than – Khống sản Việt Nam (VITE) lập năm 2005 đƣợc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tháng năm 2005, Công ty TNHH Một thành viên 35 tổng hợp trữ lƣợng địa chất vỉa 17, 18, 19, 20, 21 khu I khai trƣờng mỏ Tây Bắc Khe Chàm từ mức – 50 lên lộ vỉa đƣợc xác định : - Tổng số từ lộ vỉa đến – 100 : 997.838 Trong - Từ lộ vỉa đến – 50 : 952.938 - Từ – 50 đến – 100 : 44.900 Trữ lƣợng huy động vào dự án từ lộ vỉa đến – 50 bao gồm : + Trữ lƣợng cấp 122 (C1) : 603.605 + Trữ lƣợng cấp 333 (C2) : 349.333 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc 1.2.7.2 Công suất tuổi thọ mỏ Với đặc điểm phân bổ, khả huy động tài nguyên, điều kiện sản xuất Công ty, công suất mỏ dự án đầu tƣ chọn 50.000 tấn/ năm Với trữ lƣợng công nghiệp khai trƣờng đƣợc xác định 403.219 công suất mỏ nhƣ thời gian khai thác khu I 10 năm - Thời gian khai thác : 09 năm - Thời gian xây dựng : 01 năm 1.2.7.3 Chế độ làm việc Công trƣờng khai thác khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm thực chế độ làm việc nhƣ mỏ hầm lò - Mỗi năm làm việc : 260 ngày - Mỗi ngày làm việc : ca - Mỗi ca làm việc : tiếng Mỏ làm việc điều kiện mỏ có chế độ khí mỏ loại II 1.2.7.4 Hiện trạng khai thác Khai trƣờng khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm phần phía Tây khoáng sàng Khe Chàm qua giai đoạn thăm dò, tìm kiếm tỷ mỷ, thăm dò sơ bộ, thăm dò tỷ mỷ tiến hành khai thác lộ thiên (do vấn nạn khai thác thổ phỉ) hầm lò số đoạn vỉa Kết thăm dò địa chất khai thác cho thấy : Các vỉa than phân bố khu vực có cấu tạo đơn giản, chiều dày vỉa từ vỉa mỏng đến trung bình, chiều dày tính trữ lƣợng thƣờng từ 0,8 ÷ 2,0 m Tuy vỉa trì liên tục nhƣng chiều dày lại biến thiên đáng kể, mật độ cơng trình thƣa nên việc đánh giá điều kiện cấu trúc kiến tạo hạn chế 1.2.8 Năm dự án vào hoạt động Giấy phép khai thác khoáng sản khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm số 2735/ GP – BTNMT cấp ngày 30/ 12/ 2008 Với quy mô công trƣờng công suất không lớn, công trƣờng đƣợc thi công chuẩn bị năm Công trƣờng tham gia sản lƣợng Công ty vào cuối năm 2008 Thời gian khai thác 09 năm kể từ năm 2008 ÷ 2015 1.2.9 Diện tích mặt sản xuất, sơ đồ vị trí Khu I khai trƣờng mỏ Tây Bắc Khe Chàm nằm phía Tây Bắc khống sàng Khe Chàm, thuộc địa phận phƣờng Mơng Dƣơng, thị xã Cẩm Phả Ranh giới mỏ theo giấy phép khai thác khống sản Bộ Tài ngun Mơi trƣờng cấp nằm giới hạn tọa độ theo bảng 1.3 Diện tích đất cần trƣng dụng để xây dựng hạng mục cơng trình mặt đƣờng vận tải ngồi mỏ Diện tích khai trƣờng mỏ 17,3 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Khai trƣờng tiếp giáp với khai trƣờng Công ty than Khe Chàm phía Đơng Đơng Bắc, khai trƣờng cơng ty than Cao Sơn phía Đơng Nam Bảng 1.3 Mốc cấp phép khai thác mỏ TT Mốc Tọa độ VN2000 Diện tích mỏ Kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o (km2) X (m) Y (m) BKC1 2331165,249 737922,417 BKC2 2331590,693 739264,971 1,0 BKC3 2330604,627 739282,857 BKC4 2330604,803 738708,289 BKC5 2330742,872 737805,317 1.2.10 Số lƣợng cán công nhân viên sản xuất Công trƣờng đặt dƣới đạo điều hành Giám đốc Công ty, công trƣờng đƣợc tổ chức thành đội: - Đào lò xây dựng bản: 01 đội - Khai thác, vận tải hầm lò: 01 đội - Vận tải mặt bằng, chế biến than: 01 đội Để thực công suất thiết kế 50.000 tấn/ năm, tƣơng ứng sản lƣợng 190 ÷ 200 tấn/ ngày đêm, lực lƣợng lao động cơng trƣờng cần bố trí đƣợc tổng hợp theo bảng 1.4 Bảng 1.4 Số lượng cán công nhân viên sản xuất Số lƣợng (ngƣời) TT Loại lao động Tổng cộng Có mặt Theo danh sách 173 197 I Lao động trực tiếp 163 187 Công nhân khai thác 96 110 Cơng nhân đào lò chuẩn bị 15 17 Cơng nhân vận tải hầm lò 15 17 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Số lƣợng (ngƣời) TT Loại lao động Có mặt Theo danh sách Thợ điện hầm lò 06 07 Thợ điện mặt 09 11 Công nhân sàng than 10 12 Lao động phụ trợ phục vụ mặt 12 13 II Lao động gián tiếp công trƣờng 10 10 Ban giám đốc 03 03 Nhân viên kỹ thuật 02 02 Nhân viên kinh tế 02 02 Y tế công trƣờng 03 03 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 10 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Bảng 5.1 Khối lượng công tác cần tháo dỡ, phá bỏ mặt TT Hạng mục I Mặt cửa giếng vận tải mức +17 Trạm trục tải - Nhà bao che Quy mô xây dựng Kết cấu thép Đơn vị Khối lƣợng m2 20 Ghi Hệ thống tƣờng kè bảo vệ Xây đá hộc mặt m3 200 Lắp đặt đƣờng xe Ray P18 cỡ 600 m 120 - Lắp đặt ghi Π4–2/1–816OΠ(Ʌ) 02 Đất cấp III m3 800 Nhà điều hành kho Nhà cấp IV cơng trƣờng m2 72 Hiện có Nhà kho vật tƣ vật liệu nt m2 72 nt Bể nƣớc cứu hỏa Xây gạch m3 50 II Mặt lò thơng gió +20 San gạt mặt hệ thống tƣờng kè Đất cấp III m3 87.961 - Hệ thống tƣờng kè bảo Xây đá hộc vệ mặt m3 65 Mặt bãi quay xe - Khối lƣợng đắp - Khối lƣợng đào Lắp đặt đƣờng xe Đƣờng cỡ 600, ray m P18 Trạm quạt gió Nhà cấp IV III Hệ thống cung cấp điện Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing m2 30 35 36 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc mặt Trạm biến áp 250 KVA 0,6/0,4/0,69 KV trạm 01 Đƣờng dây hạ 0,4 KV CT 01 Trạm phát điện diezen dự Cơng suất 200 KVA phòng trạm 01 IV Các hạng mục mặt khu nhà công nhân San gạt mặt hệ thống tƣờng kè - Khối lƣợng đào Đất cấp III m3 17.500 - Khối lƣợng đắp nt m3 1.500 m3 300 - Hệ thống tƣờng kè bảo Xây đá hộc vệ mặt Nhà tắm, giặt sấy Nhà cấp IV, CS 40 m2 ngƣời/ lƣợt 180,5 Nhà ăn tập thể Nhà cấp IV , CS 50 m2 ngƣời/ lƣợt 110 Nhà tập thể công Nhà cấp IV nhân m2 424 Nhà vệ sinh Nhà cấp IV m2 40 Nhà để xe tập thể Kết cấu thép m2 54 Bể nƣớc phục vụ sinh Xây gạch hoạt m3 50 Hệ thống cung cấp nƣớc sinh hoạt 01 - Giếng thu nƣớc - Trạm bơm Q = 5m3/h trạm 01 - Đƣờng ống Dy = 32 mm m 700 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 37 Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc - Bể nƣớc dự trữ Xây gạch m3 30 - Trạm lọc nƣớc CS m3/h trạm 01 - Téc chứa nƣớc V = 2m3 01 – San gạt trồng mặt a Mặt cửa giếng vận tải mức +17 - San gạt mặt bằng: Sau tháo dỡ hạng mục cơng trình mặt +17, cần san gạt mặt cho phẳng trƣớc trồng cây, đánh tơi đất - Trồng mặt +17: Đổ đất, trồng keo chàm lên tồn diện tích khoảng 9500 m2 Theo định 38/2005/QĐ – BNN ngày 06/07/2005 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mật độ trồng keo tràm 2500 cây/ha (cả trồng dặm 10% 2750 cây/ha) Các công việc thực hiện: + San gạt, cày xới mặt trồng cây: 2850 m3 (chiều sâu san gạt cày xới tính trung bình 0,3m) + Đào hố trồng cây: số lƣợng 2090 hố + Khối lƣợng đổ đất trồng cây: 237,5 m3 + Chăm sóc năm đầu: tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm chết + Loại trồng tính tốn: keo tràm b Mặt cửa lò thơng gió mức +20 - San gạt mặt bằng: tổng diện tích 2300 m2, đánh tơi đất với bề dày 0,3m - Trồng mặt +20: Đổ đất, trồng keo chàm lên toàn diện tích khoảng 2300 m2 Theo định 38/2005/QĐ – BNN ngày 06/07/2005 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn mật độ trồng keo tràm 2500 cây/ha (cả trồng dặm 10% 2750 cây/ha) Các công việc thực hiện: + San gạt, cày xới mặt trồng cây: 690 m3 (chiều sâu san gạt cày xới tính trung bình 0,3m) + Đào hố trồng cây: số lƣợng 506 hố + Khối lƣợng đổ đất trồng cây: 57,5 m3 + Chăm sóc năm đầu: tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm chết Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 38 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc + Loại trồng tính tốn: keo tràm c Mặt khu nhà công nhân - San gạt mặt bằng: Sau tháo dỡ hạng mục cơng trình mặt khu nhà công nhân, cần san gạt mặt cho phẳng trƣớc trồng cây, đánh tơi đất - Trồng mặt: Đổ đất, trồng keo chàm lên tồn diện tích khoảng 6100 m2 Theo định 38/2005/QĐ – BNN ngày 06/07/2005 Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn mật độ trồng keo tràm 2500 cây/ha (cả trồng dặm 10% 2750 cây/ha) Các công việc thực hiện: + San gạt, cày xới mặt trồng cây: 1830 m3 (chiều sâu san gạt cày xới tính trung bình 0,3m) + Đào hố trồng cây: số lƣợng 1342hố + Khối lƣợng đổ đất trồng cây: 152,5 m3 + Chăm sóc năm đầu: tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm chết + Loại trồng tính tốn: keo tràm d Biện pháp thi công trồng - Chuẩn bị đất trồng: Đào hố trồng kích thƣớc 0,5m x 0,5m x 0,5m Đất trồng phần đƣợc lấy bề mặt moong, mặt tầng thải đất phủ bề mặt đƣợc lấy từ đồi đất khu vực xung quanh - Trồng cây: Cây keo để tiến hành trồng nhằm cải tạo phục hồi môi trƣờng mỏ phải loại ƣơm lớn, chiều cao khoảng 40 – 50 cm, vồng phải đủ lớn để chịu đƣợc điều kiện khắc nghiệt khu vực cải tạo - Thời vụ trồng: vụ xuân (tháng – dƣơng lịch), vụ thu (tháng – dƣơng lịch) - Mật độ trồng: 2500 / Hàng x hàng = 2m, x = 2m - Chăm sóc cây: tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm chết 5.3.6.2 Bịt cửa lò, cửa giếng đồng thời để lỗ khí làm biển báo * Bịt cửa lò, cửa giếng đồng thời để lỗ khí Hiện tƣợng sụt lún bề mặt q trình khai thác hầm lò lấy than mỏ khơng thể tránh khỏi Do địa hình khu vực khai thác mỏ đồi núi bề mặt địa hình khơng có cơng trình phƣơng pháp nhằm hạn chế trình sụt lún bề mặt sau phá hủy hồn tồn phần q trình khai thác lò chợ, tận thu tháo dỡ chống đƣờng lò sử dụng cho q trình khai thác sau đƣờng lò tự sập đổ Đối với hệ thống đƣờng lò có kết cấu vững tiến hành công tác Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 39 Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Cơng ty Đơng Bắc tháo dỡ chống lò sau xây bịt cửa lò đá hộc xây vữa xi măng Hầu hết đƣờng lò chuẩn bị lò chợ sau khai thác đƣợc chèn lấp, cửa lò, cửa giếng mặt cần phải cải tạo, xử lý Để đảm bảo an tồn giảm tác động đến mơi trƣờng xung quanh, cần sử dụng biện pháp xây bịt cửa lò, cửa giếng đặt biển báo Cơng tác bịt cửa lò phải tuân thủ theo “ Quy phạm kỹ thuật an toàn mỏ hầm lò diệp thạch TCN – 14 – 06 -2006” ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ – BCN ngày 26/12/2006 Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công thƣơng), Điều 122 quy định biện pháp bịt cửa lò * Làm biển báo Để ngăn ngừa ngƣời cơng nhân trồng tiếp cận cửa lò, tiến hành bịt cửa lò lắp đặt biển báo vĩnh viễn phía trƣớc cửa lò 5.3.6.3 Tổng hợp khối lượng công tác cải tạo, phục hồi môi trường Bảng 5.2 Tổng hợp khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường TT Cơng việc I Các cơng trình cần tháo dỡ trả lại mặt Phá dỡ kết cấu bê tơng có cốt thép m3 183,75 Phá dỡ kết cấu gạch đá m3 1.165,07 Phá dỡ bê tông m2 1.842,80 Tháo dỡ mái tôn m2 2.280,43 Tháo dỡ cửa sắt + nhơm kính m2 188,53 Tháo dỡ xà gồ, lan can sắt 8,09 Tháo dỡ kết cấu thép bê tông chiều cao ≤ 4,5m 15,33 II Đơn vị Khối lƣợng Ghi San gạt cày xới bề mặt sân công nghiệp với chiều sâu 0,3m Diện tích san gạt 17.900 m2 m3 5.370,00 III Trồng keo tràm mật độ 2000 cây/ha Trồng keo tràm m2 17.900 Vận chuyển đất màu 1km để trồng m3 447,5 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 40 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc IV Xây bịt cửa lò, cửa giếng Khối lƣợng đất lấp lò m3 2.055,47 Khối lƣợng san gạt đất lấp miệng giếng m3 432,50 Khối lƣợng đá hộc xây tƣờng chắn m3 395,47 Khối lƣợng đệm CPĐD kè đá hộc m3 51,84 Biển báo khu vực xây bịt cửa lò 5.3.6.4 Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường Bảng 5.3 Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường TT Thiết bị Mã hiệu Đơn vị Số lƣợng Xe gạt D – 155A 2 Máy xúc thủy lực Máy san đƣờng DZ – 122 Máy trộn bê tông C – 227, C – 220A Máy trộn vữa C – 150 Ơ tơ cần cẩu TADANO – 20 Xe chở nƣớc ∏ M – 130 Máy bơm nƣớc Hàn Quốc Ơ tơ tự đổ có trọng tải 12 KPA3 – 256 B1, Huyndai 10 Ơ tơ vận tải 5.3.6.5 Phòng ngừa ứng phó cố q trình cải tạo, phục hồi môi trường Trƣớc thực công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng tiến hành giám sát, kiểm tra tất vị trí thực để biết tình trạng cơng trình, từ đƣa biện pháp thích hợp - Giảm thiểu tác động bụi Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 41 Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc - Giảm thiểu tác động khí độc - Giảm thiểu tiếng ồn - Chống trôi lấp bãi thải 5.4 Chƣơng trình quản lý giám sát mơi trƣờng 5.4.1 Chƣơng trình quản lý mơi trƣờng 5.4.1.1 Tổ chức nhân cho quản lý môi trường Thành lập xí nghiệp trực thuộc Tổng Cơng ty Khống sản – Vinacomin đƣợc giao làm công tác môi trƣờng Xí nghiệp đƣợc bố trí thành hai khối: a Khối văn phòng - Ban giám đốc gồm giám đốc phó giám đốc xí nghiệp - Các phòng quản lý nghiệp vụ: + Phòng Kế hoạch – Đầu tƣ + Phòng Kỹ thuật – Mơi trƣờng + Phòng Vật tƣ + Phòng Hành (văn thƣ, nhà ăn, bảo vệ…) + Phòng Tổ chức lao động tiền lƣơng + Phòng Tài kế tốn b Khối sản xuất - Thành lập đội sản xuất + Đội thi cơng trồng chăm sóc + Đội thi cơng vận chuyển san gạt Chƣơng trình quản lý đƣợc thể cụ thể bảng 5.4 Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 42 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Cơng ty Đơng Bắc Bảng 5.4 Chương trình quản lý môi trường mỏ Tây Bắc Khe Chàm Thời gian thực Tiến độ thực Cơ quan giám sát Đo vẽ đồ trạng khu vực tỷ lệ 1:2000 Bắt đầu vào tháng thứ ÷ năm thứ 02 tháng Sở TNMT II Công tác cải tạo mặt sân công nghiệp Bắt đầu vào tháng thứ ÷ 10 năm thứ 04 tháng Sở TNMT Tháo dỡ cơng trình mặt sân công nghiệp Bắt đầu vào tháng thứ ÷ năm thứ 01 tháng Sở TNMT Cày xới san gạt mặt sân công nghiệp Bắt đầu vào tháng thứ đến tháng thứ năm thứ 01 tháng Sở TNMT Sở TNMT Sở TNMT TT Hoạt động I Đo vẽ đồ Cơ quan thực Chủ dự án Trồng phủ xanh mặt SCN Bắt đầu từ tháng thứ ÷ 10 năm thứ 03 tháng trồng bổ sung 10% năm III Bịt cửa lò, cửa giếng lắp biển báo Bắt đầu vào tháng thứ ÷ năm thứ 02 tháng Đến tháng thứ 10 năm thứ (theo giấy phép khai thác mỏ) quan có chức kiểm tra xác nhận hồn tất công tác phục hồi môi trƣờng 5.4.2 Chƣơng trình giám sát mơi trƣờng 5.4.2.1 Giám sát chất thải Giám sát môi trƣờng nƣớc thải – Thông số giám sát: pH, SS, tổng phosphore, COD, BOD5, As, Zn, Cu, Pb, Cd – Tần suất quan trắc: 03 (ba) tháng lần Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 43 Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc – Thiết bị thu mẫu phƣơng pháp phân tích: theo tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam hành – Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn chất lƣợng môi trƣờng Việt Nam (QCVN 24 – 2009/ BTNMT) – Vị trí bố trí điểm quan trắc: Bảng 5.5 Điểm quan trắc giám sát môi trường nước thải Tọa độ Điểm Vị trí X Y NT – Khu vực cửa lò giếng +17 2330797,8 738770,8 NT – Khu vực cửa lò ngầm vận tải +20 2330741,0 738988,1 NT – Khu vực thu nƣớc thải sinh hoạt (giếng thu nƣớc) 2331091,1 738668,0 5.4.2.2 Giám sát môi trường xung quanh a Giám sát chất lượng khơng khí – Thơng số quan trắc: bụi tổng số, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung – Tần số thu mẫu phân tích: lần/ năm – Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn môi trƣờng QCVN 05 – 2009/BTNMT, Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp (quyết định 3733/2002/QĐ – BYT – 10/10/2002) – Thiết bị thu mẫu: Thiết bị thu mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam – Vị trí điểm quan trắc: Bảng 5.6 Điểm quan trắc giám sát chất lượng khơng khí Tọa độ Điểm Vị trí X Y KK – Khu vực mặt +25 2331113,1 738709,1 KK – Khu vực cửa giếng +17 2330804,2 738761,1 KK – Khu vực ngầm thơng gió, ngầm vận tải +20 2330738,7 738953,4 b Giám sát chất lượng nước mặt – Thông số giám sát: pH, NO2, NO3, NH4, SS, COD, BOD5, DO, Fe tổng, P tổng, dầu mỡ khống, coliform, As, Zn, Cu, Pb, Cd Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 44 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc – Tần số quan trắc: lần/ năm – Thiết bị thu mẫu phƣơng pháp phân tích: theo TCVN – Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn chất lƣợng môi trƣờng Việt Nam (QCVN 08 – 2008/BTNMT) – Vị trí bố trí điểm quan trắc: Bảng 5.7 Điểm quan trắc mơi trường nước mặt Tọa độ Điểm Vị trí X Y NM – Khu vực suối gần giếng thu nƣớc 2331086,5 738705,4 NM – Khu vực suối cạnh mặt +15,5 2330752,0 738730,4 c Giám sát chất lượng đất – Thông số giám sát: Cu, Pb, Cd, pH (H2O, KCl), EC, OM – Tần suất quan trắc: lần/ năm – Thiết bị thu mẫu phƣơng pháp phân tích: theo TCVN – Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn chất lƣợng môi trƣờng Việt Nam (QCVN 03 – 2008/BTNMT) – Vị trí bố trí điểm quan trắc: Bảng 5.8 Điểm quan trắc mơi trường đất Tọa độ Điểm Vị trí X Y D–1 Khu vực mặt +25 2331152,0 738683,0 D–2 Khu vực mặt +15,5 2330832,5 738733,6 d Giám sát khác * Giám sát dịch động, sụt lún: Bố trí điểm quan trắc, mốc để đo sụt lún bề mặt địa hình khu vực bên khu vực khai thác Quá trình quan trắc đƣợc tiến hành trình khai thác mỏ kết thúc khai thác để đƣa đƣợc nhận xét mức độ sụt lún mỏ nhằm đƣa biện pháp phù hợp khắc phục Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 45 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Bảng 5.9 Điểm quan trắc sụt lún bề mặt Tọa độ Điểm Vị trí X Y SL – Khu vực phía sau giếng +17 2330818,3 738807,9 SL – Khu vực phía sau lò ngầm vận tải, ngần thơng gió 2330799,6 738960,8 SL – Khu vực phía đƣờng lò khai thác 2330889,2 739032,3 * Các thơng số giám sát khác: – Thông số giám sát: Giám sát yếu tố thẩm thấu, xói mòn, trƣợt lở, thay đổi mực nƣớc mặt, nƣớc ngầm… – Địa điểm: Tại cửa lò, bãi thải khu vực lân cận – Tần xuất: lần/ năm 5.4.3 Chế độ báo cáo Kết thực công tác bảo vệ môi trƣờng kết giám sát môi trƣờng đƣợc lƣu giữ Công ty định kỳ gửi báo cáo Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát Tần suất báo cáo tối thiểu 02 lần/năm (trƣớc ngày 15 tháng ngày 15 tháng 12 hàng năm) 5.5 Cam kết thực đề án bảo vệ môi trƣờng 5.5.1 Cam kết thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu Công ty TNHH Một thành viên 35 – Tổng Công ty Đông Bắc, chủ đầu tƣ dự án: Khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất xin cam kết thực nghiêm chỉnh đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trƣờng dự án nhƣ nêu cụ thể đề án Cụ thể nhƣ sau: - Thực biện pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm không khí - Thực biện pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc: thu gom xử lý nƣớc thải sinh hoạt nƣớc mƣa - Thực biện pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn - Áp dụng biện pháp phòng chống cố giảm thiểu nhiễm nhƣ trình bày báo cáo bao gồm: + Phòng ngừa ứng phó cố cháy nổ + Phòng chống sét Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 46 Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc - Thực dự án cải tạo, phục hồi mơi trƣờng sau khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm nhƣ trình bày báo cáo Phối hợp với quan chức q trình thiết kế thi cơng hệ thống khống chế ô nhiễm để kịp thời điều chỉnh mức độ ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn mơi trƣờng theo quy định phòng chống cố môi trƣờng xảy môi trƣờng đƣợc đƣa kiến nghị báo cáo biện pháp khả thi, đảm bảo Tiêu chuẩn mơi trƣờng Việt Nam 5.5.2 Cam kết thực tất biện pháp, quy định chung bảo vệ môi trƣờng có liên quan đến dự án Cơng ty TNHH Một thành viên 35 – Tổng Công ty Đông Bắc cam kết hoạt động khai thác dự án đảm bảo Tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam bao gồm: + Quy chuẩn chất lƣợng khơng khí xung quanh: QCVN 05:2009/BTNMT + Quy chuẩn số chất độc hại khơng khí xung quanh: QCVN 06:2009/BTNMT + Tiêu chuẩn qui định mức ồn cho phép vị trí làm việc: TCVN 3985 – 1999 + Quy chuẩn chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp: QCVN 24:2009/BTNMT + Quy chuẩn chất lƣợng nƣớc sinh hoạt: QCVN 02:2009/BTNMT + Quy chuẩn chất lƣợng nƣớc mặt: QCVN 08:2008/BTNMT - Nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt đảm bảo đạt Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Độ rung: độ rung cơng trình, móng đảm bảo đạt tiêu chuẩn TCVN 7378: 2004: Rung động chấn động - Rung động cơng trình - Mức rung giới hạn phƣơng pháp đánh giá Tiêu chuẩn TCVN 6962: 2001 - Tiêu chuẩn Rung động chấn động - Rung động hoạt động xây dựng sản xuất công nghiệp - Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh đảm bảo Tiêu chuẩn TCVN 5949 – 1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cƣ - Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại: đƣợc thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo yêu cầu an toàn vệ sinh tiêu chuẩn nhƣ sau: + Thông tƣ 12/2006/TT-BNTMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng V/v Hƣớng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại + Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng V/v Ban hành danh mục chất thải nguy hại + Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ V/v Quản lý chất thải rắn Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 47 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Công ty cam kết thực nghiêm chỉnh đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề án đƣa trình Các cơng việc nêu chúng tơi hoàn thành theo nội dung, yêu cầu tiến độ đề án bảo vệ môi trƣờng đƣợc phê duyệt Chúng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật trình hoạt động vi phạm quy định bảo vệ môi trƣờng Quảng Ninh, ngày tháng năm 2011 Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 48 Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Cơng ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc PHỤ LỤC Một số hình ảnh khảo sát khai trƣờng Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 49 Đề án bảo vệ mơi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt - Sing 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm duy trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc, Đề án bảo vệ môi trường khai thác hầm lò khu I mỏ Tây Bắc Khe Chàm duy trì sản xuất Công ty TNHH Một thành viên 35 - Tổng Công ty Đông Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn