ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯƠNG Ô TÔ - THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐÁT NỀN ĐƯỜNG

51 14 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:09

ĐỒÁN TỔCHỨC THI CÔNG NỀN Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô CHƯƠNG IV THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG 4.1 NÊU ĐẶC ĐIỂM, CHỌN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 4.1.1 Đặc điểm - Đoạn tuyến thiết kế tổ chức thi công từ KM2+00 đến KM4+00 - Trên đoạn tuyến thi cơng có 01 đường cong nằm bán kính lớn 02 đường cong nằm bán kính nhỏ.Cụ thể: + Tại lý trình KM1+794,10 có đường cong nằm bán kính R = 400m + Tại lý trình KM3+347,34 có đường cong nằm bán kính R = 600m + Tại lý trình KM3+186,75 có đường cong nằm bán kính R = 1500m - Độ dốc ngang sườn tuyến đường tương đối nhỏ: is < 12% - Chiều cao đào đắp: chiều cao đắp cống lớn (> 3m), chiều cao đào đoạn tuyến nhỏ (< 2m) - Trắc ngang đường: đường có đầy đủ dạng trắc ngang đào hoàn toàn, đắp hoàn toàn, nửa đào nửa đắp - Địa chất khu vực đất sét- tính chất loại đất trình bày chương I đồ án này, đất dùng để đắp đường - Mực nước ngầm sâu khơng ảnh hưởng đến cơng trình, tuyến khơng có vùng đất yếu, đất bị sạt lở 4.1.2 Phương pháp tổ chức thi cơng - Trên tuyến có khối lượng đào đắp xen kẽ nhau, khối lượng đào đắp tương đối lớn, kỹ thuật thi công đoạn khác với khả cung cấp máy, nhân lực đơn vị thi công nên chọn phương pháp tổ chức thi công hỗn hợp: Ở đây, ta kết hợp phương pháp tổ chức thi công phương pháp tổ chức thi công song song - Phương pháp thi công đường thi công chủ yếu máy Đào rãnh biên vỗ mái taluy có khối lượng nhỏ nên dùng nhân công làm công việc - Giải pháp kỹ thuật: đoạn tuyến ta thi cơng có đoạn đường đào đường đắp xen kẽ nên chọn giải pháp kỹ thuật sau: + Với đoạn đắp nên chọn giải pháp đắp lề hồn tồn, khối lượng đắp tính tới đáy áo đường (giả thiết với cấp đường IV, tốc độ thiết kế 60Km/h kết cấu áo đường dày khoảng 50cm + Với đoạn đào, đào khuôn đường tính khối lượng đào đắp tới mặt mặt đuờng + Ở nơi có khối lượng đào đắp tương đối độ dốc ngang sườn tương đối nhỏ (is < 12%) dùng máy xúc chuyển chạy dọc đào đất đường đào sang đắp đường đắp Làm giảm công vận chuyển đất SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô + Ở nơi có dạng đường chữ L (nửa đào, nửa đắp), với độ dốc ngang sườn nhỏ, dùng máy xúc chuyển đào đất phần đào vận chuyển ngang dọc để đắp đường đắp + Ở nơi đắp nhiều dùng tơ vận chuyển đất từ mỏ đến đắp 4.2 TÍNH TỐN KHỐI LƯỢNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, VẼ BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI VÀ ĐƯỜNG CONG TÍCH LŨY ĐẤT - Tại cọc, ta tiến hành vẽ mặt cắt ngang Đối với điểm xun có thay đổi nên ta cần tìm vị trí chúng sau: + Vị trí đường bắt đầu chuyển từ dạng đào (đắp) hoàn toàn sang dạng đường đắp (đào) hoàn toàn tương ứng với: K H = B / + a Trong đó: + B: bề rộng đường, với đắp Bdap = 10,5m; với đào Bdao=9,0m + a: chiều rộng rãnh biên, a = 1,2m + K = 1/is, is độ dốc ngang sườn + H chênh cao cao độ tự nhiên cao độ thiết kế tim đường + Ước lượng vị trí chuyển từ dạng đường đào hoàn toàn đắp hoàn toàn + Xác định độ dốc ngang sườn Độ dốc ngang sườn lấy trị số trung bình hai cọc gần + Xác định cao độ thiết kế, cao độ tự nhiên + Vẽ dạng mặt cắt ngang + Sau tìm hai vị trí đào hồn toàn đắp hoàn toàn, ta nối chúng lại với Đường nối cắt đường đen đâu vị trí điểm xun - Các mặt cắt ngang vị trí thay đổi dạng đường sau: :1 0,40 :1 K = 1/is = 19,68 9,00 0,40 0,26 0,40 TG1 KM2+441,83 :1 :1 0,40 Hình 4.1: Mặt cắt ngang vị trí cọc TG1 (KM2+441,83) SVTH: Nguyễn Văn Tê Rơn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 0,33 0,40 1: 0, 40 : 10, 50 , 04 K =1 /i s= ,5 1 TG KM2+ 55 4, 23 1: Hình 4.2: Mặt cắt ngang vị trí cọc TG2 (KM2+554,23) TG3 KM3+309,13 :1 :1 0,40 79 K = 1/is = 11, 0,40 0,55 10,50 ,5 1:1 Hình 4.3: Mặt cắt ngang vị trí cọc TG3 (KM3+309,13) :1 0,40 0,47 12,01 K = 1/is = 0,40 0,40 TG4 KM3+362,33 :1 :1 9,00 :1 0,40 Hình 4.4: Mặt cắt ngang vị trí cọc TG4 (KM3+362,33) :1 0,40 :1 0,22 K = 1/is = 26,22 9,00 0,40 0,40 TG5 KM3+573,70 :1 :1 0,40 Hình 4.5: Mặt cắt ngang vị trí cọc TG5 (KM3+573,70) SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 0,40 :1 K = 1/is = 28,77 :1 8,70 0,40 1, 1: 0,22 TG6 KM3+616,12 Hình 4.6: Mặt cắt ngang vị trí cọc TG6 (KM1+168.75) - Sau có mặt cắt ngang, ta tính tốn Sđào, Sđắp, - Xác định khoảng cách mặt cắt ngang, - Tính tốn Vđào, Vđắp, - Tính khối lượng đất phân phối theo cọc 100m, vẽ biểu đồ phân phối đất theo cọc 100m, - Tính khối lượng đất tích lũy, vẽ đường cong tích lũy đất, Bảng phụ lục 4.1: Tính khối lượng đất phân phối theo cọc 100m, khối lượng đất tích lũy Bản vẽ kèm theo: vẽ thiết kế thi công đất đường (bản vẽ số: 03) SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 4.3 PHÂN ĐOẠN NỀN ĐƯỜNG THEO TÍNH CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN THI CƠNG 4.3.1 Theo tính chất cơng trình Để ta phân đoạn đường ta tiến hành phân tích dựa vào điều kiện sau 4.3.1.1 Cấu tạo mặt cắt ngang đường Với mặt cắt ngang khác ta chọn máy móc thiết bị thi cơng đất có kích thước khác Nền đường rộng chọn loại máy có kích thước tùy ý Nền đường hẹp máy có kích thước nhỏ làm việc bình thường, phát huy suất 4.3.1.2 Loại mặt cắt ngang - Với đường đào đất đổ hai phía sử dụng loại máy như: máy đào, máy ủi, máy xúc chuyển, máy san (còn phụ thuộc yếu tố khác) - Nền đường đào lấy đất để đắp sử dụng máy như: máy đào, máy ủi, máy xúc chuyển (còn phụ thuộc yếu tố khác) - Nền đường đào đổ đất bãi thải sử dụng máy đào kết hợp với ô tô vận chuyển đất máy xúc chuyển - Nền đường đắp đất lấy đoạn đào khác sử dụng máy như: máy ủi, máy xúc chuyển, máy đào - Nền đường đắp đất lấy thùng đấu sử dụng máy như: máy ủi, máy xúc chuyển, máy san - Nền đường đắp đất lấy mỏ đất sử dụng ô tô vận chuyển đất - Nền đường nửa đào, nửa đắp sử dụng loại máy như: máy đào, máy ủi, máy xúc chuyển, máy san 4.3.1.3 Chiều cao đào, đắp đất Đào đất, đắp trực hướng ngang: - Khi Hđào- đắp ≤ 0.75m máy san hoạt động hiệu quả, - Khi Hđào- đắp ≤ 1.50m máy ủi hoạt động hiệu quả, - Máy xúc chuyển không bị khống chế chiều cao Hđào- đắp, - Máy đào phải có chiều sâu đủ lớn để máy đào đất đầy gầu Đào đất, đắp theo hướng dọc (đào lớp theo chiều dọc): - Sử dụng loại máy như: máy ủi, máy xúc chuyển, - Các loại máy thi công không bị khống chế chiều cao Hđào- đắp 4.3.1.4 Khối lượng đất - Không chọn phương án sử dụng nhiều máy có cơng suất nhỏ khối lượng đất công tác lớn, - Ngược lại khối lượng đất công tác nhỏ nên chọn máy thi cơng đất có suất thấp 4.3.1.5 Cự ly vận chuyển - Máy ủi: không lớn 100m Tuy nhiên, trường hợp> 100m ta cân nhắc phương án dùng máy ủi SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Máy xúc chuyển: từ 200 ÷ 500m (1500m) Tuy nhiên, trường hợp < 200m ta cân nhắc phương án dùng máy xúc chuyển - Ơ tơ tự đổ: không nhỏ 500 (200)m Phân đoạn thi công sơ sau - Đoạn I: KM2+00 đến KM2+481,19 + Chiều dài thi công: 481,19m, + Dạng mặt cắt ngang đào hoàn toàn, nửa đào nửa đắp; chiều cao đào đất lớn 1,0m (tại lý trình KM2+347,4) - Đoạn II: KM2+484,19 đến KM2+829,21 + Chiều dài thi cơng: 348,02m + Dạng mặt cắt ngang đắp hồn tồn, nửa đào nửa đắp, chiều cao đắp đất lớn 0,56 (tại lý trình KM3+829,21) - Đoạn III: KM3+829,21 đến KM3+337,81 + Chiều dài thi công: 508,06m + Dạng mặt cắt ngang đắp hoàn toàn, nửa đào nửa đắp, chiều cao đắp đất lớn 3,81 (tại lý trình KM3+186,75) - Đoạn IV: KM3+337,81 đến KM3+593,68 + Chiều dài thi công: 255,87m + Dạng mặt cắt ngang đắp hoàn toàn, nửa đào nửa đắp; chiều cao đào đất lớn 1,73m (tại lý trình KM3+500,00) - Đoạn V: KM3+593,68 đến KM4+00 + Chiều dài thi công: 406,32m + Dạng mặt cắt ngang đắp hoàn toàn, nửa đào nửa đắp; chiều cao đắp đất lớn 2,75m (tại lý trình KM3+800,00) 4.3.2 Điều kiện thi cơng Về điều kiện thi công ta xét yếu tố sau đây: 4.3.2.1 Điều kiện địa chất - Đất lẫn đá, đất cứng, đất có tính dính lớn: máy nên dùng máy đào, máy ủi; đất cứng xới trước dung máy xúc chuyển - Đất cứng vừa, đất xốp rời, đất dính : máy chủ đạo dùng loại máy - Đào đất ngập nước: máy chủ đạo dùng máy đào gầu nghịch, gầu đây, gầu ngoạm - Đất yếu: Dùng máy chủ đạo loại di chuyển xích 4.3.2.2 Điều kiện địa hình - Độ dốc ngang mặt đất ≤ 10 ÷ 12%, địa hình phẳng: máy chủ đạo loại di chuyển lốp, xích di chuyển - Độ dốc ngang mặt đất ≤ 25%, địa hình ghồ ghề: máy chủ đạo loại di chuyển xích di chuyển - Trường hợp khác phải đào hạ độ dốc ngang 4.3.2.3 Điều kiện đường vận chuyển SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Phương tiện bánh lốp phát huy suất có điều kiện vận chuyển thuận lợi, - Được quy định bảng 18 TCVN 4447 1987 Đất XD Quy phạm TCNT 4.3.2.4 Tiến độ thi công - Khi yêu cầu tiến độ nhanh ta dùng máy có suất lớn khối lượng công tác đất nhỏ Phân đoạn thi công sơ sau - Độ dốc ngang sườn ≤ 12% Chỗ có độ dốc ngang sườn lớn cọc TD5 ứng với lý trình KM3+860,4 (10.20%) Như đoạn tuyến 2Km có độ dốc ngang sườn nhỏ Do đó, ta chia đoạn đường mà không cần quan tâm đến yếu tố độ dốc ngang sườn - Giả thiết chương đồ án đất đất cấp III (bảng phân cấp đất theo công tác đào, vận chuyển đắp máy định mức dự tốn cơng trình 24/2005) Do đào dùng để đắp đường Do đó, ta khơng xét yếu tố địa chất phân đoạn đường 4.4 XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÁY TRONG CÁC ĐOẠN NỀN ĐƯỜNG Sau phân đoạn đường theo tính chất cơng trình điều kiện thi công, ta xác điều kiện sử dụng máy đoạn đường này: - Đoạn I: KM2+00 đến KM2+481,19 : Máy xúc chuyển vận chuyển ngang vận chuyển dọc - Đoạn II: KM2+484,19 đến KM2+829,21: Máy xúc chuyển vận chuyển ngang vận chuyển dọc - Đoạn III: KM3+829,21 đến KM3+337,81: Ơ tơ tự đổ - Đoạn IV: KM3-337,81 đến KM3-593,68: Máy xúc chuyển vận chuyển ngang vận chuyển dọc - Đoạn V: KM3+593,68 đến KM4+00: Ô tô tự đổ 4.5 THIẾT KẾ ĐIỀU PHỐI ĐẤT, PHÂN ĐOẠN THI CÔNG VÀ CHỌN MÁY CHỦ ĐẠO 4.5.1 Thiết kế điều phối đất - Điều phối ngang - Điều phối dọc 4.5.1.1 Điều phối ngang Khi điều phối ngang cần ý nguyên tắc chung: - Khi đào đào đổ đất thừa bên ta luy trước hết đào lớp phía đổ bên, sau đào lớp đổ phía có địa hình thấp SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Tận dụng lấy đất phần đào đắp sang phần đắp đường có mặt cắt ngang dạng nửa đào nửa đắp - Cự ly vận chuyển ngang trung bình khoảng cách trọng tâm tiết diện ngang phần đào với trọng tâm tiết diện ngang phần đắp x V1 is = 0.40 1:1 0.40 /K 1:1 G1 Bn V2 G2 :1, l1 lx ltb x Hình 4.7: Sơ đồ trọng tâm tiết diện Công thức xác định: lx = V1 l1 + V2 l + + Vn l n , ΣV Trong đó: V1, V2, , Vn: khối lượng phần đào (hoặc đắp) riêng biệt l1, l2, ,ln: khoảng cách từ trọng tâm phần đào (đắp) riêng biệt đến trục x-x lx: khoảng cách từ trục x-x tự chọn đến trọng tâm chung phần đào (hoặc đắp) 4.5.1.2 Điều phối dọc Khi điều phối dọc phải ý nguyên tắc chung sau: - Bảo đảm khối lượng vận chuyển nhất, đảm bảo chất lượng cơng trình, phù hợp điều kiện thi công - Với đào chiều dài 500m trở lại, nên xét đến việc điều phối đất từ đào đến đắp - Khối lượng đắp đất đường tương đối lớn, đất đào đào khơng đủ đắp mở rộng đào gần đắp để giải khối lượng đất thiếu - Thời gian gần đất đai ngày khan nê việc lấy đất thùng đấu hai bên đường để đắp đường khơng thích hợp nữa,vì đất đắp lấy từ đào hoạc mỏ đất Dựa yêu cầu kinh tế tổng giá thành đào vận chuyển đất nhỏ Ta cần tận dụng đất đào đào để đắp vào đắp Công việc thấy hợp lý, phải vận chuyển cự ly giới hạn ngược lại nói chung khơng hợp lý nửa Lúc giá thành vận chuyển đất đào đến đắp lớn SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô tổng giá thành vận chuyển đất đào đem đổ đem cộng với giá thành đào vận chuyển bên vào đắp Cự ly giới hạn thường gọi cự ly kinh tế Bản chất cự ly vận chuyển dọc kinh tế (Lkt) cự ly để: Giá 1m3 đất vận chuyển dọc = giá 1m3 vận chuyển ngang đổ + 1m3 vận chuyển đất đến đắp vào Giả định: Cd ≤ Cđào +C1vc +Cđắp +Cmua + C2vc + Cbãi thải Giá mua đất đắp mỏ 10.000 đ/m3 Cmua =10000 d/m3 Cước vận chuyển 1m3 đất km 3.000 đ/m3 C1vc =3000 d/m3/km C2vc =3000 d/m3/km Cđào=4500 d/m3, Cđắp =4500 d/m3 (AB21122-Đào san đất máy đào đất cấp III:408872đ/100m3 ) Cbãi thải=2000 d/m3 >> Giá thuê bãi thải đổ đất Cd =LktxV,với V chi phí đào đắp máy 1m3 , V=15000đ Nhiệm vụ: Mỏ đất cách cuối tuyến 2,3km Bãi thải cách cuối tuyến 1,2km Khối lượng đất đoạn 3950m3 Cự ly vận chuyển trung bình đoạn I: 0,493km Cự ly vận chuyển từ mỏ đến đoạn I: 3,82km Cự ly vận chuyển từ đoạn I đến bải thải: 2,72km Phương án: -Đào đất đoạn I máy đào để đỗ bải thải: Cđào = 4500 d/m3 -Vận chuyển đất đoạn I tới bải thải: C1vc = 3.000đ/m3/km x 2,72km = 8160 d/m3 - Mua đất mỏ đắp đoạn I: Cmua =10.000đ/m3 -Vận chuyển đất mỏ đến đắp đoạn I: C2vc = 3.000đ/m3/km x 3,82km = 11460 - Chi phí đắp đất đoạn I: Cđắp =1m3 x 4500 = 4500 d/m3 Tổng chi phí là: T=40620 đ/m3 Trong Cd=15000xLkt≤ 40620 nên ta kết luận: Cự ly vận chuyển : Lkt= 40620/15000=2708m Để tiến hành điều phối dọc cần phải vẽ đường cong phân phối đất (còn gọi đường cong khối lượng tích lũy đất) SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường tơ Diện tích giới hạn đường nằm ngang BC đường cong phân phối S, diện tích biểu thị cho cơng vận chuyển dọc phạm vi BC với cự li vận chuyển dọc trung bình lTB BC gọi đường điều phối đất LTB xác định theo phương pháp đồ giải (ta vẽ cho diện tích S1 = S2, S1’ = S2’; từ xác định Ltb) S1' S2' S2 B Vâo têch ly Ltb S1 C Hình 4.8: Tính Ltb - Nếu đường điều phối cắt qua số chẵn nhánh đường điều phối có cơng vận chuyển nhỏ là: Σ lchẵn = Σ llẻ l2 l4 l1 l3 Hình 4.9: Sơ đồ điều phối 04 nhánh Theo hình l2 + l4 = l1 + l3 + Nếu đường điều phối cắt qua số lẻ nhánh cơng vận chuyển nhỏ tổng chiều dài nhánh lẻ trừ tổng chiều dài nhánh chẵn nhỏ cự ly kinh tế l1 l2 l3 l1 Hình 4.10: Sơ đồ điều phối 03 nhánh Theo hình vẽ thì: l1 + l3 – l2 ≤ lkt 4.5.1.3 Yêu cầu thiết kế điều phối - Từ tính chất đường cong tích lũy tiến hành vạch đường điều phối thỏa mãn yêu cầu khối lượng vận chuyển - Đảm bảo thỏa mãn điều kiện làm việc kinh tế máy Tức cự ly vận chuyển trung bình đoạn điều phối ltb không vượt cự ly vận chuyển dọc kinh tế máy Vì đất đào phải dùng đắp đường - Xem xét địa hình, độ cao đào đắp, vị trí cống có cho phép thực ý định điều phối vạch hay không SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 10 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Loại công Khiviệc san đất Góc đẩy: α Góc cắt: γ Góc nghiêng max:β Khi san mặt 55-70 50-60 20 45-55 40-45 18 Tính theo cơng thức: 60.T K t L.(l sin α − b) N =  L + L + 2t  N  ss ÷  vs vck  Trong đó: T: Thời gian thi cơng ca; T =7h Kt: Hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,95 α: góc đẩy lưỡi san chọn α =55o-60o : san rải đất đường α =45o-55o : san sửa hoàn thiện L: chiều dài thao tác, chọn L =100m l: chiều dài lưỡi san ứng với san Komatsu GD555-3, l = 3,71m Nyc : số lượt/điểm yêu cầu Nyc = 3-4 (lượt /điểm) với san rải vật liệu Nyc = 2-3 (lượt /điểm) với san sửa mui luyện Nyc = 2-4 (lượt /điểm) với san hồn thiện mái taluy b: chiều rộng bình quân dải sau chồng lên dải trước b = 0,3m vs: tốc độ san đất vs = (km/h) = 67 (m/phút) vck: tốc độ máy chạy không vck = 20 (km/h) = 500 (m/phút) tss: thời gian san số đoạn tss = 0,3phút Thay vào ta có thời gian thực chu kì máy san: t= 100 100 + + × 0,3 = 2,29 (ph) 67 333 Với san đất đường: -Nyc = (lượt /điểm) -Sơ đồ san: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 37 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 10.50 3.21 β =60o γ =1.15o 14 3.71 α =60 o β =60o γ =0o 13 β =60o γ =1.15o 10 α =60o β =60o γ =1.15o β =60o γ =1.15o β =60o γ =1.15o α =60o α =60o α =60o α =60o o α =60o α =60 o α =60o o o β =60 γ =-1.15 o o β =60 γ =-1.15 α =60o α =60 o o 12 β =60 γ =-1.15 11 β =60o γ =-1.15o α =60o α =60 15 β =60o γ =-1.15o β =60o γ =-1.15o α =90o o β =60o γ =1.15o β =60o γ =1.15o α =60o o o β =60 γ =-1.15 o o β =60 γ =-1.15 Hình 4.31: Sơ đồ san đất đường dắp - Số chu kỳ san: nck = N yc n = =1 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình san chu kỳ là: Nht = 15 - Do tổng số hành trình san là: N = nck × Nht = 15 (hành trình) Với san sửa hoàn thiện: -Nyc = (lượt /điểm) -Sơ đồ san: 10.50 β =45o γ =1.15o β =45o γ =0o β =45o γ =1.15o o o β =45 γ =1.15 3.71 α =50o α =50o α =90o α =50o α =50o β =45o γ =-1.15o β =45o γ =-1.15o α =50o β =45o γ =-1.15o α =50o 2.84 Hình 4.32: Sơ đồ san sửa hoàn thiện đường dắp SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 38 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Số chu kỳ san: nck = N yc n = =1 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình san chu kỳ là: Nht = - Do tổng số hành trình san là: N = nck × Nht = (hành trình) 9.00 3.71 β =45o γ =1.15o β =45o γ =0o β =45o γ =1.15o β =45o γ =1.15o α =50o α =50o α =90o α =50o α =50 o α =50o α =50o o o β =45 γ =-1.15 β =45o γ =-1.15o o o β =45 γ =-1.15 2.84 Hình 4.33: Sơ đồ san sửa hoàn thiện đường - Số chu kỳ san: nck = N yc n = =1 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình san chu kỳ là: Nht = - Do tổng số hành trình san là: N = nck × Nht = (hành trình) Giả sử máy san san lớp dày 20cm.Ta có: Bảng 4.12: Năng suất máy san theo tính chất công việc N (m2/ca) N (m3/ca) Công tác N a b L t (ph) San rải vật liệu 15 60 0.30 100 2.29 3382.46 1014.74 San hoàn thiện 45 0.30 100 2.29 5780.45 1734.14 4.9.5 Năng suất máy lu Năng suất máy lu tính theo cơng thức: T K t L.B N =  L + 0,01.L + t .N β (m2/ca)  s V   Trong đó: T: số làm việc ca, T = 7h Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9 SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 39 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô L: chiều dài đoạn lu lèn L = 100m V: tốc độ di chuyển máy lu Lu nhẹ bánh cứng VM7706: V = (km/h) = 33,3 (m/phút) Lu nặng bánh lốp BW27RH: V = 4,5 (km/h) = 150 (m/phút) Lu nặng bánh cứng VM7708: V = (km/h) = 33,3 (m/phút) tqd: thời gian đổi số cuối đoạn tđs = (phút) β: hệ số trùng lặp β = 1,2 B: chiều rộng đường đắp bt (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu bđ (m): chiều rộng vệt đầm máy lu N: tổng số hành trình lu: N = nck.Nht Nht: số hành trình lu chu kỳ, xác định dựa sơ đồ lu nck: số chu để đảm bảo độ chặt yêu cầu nck = N yc n n: Số lượt lu trung bình chu kỳ lu Nyc: Số lượt lu yêu cầu 4.9.5.1 Đối với lu nhẹ bánh cứng Sakai VM7706: Dùng để lu sơ đắp -Nyc = (lượt /điểm) -Số trục chủ động máy lu : trục -bđ (m): chiều rộng vệt đầm máy lu :1,27m -bt (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu :1,27m -Tải trọng lu khơng có tải trọng dằn: 6,6T -Tải trọng phân bố trục chủ động : Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7706 cho rộng 11,68m 11 68 1.2 60 0.30 1.2 0.60 0.3 10 11 12 13 14 15 16 Hình 4.34: Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7706 cho rộng 11,68m SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 40 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Số chu kỳ lu: nck = N yc = n =2 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 16 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 32 (hành trình) Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7706 cho rộng 18,21m 18.21 0.70 0.30 1.27 1.27 0.70 0.30 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 11 12 13 Hình 4.35: Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7706 cho rộng 18,21m - Số chu kỳ lu: nck = N yc = n =2 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 26 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 52 (hành trình) Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7706 cho rộng 15,18m 15.18 0.50 1.27 0.20 1.27 0.50 0.20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 11 Hình 4.36: Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7706 cho rộng 15,18m SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 41 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Số chu kỳ lu: nck = N yc =2 = n - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 22 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 44 (hành trình) 4.9.5.2 Đối với lu nặng bánh lốp BW27RH : -Nyc = 12 (lượt /điểm) -Số trục chủ động máy lu : trục -bđ (m): chiều rộng vệt đầm máy lu :2,12m -bt (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu :2,12m -Tải trọng lu có tải trọng dằn: 27T -Tải trọng phân bố bánh : 3,375T/bánh (lu có bánh) Sơ đồ lu nặng bánh lốp BW27RH cho rộng 11,68m 11.68 2.12 0.50 2.12 0.50 0.15 0.15 10 Hình 4.37: Sơ đồ lu nặng bánh lốp BW27RH cho rộng 11,68m - Số chu kỳ lu: nck = N yc n = 12 =6 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 10 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 60 (hành trình) Sơ đồ lu nặng bánh lốp BW27RH cho rộng 18,21m SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 42 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 18.21 0.55 2.12 2.12 0.55 10 0.15 0.15 11 12 13 14 15 16 Hình 4.38: Sơ đồ lu nặng bánh lốp BW27RH cho rộng 18,21m - Số chu kỳ lu: N yc nck = n = 12 =6 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 16 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 96 (hành trình) Sơ đồ lu nặng bánh lốp BW27RH cho rộng 15,18m 15.18 0.50 2.12 2.12 0.50 0.15 0.15 10 11 12 13 14 0.82 Hình 4.39: Sơ đồ lu nặng bánh lốp BW27RH cho rộng 15,18m - Số chu kỳ lu: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 43 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô nck = N yc n = 12 =6 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 14 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 84 (hành trình) 4.9.5.3 Đối với lu nặng bánh cứng Sakai VM7708: Dùng để lu hoàn thiện -Nyc = (lượt /điểm) -Số trục chủ động máy lu : trục -bđ (m): chiều rộng vệt đầm máy lu :1,27m -bt (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu :1,27m -Tải trọng lu có tải trọng dằn: 10T -Tải trọng phân bố trục : Sơ đồ lu nặng bánh cứng VM7708 cho rộng 9m 9.00 0.55 1.27 1.27 0.55 0.30 0.30 10 11 12 Hình 4.40: Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7708 cho rộng 9m - Số chu kỳ lu: nck = N yc n = =2 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 12 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 24 (hành trình) Sơ đồ lu nặng bánh cứng VM7708 cho rộng 10,5m SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 44 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 10.50 0.65 1.27 1.27 0.65 0.30 0.30 10 11 12 13 14 Hình 4.41: Sơ đồ lu nặng bánh cứng VM7708 cho rộng 10,5m - Số chu kỳ lu: nck = N yc n = =2 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 14 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck × Nht = 28 (hành trình) Bảng 4.13: Bảng tổng kết suất máy lu: Lu nhẹ Lu bánh lốp Đơn vị VM 7706-SAKAI BW27HR-BOMAG T h Kt Lu nặng VM 7708-SAKAI 7 7 7 7 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 L m 100 100 100 100 100 100 100 100 B m 11,68 18,21 15,18 11,68 18,21 15,18 9,00 10,50 32 52 44 60 96 84 24 28 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ΣNht h,trình β tđs phút 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 V km/h 2,0 2,0 2,0 4,5 4,5 4,5 2,0 2,0 N m2/ca 2852,98 2737,24 2696,65 2613,07 2546,23 2425,78 2931,14 2931,14 N' m3/ca 570,60 547,45 539,33 522,61 SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A 509,25 485,16 586,23 Trang: 45 586,23 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 4.9.6 Máy đầm bàn BP25/48D : Một số thông số: Bề rộng : 480mm = 0,48m Chiều dài : 695mm = 0,695m Năng suất 91,04 (m3/ca) cho đắp Năng suất cho đào: N = T K t L.B 60.60.7.0,9.(0, 695 − 0,15) = = 618 (m/ca) t 20 4.9 TÍNH TỐN SỐ CƠNG SỐ, CA MÁY CẦN THIẾT HOÀN THÀNH CÁC THAO TÁC 4.9.1 Tính số ca máy cần thiết máy chủ đạo Bảng phụ lục 4.7: Số ca máy cần thiết máy chủ đạo 4.9.2 Tính tốn ca máy máy phụ trợ Bảng phụ lục 4.8: Số ca máy cần thiết máy phụ trợ 4.10 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG Phương pháp tổ chức thi công hỗn hợp: kết hợp với song song 4.11 BIÊN CHẾ CÁC TỔ ĐỘI THI CÔNG 4.11.1 Nguyên tắc Ta biên chế theo nguyên tắc máy phụ phải hổ trợ để máy phát huy hết suất Nghĩa chọn số máy chính, sau chọn số lượng máy phụ theo quan hệ suất với máy nMP = nMC x N MC N MP Trong đó: nMP, nMC: số máy phụ, số máy NMP, NMC: suất máy phụ, máy 4.11.2 Biên chế 4.11.2.1 Tổ hợp với máy chủ đạo: Ứng với đoạn thi cơng ta có tổ máy Sau biên chế xong, ta gộp dùng cho đoạn với Cụ thể sau: a Thi công phần khối lượng vận chuyển ngang: Bảng phụ lục 4.9: Biên chế tổ đội thi công khối lượng vận chuyển ngang b Thi công phần khối lượng vận chuyển dọc: Bảng phụ lục 4.10: Biên chế tổ đội thi công khối lượng vận chuyển dọc 4.11.2.2 Công tác hồn thiện - Cơng tác vỗ (bạt) mái taluy đào rãnh biên: Tổ công nhân 03: 20 công nhân - Cơng tác kiểm tra hồn thiện: Tổ cơng nhân 01: 01 kĩ sư + 01 trung cấp + 02 công nhân SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 46 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi cơng đường tơ 4.12 TÍNH TỐN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÁC THAO TÁC Bảng phụ lục 4.11: Bảng thống kê thời gian hoàn thành thao tác máy Bảng phụ lục 4.12: Bảng thống kê thời gian hoàn thành thao tác máy phụ trợ 4.13 XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CƠNG CÁC ĐOẠN NỀN ĐƯỜNG VÀ HƯỚNG THI CÔNG Dựa vào thời gian hồn thành đoạn, đồng thời dựa tính chất công việc cụ thể đoạn 4.13.1 Hướng thi cơng Chọn hướng thi cơng từ cuối đoạn tuyến đến đầu đoạn tuyến Cụ thể thi công từ KM4+00 đến KM2+00 4.13.2 Trình tự thi cơng đoạn 4.13.12.1 Đoạn I - Máy ủi đào, vận chuyển đất đắp ngang đoạn - Máy xúc chuyển vận chuyển đất đắp dọc đoạn - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ - Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt - Xong cơng việc thì: + Cơng nhân vỗ mái ta luy đắp + Công nhân bạt mái taluy đào + Công nhân đào rãnh biên - Máy san tiến hành san hoàn thiện - Máy lu bánh cứng tiến hành lu hoàn thiện - Kiểm tra hoàn thiện 4.13.12.2 Đoạn II - Ơ tơ vận chuyển đất từ mỏ đắp dọc đoạn - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ - Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt - Xong cơng việc thì: + Cơng nhân vỗ mái ta luy đắp - Máy san tiến hành san hoàn thiện - Máy lu bánh cứng tiến hành lu hoàn thiện - Kiểm tra hoàn thiện 4.13.12.3 Đoạn III - Máy ủi đào, vận chuyển đất đắp ngang đoạn - Máy xúc chuyển vận chuyển đất đắp dọc đoạn - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 47 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ - Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt - Xong cơng việc thì: + Cơng nhân vỗ mái ta luy đắp + Công nhân bạt mái taluy đào + Công nhân đào rãnh biên - Máy san tiến hành san hoàn thiện - Máy lu bánh cứng tiến hành lu hoàn thiện - Kiểm tra hồn thiện 4.13.12.4 Đoạn IV - Ơ tơ vận chuyển đất từ mỏ đắp dọc đoạn - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ - Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt - Xong cơng việc thì: + Cơng nhân vỗ mái ta luy đắp - Máy san tiến hành san hoàn thiện - Máy lu bánh cứng tiến hành lu hoàn thiện - Kiểm tra hoàn thiện 4.14 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN ĐƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH 4.14.1 Cơ sở lập tiến độ thi tổng thể đường cơng trình Dựa vào: + Thời điểm khởi công + Thời gian thi công cho phép, thời hạn hồn thành + Hướng thi cơng + Phương pháp tổ chức thi cơng + Trình tự hồn thành đoạn đường + Biên chế tổ đội thi cơng + Thời gian hồn thành (thao tác, cơng việc, hạng mục…) 4.14.2 Lên tiến độ thi cơng 4.14.2.1 Trình tự thi công: Đoạn tuyến thi công chia làm đoạn, cống thuộc đoạn II IV, ta ưu tiên thi cơng đoạn I đoạn III trước; đoạn II đoạn IV sau Để thi cơng đoạn II phải có đường cho xe vận chuyển đất đến, đoạn III, IV phải thi cơng xong trước đoạn II khởi hành Vậy trình tư thi công đất đường đoạn: I  III IV  II Các đoạn thi công nên bắt đầu kết thúc nối tiếp để điều động máy móc từ đoạn sang đoạn khác mà số lượng máy không tăng đột biến nhiều SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 48 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 4.14.2.2 Tiến độ thi công: 4.14.2.2.1 Thi công đoạn I đoạn III:  Sau máy ủi tổ máy M1 thi công xong công tác đánh gốc cây, dãy cỏ, bóc đất hữa cơ, ta tiến hành cho máy ủi san dọn mặt thi cơng, đào móng hai cống thứ tự từ cống 02 đến cống 01 Sau đó, máy ủi kết hợp máy ủi với 05 đầm bàn BP25/48D, 01 san GD555-3 tạo thành tổ máy M4 Tổ máy M4 thi công đất đường đoạn tuyến thi công từ KM4+00 đến KM2+00 Cụ thể thi công đất đất đường đoạn số III, I Xong cho máy ủi 04 đầm bàn BP25/48D nghỉ Sau máy ủi tổ máy M1 san dọn mặt xong, ta cho ô tô 15T tổ máy M2 vận chuyển vật liệu xây dựng cống cho cống số 02, 01 Tiếp theo tổ máy M3 chở đốt cống cho cống 02, 01 lắp đặt ống cống  Tổ máy M4 sau cho máy ủi 04 đầm bàn BP25/48D nghỉ, ta tiến hành điều thêm 01 xúc chuyển CAT 613C, 01 lu VM7706, 01 lu BW27RH, kết hợp với máy lại (1MĐ+1MS) tổ máy M4 tạo thành tổ máy M5 Tổ máy M5 tiến hành thi công đất đường đoạn I Thi công xong ta điều thêm 01 lu VM7706 01 lu BW27RH kết hợp với tổ máy M5 thành tổ máy M6 thi công hết đoạn III, cho 01 xúc chuyển CAT 613C nghỉ, kết thúc công việc máy xúc chuyển, máy lại (tổ máy M6A) tiếp tục làm việc 4.14.2.2.2 Thi công đoạn IV đoạn II:  Sau máy xúc chuyển tổ máy M6 nghỉ, ta thêm vào 10 ô tô 15T 01 tổ máy M6A tạo thành tổ máy M7 (10 ôtô+2 tổ máy M6A) Tổ máy M7 tiến hành thi công đất đường đoạn số IV, lúc với việc thi công cống thứ 02 xong  Thi công xong đoạn IV, cho 01 lu VM7706+01 lu BW27RH+01 đầm BP25/48D nghỉ (tổ máy M7B), lại tổ máy M7A thi công đoạn II Tổ máy M7A thi công xong kết thúc công việc thi công đất đường máy 4.14.2.2.3 Cơng tác hồn thiện:  Cơng tác đào rãnh biên, vỗ (bạt) mái ta luy Công tác đào rãnh biên, vỗ (bạt) mái ta luy thực cơng nhân nên ta kết hợp chung tiến độ bạt mái taluy đào rãnh biên đường đào Sau thi công xong cống 01, tổ công nhân N2 tiếp tục vỗ mái taluy bạt mái taluy đào rãnh biên đoạn I Sau cống 02 hồn thành, tổ cơng nhân N3 tiếp tục vỗ mái taluy bạt mái taluy đào rãnh biên đoạn III Sau vỗ mái ta luy đoạn IV Tổ công nhân N3 vỗ mái taluy đoạn IV xong di chuyển sang đoạn I, kết hợp với tổ công nhân N2 bạt mái taluy đào rãnh biên đoạn I vỗ mái taluy đoạn II Kết thúc công việc tổ N2 N3 nghỉ SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 49 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô  Cơng tác san lu hồn thiện kiểm tra hồn thiệc cuối Sau tổ máy M7A thi công đoạn II xong, tổ máy M8 (01 máy san G555-3) tiến hành san sửa đường, tổ máy M9 tiếp lu hồn thện tồn đoạn tuyến Cuối ta cho tổ cơng nhân N1 kiểm tra, hồn thiện cuối Xong ta cho tổ nghỉ Kết thúc công việc thi công đoạn tuyến Bản vẽ số 04 Truû c tung Truû c hoaì nh 4.15 VẼ CÁC BIỂU ĐỒ YÊU CẦU CUNG CẤP MÁY MÓC, NHÂN LỰC 4.15.1 Yêu cầu - Khi lên tiến độ xong, tiến hành lập biểu đồ yêu cầu cung cấp nhân lực, máy móc, thiết bị Nhân lực, máy móc, thiết bị phải hoạt động điều đặn, liên tục, nhịp nhàng suốt thời gian thi công - Tăng dần thời gian đầu khai triển, giảm dần thời gian hoàn tất - Ổn định suốt thời gian thi công, không bị gián đoạn, thời gian yêu cầu đột biến tăng giảm 4.15.2 Trình tự - Xác định thời điểm có đột biến đại lượng vẽ biểu đồ tiến độ thi công - Từ biên chế tổ đội thời điểm xác định, tính số lượng đại lượng vẽ - Lập biểu đồ với trục tung trục thời gian, trục hoành trục số lượng 4.15.3 Tối ưu biểu đồ yêu cầu cung cấp Hình 4.42 Dạng tối ưu biểu đồ cung cấp - Điều chỉnh thời điểm khởi công số hạng mục - Điều chỉnh thời gian hoàn thành, biên chế tổ đội - Điều chỉnh hướng thi công - Điều chỉnh phương pháp tổ chức thi công 4.15.4 Lập biếu đồ Bản vẽ số 04 4.16 LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG MÁY MÓC, NHÂN LỰC Bản vẽ số 04  -SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 50 Thuyết minh đồ án: Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô PHẦN PHỤ LỤC 5.1 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 5.1.1 Bài giảng: Xây dựng đường Biên soạn: Th.S Nguyễn Biên Cương 5.1.2 Bài giảng: Tổ chức thi công đường ô tô Biên soạn: Th.S Nguyễn Biên Cương 5.1.3 Sách: Xây dựng đường ô tô Biên soạn: GS: Dương Học Hải, Nguyễn Quang Chiêu, Hà Huy Chương, Nguyễn Khải 5.1.4 Sách: Tổ chức thi công đường ô tô Biên soạn: GS: Dương Học Hải, Nguyễn Quang Chiêu 5.1.5 Định mức: Định mức 24/2005 - Dự toán xây dựng cơng trình (Phần xây dựng) – Khảo sát quản lý chất lượng xây dựng Biên soạn: Theo Quyết định số 24/2005/QĐ –BXD ngày 29-07-2005 Bộ xây dựng … 5.1.6 Tiêu chuẩn: + TCVN 4447-1987 Đất XD – Quy phạm TCNT + TCVN 4054-2005 Đường Ơtơ – u cầu thiết kế + 22TCN 334-2006 - Quy trình TCNT Cấp phối đá dăm + 22TCN 159-1986 Định hình cống tròn BTCT lắp ghép Ngồi tiêu chuẩn khác… 5.1.10 Thông tin khác: + Từ website: www.quangnam.gov.vn : www.cauduongbkdn.com/forums + Các catalog: Của nhà sản xuất website: + www.sakainet.co.jp/english/catalog + www.cat.com + www.komatsu.com + www.bomag.com (Có kèm theo) Ngồi ra, đồ án thiết kế tham khảo nhiều tài liệu chuyên ngành có liên quan 5.2 PHỤ LỤC CỦA CÁC CHƯƠNG I, II, III, IV (Có kèm theo) 5.3 CATALOG CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT (Có kèm theo)  SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 51 ... đến KM2+898,48: (1) Chiều dài đoạn tuyến: L = 898,48m, (2) Cự ly vận chuyển trung bình: Ltb = 494,72m (3) Chọn máy chủ đạo: máy xúc chuyển Đoạn II: Từ KM2+898.48 đến KM3+201,20: (1) Chiều dài đoạn... đến KM2+898,48: (1) Chiều dài đoạn tuyến: L = 898,48m, (2) Cự ly vận chuyển trung bình: Ltb = 494,72m (3) Chọn máy chủ đạo: máy xúc chuyển Đoạn II: Từ KM2+898.48 đến KM3+225.40: (1) Chiều dài đoạn... KM3+716.84: (1) Chiều dài đoạn tuyến: L = 494.44m, (2) Cự ly vận chuyển trung bình: Ltb1 = 159.70m, Ltb2 = 160.01m, (3) Chọn máy chủ đạo: máy xúc chuyển Đoạn IV: Từ KM3+716.84 đến KM4+00: (1) Chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯƠNG Ô TÔ - THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐÁT NỀN ĐƯỜNG, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯƠNG Ô TÔ - THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐÁT NỀN ĐƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn