PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH kèm THEO GIẢI TRÌNH

35 12 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:41

coxc ry co pHAN oAu ru vA pHAr rndN ru ruAr nims nUdNc AN n+ rANc 22\2 BAO CAO TAICHiNH HdPNHAT cONc rv cd pnAr.u BAu ru vA pHAr rndN or,I AN na rANc ruAl niNu oUdltc cONc ry coN euf NAM 2or7 NdI GUI : cONG Ty cp DT & prDA HA TANG THAr BiNH 3l/21l(ha Van Cdn, KP5, P.HBC, Thri DTJdNG Drlc Mdu sd B 01 - DN (Ban hdnh theo th6ng tu sd z}O/2el4lTT-BTC ngdy 2211212014 cria BTC) nANc cAN odr rf roAN Hdp uHAr TAI SAN MS rnN e rAr sAu NcAN NAM 2017 Thuydt s6 cuiii ty sii dAu k) minh 30t06t20r7 olto4t20tl [00 25I.2rt.O49.7t5 294.60s.606.557 Ti6n vd cdc khorin tUdng o\ 09 c.i \ I s e.l co - -i ,t; # \ qca c.l s c.l f ca; ,a; |'- o\ o\ \ d s ol cf) t *' -.j rn ? $ il o\ n c.) + c.l co o.i o\ u.) a ca !\o icn C.l io\ ici \o ioo oq in js !s \a od od c- oq r* N + +rrrl E! F gE qHHF H EEEB i' e$E iR T qoFs E$dE $il E.:s= ib Hg$ sI E":RER$ :EiC55 E.F *E#S $gH S$' :NF i t3,H'[Ns$ g,E x] x N$ -IG.Rrr= ',*-';i r 'IrIQq R, EE srE eE eiHr €E€B$ =R* Hg e$S5 I E RERHo- Hg$ $toS flEilE ;(, (, g 'E !SS$ egH S$ ;O Se sErs c're{ gRff X$ E E ,H sH rA tr it €v ;; €: i.! ilF v gd,._'88 € I E' 9F^\oac{coac{elpaa E= E.i 8-ho E=o g E g E E$E€Al i' gg€$RR$ Hsi€Fi €:=Ef s.Ebd $E3$ AgSKEE \c?od c'rci c'iSKil ' =Nn_'8E= i\o i\o /> F \cj = 8x€sa=x BaH$RR$ HEHhH$$ HEi6nEHhgSKEi ,E $eEiHES c.i.i 15 € R' O *5 6i g** = ,i' :=:5 H ":o.SBSH oiEtrsi+'d r1 E;H:g S E '85ss€€ g6 rlaN , e^R in g tr EgS* =3E$ qEsE NE O E €N€€ tr Ed .x :'1' trT-bnE vd 10 e"g €E -* tr { T6 bo doOl- '{qs:\c! o!cB=.=s ;F='bo!r €r b0> bo.q s.!J Gi e Eefi Eh"F -d E; E ,E € e; =' a '$ >Z ,r=EFCg +rrrd A i.'E o.HE €.I:q i'E hHUl5E F tr T^'i =- ;Fb :di ZA i' \o FrF I(n .i € €b0 c.,:r I '=9p i> "!9at.=r.E tsLr 1€ aots :riFEol.'E E c O l'F'o''c E=E:rg'!u€' eHJE€ 9p tr '8 =.sF.J= i< = 'Y >aA b >.r= "8Z.EZiE oe>,P-' > >' "cs p I P 10.: sQlQiQlei Uq,)U(JOi F Ocoooi q9-\O\\Ots F- r\ xfrR$ Toqu?oo O\ \O O\ FRi: Oic.i oi € € ri ,a; \o i N h J( \6 U F- c-.t O cOF-O\OO O\c.)oONN O ,noid-.i-j f,N qqq.6o\ c-lO++ oC n c? \O ccl O\ i< iv? c l F F ,h eP 53 y aq€a &l c\ , x.J -E etr bn lcg \6O u) p9 nn r;\cj l.i ESNN d; r; ,ri sv h , N S ,F F S o\ \o F ,.i : FN X s6€€D 93$99 :Es aF = \o il v) O O\ 0O $\oN O\$r.) =o \i F.\nr\O\OcqOO NcoF-OOO\O\O t nFFc?c"lelqr\clq? \a: +-ioir; 98il3 oi r; \ci t $+ \ol-: o r'- O;-;raorara:o\O$ -': xcleqq x 1l\ \ IxR \R*HH S i= _Q -ao -qSKilil = -i e,i ,>1 JI / € aq€ :E{E€FE EH g€€ : E€! s:,F a E s.J e=.F:€ e.,F ; E€!* ng!.e'i -E _€#€ e;gF e a,!e'gEsE:; ; g:s:r E _;Efii€F.g?E € _;sli it bO g EE E E €r.c,Eei EH"E ,i #.iE:$E € eH"E ,i i ,t ,*':".F,E E € E': E € s : G E € €,o E ,6,E EF g ".F,E gs '5': _EE.:.9;€-iE!*.r.i E _F;.:':f;.9 g =i:5*8 tg € "'E ;e E 9'$ '€ = E a= 'F, €'F :s €E gHg Ea ; egEggaEfr€E EE€ BgF€gaE F E H: : x:x A € i E q'g I e: E e s : =: e : H E# -i ,r E fl.f; s.A"g'E E f g S'i"g'E E u s E'H : E i g s.8 E € : : € i,il.g E €'gE i,E HE €'ie ,il"5 € ,il'= g : ,E ,g E €'i; E q E ; E.: E'F F, E ; E: G'F,*!, ;'il.F,;'il"F,; ; E: c'il: fr € E r',= :# p € E *,= :# : € Ep € ap € E *,= :; p i E ,=*€t'$,=*s:5E E s E,u A,*F.I€E*s,E-x"8.:€g *=E gFE gg5'E gFg=*€x gF: gE ggi'E H g'-5Fg * E i i; r s; ir5 I i: g rr n I rS B ir s S n5 li rn ii la =,rs E3 E dr | | | | r€r | | | | rOr r'Or ror | | | | rb0Nl db0 \AH d2' s; €'I F :n= ) r ,F t56l.t , E \o S' J =' a:=€.X F ;g: ,SE"Z EE'$G qqB,: t E 'E pj€i 3.3=E.o E,E: irE E :€€€€fl ,FYYY5.F q e-O-o.:O.i3E=\Orc!.: to bo bo bo bo.r -=.ctrctrnE=i:' ; U 16666; 'b'rrrrra":.;lnoEo =9.\5 lrre = E'l' ?* €.:o E: ; ; € $* = EE -EE '9.F €€ s(€ ( - FVVF (dJJ\(6\d 'i'E'E'e T; E \or t€€.: t:S' ='= = 9P ='F Hi5E sE : l0; eo =' E €+ =€E ec.= > l : l'fl;i'.9 = to F ,e ;E \e F rzl o O O cd :n n H H s r- ;d I la - ; E rrOldrrrrNcdrrrrFFrl ^r- =.E,3.fi ^F \o $ ca € € d \CJ $ \ct + t- \o n (J N c- N ao N N N ca) \a q !n e.l \o Io\ I e.l \a N N \o fr q ot o\ \o o\ Icn \o xxxx xxxx oRioPPpF! p6.! xi EP!PdPP e6xPdd OAA xi ot$E+$ XNN Xr-{,1 =F\o\o 6i I6 s o a X XX 6r il == OO \d o"(€ L/E ! ;'S,F r- Qr- c.l cl ox x\o N $ Ecj (\l b0 ; (.) "
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH kèm THEO GIẢI TRÌNH , PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH kèm THEO GIẢI TRÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn