Tiết 7 sự rơi tự DO

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Trình bày, nêu ví dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi tự do. Phát biểu được định luật rơi tự do. Nêu được những đặc điểm của sự rơi tự do.2. Kỹ năng: Giải được một số bài tập đơn giản về sự rơi tự do.Đưa ra được những ý kiến nhận xét về hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm về sự rơi tự do.3. Thái độ: Nghiêm túc, chú ý.4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực tư duy lo gic, năng lực tưởng tượng, năng lực tổng hợp kiến thức mới, năng lực làm việc theo nhóm, năng lực toán họcII. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: Những dụng cụ thí nghiệm trong bài có thể thực hiện được. 2. Học sinh: Ôn bài chuyển động thẳng biến đổi đều. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCA. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGHọc sinh tìm hiểu về sự rơi của các vật trong điều kiện bình thườngSự rơi thông thường của các vậtB. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Tiết 7: SỰ RƠI TỰ DO I MỤC TIÊU Kiến thức: Trình bày, nêu ví dụ phân tích khái niệm rơi tự Phát biểu định luật rơi tự Nêu đặc điểm rơi tự Kỹ năng: Giải số tập đơn giản rơi tự Đưa ý kiến nhận xét tượng xảy thí nghiệm rơi tự Thái độ: Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực Năng lực tư lo gic, lực tưởng tượng, lực tổng hợp kiến thức mới, lực làm việc theo nhóm, lực tốn học II CHUẨN BỊ Giáo viên: Những dụng cụ thí nghiệm thực Học sinh: Ôn chuyển động thẳng biến đổi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Học sinh tìm hiểu rơi vật điều kiện bình thường Sự rơi thơng thường vật B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung 1: Tìm hiểu rơi khơng khí Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt I Sự rơi khơng khí rơi tự Tiến hành thí nghiệm 1, 2, 3, Sự rơi vật Yêu cầu hs quan sát Yêu cầu nêu dự đốn kết trước thí nghiệm nhận xét khơng khí + Trong khơng khí khơng sau thí nghiệm phải vật nặng nhẹ khác Kết luận rơi vật khơng khí rơi nhanh chậm khác Nhận xét sơ rơi vật khác không khí + Yếu tố định đến Kiểm nghiệm rơi vật khơng khí : Cùng khối rơi nhanh chậm vật lượng, khác hình dạng, hình dạng khác khối lượng, … khơng khí lực cản khơng khí lên vật trọng Ghi nhận yếu tố ảnh hưởng đến rơi vật lực tác dụng lên vật Nội dung 2: Tìm hiểu rơi chân khơng Hoạt động giáo viên học sinh Mơ tả thí nghiệm ống Niu-tơn thí nghiệm Ga-li-lê Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Sự rơi vật chân không (sự rơi tự do) Đặt câu hỏi Nhận xét câu trả lời + Nếu loại bỏ ảnh hưởng khơng khí vật rơi nhanh Sự rơi vật Yêu cầu trả lời C2 trường hợp gọi rơi tự Dự đoán rơi vật khơng có ảnh hưởng không + Sự rơi tự rơi khí tác dụng trọng lực Nhận xét cách loại bỏ ảnh hưởng khơng khí thí nghiệm Niutơn Galilê Trả lời C2 Nội dung 3:Tìm hiểu đặc điểm rơi tự do, xây dựng công thức chuyển động rơi tự Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt II Nghiên cứu rơi tự vật Yêu cầu hs xem sgk Những đặc điểm chuyển Hướng dẫn xác định phương thẳng đứng dây dọi động rơi tự Giới thiệu phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm + Phương chuyển động rơi tự Gợi ý nhận biết chuyển động thẳng nhanh dần phương thẳng đứng (phương dây dọi) + Chiều chuyển động rơi tự Gợi ý áp dụng công thức chuyển động thẳng nhanh chiều từ xuống dần cho vật rơi tự + Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần Các công thức chuyển động rơi tự Nhận xét đặc điểm chuyển động rơi tự Tìm phương án xác định phương chiều chuyển động rơi v = g,t ; h = gt ; v2 = 2gh tự Làm việc nhóm ảnh hoạt nghiệm để rút tính chất chuyển động rơi tự Xây dựng công thức chuyển động rơi tự khơng có vận tốc ban đầu Nội dung 4: Tìm hiểu độ lớn gia tốc rơi tự Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Gia tốc rơi tự Giới thiệu cách xác định độ lớn gia tốc rơi tự + Tại nơi định thực nghiệm Trái Đất gần mặt đất, vật rơi tự với gia tốc g Nêu kết thí nghiệm + Ở nơi khác nhau, gia tốc rơi tự khác : Nêu cách lấy gần tính tốn - Ở địa cực g lớn : g = 9,8324m/s2 Ghi nhận cách làm thí nghiệm để sau thực - Ở xích đạo g nhỏ : g = tyiết thực hành Ghi nhận kết 9,7872m/s2 + Nếu khơng đòi hỏi độ xác cao, ta lấy g = 9,8m/s2 g = 10m/s2 Ghi nhận sử dụng cách tính gần làm tập C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Cho học sinh tóm tắt kiến thức học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Yêu cầu học sinh nhà giải tập từ đến 12 sgk tập từ 4.10 đến 4.14 sbt E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Tìm hiểu ném vật lên có khác vật rơi tự do, có giai đoạn trình chuyển động vật coi rơi tự không ? IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi: 1, 2, SGK- Tr 27, 4, 5, SGK- Tr 27 Bài tập: 8, 10 SGK- Tr 27, 11, 12 SGK-Tr 27 Bài tập: 4.3, 4.4 SBT – 18, 4.9 đến 4.13 SBT - Tr18 Bài 5: Chuyển động tròn ? Định nghĩa, đặc điểm phương chiều, vận tốc chuyển động tròn ? Định nghĩa chu kì, tần số chuyển động tròn V GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… .… .. . + Nếu loại bỏ ảnh hưởng khơng khí vật rơi nhanh Sự rơi vật Yêu cầu trả lời C2 trường hợp gọi rơi tự Dự đoán rơi vật khơng có ảnh hưởng khơng + Sự rơi tự rơi khí tác dụng trọng lực Nhận xét cách .. . cho vật rơi tự + Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần Các công thức chuyển động rơi tự Nhận xét đặc điểm chuyển động rơi tự Tìm phương án xác định phương chiều chuyển động rơi v = g,t .. . Gia tốc rơi tự Giới thiệu cách xác định độ lớn gia tốc rơi tự + Tại nơi định thực nghiệm Trái Đất gần mặt đất, vật rơi tự với gia tốc g Nêu kết thí nghiệm + Ở nơi khác nhau, gia tốc rơi tự khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 7 sự rơi tự DO, Tiết 7 sự rơi tự DO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn