Tiết 11 SAI số của PHÉP đo các đại LƯỢNG vật lý

4 12 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:45

I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa về phép đo các đại lượng vật lí. Phân biệt phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. 2. Kỹ năng: Nắm được các khái niệm cơ bản về sai số của phép đo các đại lượng vật lí và cách xác định sai số của phép đo: + Phát biểu được thế nào là sai số của phép đo các đại lượng vật lí.+ Nắm được hai loại sai số: sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống (chỉ xét sai số dụng cụ).+ Cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên.+ Tính sai số của phép đo trực tiếp.+ Tính sai số phép đo gián tiếp.+ Biết cách viết đúng kết quả phép đo, với số các chữ số có nghĩa cần thiết.3. Thái độ: Tăng tình yêu với môn học4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực tự học và sáng tạoNăng lực nêu và giải quyết vấn đềNăng lực tư duy logicNăng lực làm việc theo nhómNăng lực toán học Tiết 11: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa phép đo đại lượng vật lí - Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp Kỹ năng: - Nắm khái niệm sai số phép đo đại lượng vật lí cách xác định sai số phép đo: + Phát biểu sai số phép đo đại lượng vật lí + Nắm hai loại sai số: sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống (chỉ xét sai số dụng cụ) + Cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên + Tính sai số phép đo trực tiếp + Tính sai số phép đo gián tiếp + Biết cách viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết Thái độ: - Tăng tình u với mơn học Định hướng phát triển lực Năng lực tự học sáng tạo Năng lực nêu giải vấn đề Năng lực tư logic Năng lực làm việc theo nhóm Năng lực tốn học II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Một số dụng cụ đo thước, nhiệt kế - Bài tốn tính sai số để học sinh vận dụng Học sinh: Ôn tập lại lí thuyết đo lường kiến thức tốn tính giá trị trung bình III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Khởi động kích thích trí não học sinh Nội dung: Một số sai số thường gặp thực tế Phương thức hoạt động: Cặp đôi Thực hiện: Yêu cầu HS thực số phép đo đo thời gian rơi vật, đo chiều dài bàn… B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MƠI Nội dung 1: Tìm hiểu đại lượng phép đo Mục tiêu: Học sinh nắm đơn vị đo bản, khái niệm phép đo Nội dung: Khái niệm phép đo, đơn vị bản, đơn vị dẫn xuất, đơn vị Phương thức hoạt động: Cả lớp Các bước thực hiện: Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt I Phép đo đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI Yêu cầu hs trình bày khái niệm Phép đo đại lượng vật lí Phép đo đại lượng vật lí phép Hướng dẫn pháep đo trực tiếp gián tiếp so sánh với đại lượng loại qui ước làm đơn vị Giới thiệu hệ đơn vị SI + Công cụ để so sánh gọi dụng cụ Giới thiệu đơn vị hệ SI đo Yêu cầu hs trả lời số đơn vị dẫn suất hệ SI + Đo trực tiếp : So sánh trực tiếp qua dụng cụ + Đo gián tiếp : Đo số đại lượng Tìm hiểu ghi nhớ khái niệm : Phép đo, dụng cụ trực tiếp suy đại lượng cần đo thông qua công thức đo Đơn vị đo Hệ đơn vị đo thông dụng Lấy ví dụ phép đo trực tiếp, gián tiếp, so sánh hệ SI Hệ SI qui định đơn vị : Độ Ghi nhận hệ đơn vị SI và đơn vị hệ dài : mét (m) ; thời gian : giây (s) ; SI khối lượng : kilôgam (kg) ; nhiệt độ : kenvin (K) ; cưòng độ dòng điện : Nêu đơn vị vận tốc, gia tốc, diện tích, thể tích ampe (A) ; cường độ sáng : canđêla hệ SI (Cd) ; lượng chất : mol (mol) Nội dung 2: Tìm hiểu xác định sai số phép đo Mục tiêu: Học sinh nắm loại sai số, cách tính sai số phép đo trực tiếp Nội dung: loại sai số, cách tính sai số, cách viết kết phép đo Phương thức hoạt động: Cả lớp Các bước thực Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Yêu cầu trả lời C1 II Sai số phép đo Giới thiệu sai số dụng cụ sai số hệ thống Sai số hệ thống Là sai lệch phần lẻ khơng đọc xác dụng cụ (gọi sai Giới thiệu sai số ngẫu nhiên số dụng cụ A’) điểm ban đầu bị lệch Giới thiệu cách tính giá trị gần với giá trị Sai số dụng cụ A’ thường lấy thực phép đo đại lượng độ chia dụng cụ Sai số ngẫu nhiên Giới thiệu sai số tuyệt đối sai số ngẫu nhiên Là sai lệch hạn chế khả giác quan người chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên bên Giới thiệu cách tính sai số tuyệt đối phép đo ngồi Giá trị trung bình Giới thiệu cách viết kết đo Giới thiệu sai số tỉ đối A A1  A2   An n Cách xác định sai số phép đo Sai số tuyệt đối lần đo : A1 = A  A1 ; A1 = A  A2 ; … Giới thiệu qui tắc tính sai số tổng tích : Đưa toán xác định sai số phép đo gián tiếp đại lượng Quan sát hình 7.1 7.2 trả lời C1 Sai số tuyệt đối trung bình n lần đo A1  A2   An n Sai số tuyệt đối phép đo tổng sai số tuyệt đối trung bình sai số dụng cụ : A  A A  A' Cách viết kết đo A = A A Sai số tỉ đối Phân biệt sai số dụng cụ sai số ngẫu nhiên A A  100% A Cách xác định sai số phép đo Xác định giá trị trung bình đại lượng A n lần gián tiếp đo Sai số tuyệt đối tổng hay hiệu tổng sai số tuyệt đối Tính sai số tuyệt đói lần đo số hạng Sai số tỉ đối tích hay thương tổng sai số tỉ đối Tính sai số ngẫu nhiên của phép đo thừa số Nếu công thức vật lí xác định Tính sai số tuyệt đối phép đo đại lượng đo gián tiếp có chứa số số phải lấy đến phần thập phân lẻ nhỏ tổng sai số có Viết kết đo đại lượng 10 mặt cơng thức tính Tính sai số tỉ đối phép đo Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp dụng cụ đo trực tiếp có độ xác tương đối cao bỏ qua sai số dụng cụ Xác định sai số phép đo gián tiếp C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Cho học sinh tóm tắt kiến thức học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Yêu cầu học sinh nhà tìm hiểu trường hợp cần vận dụng cách tính sai số, giải tập trang 44 sgk E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Tìm xem ngồi nguyên nhân gây sai số biết ngun nhân khác khơng? IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ - Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi: 1, 2, 3, 4SGK- Tr 11 Bài tập: 6, SGK- Tr 11 Bài tập: 1.1 đến 1,9 SGK- Tr - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau : Chuyển động thẳng CH1: Chuyển động thẳng gì? CH2:Tốc độ trung bình?Cơng thức tính vận tốc V.GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… .… ... xác định sai số phép đo Mục tiêu: Học sinh nắm loại sai số, cách tính sai số phép đo trực tiếp Nội dung: loại sai số, cách tính sai số, cách viết kết phép đo Phương thức hoạt động: Cả lớp Các bước...I Phép đo đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI Yêu cầu hs trình bày khái niệm Phép đo đại lượng vật lí Phép đo đại lượng vật lí phép Hướng dẫn pháep đo trực tiếp gián tiếp so sánh với đại lượng. .. nhiên của phép đo thừa số Nếu cơng thức vật lí xác định Tính sai số tuyệt đối phép đo đại lượng đo gián tiếp có chứa số số phải lấy đến phần thập phân lẻ nhỏ tổng sai số có Viết kết đo đại lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 11 SAI số của PHÉP đo các đại LƯỢNG vật lý, Tiết 11 SAI số của PHÉP đo các đại LƯỢNG vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn