Luận văn thạc sỹ - Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh

120 24 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 14:49

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết trên đề tài Nền kinh tế nước ta có những chuyển biến sâu sắc, căn bản và toàn diện sau khi thực hiện công cuộc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Trong sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh CNH, HĐH thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cùng với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước, hộ sản xuất là đơn vị kinh tế chủ yếu cung cấp các sản phẩm tiêu dùng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Do đó phát triển kinh tế hộ sản xuất là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn phát triển kinh tế trước mắt và trong tương lai. Một trong nhưng yếu tố quan trọng cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế hộ sản xuất là sự trợ giúp về vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM). Với tư cách là người bạn đồng hành của nông nghiệp và nông thôn, trong những năm qua NHNo&PTNT Việt Nam với các chi nhánh của mình đã và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến hộ sản xuất. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của hoạt động này món vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng, tiềm ẩn rủi ro cao do phụ thuộc yếu tố khách quan thường xảy ra nên việc cho vay hộ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Vì vậy thực tế hiện nay nhiều chi nhánh NHNo&PTNT gặp khó khăn trong hoạt động tín dụng đối với loại hình này, chất lượng tín dụng còn gặp nhiều vấn đề chưa tốt. NHNo&PTNT Đông Anh cũng không tránh khỏi khó khăn khi mà khách hàng quan hệ với Ngân hàng đa số là hộ nông dân. Chính vì những lý do đó, cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh, học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh” làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua vấn đề chất lượng tín dụng NHTM nói chung, chất lượng tín dụng NHTM đối với hộ sản xuất nói riêng đã được nhiều tác giả lựa chọn nghiên cứu. Trong số đó, có thể khái quát một số công trình tiêu biểu sau: - Bài viết: “Chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất: những vấn đề đặt ra” của tác giả ThS. Nguyễn Văn Thanh - Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính, đăng trên Tạp chí Tài chính ngày 14/07/2014. Trong bài viết, tác giả đã đánh giá thực trạng chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; phân tích thực tế triển khai các chính sách tại Agribank, qua đó, chỉ ra 10 hạn chế còn tồn tại trong việc triển khai các chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất tại Agribank. - Bài viết: “Vai trò của Agribank về tín dụng, cung ứng các dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của TS. Nguyễn Ngọc Bảo. Trong bài viết, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ của Agribank tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có tín dụng hộ sản xuất, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp cho Agribank trong đầu tư tín dụng và cung ứng sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn TP. Hồ Chí Minh. - Bài viết: “Những thành công trong quản lý chất lượng tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” của tác giả ThS. Nguyễn Hùng Tiến, đăng trên Tạp chí Thị trường - Tài chính - Tiền tệ số 11.6.2014. Trong bài viết, tác giả đã tập trung phân tích những kết quả đã đạt được của Agribank trong việc góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mục tiêu phát triển của chính ngân hàng. - Luận án tiến sĩ: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, của tác giả Trầm Thị Xuân Hương (2004), Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã xây dựng các hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng thông qua thực trạng tín dụng của NHTM trong tiến trình hội nhập quốc tế; phân tích những tồn tại của tín dụng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan đã làm giảm khả năng cạnh tranh của NHTM trong khi hội nhập quốc tế diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả tín dụng của NHTM. - Luận án tiến sĩ: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hữu Huấn (2005), Học Viện Ngân hàng. Tác giả đã làm rõ quan niệm chất lượng hoạt động kinh doanh của NHTM, nội dung đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh của NHTM trên ba phương diện: khách hàng của NHTM; NHTM và kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh ở hai mặt định tính và định lượng. Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam, từ đò đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều tác giả khác cũng nghiên cứu về vấn đề chất lượng tín dụng NHTM với những đóng góp rất tích cực vào việc nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM mà công trình đã nghiên cứu. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh để tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Chi nhánh ngân hàng trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu đó, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Xác định khung lý luận về chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHTM. - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh; chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu trong chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Chi nhánh ngân hàng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNTChi nhánh Đông Anh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh dựa trên những tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM. + Về không gian: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh. + Về thời gian: Số liệu được thu thập, xử lý và phân tích trong giai đoạn 2011-2014; các giải pháp được đề xuất đến năm 2020. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và phương pháp luận duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê nin làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo xuyên suốt toàn bộ luận văn; Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống trong quá trình nghiên cứu. - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: + Phương pháp tổng hợp, kế thừa lý luận nhằm làm sáng tỏ khung lý luận về chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHTM. + Phương pháp phân tích, diễn dịch nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHTM, qua đó vận dụng vào điều kiện thực tiễn ở NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh. + Phương pháp thống kê nhằm điều tra, thu thập số liệu về tình hình tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh. + Phương pháp so sánh, diễn dịch: dựa trên số liệu thống kê thu thập được, luận văn sử dụng phương pháp so sánh, diễn dịch nhằm phân tích chi tiết chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh. + Phương pháp nghiên cứu ứng dụng: dựa trên kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh trong thời gian tới. - Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu phân tích đánh giá bao gồm: Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. + Dữ liệu thứ cấp bao gồm các báo cáo tài chính của NHNo&PTNTChi nhánh Đông Anh trong giai đoạn 2011- 2014. + Dữ liệu sơ cấp thu thập được thông qua phương pháp điều tra khảo sát hộ sản xuất là khách hàng tại NHNo&PTNTChi nhánh Đông Anh. Luận văn đã tiến hành phát phiếu điều khảo sát đối với 50 hộ sản xuất trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (những hộ là khách hàng của NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh). Số phiếu phát ra là 50, số phiếu thu về là 48 (đạt tỷ lệ phản hồi là 96%), trong đó có 100% phiếu trả lời hợp lệ. Bảng hỏi sẽ được thiết kế dưới dạng câu hỏi lựa chọn theo thang đo Likert 5 điểm. Chi tiết ở phần Phụ lục của luận văn. - Các bước nghiên cứu cụ thể như sau: Bước 1: Nghiên cứu tài liệu nhằm xác định khung lý thuyết về chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHTM. Bước 2: Thu thập số liệu và tiến hành phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2011-2014. Bước 3: Trên cơ sở kết luận phân tích thực trạng, đề xuất một số định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh trong thời gian tới. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận văn được bố cục làm 3 chương chính như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÔNG ANH KIM THỊ THÙY LIÊN HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÔNG ANH KIM THỊ THÙY LIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THỊ ANH VÂN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức khoa học, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn với hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Anh Vân.Các số liệu tổng hợp, phân tích Luận văn hồn tồn trung thực, luận điểm phương hướng, giải pháp đưa xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, khoa học chưa cơng bố cơng trình khoa học Tác giả Kim Thị Thuỳ Liên LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo khoa Sau Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ quan tâm tổ chức đạo trực tiếp giảng dạy khóa Cao học Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Anh Vân, người tận tình bảo góp ý chun mơn cho tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, gia đình đồng nghiệp - người ủng hộ động viên nghiên cứu luận văn Tuy nhiên, thân bắt đầu đường nghiên cứu đầy thách thức, chắn Luận văn nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy giáo đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI .1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn HSX : Hộ sản xuất CLTD : Chất lượng tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảo CBTD : Cán tín dụng CBCNV : Cán cơng nhân viên DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu đội ngũ CBCNV NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh Error: Reference source not found Bảng 2.2 Tổng hợp kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.3 Doanh số cho vay HSX dựa vào mục đích vay NHNo&PTNT Đông Anh giai đoạn 2011-2014 .Error: Reference source not found Bảng 2.4 Doanh số cho vay HSX dựa vào thời hạn tín dụng NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 2011-2014 .Error: Reference source not found Bảng 2.5 Doanh số cho vay HSX dựa vào hình thái cho vay NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 2011-2014 .Error: Reference source not found Bảng 2.6 Doanh số thu nợ HSX NHNo&PTNT Đông Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.7 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.8 Một số tiêu thu nhập phản ánh chất lượng tín dụng NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.9 Dư nợ nhóm hoạt động tín dụng HSX NHNo&PTNT Đông Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.10 Tình hình nợ hạn nợ xấu tín dụng HSX NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.11 Tình hình cho vay có tài sản đảm bảo hoạt động tín dụng HSX NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.12 Dư nợ có TSBĐ tổng dư nợ HSX NHNo&PTNT Đông Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.13 Tình hình dự phòng rủi ro tín dụng HSX NHNo&PTNT Đơng Anh giai đoạn 201-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.14 DPRR tín dụng dư nợ có khả vốn tín dụng HSX NHNo&PTNT Đông Anh giai đoạn 201-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.15 Bảng lãi suất cho vay HSX NHNo&PTNT Đông Anh giai đoạn 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.16 Xếp hạng khách hàng HSX NHNo&PTNT Đông Anh Error: Reference source not found Bảng 2.17 Chấm điểm thông tin cá nhân HSX Error: Reference source not found Bảng 2.18 Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng .Error: Reference source not found Bảng 2.19 Xếp hạng tín dụng HSX NHNo&PTNT Đơng Anh Error: Reference source not found Bảng 2.20 Ra định cấp tín dụng theo hạng HSX NHNo&PTNT Đơng Anh .Error: Reference source not found Bảng 2.21 Đánh giá hài lòng HSX hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Đơng Anh Error: Reference source not found HÌNH VẼ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI .1 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI .1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI I VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI I PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta có chuyển biến sâu sắc, toàn diện sau thực công chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường Trong nghiệp đổi để đẩy mạnh CNH, HĐH thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội, với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng Nhà nước, hộ sản xuất đơn vị kinh tế chủ yếu cung cấp sản phẩm tiêu dùng cho toàn kinh tế quốc dân Do phát triển kinh tế hộ sản xuất yêu cầu cần thiết giai đoạn phát triển kinh tế trước mắt tương lai Một yếu tố quan trọng cần thiết cho trình phát triển kinh tế hộ sản xuất trợ giúp vốn ngân hàng thương mại (NHTM) Với tư cách người bạn đồng hành nông nghiệp nông thôn, năm qua NHNo&PTNT Việt Nam với chi nhánh kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến hộ sản xuất Tuy nhiên tính chất phức tạp hoạt động vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng, tiềm ẩn rủi ro cao phụ thuộc yếu tố khách quan thường xảy nên việc cho vay hộ sản xuất gặp nhiều khó khăn Vì thực tế nhiều chi nhánh NHNo&PTNT gặp khó khăn hoạt động tín dụng loại hình này, chất lượng tín dụng gặp nhiều vấn đề chưa tốt NHNo&PTNT Đơng Anh khơng tránh khỏi khó khăn mà khách hàng quan hệ với Ngân hàng đa số hộ nơng dân Chính lý đó, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh, học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh” làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sĩ + Thơng tin khách hàng có quan hệ với ngân hàng + Thông tin thực trạng dự báo xu hướng phát triển ngành kinh tế: thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp… NHNo&PTNT Đông Anh xây dựng hệ thống thông tin quản lý RRTD, đảm bảo cung cấp thông tin, sở liệu hoạt động tín dụng xác thường xuyên cập nhật giúp cho nhà lãnh đạo ngân hàng quản lý hiệu hoạt động tín dụng, hạn chế tổn thất Vì vậy, hệ thống thơng tin quản lý RRTD bao gồm hai loại thông tin: (1) Thơng tin vĩ mơ gồm: mơi trường kinh tế, sách kinh tế nhà nước,văn quy phạm pháp luật; (2) Thơng tin phục vụ quản lý hoạt động tín dụng NH bao gồm: báo cáo trực trạng tín dụng (từng chi nhánh), dự báo xu hướng phát triển tín dụng, báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng 3.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn trở thành vấn đề cấp bách ngành kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế.Nghiệp vụ ngân hàng phát triển đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán nhân viên ngày cao để sử dụng phương tiện đại, phù hợp với phát triển ngân hàng kinh tế thị trường Chất lượng hoạt tín dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ quan lẫn khách quan Trong yếu tố chủ quan, vấn đề chất lượng CBTD cán thẩm định vấn đề mấu chốt Chính cần phải không ngừng nâng cao chất lượng CBTD mặt định tính, lẫn định lượng để góp phần hạn chế RRTD NHNo&PTNT Đông Anh Hiện nay, phần lớn cán nhân viên chi nhánh Đông Anh đáp ứng yêu cầu phát triển điều hội nhập Những hạn chế khơng trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động mà trình độ ngoại ngữ am hiểu luật pháp, thông lệ quốc tế Do vậy, để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, từ khâu tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng cần phải chặt chẽ cần có số tiêu sau: 97 - CBTD phải có lĩnh kinh doanh vững vàng thể hiện: Đánh giá, thẩm định, nhìn nhận khách hàng cách xác; biết tiếp cận, thu hút, sàng lọc khách hàng tốt để phục vụ Trong xử lý nghiệp vụ làm việc chức năng, vai trò nhiệm vụ giao, Có tính tập thể, có kỷ luật có tinh thần sáng tạo - CBTD phải có lĩnh trị vững vàng, thể hiện: Phải nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương Đảng phát triển lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hố, an ninh Quốc phòng Có khả am hiểu phân tích kinh tế, luật có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động ngân hàng - CBTD phải có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo Đây tiêu chuẩn quan trọng CBTD, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh Cán tín dụng cầu nối ngân hàng với khách hàng, thể hình ảnh ngân hàng giới khách hàng Giúp khách hàng hiểu tính chất hoạt động ngân hàng Đạo đức nghề nghiệp CBTD phải lấy mục đích nghiệp phát triển NH làm mục đích phấn đấu - CBTD phải có trình độ học vấn, lực chuyên môn nghiệp vụ: Một tiêu chuẩn hàng đầu CBTD trình độ học vấn lực chuyên môn nghiệp vụ Năng lực chuyên môn nghiệp vụ CBTD thể mặt như: Đánh giá, phân tích tài khách hàng cách xác Thẩm định phương án, dự án sản xuất kinh doanh cách khoa học phương diện tính xác thời gian thực Xử lý nghiệp vụ phát sinh, quản lý khoản vay sau cho vay Do hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản phẩm đội ngũ CBTD chủ yếu đào tạo từ trường kinh tế, kinh nghiệm liên quan đến linh vực kỹ thuật, xây dựng hạn chế, điều đòi hỏi CBTD khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xuyên tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực khác để phục vụ hoạt động tín dụng - CBTD phải có khả giao tiếp với khách hàng: Khả giao tiếp thể việc phải để khách hàng bày tỏ tâm tư nguyện vọng Nắm thông tin từ khách hàng đối tác khách hàng Phải có trình 98 độ tư vấn cho khách hàng để khách hàng có thêm điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh mình, hạn chế rủi ro hoạt động Với khả giao tiếp CBTD tìm hiểu thêm nhiều thông tin khách hàng phục vụ cho công tác thẩm định, quản lý khoản vay - CBTD phải có lực điều tra thu thập, liên kết, xử lý tổng hợp thông tin Hoạt động ngân hàng hoạt động mang tính tổng hợp, có nhiều mối quan hệ từ nhiều phía, quan hệ với khách hàng Chính trước, sau cho vay, cán phải thu thập khối lượng lớn thông tin dự án / phương án vay vốn, chế, sách ngành, nhà nước liên quan đến phương án / dự án SXKD Từ CBTD có sở để đánh giá, phân tích kết luận xác khách hàng Yêu cầu định tính, định lượng CBTD yêu cầu cấp thiết kinh tế thị trường hoạt động ngân hàng có cạnh tranh Đây điều kiện cần đủ để nâng cao chất lượng CBTD Vì NHNo&PTNT Đông Anh cần thực số giải pháp sau để nâng cao chất lượng cán tín dụng: - Xây dựng hệ thống quy chuẩn đạo đức hành vi cán tín dụng : Nhằm đưa nguyên tắc ứng xử tài liệu hướng dẫn CBTD xử lý tính khác từ tiếp xúc với khách hàng kết thúc hợp đồng tín dụng; tính đơn giản đến tình phức tạp xử lý nợ, đòi nợ Đồng thời quy định rõ chuẩn mực đạo đức cần phải có CBTD như: CBTD phải trung thực, minh bạch, rõ ràng công khai quan hệ định mình; tuyệt đối chấp hành quy định, hướng dẫn hoạt động tín dụng, đặc biệt tuân thủ hạn mức tín dụng giới hạn RRTD; … Các ứng xử hoạt động tín dụng ngân hàng như: nghệ thuật khai thác thông tin khách hàng, nghệ thuật để từ chối, nghệ thuật để thuyết phục khách hàng trả nợ hạn, nghệ thuật thu hút khách hàng… Đây giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng -NHNo&PTNT Đơng Anh cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực; thực hiệu công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực; Hoàn thiện quy trình quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao 99 - NHNo&PTNT Đơng Anh cần xây dựng sách đào tạo để nâng cao chất lượng CBTD Công tác đào tạo cần tập trung vào số vấn đề như: + Tăng cường hình thức đào tạo tập trung, kết hợp hình thức tập huấn chỗ, hình thức đào tạo nhằm làm cho CBTD nắm bắt số nghiệp vụ định thời gian ngắn như: Tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ theo định kỳ, thảo luận vướng mắc cơng tác tín dụng, văn bản, quy trình nghiệp vụ NH Đơng Anh nên thường xuyên định kỳ tối thiểu lần/năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, hiểu biết chế độ văn pháp luật, sách, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến cơng tác tín dụng Trong q trình học tập, bồi dưỡng phải gắn lý luận với thực tiễn để CBTD vận dụng cách đắn, sáng tạo, linh hoạt có hiệu thực tế + Tổ chức thi tay nghề hàng năm có khen thưởng hợp lý để khuyến khích CBTD giỏi, có nhiều cống hiến Cử cán tham gia lớp tập huấn phòng chống rủi ro, lớp cơng nghệ thơng tin để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác tín dụng Mỗi chi nhánh NHNo&PTNT Đơng Anh tổ chức nhiều lớp học NH để nâng cao trình độ áp dụng sản phẩm tín dụng mới, nâng cao kỹ thẩm định, quản trị rủi ro, định giá TSBĐ, kỹ giao tiếp + NHNo&PTNT Đông Anh cần phải chuyên gia pháp lý đến giảng, trao đổi kinh nghiệm tình huống, vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để CBTD có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm pháp luật, kỹ thẩm định, phân tích rủi ro, định cho vay an toàn + Bên cạnh kiến thức chuyên môn, CBTD phải thường xuyên tự trang bị thêm hiểu biết tình hình an ninh - xã hội, thị trường, ngoại ngữ, tin học , rèn luyện kỹ giao tiếp với khách hàng Đi đơi với việc đào tạo, việc tuyển dụng cán lao động phải thực tốt, quy định ngành cần tuyệt đối có công khâu tuyển dụng Tiêu chuẩn tuyển dụng CBTD cần có là: tiêu chuẩn đạo đức, tư cách, tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn thể chất Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ CBTD Trong công tác tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng cần 100 quan tâm lựa chọn chuyên ngành đào tạo, có khả thực cơng tác phân tích, đánh giá lực khách hàng, đánh giá tình hình tài khách hàng, sử dụng tốt phần mềm phân tích, có khả ứng xử tốt Tăng cường tính kỷ luật, tính kỷ cương CBTD Những CBTD vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ tín dụng, làm thất vốn phải xử lý nghiêm khắc Đổi sách đãi ngộ CBTD Trong điều kiện chế thị trường sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương có ý nghĩa quan trọng đội ngũ có cống hiến nhiều nhất, chịu áp lực nhiều cơng việc mang tính rủi ro cao Có vậy, đội ngũ CBTD phát huy khả nhiệt tình lâu dài Đồng thời thực chế thưởng, phạt nghiêm minh, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân việc đầu tư vốn cho an toàn hiệu Trong điều kiện hội nhập thâm nhập lẫn NHTM, chế độ đãi ngộ với người lao động có lực chun mơn quản trị điều hành tốt điều kiện đảm báo hạn chế tượng “chảy máu chất xám” lợi cạnh tranh NHNo&PTNT Đông Anh Để hạn chế RRTD giảm nợ xấu hoạt động tín dụng cần nâng cao chất lượng cán chuyên môn, đặc biệt cán làm cơng tác tín dụng, gắn tránh nhiệm với quyền lợi nhiệm vụ trọng tâm NHTM nói chung NHNo&PTNT Đơng Anh nói riêng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Hoàn thiện chế độ trích lập sử dụng quỹ dự phòng để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Để chuyển từ tình trạng bị động chạy theo xử lý hậu xảy rủi ro cao chất lượng suy giảm sang chủ động lường tính trước tình xảy thực đồng biện pháp phòng tránh rủi ro tích cực Ngân hàng Nhà nước với tư cách quan quản lý Nhà nước tiền tệ- tín dụng cần có hướng dẫn yêu cầu tổ chức tín dụng chủ động xây dựng hệ thống số giới hạn có tính cảnh báo trước cạm bẫy nguy rủi ro cao cần phòng tránh lĩnh vực Ngân hàng không cho vay thêm rủi ro đạo 101 đức cao đến ngưỡng (giới hạn cho vay ngành, vùng cụ thể để phân tán rủi ro) - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng NHTM - Việc cần lưu ý song song với việc mở rộng quyền tự tổ chức tín dụng, ngừng nâng cao việc theo dõi, giám sát hoạt động ngân hàng từ phía quan quản lý, cụ thể giám sát từ quan tra Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng: + Cần thường xun cập nhật, xác tồn diện thơng tin, nhân tố ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động cho vay NHTM Tuy nhiên, Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nhà nước hoạt động hiệu quả, thông tin doanh nghiệp thông tin kinh tế, tài chính, ngân hàng nước ngồi nước thiếu yếu Chính thơng tin thu nhập thường khơng xác, gây khó khăn việc đưa định cho vay Để xây dựng hệ thống thông tin hiệu cấp Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước cần thực số biện pháp sau: + Chỉ đạo đơn vị CIC chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phối hợp với tổ chức tín dụng thực tốt cơng tác thơng tin tín dụng hệ thống ngân hàng + Khẩn trương hướng dẫn trung tâm, phận thông tin NHTM công tác thu thập thông tin theo chế phù hợp với chế độ kế tốn hành Thống chương trình, hệ thống mẫu biểu để đảm bảo tính đồng công tác truyền tin + Sửa đổi, bổ xung quy chế tổ chức hoạt động trung tâm thông tin tín dụng theo hướng bắt buộc tất tổ chức tín dụng hoạt động lãnh thổ Việt Nam phải tham gia cung cấp thông tin nhằm mục đích có hệ thống thơng tin đầy đủ khách hàng tổ chức tín dụng Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch 3.3.2 Kiến nghị với quan cấp thành phố Hà Nội Để sách đảm bảo tiền vay tiến hành thuận lợi nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng HSX nói riêng Ngân hàng quan nhà nước có thẩm quyền Thành phố Hà Nội như: 102 - Sở tài nguyên môi trường, ủy ban nhân dân quận, huyện phải khẩn trương việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyến sử dụng đất giúp khách hàng có tài sản đảm bảo phù hợp với quy định luật pháp để vay vốn Ngân hàng Rút ngắn thời gian đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản cho khách hàng - Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền nên ủng hộ NHTM giải nhanh tróng, dứt điểm vụ kiện nhằm sớm thu hồi vốn cho Ngân hàng - Phòng cơng chứng nhà nước, quận, huyện cần thống với tổ chức tín dụng nội dung Hợp đồng công chứng… 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Anh nhiều chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam chịu quản lý sát tuân thủ nghiêm ngặt quy định NHNo&PTNT Việt Nam, có quy định liên quan đến kết hoạt động ngân hàng tương lai phát triển hoạt động tín dụng Hộ sản xuất Để nâng cao chất lượng tín dụng Hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT Đông Anh em xin có số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam sau: - Tăng cường thông tin cho chi nhánh hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam có ưu so với chi nhánh việc thu thập phân tích xử lý thơng tin tín dụng Nên cần cung cấp thêm cho chi nhánh thơng tin hoạt động ngành lợi tức, lợi nhuận bình qn, thơng tin trình độ khoa học cơng nghệ ngành, chủ trương sách quản lý vĩ mơ Nhà Nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, mối quan hệ khách hàng với chi nhánh khác hệ thống - NHNo&PTNT Việt Nam áp dụng nhiều loại hình đào tạo khác để nâng cao trình độ cán cán cử cán nước học, mở lớp bồi dưỡng tín dụng chuyên đề, cung cấp đầy đủ tài liệu văn pháp quy, quy định nghiệp vụ tín dụng… cho chi nhánh để cán chi nhánh tự học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ - Tăng cường kiểm tra kiểm sốt Ngồi việc kiểm tra kiểm soát theo định kỳ NHNo&PTNT cần tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất Chi nhánh có biểu bất thường, kiểm tra chéo 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ kết phân tích đánh giá chương 2, với đánh giá điều kiện thực tế Agribank Chi nhánh Đông Anh đánh giá HSX địa bàn huyện Trong chương 3, luận văn đưa định hướng nâng cao chất lượng tín dụng HSX Agribank Chi nhánh Đông Anh Trên sở đó, luận văn mạnh dạn đề xuất số giải pháp với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng HSX Agribank Chi nhánh Đông Anh thời gian tới nhằm góp phần hồn thành nhiệm vụ trọng yếu, kinh doanh hàng đầu Agribank Việt Nam Agribank Chi nhánh Đơng Anh đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, không nhiệm vụ trách nhiệm trị xã hội nước Agribank 104 KẾT LUẬN Hiện kinh tế HSX xác định vị trí kinh tế xã hội, kinh tế nông nghiệp nông thôn thị trường rộng lớn đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội nước ta Khi hoạt động tín dụng HSX ngân hàng nâng cao hiệu kinh tế hộ nơng dân phát triển giúp sản lượng lương thực tăng, hàng hóa nơng sản ngày nhiều chuyển dần kinh tế nông nghiệp nơng thơn thành kinh tế hàng hóa nơng phẩm, đồng thời góp phần giải nhiều vấn đề mà Nhà nước quan tâm để đưa kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển Qua kết phân tích Chương hoạt động tín dụng HSX NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh cho thấy hoạt động cho vay ngân hàng thu hiệu quả, trì dư nợ lợi nhuận liên tục tăng, nhiên hiệu có khả phát triển cao Trong hoạt động tín dụng HSX chi nhánh số vấn đề tình hình nợ xấu nợ hạn diễn ra… cần quan tâm trú trọng cải thiện để hoạt động ngân hàng phát triển ngày cao để hoạt động tín dụng HSX thực trở thành hoạt động kinh doanh tạo nên đổi phát triển ngân hàng Qua ta thấy thực trạng nhu cầu cấp thiết cần tăng cường tín dụng HSX NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh Bên cạnh hoạt động ngân hàng chuyên nghiệp công việc vấn đề quản lý rủi ro tín dụng vấn đề xúc mà ngân hàng cần quan tâm giải Qua trình nghiên cứu, luận văn học viên đạt kết cụ thể sau: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: hộ sản xuất, tín dụng NHTM chất lượng tín dụng hộ sản xuất NHTM Những vấn đề trình bày tạo nên sở lý luận thực tiễn cho việc nghiên cứu luận văn 105 Luận văn tập trung phân tích thực trạng chất lượng tín dụng HSX NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2011-2014 dựa hệ thống tiêu chí đánh giá xây dựng chương lý luận Từ đó, nêu lên đánh giá thực trạng kể trên, đồng thời điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân điểm yếu chất lượng tín dụng HSX chi nhánh ngân hàng Luận văn đề xuất 07 nhóm giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng HSX NHNo&PTNT Chi nhánh Đơng Anh định hướng đến năm 2020 Luận văn hy vọng kết đạt qua trình nghiên cứu tài liệu tham khảo tốt cho hoạt động tín dụng HSX NHNo&PTNT Chi nhánh giai đoạn 2016-2020 Trong trình nghiên cứu, học viên có cẩn trọng, tỉ mỉ từ việc thu thập liệu phân tích, đề tài tương đối rộng hạn chế định nguồn lực thực lực nghiên cứu thân, nên sai sót khơng thể tránh khỏi Vì vậy, học viên mong muốn nhận góp ý nhà khoa học, Thầy, Cô giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn hồn thiện hơn./ Trân trọng! 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh năm 2011-2014 Hồ Diệu (2012), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Kế hoạch hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh năm 2014 Luật TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2000), Thông tư06/2000/TT-NHNN1 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc hướng dẫn thực Nghị định số 178 / 1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng nhà nước, việc ban hành Quy định cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Quy chế cho vay tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 14/2010/TT-NHNN ngày 14/06/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực giải pháp tiền tệ hoạt động Ngân hàng nhằm kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ đảm bảo an sinh xã hội, Hà Nội 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực sách tiền tệ đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu năm 2012, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư 08/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam tổ chức tín dụng khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế 107 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Quyết định 666/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/6/2010 việc ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Quyết định 909/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 22/7/2010 việc ban hành Quy định quy trình cho vay hộ giai đình, cá nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Quyết định 881/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 16/7/2010 việc ban hành Quy định thực Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính Phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài 16 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Dành cho sinh viên chuyên ngành tài ngân hàng chứng khốn /Tái lần thứ 2, Nxb Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Nam, Vương Trọng Nghĩa (2000), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 18 NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 1711/NHNo-KHNV Về việc Quy định lãi suất cho vay đồng Việt Nam theo Quyết định số 499/QĐ-NHNN 19 NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 34/QĐ/HĐTV-KHDN việc Ban hành quy định tổ chức hoạt động Hội đồng tín dụng 20 NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 35/QĐ/HĐTV-HSX việc Ban hành Quy định giao dịch đảm bảo cấp Tín dụng 21 NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 31/QĐ/HĐTV-KHDN việc Ban hành quy định phân cấp định cấp tín dụng 22 NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 66/QĐ/HĐTV-KHDN việc Ban hành Quy định cho vay khách hàng 108 23 Phan Thị Cúc (chủ biên) (2009), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 24 Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nxb Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII,“Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010” 26 Tài liệu lưu hành nội NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh 27 Trang web http://www.agribank.com.vn/default.aspx 28 Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng (1998), “Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng” 109 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO HỘ SẢN XUẤT Kính thưa Q Ơng/ Bà: Tơi Kim Thị Thùy Liên-Học viên Cao học Viện Đại học Mở Hà Nội Hiện thực đề tài khoa học nghiên cứu chất lượng hoạt động tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh Để cho việc nghiên cứu khách quan, xác, làm sở để đề xuất kiến nghị phù hợp, trân trọng đề nghị Quý Ông/ Bà trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thơng tin riêng Q Ơng/ Bà Phần 1: Thông tin đại diện hộ sản xuất Họ tên người vấn:…………………………………Tuổi………… Trình độ học vấn:…………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………… Phần 2: Phần câu hỏi khảo sát Quý Ông/ Bà trả lời câu hỏi khảo sát cách đánh dấu (X) vào lựa chọn cho câu hỏi với quy ước: Rất không hài lòng; Khơng hài lòng; Trung bình; Hài Lòng; Rất Hài lòng Quý Ông/ Bà trả lời dựa so sánh vấn đề hỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh ngân hàng khác mà Q Ơng/ Bà có giao dịch khứ 110 TT Nội dung đánh giá Tiêu chí Điểm Mức độ an tồn, bảo mật thông tin Sự tin cậy khách hàng Độ xác giao dịch Sự thực cam kết khách hàng ngân hàng Uy tín ngân hàng Khả tiếp cận thông tin Sự đáp ứng sách cho vay Sự đơn giản thủ tục hồ sơ Sự đảm bảo quy trình thẩm định, cho vay Lãi suất Mức độ chuyên nghiệp nhân viên Tác phong làm việc nhân viên Khả giải tốt yêu cầu, khiếu nại khách hàng Nhân viên quan tâm hiểu rõ nhu Sự cảm thông cầu khách hàng Ngân hàng ln coi trọng lợi ích khách hàng Nhân viên phục vụ hướng dẫn ân cần, chu đáo Địa điểm đặt ngân hàng thuận lợi Phương tiện hữu hình cho lại Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại Sự trang trọng, lịch nơi giao dịch Xin trân trọng cám ơn Quý Ông/ Bà! 111 ... cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HỘ SẢN XUẤT... Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh, học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông. .. lượng tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNTChi nhánh Đông Anh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh, Luận văn thạc sỹ - Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn