52 ôn tập học kì 1 hóa 10

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 21/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 52: ƠN TẬP HỌC KÌ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức cấu tạo chất thuộc bốn chương 1, 2, 3, - Học sinh hiểu vận dụng kiến thức cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn định luật tuần hồn ngun tố hố học, liên kết hố học để làm tập, chẩn bị kiến thức sở tốt cho việc học phần sau chương trình Kỹ năng: - Củng cố phát triển kĩ xác định số oxi hoá nguyên tố - Củng cố phát triển kĩ cân phương trình hố học phản ứng oxi hố - khử phương pháp thăng electron - Rèn luyện kĩ nhận biết phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hố, chất khử, chất tạo mơi trường cho phản ứng - Rèn luyện kĩ giải tập có tính tốn đơn giản - Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức bài, chương Trọng tâm: Giải tập trắc nghiệm tự luận chương 1, 2 Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (22 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức học vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Hạt nhân nguyên tử hầu hết cấu tạo nên từ A electron proton B nơtron proton C electron nơtron D có nơtron Câu 2: Số electron tối đa lớp thứ n A 2n B n2 C 2n2 D 2n Câu 3: Bảng hệ thồng tuần hoàn ngun tố hóa học có số chu kì nhỏ chu kì lớn A B C D Câu 4: Ngun tố có tính phi kim mạnh bảng hệ thống tuần hoàn? A Cesi(Cs) B Flo(F) C Clo(Cl) D Liti(Li) Câu 5: Liên kết cộng hóa trị liên kết hóa học hình thành hai nguyên tử A electron chung B cho - nhận electron C cặp electron góp chung D hay nhiều cặp electron chung Câu 6: Hóa trị hợp chất ion gọi gì? A Cộng hóa trị B Ion hóa trị C Điện tích D Điện hóa trị Câu 7: Chất oxi hóa chất A nhường electron B nhận electron C cho electron D không nhận electron Câu 8: Phản ứng hóa học ln ln có thay đổi số oxi hóa? A Trao đổi B Kết hợp C Hủy D Oxi hóa khử Câu 9: Nguyên tử ngun tố R có lớp ngồi lớp M, lớp M có chứa 6e Cấu hình electron nguyên tử R A 1s22s22p4 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p4 D 2 6 1s 2s 2p 3s 3p Câu 10: Số electron lớp nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử 16, 19 A 6e,1e B 4e, 1e C 2e, 5e D 4e, 2e Câu 11: Dãy phân tử cho có liên kết cộng hóa trị khơng phân cực? A N2, HI, H2 B NaCl, H2, HCl C N2, Cl2 , Cl2 D Cl2, SO2, HF Câu 12: Trong phản ứng: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò HCl A chất oxi hóa B chất khử C chất tạo môi trường D vừa chất khử vừa chất tạo môi trường Câu 13: Cho 10,4 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm IIA thuộc hai chu kỳ liên tiếp phản ứng hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí hidro (đktc) Hai kim loại X, Y A Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Sr D Sr, Ba Câu 14: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền, đồng vị 37Cl chiếm 24,23% , lại đồng vị 35Cl Phần trăm khối Sản phẩm Câu B Câu C Câu A Câu B Câu D Câu D Câu B Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 C 12D 13B Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng lượng 37Cl có HClO4 (với hidro đồng vị 1H, oxi đồng vị 16O) A 8,92% B 8,21% C 8,12% 14A D 82,9% Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận (23 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức học vào Câu 1: Viết công thức electron, công thức cấu tạo cho phân tử sau: CO2, HCl tình Câu 2: Cân phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng electron: a NH3 + O2  NO + H2O cụ thể b KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O - Rèn kĩ Câu 3: Ngun tố X có cơng thức oxit cao XO3 , hợp chất khí với Hidro có 94,12% khối giải tập lượng X hóa học a Xác định tên nguyên tố X - Rèn b Viết công thức oxit cao công thức hidroxit tương ứng lực sử dụng Câu 4: Một nguyên tử R có tổng số hạt 34 hạt, số hạt mang nhiều số hạt không mang điện ngôn ngữ, 10 hợp tác a Xác định tên nguyên tố R b Hòa tan hết m gam R nước thu dung dịch Y, trung hòa dung dịch Y cần 100 gam dung dịch H2SO4 24,5% Tính giá trị m Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút GV gợi ý, hỗ trợ Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức ==============HẾT=============== Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Sản phẩm báo cáo nhóm sau số nhóm để thay GV chốt kiến thức điểm miệng ... tử R A 1s22s22p4 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p4 D 2 6 1s 2s 2p 3s 3p Câu 10 : Số electron lớp ngồi ngun tử ngun tố có số hiệu nguyên tử 16 , 19 A 6e,1e B 4e, 1e C 2e, 5e D 4e, 2e Câu 11 : Dãy... 2: Giải tập tự luận (23 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức học vào Câu 1: Viết công thức electron, công thức... miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng lượng 37Cl có HClO4 (với hidro đồng vị 1H, oxi đồng vị 16 O) A 8,92% B 8, 21% C 8 ,12 % 14 A D 82,9% Thực nhiệm vụ học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 52 ôn tập học kì 1 hóa 10, 52 ôn tập học kì 1 hóa 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn