47 phân loại phản ứng hóa học

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 15/ 12/ 2018 Tiết PPCT 47: PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HĨA HỌC VƠ CƠ I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Học sinh nêu được: - Các phản ứng hoá học chia làm loại :phản ứng oxi hố-khử khơng phải phản ứng oxi hoá – khử - Khái niệm phản ứng phân hủy, phản ứng thế, phản ứng trao đổi ion Kĩ - Xác định phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá phản ứng oxi hoá – khử dựa vào thay đổi số oxi hoá nguyên tố - Giải tập có liên quan - Góp phần phát triển lực làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm, hợp tác giải vấn đề Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường - Thích thú mơn học thông qua mối liên hệ kiến thức học vấn đề thực tiễn Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học có bối cảnh thực tiễn II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III/ Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị giáo viên: - Sách giáo khoa - Giáo án powerpoint, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập Chuẩn bị học sinh: - Học cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng - Đọc trước nội dung học SGK - Tìm kiếm kiến thức có liên quan đến nội dung học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) a/ Mục tiêu hoạt động * Mục đích: Huy động kiến thức học HS tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức * Nội dung: phân loại phản hóa học vơ lớp b/ Phương thức tổ chức hoạt động Hoạt động trải nghiệm B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động trải ngiệm( nhà) * Hướng dẫn hs xem lại kiến thức cũ lớp phản ứng thế, phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng trao đổi ion * Hướng dẫn hs xem phản ứng oxi hóa khử lớp 10 Cách dự đốn tính oxi hố , tính khử nguyên tố trung tâm hợp chất B2: Thực nhiệm vụ học tập: (ở nhà) học sinh chia thành nhóm nghiên cứu nhà B3: Báo cáo kết thảo luận HS: thảo luận nhóm dựa vào kiến thức chuẩn bị nhà trình bày phản biện câu hỏi 2, B4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ: Hoạt động kết nối: B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Học sinh tổ xác định số oxi hóa phản ứng lấy vd Xác định giống khác phản ứng B2: Thực nhiệm vụ học tập: B3: Báo cáo kết thảo luận B4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ: Vậy Bản chất phản ứng hóa học gì, có loại GV kết nối học B Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động 1: Phân loại phản ứng hóa học vơ (15 phút) a Mục tiêu hoạt động - Phân loại chất phản ứng hóa học vơ gồm hai loại: oxi hóa –khử khơng oxi hóa- khử - Rèn luyện lực tự học, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ hoá học b Kĩ thuật hoạt động: KWL c Phương thức tổ chức hoạt động: K W L HS: trả lời câu hỏi số phiếu - Dự đốn tính chất( chất *KẾT LUẬN học tập số khử hay chất oxi hoá) Bản chất phản ứng hóa học chia làm hai loại Cho hai phản ứng hóa học sau: Loại 1: Các phản ứng oxi hóa -khử 1/ Fe2O3 + HNO3 Fe(NO3)3 + -Dự đoán so sánh Loại 2: Các phản ứng không oxi hóa -khử khác chất *Lưu ý: H2O hai phản ứng Các phản ứng oxi hóa -khử dùng phương pháp thăng 2/ FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + electron để cân Các phản ứng khơng oxi hóa -khử dùng phương pháp đại số Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 H2O để cân Hoạt động 2: Bản chất loại phản ứng hóa học vơ ( 15 phút) a Mục tiêu hoạt động - Phân loại cụ thể chất loại phản ứng -Rèn luyện lực tự học, lực thực hành, lực sử dụng tiến hành thí nghiêm trực quan - Quan sát thí nghiệm trực quan, hoạt động nhóm b Các bước hoạt động B1: Chuyển giao nhiệm vụ: câu hỏi số phiếu học tập số 01: Trong phản ứng sau, phản ứng thuộc loại phản ứng gì(phân hủy, kết hợp , thế, hay trao đổi ) Fe + Cl2  FeCl3 CaO + CO2 Fe(OH)3  CaCO3  Fe2O3 + H2O  Hg + O2 Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 +2H2O HgO Ba(NO3)2+Na2SO4BaSO4â+ 2NaNO3 Zn + AgNO3  Zn(NO3)2 + Ag Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 B2: HS thự hiên nhiệm vụ GV phản biện nhóm số câu hỏi phụ Bản chất phản ứng nào: oxi hóa khử hay khơng oxi hóa khử ? c Sản phẩm, đánh giá kết hoạt động KẾT LUẬN: Phản ứng hóa học gồm 1/ Phản ứng hóa hợp gồm: + số phản ứng oxi hóa- khử + số phản ứng khơng oxi hóa- khử 2/ Phản ứng phân hủygồm: + số phản ứng oxi hóa- khử + số phản ứng khơng oxi hóa- khử 3/ Phản ứng tất phản ứng oxi hóa- khử 4/ Phản ứng trao đổi tất phản ứng khơng oxi hóa-khử GV: Nguyễn Văn Thắng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV dùng Grap kết luận : C Hoạt động luyện tập ( 05 phút) a/ Mục tiêu hoạt động: - Củng cố, khắc sâu kiến thức học phân loại phản ứng hóa họa vơ - Tiếp tục phát triển lực: tự học, sử dụng ngơn ngữ hóa học, phát giải vấn đề thông qua môn học - Nội dung hoạt động: Hoàn thành phiếu học tập số - Kĩ thuật: Sơ đồ tư b/ Phương thức tổ chức hoạt động: HS hoạt động cá nhân hoạt động cặp đơi để hồn thành phiếu học tập số Hoạt động chung lớp: - GV mời số học sinh lên trình bày kết - Ý kiến bổ sung góp ý bổ sung, GV giúp học sinh sai sót đưa phương án lựa chọn cuối GV soạn dự trù số câu hỏi tập phù hợp với đối tượng học sinh, đảm bảo mục tiêu chuẩn kiến thức kĩ theo yêu cầu chương trình Bài tập cần mang tính định hướng phát triển lực học sinh, tăng cường câu hỏi tập mang tính vận dụng kiến thức gắn với thực tiễn, thực nghiệm PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hồn thành câu hỏi/bài tập sau: Câu 1: Phản ứng sau khơng phải phản ứng oxi hóa-khử A Br2 + H2O HBr + HBrO B 2FeO + 4H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O C 2K2CrO4 + H2SO4 2K2Cr2O7 + K2SO4+ H2O D 3I2 + 6NaOH  NaIO3 + 5NaI + 3H2O Câu 2: Trong phản ứng sau, phản ứng oxi hóa khử : A CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O B 3Mg + 4H2SO4  3MgSO4 + S + 4H2O C Cu(OH)2 + 2HCl CuCl2 + 2H2O D BaCl2 + H2SO4 BaSO4 â + 2HCl D Hoạt động vận, mở rộng: a) Mục tiêu hoạt động: HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng đuợc thiết kế cho HS nhà lằm nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức ,kĩ học để giải câu hỏi,bài tập gắn với thực tiễn mở rộng kiến thức cho HS Khuyến khích,động viên HS tham gia HS giỏi chia kết cho lớp b) Nội dung HĐ: HS giải câu hỏi tập sau: Em tìm hiểu qua tài liệu SGK hoá học 10, mạng internet(phân loại phản ứng oxi hóa khử ) Tìm hiểu cân phương trình phản ứng oxi hóa khử phức tạp Giải tập định lượng oxi hóa khử băng phương pháp bảo toàn c) phương thức tổ chức hoạt động GV hương dẫn hs nhà đọc SGK, tranh ảnh, liên hệ thực tế, mạng internet cận phương trình oxi hóa khử Hướng dẫn hs đọc thêm phần phân bón hố học để tìm câu trả lời d) Sản phẩm hoạt động: viết báo cáo trình bày hs powerpoint e) Kiểm tra, đánh giá kết HĐ: Cho hs nộp trình bày kết HĐ đầu học sau, bbỏ sung , khích lệ, khen thưỏng cho hs nhằm tạo hứng thú cho học sau ==============HẾT=============== ... hóa- khử + số phản ứng khơng oxi hóa- khử 2/ Phản ứng phân hủygồm: + số phản ứng oxi hóa- khử + số phản ứng khơng oxi hóa- khử 3/ Phản ứng tất phản ứng oxi hóa- khử 4/ Phản ứng trao đổi tất phản. .. gì, có loại GV kết nối học B Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động 1: Phân loại phản ứng hóa học vơ (15 phút) a Mục tiêu hoạt động - Phân loại chất phản ứng hóa học vơ gồm hai loại: oxi hóa. .. LUẬN học tập số khử hay chất oxi hố) Bản chất phản ứng hóa học chia làm hai loại Cho hai phản ứng hóa học sau: Loại 1: Các phản ứng oxi hóa -khử 1/ Fe2O3 + HNO3 Fe(NO3)3 + -Dự đoán so sánh Loại
- Xem thêm -

Xem thêm: 47 phân loại phản ứng hóa học, 47 phân loại phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn