35, 36 LIEN KET Cộng hóa trị hóa lớp 10

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 Ngày soạn: 18/ 11 /2018 Tiết PPCT 35 + 36: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức - Nêu khái niệm LKCHT, LKCHT có cực LKCHT khơng cực - Nêuđược hình thành LKCHT phân tử đơn chất hợp chất - Sự phân cực LKCHT - Phân loại loại liên kết hóa học theo hiệu độ âm điện Kĩ - Dự đoán hợp chất có LK ion, LKCHT có cực hay LKCHT không phân cực - Dựa vào hiệu độ âm điện để xếp loại liên kết * Trọng tâm - Viết công thức electron CTCT hợp chất đơn giản có LKCHT Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải quyêt vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Giáo án, phiếu học tập, nhắc học sinh chuẩn bị bảng phụ… - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Học cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học GV: Nguyễn Văn Thắng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ơn tập lại HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung phiếu kiến thức học tập số học - GV chia lớp thành nhóm, phát phiếu học tập số cho học sinh liên kết ion Phiếu học tập số - Nhận mâu thuẫn có cho nhận electron khơng thể giải thích hình thành liên kết số phân tử O2, HCl - Rèn lực hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Sản phẩm K → K+ + 1e O + 2e → O2─ 2K+ + O2─ → K2O Đánh giá + Qua quan sát: Trong trình hoạt động nhóm HS, GV quan sát tất nhóm, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Nếu có cho nhận e tất cacr nguyên tử phân tử O2 HCl khơng thẻ - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên: Viết sơ đồ NaCl, K2O, thỏa mãn nội dung trả lời ý PHT số … vào bảng phụ, viết ý kiến vào giấy quy tắc bát tử + Qua báo cáo → Có loại liên kết kẹp chung với bảng phụ nhóm góp ý, HĐ chung lớp: bổ sung nhóm khác, GV - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung biết HS Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên nắm vững kiến không chốt kiến thức Muốn hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ giao thức cũ hay chưa, HS phải nghiên cứu học có hình thành định - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức hướng kiến thức + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: HS hay khơng khơng trả lời rõ ràng ý 2, đọc trước trả lời ln LKCHT - Viết sơ đồ hình thành liên kết ion phân tử K2O Biết K (Z= 19), O (Z=8) - Nếu có cho nhận electron nguyên tử phân tử H 2; HCl có đạt cấu hình e bền vững khí kề khơng? B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thành liên kết phân tử H 2, N2, Khái niệm LKCHT LKCHT không cực (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá - Viết - HĐ nhóm: GV phát PHT số cho tất HS yêu cầu + Cấu hình e 1H: 1s + Thông -Mỗi nguyên tử H cần 1e nữa, nên nguyên qua quan công thức em hoạt động nhóm để hồn thành PHT tử H bỏ 1e để góp vào dùng chung Phiếu học tập số electron sát mức 1/ Viết cấu hình electron H (Z=1), Muốn đạt cấu hình -Cơng thức electron H : H CTCT phân độ hiệu Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ tử H2 N2 - Hiểu LKCHT LKCHT khơng cực - Dự đốn số đơn chất có LKCHT khơng cực - Rèn lực hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Giáo án Hóa 10 electron bền vững khí He gần nguyên tử H cần electron nữa? Vậy nguyên tử H phân tử H kết với nào? Tham khảo SGK viết Công thức electron CTCT phân tử H2 2/ Viết cấu hình electron N (Z=7), Muốn đạt cấu hình electron bền vững khí Ne gần nguyên tử N cần electron nữa? Vậy nguyên tử N phân tử N liên kết với nào? Tham khảo SGK viết Công thức electron CTCT phân tử N2 3/ - Cho biết LKCHT? - Trong phân tử H2 N2 cặp e dùng chung có bị lệch phía ngun tử khơng? Vì sao? Và LKCHT không cực - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức GV: Nguyễn Văn Thắng -Công thức cấu tạo H ─ H Mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành cặp e chung, biểu diễn gạch nối hai nguyên tử Hiđro, gọi liên kết đơn + Cấu hình e N: 1s22s22p3.Thiếu e so với khí Neon Nên Nguyên tử Nitơ phải bỏ 3e e để dùng chung hình thành liên kết -Cơng thức electron : N ⁝⁝ N : -Công thức cấu tạo: N ≡ N + LKCHT LK hình thành nguyên tử nhiều cặp electron chung tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực Trong phân tử H2 N2 cặp e dùng chung u khơng bị lẹch phía nguyên tử tham cầu gia liên kết có độ am điện điều LKCHT không cực LKCHT mà cặp e dùng chỉnh chung không bị lệch phía ngun tử Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thành liên kết phân tử HCl CO2 (15 phút) Mục tiêu - Viết công thức electron CTCT phân tử HCl CO2 Phương thức tổ chức Kết + HĐ nhóm: GV phát PHT số cho tất HS yêu cầu em hoạt động nhóm để hồn thành PHT + CT electron: H : Cl : Phiếu học tập số 1/ Viết Công thức electron CTCT phân tử HCl Dựa vào SGK tìm hiểu độ âm điện H Cl, từ cho biết cặp e dùng chung HCl bị lệch phía nguyên tử nào? Thế LKCHT có cực? - Dự đoán số hợp chất có LKCHT có 2/ Viết Công thức electron CTCT phân tử CO2 Cặp e C cực O có bị lệch phía ngun tử khơng? Vì sao? Phân tử CO2 có CTCT H ─ Cl Cặp e dùng chung bị lệch phía nguyên tử Cl Cl có độ âm điện lớn H Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh LKCHT có cực LKCHT cặp + Thơng qua e dùng chung bị lệch nguyên tử Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực hợp tác lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Giáo án Hóa 10 bị phân cực khơng? Vì sao? - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức GV: Nguyễn Văn Thắng + CT electron: :O :: C :: O CTCT O = C = O Cặp e dùng chung bị lệch phía nguyên tử O O có độ âm điện lớn C phân tử CO2 có cấu tạo thẳng phân tử không phân cực HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Hoạt động 3: Tính chất chất có LKCHT ( phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết - Nêu tính chất - HĐ cá nhân: Tham khảo SGK để + Những chất có LKCHT chất rắn, hợp chất có LKCHT trình bày số tính chất hợp chất lỏng, khí - Nắm chất có LKCHT + Những chất có cực (như đường, rượu, HCl ) có cực tan - HĐ chung lớp: GV mời em tan dung môi có cực nước Còn nước chất trình bày, sau mời số em khát chất khơng cực Iot, lưu huỳnh tan khơng cực bổ sung, tổng kết dung môi không phân cực ( benzen, không tan CCl4 ) tan khơng tan nước - Rèn lực hoạt động cá nhân, trình bày, tư + Các chất có LKCHT khơng cực khơng dẫn điện trạng thái Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Hoạt động 4: Độ âm điện LKHH (10 phút) Mục tiêu - Nêu mối quan hệ LKCHT khơng cực, LKCHT có cực LK ion Phương thức tổ chức - HĐ cá nhân: Kết + Trong phân tử cặp e dùng chung nguyên tử ta + GV yêu cầu HS tham khảo có LKCHT khơng cực, bị lêch phía ngun SGK để trình bày mối quan hệ tử ta có LKCHT có cực có nhường nhận hẳn LKCHT khơng cực, electron (chuyển phía ngun tử) ta có LK ion - Nắm ảnh hưởng LKCHT có cực LK ion + Để đánh giá LK phân tử chất ta dựa vào hiệu độ âm điện đến + GV yêu cầu HS tham khảo độ âm điện hình thành LKHH SGK để trình bày mối quan hệ HIỆU ĐỘ ÂM LOẠI LIÊN KẾT - Rèn lực hoạt hiệu độ âm điện với liên kết ĐIỆN Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ động cá nhân, trình hóa học bày, tư Giáo án Hóa 10   0,4 0,4   1,7  1,7 GV: Nguyễn Văn Thắng Liên kết cộng hóa trị khơng cực Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết ion C Hoạt động luyện tập (30 phút) kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng u cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề Phiếu học tập số Câu : Trong phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực cặp electron chung A hai nguyên tử B Lệch phía nguyên tử dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng C Chuyển hẳn nguyên tử D.Nhường hẳn nguyên tử Câu : Hồn thành nội dung sau : “Nói chung, chất có …………… khơng dẫn điện trạng thái” A liên kết cộng hoá trị B Liên kết cộng hố trị có cực C Liên kết cộng hố trị khơng có cực D.liên kết ion Câu 3: Để đánh giá loại liên kết phân tử hợp chất, người ta dựa vào hiệu độ âm điện Khi hiệu độ âm điện hai nguyên tử tham gia liên kết  1,7 liên kết A ion B cộng hố trị khơng cực C cộng hố trị có cực D kim loại Câu Trong phân tử F2 có số cặp electron dùng chung A B C D Câu Trong hợp chất NH3 có số cặp electron chưa tham gia liên kết A B C D Câu Cho chất sau: NH3, HCl, N2 Chúng có kiểu liên kết hố học sau đây: A Liên kết cộng hoá trị phân cực B Liên kết cộng hố trị khơng phân cực C Liên kết cộng hoá trị D Liên kết cho nhận Câu Cho phân tử Br2, H2O, O2 Loại liên kết phân tử A LK đơn, LK đôi, LK ba B LK đơn, đơn, ba C LK đơn, đôi, đơn D LK đơn, đơn, đôi Câu Z nguyên tử ngun tố có chứa 12 proton , Y nguyên tử nguyên tố có chứa 17 proton Công thức hợp chất tạo thành nguyên tố có liên kết hóa học A Z2Y liên kết cộng hóa trị B ZY2 liên kết ion.C ZY liên kết ion D Z2Y3 liên kết cộng hóa trị Câu Cho nguyên tố Clo có Z = 17 Có nhận định Clo sau: a/ Phân tử Cl2 có chứa LK đơn b/ Phân tử HCl có chưa LK đơi c/ Oxit cao Cl Cl2O7 d/ Hợp chất KCl có chứa LK ion Số nhận định A B C D Câu 10 Cho phan tử sau: O2, C2H4, CH4, C2H2, I2, N2, H2O Số phân tử mà có chưa LK đôi ba (LK bội) A B C D D Hoạt động vận dụng mở rộng (5 phút) - Dựa vào tính chất hợp chất cộng hóa trị cho biết xăng, dầu khơng tan nước, rượu etylic tan nhiều nước - GV yêu cầu HS tóm tắt lại nội dung học - Dặn dò HS chuẩn bị - ==============HẾT=============== ... (Z=1), Muốn đạt cấu hình -Cơng thức electron H : H CTCT phân độ hiệu Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ tử H2 N2 - Hiểu LKCHT LKCHT không cực - Dự đốn số đơn chất có LKCHT không cực - Rèn lực hợp tác lực... có LKCHT ( phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết - Nêu tính chất - HĐ cá nhân: Tham khảo SGK để + Những chất có LKCHT chất rắn, hợp chất có LKCHT trình bày số tính chất hợp chất lỏng, khí - Nắm... 3/ - Cho biết LKCHT? - Trong phân tử H2 N2 cặp e dùng chung có bị lệch phía ngun tử khơng? Vì sao? Và LKCHT khơng cực - HĐ chung lớp: GV mời nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: 35, 36 LIEN KET Cộng hóa trị hóa lớp 10, 35, 36 LIEN KET Cộng hóa trị hóa lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn