Câu hỏi trắc ngiệm Hệ thống thông tin kế toán

6 41 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 08:58

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Câu 1: Một sơ đồ luồng dữ liệu cho biết:a)Dòng vật chấtb)Cái nhìn logic về luồng dữ liệuc)Cơ sở dữ liệud)Cơ sở để quyết đinhCâu 2: Câu nào dưới đây là đúnga)Sơ đồ luồng dữ liệu chỉ sd 3 ký hiệu, lưu đồ sd nh kýhiệu www.themegallery.com Câu hỏi trắc nghiệm chương  Câu 1: Một sơ đồ luồng liệu cho biết: a)Dòng vật chất b)Cái nhìn logic luồng liệu c) Cơ sở liệu d)Cơ sở để đinh Câu 2: Câu a)Sơ đồ luồng liệu sd ký hiệu, lưu đồ sd nh ký hiệu b)Sơ đồ luồng liệu nhấn mạnh luồng liệu lưu đồ nhấn mạnh luồng chứng từ kho chứa tài liệu c) Lưu đồ sơ đồ luồng liệu cho biết mốc t/g d)Lưu đồ sơ đồ luồng liệu cho biết trình tự xử COMPANY LOGO www.themegallery.com Câu hỏi trắc nghiệm chương  Câu 3: Ký hiệu hình chữ nhật lưu đồ cho biết a)Máy tính xử lý b)1 hoạt động thủ công c) Dữ liệu đầu vào tt đầu d)1 định Câu 4: Ký hiệu hình lăng trụ sd lưu đồ cho biết: a)Kho liệu b)Thiết bị kết thúc c) Thiết bị đọc băng, đĩa d)Qt COMPANY LOGO www.themegallery.com Câu hỏi trắc nghiệm chương  Câu 5: Câu nói mqh bảng định a)Đó kỹ thuật xếp tài liệu b)Cho biết kết hợp điều kiện hđ tg ứng c) Cho biết cách chuyển luồng liệu d)Cả sai Câu 6: Sự khác sđ DFD lưu đồ: a)Lưu đồ cho biết mối liên hệ chặt chẽ luồng liệu DFD cho biết dòng luân chuyển liệu vật lý b)Lưu đồ cho biết trình tự việc xử lý DFD ko c) Lưu đồ cho biết dòng luân chuyển dl vật lý DFD cho biết luân chuyển dl vật lý logic d)Ko có câu COMPANY LOGO www.themegallery.com Câu hỏi trắc nghiệm Câu 7: Giá trị $1 nhận vòng năm với lãi suất 10% là: a $1 b.$1.10 c.$0.9091 d.Cả đáp án sai PV= PV=Av Avnn/(1+i) /(1+i)nn==1/(1+0.1) 1/(1+0.1)11==0.9091 0.9091 COMPANY LOGO www.themegallery.com Câu hỏi trắc nghiệm Câu 8: Biểu đồ PERT khơng sử dụng để: a.Ước tính thời gian dự án b.Ước tính thời gian hồn thành dự án c.Quan sát tiến trình dự án d.Ước tính độ chậm trễ hoạt động Đáp án: Quan sát tiến trình dự án COMPANY LOGO www.themegallery.com COMPANY LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc ngiệm Hệ thống thông tin kế toán, Câu hỏi trắc ngiệm Hệ thống thông tin kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn