Hỗ trợ đăng ký tín chỉ

4 55 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 22:55

7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Hỗ trợ đăng ký tín by scotter7902 from KIT Hướng dẫn: check vào nút đăng ký mơn muốn học, sau chọn lớp cho mơn, tiết bị trùng chuyển sang màu đỏ, bấm vào ô lịch để xem môn tiết Lưu ý cho mơn có tiết thực hành: Các mơn có tiết thực hành (có chấm theo sau) gộp lý thuyết vào Xem chi tiết thông tin lớp file excel trường, tải Để xem lịch học xếp theo tuần bạn vào Nhấn để thu/phóng bảng mơn học    Lưu PDF Tiết Ngày 01 02 03 X X X 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 X X X X X X X X X X X X 05/08/2019 Thứ 06/08/2019 Thứ 07/08/2019 Thứ 08/08/2019 Thứ X X X 09/08/2019 Thứ 10/08/2019 Thứ 11/08/2019 Chủ nhật 12/08/2019 Thứ X X X 13/08/2019 Thứ X X X X X X X X X X X X X 19/08/2019 Thứ X X X X X X X 20/08/2019 Thứ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14/08/2019 Thứ X X X 15/08/2019 Thứ 16/08/2019 Thứ 17/08/2019 Thứ 18/08/2019 Chủ nhật 21/08/2019 Thứ X X X 22/08/2019 Thứ 23/08/2019 Thứ 24/08/2019 Thứ 25/08/2019 Chủ nhật 26/08/2019 Thứ 27/08/2019 Thứ 28/08/2019 Thứ X X X X X X X X X X X X 29/08/2019 Thứ 30/08/2019 Thứ 31/08/2019 Thứ 01/09/2019 Chủ nhật 02/09/2019 Thứ 03/09/2019 Thứ 04/09/2019 Thứ X X X 05/09/2019 Thứ 06/09/2019 Thứ X X X 07/09/2019 Thứ https://scotter7902.herokuapp.com/tinchi/?fbclid=IwAR2pqjw_VulvFLnij0U9M2WSvw1OTmQuq-NGCsXNzZonGY7YMyIxbnHhQ0E 1/4 7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Tiết Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 08/09/2019 Chủ nhật 09/09/2019 Thứ 10/09/2019 Thứ 11/09/2019 Thứ X X X X X X 12/09/2019 Thứ 13/09/2019 Thứ X X X 14/09/2019 Thứ 15/09/2019 Chủ nhật 16/09/2019 Thứ 17/09/2019 Thứ 18/09/2019 Thứ X X X X X X 19/09/2019 Thứ 20/09/2019 Thứ X X X 21/09/2019 Thứ 22/09/2019 Chủ nhật 23/09/2019 Thứ 24/09/2019 Thứ 25/09/2019 Thứ X X X X X X 26/09/2019 Thứ 27/09/2019 Thứ X X X 28/09/2019 Thứ 29/09/2019 Chủ nhật 30/09/2019 Thứ 01/10/2019 Thứ 02/10/2019 Thứ X X X X X X 03/10/2019 Thứ 04/10/2019 Thứ X X X 05/10/2019 Thứ 06/10/2019 Chủ nhật 07/10/2019 Thứ 08/10/2019 Thứ 09/10/2019 Thứ X X X X X X 10/10/2019 Thứ 11/10/2019 Thứ X X X 12/10/2019 Thứ 13/10/2019 Chủ nhật 14/10/2019 Thứ 15/10/2019 Thứ 16/10/2019 Thứ 17/10/2019 Thứ 18/10/2019 Thứ 19/10/2019 Thứ 20/10/2019 Chủ nhật https://scotter7902.herokuapp.com/tinchi/?fbclid=IwAR2pqjw_VulvFLnij0U9M2WSvw1OTmQuq-NGCsXNzZonGY7YMyIxbnHhQ0E 2/4 7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Tiết Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21/10/2019 Thứ 22/10/2019 Thứ 23/10/2019 Thứ 24/10/2019 Thứ 25/10/2019 Thứ 26/10/2019 Thứ 27/10/2019 Chủ nhật 28/10/2019 Thứ X X X X X X 29/10/2019 Thứ X X X X X X 30/10/2019 Thứ X X X 31/10/2019 Thứ X X X 01/11/2019 Thứ 02/11/2019 Thứ 03/11/2019 Chủ nhật 04/11/2019 Thứ X X X 05/11/2019 Thứ X X X 06/11/2019 Thứ X X X 07/11/2019 Thứ X X X X X X 08/11/2019 Thứ 09/11/2019 Thứ 10/11/2019 Chủ nhật 11/11/2019 Thứ X X X 12/11/2019 Thứ X X X 13/11/2019 Thứ X X X 14/11/2019 Thứ X X X X X X 15/11/2019 Thứ 16/11/2019 Thứ 17/11/2019 Chủ nhật 18/11/2019 Thứ X X X X X X 19/11/2019 Thứ 20/11/2019 Thứ 21/11/2019 Thứ 22/11/2019 Thứ X X X X X X 23/11/2019 Thứ 24/11/2019 Chủ nhật 25/11/2019 Thứ X X X 26/11/2019 Thứ X X X 27/11/2019 Thứ X X X 28/11/2019 Thứ 29/11/2019 Thứ 30/11/2019 Thứ 01/12/2019 Chủ nhật 02/12/2019 Thứ X X X https://scotter7902.herokuapp.com/tinchi/?fbclid=IwAR2pqjw_VulvFLnij0U9M2WSvw1OTmQuq-NGCsXNzZonGY7YMyIxbnHhQ0E 3/4 7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Tiết Ngày 01 02 03 03/12/2019 Thứ X X X 04/12/2019 Thứ X X X 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 X X X X X X X 12/12/2019 Thứ X X X X 13/12/2019 Thứ X X X X X X X X X X X X 05/12/2019 Thứ 06/12/2019 Thứ 07/12/2019 Thứ 08/12/2019 Chủ nhật 09/12/2019 Thứ X X X 10/12/2019 Thứ X X X 11/12/2019 Thứ X X X X X X 14/12/2019 Thứ 15/12/2019 Chủ nhật 16/12/2019 Thứ X X X 17/12/2019 Thứ X X X 18/12/2019 Thứ X X X X X X 19/12/2019 Thứ 20/12/2019 Thứ 21/12/2019 Thứ 22/12/2019 Chủ nhật 23/12/2019 Thứ X X X 24/12/2019 Thứ X X X 25/12/2019 Thứ X X X X 26/12/2019 Thứ X X 27/12/2019 Thứ 28/12/2019 Thứ 29/12/2019 Chủ nhật Hosted by Heroku https://scotter7902.herokuapp.com/tinchi/?fbclid=IwAR2pqjw_VulvFLnij0U9M2WSvw1OTmQuq-NGCsXNzZonGY7YMyIxbnHhQ0E 4/4 ...7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Tiết Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 X X X X X X X X X X X X X... https://scotter7902.herokuapp.com/tinchi/?fbclid=IwAR2pqjw_VulvFLnij0U9M2WSvw1OTmQuq-NGCsXNzZonGY7YMyIxbnHhQ0E 2/4 7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Tiết Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 X X X X X X X X X X X X X... https://scotter7902.herokuapp.com/tinchi/?fbclid=IwAR2pqjw_VulvFLnij0U9M2WSvw1OTmQuq-NGCsXNzZonGY7YMyIxbnHhQ0E 3/4 7/2/2019 Hỗ trợ đăng ký tín Tiết Ngày 01 02 03 03/12/2019 Thứ X X X 04/12/2019 Thứ X X X 04 05 06 07 08 09 10 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ đăng ký tín chỉ, Hỗ trợ đăng ký tín chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn