VDC MINMAX 002

2 65 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:57

GV:NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO-HƯNG YÊN ĐỀ 2: MIN-MAX HÀM TRỊ ĐỐI VDC (GV: NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN) SĐT:0389301719 Câu Tìm m để giá trị lớn hàm số y  x  x  2m  đoạn  2;3 nhỏ Mệnh đề sau đúng? A 5  m  3 Câu B 4  m  3 C   m   D 3  m  1 Cho hàm số f  x   x3  3x  m  Có số nguyên dương m  2018 cho với ba số thực a, b, c   1;3 f  a  , f  b  , f  c  độ dài ba cạnh tam giác Câu nhọn A 1989 B 1969 C 1997 D 2008 Tập hợp chứa tất giá trị tham số m cho giá trị lớn hàm số y  x  x  m đoạn A Câu  5;     0; 3  0;  Với m để hàm số y  x  mx  sau đúng? A  m  Câu B  1;2 x  1 C  1; 2 B  m   6; 3   0;2  D  4;3 đạt giá trị nhỏ mệnh đề C  m   D m  Cho hai số thực x  1; y  thỏa mãn điều kiện max x  ; x  y    x  y  x2  y2 Hỏi biểu thức P   x  1  x  y  1 có tất ước nguyên dương? A Câu B C D x  ax  a (THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh 2019) Cho hàm số y  Gọi M , m lần x 1 lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số cho đoạn 1; 2 Có giá trị nguyên a để M  2m A 15 B 14 Câu C 13 D 16 Cho hàm số f  x   x  ax  bx  cx  d thỏa mãn điều kiện Tính giá trị biểu thức S  a  b  c  d ? A S  65 B S  129 C S  17 Câu Câu f  x   x   1;1 D S  35 Cho hàm số f  x   x  bx  c thỏa mãn f  x   x   1;1 Tính S  bc ? A S  C S  1 Cho hàm B S  số f  x   x  ax  bx  c S  a  b3  c3 ? GV: NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN thỏa mãn D S  f  x   x   1;1 Tính GV:NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO-HƯNG YÊN A S  B S  6 C S  8 D S  10 Câu 10 Cho hàm số y  x   x  3mx  Tính tổng tất giá trị thực m để y  4 1;3 A B C D 3 Câu 11 Cho hàm số y  x   x  x  m Tìm giá trị thực tham số m để max y đạt 1;3 giá trị nhỏ 29 A m  B m  28 C m  63 D m  18 Câu 12 Cho hàm số y  x  3mx   x  Có tất giá trị thực m để max y  13 1;3 A B C D Câu 13 Cho hàm số y  x   x  x  m Biết tồn giá trị thực tham số m để y đạt giá trị lớn Giá trị lớn là: 1;3 Câu 14 Gọi S tập hợp giá trị thực tham số m cho giá trị lớn hàm số y x  mx  2m x2 A  1;1 B  Tính tổng tất phần tử tập S C 1 Câu 15 Giá trị lớn hàm số y  ln x  ln x  D  m 1;e  đạt giá trị nhỏ bao nhiêu? A Câu 16 1 2 B 1 (Sở GD&ĐT Bạc Liêu 2019) Tìm y C 1 D 1 m để giá trị lớn hàm số x  x  3m  đạt giá trị nhỏ A m  GV: NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN B m  C m  D m 
- Xem thêm -

Xem thêm: VDC MINMAX 002 , VDC MINMAX 002

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn