TÀI LIỆU TỔNG hợp CHƯƠNG 1

27 69 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:57

TRUNG TÂM TÀI NĂNG TRẺ LỚP TOÁN THẦY TUẤN BỘ ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP CHƢƠNG BÀI 01: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ DẠNG 01: Xét tính đơn điệu hàm số cho công thức Câu (THPT QG 2017 Mã đề 110) Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x3  x Câu Hàm số y  A (1;1) B y  x3  3x C y  x1 x3 D y  nghịch biến khoảng đây? x 1 B (; ) C (0; ) x 1 x2 D (;0) Câu (Đề tham khảo lần 2017) Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  3x  3x  C y  x  3x B y  x  x  3 D y  x2 x 1 Câu (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y  x  Mệnh đề đúng? B Hàm số đồng biến khoảng  0;    A Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 D Hàm số nghịch biến khoảng  0;    C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  Câu (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  x  3x2 Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  2;   B Hàm số đồng biến khoảng  0;  C Hàm số nghịch biến khoảng  0;  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;  Câu Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  đồng biến khoảng  0;   D Hàm số đồng biến khoảng  ;  đồng biến khoảng  0;   Câu (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề đúng?   1  3  1  C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  1 3 B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;  Câu (Đề minh họa lần 2017) Hỏi hàm số y  x  đồng biến khoảng nào?   1 2 A  ;   B  0;   Câu (Đề tham khảo lần 2017) Cho hàm số y  A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ;       C   ;   D  ;0  x2 Mệnh đề đúng? x 1 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 D Hàm số nghịch biến khoảng  1;   DẠNG 02: Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị f(x) Câu 10 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng đây? DVT: 0963 909 885 Page A  0;1 Câu 11 B  ;1 Câu 13 B 1;  C  ;1 D  0;1 C  3;    D  ;   (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  1;   B 1;   Câu 15 D  1;0  (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  2;    B  2;3 Câu 14 C 1;   (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau : Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  1;0  D  1;0  (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  0;1 B  ;0  Câu 12 C  1;1 C  1;1 D  ;1 (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau Trang 2/27 Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;0  B Hàm số đồng biến khoảng  ;0  C Hàm số nghịch biến khoảng  0;  D Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  Câu 16 (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  x  x Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 B Hàm số đồng biến khoảng  ;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;   D Hàm số đồng biến khoảng  1;1 Câu 17 (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  2;0  B  2;    C  0;  Câu 18 D  0;    (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đồng biến khoảng A 0; B 0;2 Câu 19 2;0 D ; (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đồng biến khoảng sau ? A  1;0  B  1;   Câu 20 C C  ; 1 D  0;1 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau: Trang 3/27 Hỏi hàm số nghịch biến khoảng sau đây? A (0;1) B (1; ) Câu 21 C (1;0) D (0; ) (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  2;0  B  ; 2  C  0;  D  0;   DẠNG 03: Khoảng đơn điệu hàm số f(x), f(u) liên quan f'(x),f’’(x) Câu 22 (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x2  , x  đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  C Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 Mệnh B Hàm số nghịch biến khoảng  1;   D Hàm số đồng biến khoảng  ;   (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f '( x) có đồ thị hình bên Hàm số y  f (2  x) đồng biến khoảng Câu 23 A 1;3 Câu 24 B  2;  C  2;1 D  ; 2  (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  , bảng xét dấu f   x  sau: Hàm số y  f   x  nghịch biến khoảng đây? A  4;    Câu 25 B  2;1 C  2;  D 1;  (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f ( x) có bảng dấu f ( x) sau: Hàm số y A 2;3 Câu 26 f (5 x) nghịch biến khoảng đây? B 0;2 C 3;5 D 5; (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f ( x) , bảng xét dấu f ( x) sau: Hàm số y  f   x  đồng biến khoảng đây? Trang 4/27 A  3;4  Câu 27 B  2;3 C   ;  3 D  0;2  (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  , bảng xét dấu f   x  sau: Hàm số y  f   x  đồng biến khoảng đây? A   ;  3 Câu 28 B  4;5  C  3;  D 1;3 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau: Hàm số y  f  x    x  3x đồng biến khoảng đây? A 1;   B  ; 1 C  1;0  D  0;  DẠNG 04: Tìm tham số để hàm số đơn điệu R, khoảng xác định Câu 29 (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y  mx  4m với m tham số xm i S t p h p tất c c gi trị nguyên m đ hàm số nghịch biến c c khoảng x c định ìm số ph n t S A B C Vô số D mx  2m  với m tham số G i S t p h p tất xm c c gi trị nguyên m đ hàm số đồng biến c c khoảng x c định ìm số ph n t S B Vô số A C D Câu 31 Cho hàm số y  x  mx   4m   x  , với m tham số Hỏi có gi trị nguyên Câu 30 (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  m đ hàm số nghịch biến khoảng  ;   ? A Câu 32 C B (Đề tham khảo lần 2017) Hỏi có số nguyên m đ hàm số D y   m2  1 x3   m  1 x  x  nghịch biến khoảng  ;   A B C D DẠNG 05: Tìm tham số để hàm số đơn điệu khoảng cho trƣớc Câu 33 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Có gi trị nguyên tham số m đ hàm số x2 đồng biến khoảng  ; 10  ? x  5m A B Vô số y Câu 34 C D (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có gi trị nguyên tham số m đ hàm số x2 đồng biến khoảng  ; 6  x  3m A B y Câu 35 C Vô số D (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Có gi trị nguyên tham số m đ hàm số x6 nghịch biến khoảng 10;   ? x  5m A B Vô số y Câu 36 C D Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018.) Có gi trị nguyên tham số m đ hàm số x 1 nghịch biến khoảng  6;   ? x  3m A B Vô số y C D Tham khảo THPTQG 2019) ìm tất c c gi trị thực tham số m đ hàm số y   x3  x2   4m   x  nghịch biến khoảng  ; 1 Câu 37 Trang 5/27   A  ;0 Câu 38   B   ;      3 C  ;    D  0;    (Tham khảo 2018) Có gi trị nguyên âm tham số m đ hàm số y  x3  mx  đồng biến khoảng  0;   B A Câu 39 C D (Đề minh họa lần 2017) ìm tất c c gi trị thực tham số m cho hàm số y      4 A m   m  B m  C  m  D m  x5 tan x  tan x  m đồng biến khoảng  0; BÀI 02: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ DẠNG 01: Cực trị hàm số cho công thức Câu 40 A Câu 41 2x  có m cực trị? x 1 B C D (Đề minh họa lần 2017) ìm gi trị cực đại yC§ hàm số y  x  3x  (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Hàm số y  A yCD  Câu 42 B yCD  (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  x  Mệnh đề đúng? x 1 A Q  1;10  B M  0; 1 C N  1; 10  D P  1;  (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Biết M  0;  , N  2; 2  c c m cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d A y  2   Câu 45 B Cực ti u hàm số D Cực ti u hàm số Đồ thị hàm số y  x3  3x2  9x  có hai cực trị A B Đi m thuộc đường thẳng AB ? Câu 44 D yCD  1 A Cực ti u hàm số 3 C Cực ti u hàm số 6 Câu 43 C yCD  ính gi trị hàm số x  2 B y  2   22 C y  2   D y  2   18 (THPT QG 2017 Mã đề 105) Đồ thị hàm số y  x3  3x2  có hai m cực trị A B ính diện tích S tam gi c OAB với O gốc t a độ A S  B S  10 C S  10 D S  DẠNG 02 : Cực trị f(x), f(u) dựa vào BBT, đồ thị f(x) Câu 46 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau i trị cực đại hàm số cho A B C D Câu 47 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d   có đồ thị hình vẽ bên Số m cực trị hàm số cho Trang 6/27 A Câu 48 hình vẽ bên B C D (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ax  bx  c ( a , b , c  ) có đồ thị Số m cực trị hàm số cho A B C D Câu 49 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số có đồ thị hình vẽ bên Số m cực trị hàm số cho A Câu 50 B C D 3 (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d   có đồ thị hình vẽ bên Số m cực trị hàm số A Câu 51 B C (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau D Trang 7/27 Hàm số đạt cực đại m A x  B x  C x  D x  Câu 52 (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực ti u x  5 C Hàm số đạt cực ti u x  Câu 53 B Hàm số có bốn m cực trị D Hàm số khơng có cực đại (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau ìm gi trị cực đại yCĐ gi trị cực ti u yCT hàm số cho A yCĐ  yCT  B yCĐ  yCT  2 C yCĐ  2 yCT  D yCĐ  yCT  Câu 54 (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đạt cực ti u A x  B x  C x  1 D x  3 Câu 55 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên sau: Hàm số đạt cực đại Trang 8/27 A x Câu 56 B x C x D x (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên sau: Hàm số đạt cực đại tại: A x  B x  2 C x  D x  Câu 57 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đạt cực ti u A x  2 B x  C x  Câu 58 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau D x  Mệnh đề sai A Hàm số có hai m cực ti u B Hàm số có gi trị cực đại C Hàm số có ba m cực trị D Hàm số có gi trị cực đại Câu 59 (Đề minh họa lần 2017) Cho hàm số y  f  x  x c định, liên tục có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có cực trị B Hàm số có gi trị cực ti u C Hàm số có gi trị lớn gi trị nhỏ 1 D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực ti u x  Câu 60 (Đề tham khảo lần 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề đúng? Trang 9/27 A yCĐ  Câu 61 B yCT  C y  D max y    (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  f  x  x c định, liên tục đoạn 2; có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f  x  đạt cực đại m ? A x  2 B x  1 C x  D x  DẠNG 03 : Cực trị hs chứa dấu GTTĐ, hs cho nhiều công thức Câu 62 (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Đồ thị hàm số y  f  x  có m cực trị? A Câu 63 B C (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x  R Số m cực trị hàm số cho A B C ỵ Dạng 05: Cực trị hàm số f(x), f(u) liên quan f’(x),f’’(x) Câu 64 D (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 x   , x  Số m cực trị hàm số cho A B Câu 65 D C D (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x   , x  Số m cực trị hàm số cho A B C Câu 66 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y Số m cực trị hàm số cho x A B C Câu 67 D f ( x) có đạo hàm f ( x) x( x 2)2 , D (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x  Số m cực trị hàm số cho A B C D Trang 10/27 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) i trị lớn hàm số f  x   x3  3x đoạn Câu 84 [  3;3] A 18 Câu 85 0; 4 A 259 B C 18 D 2 (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) i trị nhỏ hàm số y  x3  x  x đoạn B 68 D 4 C (THPT QG 2017 Mã đề 105) ìm gi trị nhỏ m hàm số y  x  x2  13 đoạn Câu 86   2;3 A m  51 Câu 87 0;    A M  C m  C M  B M  D M  (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) i trị lớn hàm số y  x  x  đoạn  2;3 Câu 88 A 201 B C D 54 (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) i trị nhỏ hàm số y  x  3x đoạn  4;  1 Câu 89 A 4 B 16 C D (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) i trị lớn hàm số y  x  x  13 đoạn [1; 2] Câu 90 A 25 B 51 C 13 D 85 (Tham khảo 2018) i trị lớn hàm số f  x   x  x  trêm đoạn  2;3 Câu 91 A 50 C B D 122 THPTQG năm 2017 Mã đề 104) ìm gi trị nhỏ m hàm số y  x  Câu 92 A m  51 49 D m  13 (THPT QG 2017 Mã đề 110) ìm gi trị lớn M hàm số y  x4  2x2  đoạn B m  17 Câu 93 A m  11 B m  10 C m  đoạn x 1   ;  D m  ìm gi trị nhỏ m hàm số y  x  x  11x  đoạn [0 ; 2] B m  C m  D m  2 x2  Câu 94 (Đề minh họa lần 2017) ìm gi trị nhỏ hàm số y  đoạn  2; 4 x 1 19 A y  B y  2 C y  3 D y   2;4  2;4  2;4  2;4 Câu 95 [  3;3] A 16 Câu 96 3;3 A 20 Câu 97 (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) i trị lớn hàm số f ( x)  x3  3x  đoạn B 20 C D x3 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) i trị nhỏ hàm số f x B C D 3x đoạn 16 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) i trị nhỏ hàm số f  x   x  3x đoạn  3;3 A 18 B 18 C 2 D Trang 13/27 DẠNG 02 : GTLN, GTNN khoảng Đề tham khảo lần 2017) ính gi trị nhỏ hàm số y  3x  Câu 98 A y  3  0;  B y   0;  C y   0;  33 khoảng  0;   x2 D y   0;  DẠNG 03 : GTLN, GTNN hàm số biết BBT, đồ thị f(x) Câu 99 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  1;3 có đồ thị hình bên i M m l n lư t gi trị lớn nhỏ hàm số cho đoạn  1;3 i trị M  m A B C DẠNG 04: Tìm m để hs có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trƣớc Câu 100 (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  D xm ( m tham số thực) thoả mãn x1 16 Mệnh đề đúng? 1;2  1;2  A  m  B  m  C m  D m  xm Câu 101 Cho hàm số y  ( m tham số thực) thỏa mãn y  Mệnh đề đúng? [2;4] x 1 A m  B  m  C m  1 D  m  y  max y  DẠNG 05 : Tìm m để hs chứa dấu GTTĐ có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trƣớc Câu 102 (Tham khảo 2018) G i S t p h p tất c c gi trị tham số thực m cho gi trị lớn hàm số y  x3  3x  m đoạn  0;2 Số ph n t S A B C D BÀI 04: TIỆM CẬN DẠNG 01 : Câu hỏi lý thuyết tiệm cận, không chứa tham số Câu 103 (Đề minh họa lần 2017) Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  lim f ( x)  1 Khẳng định x  x  sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm c n ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm c n ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm c n ngang c c đường thẳng y  y  1 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm c n ngang c c đường thẳng x  x  1 DẠNG 02 : Tiệm cận đồ thị hàm số b1/b1,không chứa tham số Câu 104 (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Đường thẳng tiệm c n đứng đồ thị hàm số 2x 1 ? y x 1 A x  B y  1 C y  D x  1 Câu 105 (Tham khảo 2018) Đồ thị hàm số có tiệm c n đứng? A y  x  3x  x 1 B y  x2 x2  C y  x2 1 D y  x x 1 DẠNG 03: Tiệm cận đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ,không chứa tham số Câu 106 A (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Đồ thị hàm số y  B C x2 có tiệm c n x2  D Trang 14/27 x  3x  x  16 C ìm số tiệm c n đứng đồ thị hàm số: y  Câu 107 A B D x  5x  x2  D Câu 108 (THPT QG 2017 Mã đề 110) ìm số tiệm c n đồ thị hàm số y  A Câu 109 B C (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số y  f  x  có b ng biến thiên sau: Tổng số tiệm c n đứng tiệm c n ngang đồ thị hàm số cho là: A B C D DẠNG 04: Tiệm cận đồ thị hàm số chứa căn,không chứa tham số Câu 110 (THPT QG 2017 Mã đề 105) Đồ thị hàm số c c hàm số có tiệm c n đứng ? A y  x B y  x 1 C y  x 1 D y  x  x 1 x 9 3 x2  x Câu 111 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm c n đứng đồ thị hàm số y  A Câu 112 B C D (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) ìm tất c c tiệm c n đứng đồ thị hàm số x 1  x2  x  y x2  5x  A x  3 x  2 C x  x  B x  3 D x  DẠNG 05 : Tiệm cận đồ thị hàm số g(x) biết BBT, đồ thị f(x) không chứa tham số Câu 113 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên sau Tổng số tiệm c n đứng tiệm c n ngang đồ thị hàm số cho A B C D Câu 114 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Tổng số tiệm c n ngang tiệm c n đứng đồ thị hàm số cho A B C D Trang 15/27 Câu 115 (Đề tham khảo lần 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số cho có đường tiệm c n? A Câu 116 B C D (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Tổng số tiệm c n đứng tiệm c n ngang đồ thị hàm số cho A B C Câu 117 D (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: x ∞ +∞ y' + +∞ y 3 Tổng số tiệm c n đứng tiệm c n ngang đồ thị hàm số cho A B C D DẠNG 06 : Bài toán liên quan đến đƣờng tiệm cận không chứa tham số hàm xác định Câu 118 A Câu 119 A Câu 120 (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm c n đứng đồ thị hàm số y  B C D (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm c n đứng đồ thị hàm số y  B C x  25  x2  x x  16  x2  x D (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Số tiệm c n đứng đồ thị hàm số y  x4 2 x2  x A B C D DẠNG 07 : Tiệm cận đồ thị hàm số có chứa tham số Câu 121 (Đề minh họa lần 2017) ìm tất c c gi trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y x 1 mx  có hai tiệm c n ngang A Khơng có gi trị thực m thỏa mãn yêu c u đề B m  C m  D m  BÀI 05: KHẢO SÁT HÀM SỐ DẠNG 01: Nhận dạng hàm số thông qua đồ thị, BBT Trang 16/27 Câu 122 đây? A y  (Tham khảo THPTQG 2019) Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số 2x 1 x 1 Câu 123 đây? B y  x 1 x 1 C y  x  x  D y  x3  3x  (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số A y  x  3x  B y  x3  3x  C y   x3  3x  D y   x  3x  Câu 124 (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? y x O A y   x  x  B y  x  3x  C y   x  3x  D y  x  3x  Câu 125 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? 4 3 A y  x3  3x  B y  x  x  C y   x  x  D y   x3  3x  Câu 126 (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? A y  x  x  B y   x  x  C y  x3  x  D y   x3  x  Câu 127 (Tham khảo 2018) Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? Trang 17/27 A y   x  x  B y  x  x  C y  x3  3x  D y   x3  3x  Câu 128 (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  x3  3x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x3  3x  Câu 129 (THPT QG 2017 Mã đề 110) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  x  3x  B y  x  2x  C y  x  2x  D y  x  3x  Câu 130 (Đề minh họa lần 2017) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số đư c liệt kê bốn phương n A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 4 A y   x  x  B y   x3  3x  C y  x  x  D y  x3  3x  Câu 131 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  D y   x  x  Trang 18/27 Câu 132 hình vẽ bên (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Đồ thị hàm số có dạng đường cong B y   x3  3x  A y  x3  3x  C y  x  x  D y   x  x  Câu 133 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình vẽ bên y O x4 A y C y x Câu 134 hình vẽ bên? 2x2 B y x3 x 3x D y x 2x2 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Đồ thị hàm số có dạng đường cong 3x A y  x3  3x  B y  x  x  C y   x3  3x  D y   x  x  Câu 135 (Đề tham khảo lần 2017) Cho đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số đư c liệt kê bốn phương n A, B, C, D Hỏi hàm số nào? A y  Câu 136 2x  x 1 2x 1 x 1 2x  x 1 2x 1 x 1 ax  b (THPT QG 2017 Mã đề 105) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  với a, b, c, d cx  d B y  C y  D y  c c số thực Mệnh đề đúng? A y  0,  x  B y  0,  x  C y  0,   D y  0, x  Trang 19/27 Câu 137 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  b với a, b, c, d c c số thực Mệnh đề cx  d đúng? A y  0, x  Câu 138 B y  0, x  C y  0, x  D y  0, x  (THPT QG 2017 Mã đề 110) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax4  bx2  c với a, b, c c c số thực Mệnh đề đúng? A Phương trình y  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y  có nghiệm thực C Phương trình y  có hai nghiệm thực phân biệt D Phương trình y  vơ nghiệm t p số thực Câu 139 (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 140 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình vẽ bên? Trang 20/27 A y  x3  3x  B y  2 x  x  C y  x  x  D y  2 x3  3x  DẠNG 02 : Các phép biến đổi đồ thị Câu 141 (Đề tham khảo lần 2017) Hàm số y   x   x  có đồ thị hình vẽ bên Hình     đồ thị hàm số y  x  x  ? A Hình B Hình C Hình DẠNG 03 : Liên quan giao điểm từ đồ thị không chứa tham số Câu 142    (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  x  x  có đồ thị  C  Mệnh đề đúng? A  C  cắt trục hoành hai m C  C  cắt trục hoành m Câu 143 D Hình B  C  khơng cắt trục hoành D  C  cắt trục hoành ba m (Đề minh họa lần 2017) Biết đường thẳng y  2 x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  m nhất; kí hiệu  x0 ; y0  t a độ m ìm y0 A y0  Câu 144 trục hoành A Câu 145 y  x  B y0  C y0  B C D y0  1 (Đề tham khảo lần 2017) Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị  C  ìm số giao m  C  (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Đồ thị hàm số D y  x  2x  đồ thị hàm số có tất m chung? A B C DẠNG 04: Tìm số nghiệm phƣơng trình g(x)=0 biết đồ thị, BBT f(x) D Trang 21/27 Câu 146 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Số nghiệm phương trình f  x    A Câu 147 B C D (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số f  x   ax  bx  cx  d  a , b , c , d   Đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình f  x    y O x 2 A Câu 148 B C D (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  liên tục  2; 2 có đồ thị hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình f  x    đoạn  2; 2 A Câu 149 B C D (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f ( x) liên tục đoạn  2; 4 có đồ thị hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình f ( x)   đoạn  2; 4 A B C D Trang 22/27 Câu 150 (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f  x   ax  bx  c  a, b, c   Đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ bên Số nghiệm phương trình f  x    A Câu 151 B C D (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Số nghiệm phương trình f  x    là: A Câu 152 B C D (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau: Số nghiệm thực phương trình f  x    A Câu 153 B C D (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên sau Số nghiệm thực phương trình f x A Câu 154 B C D (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau: Trang 23/27 Số nghiệm thực phương trình f  x    A Câu 155 B C D Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x   mx  nx  px  qx  r , Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ bên dưới: T p nghiệm phương trình f  x   r có số ph n t A Câu 156 B C D (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số b c ba y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên   Số nghiệm thực phương trình f x  3x  A Câu 157 B C (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số b c ba y nghiệm thực phương trình f x3 A Câu 158 D f x có đồ thị hình vẽ bên Số 3x B 10 C 12 D (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số b c ba y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Số   nghiệm thực phương trình f x3  3x  Trang 24/27 A B 10 C DẠNG 05 : Tìm m để phƣơng trình có nghiệm, có k nghiệm biết đồ thị BBT D \ 0 , liên tục (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  f  x  x c định Câu 159 khoảng x c định có bảng biến thiên sau ìm t p h p tất c c gi trị tham số thực   cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt   D  ;2 C  1; B  1;2  A 1;2 Câu 160 m (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y   x  x có đồ thị hình bên ìm tất c c gi trị thực tham số m đ phương trình  x  x  m có bốn nghiệm thực phân biệt y -1 A m  Câu 161 x B  m  C  m  D m   Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x Bất phương trình f  x   e  m với m i x   1;1 A m  f 1  e B m  f  1  e C m  f  1  e DẠNG 06 : Tìm m để PT có nghiệm,… PP cô lập m Câu 162 (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục D m  f 1  e có đồ thị hình vẽ p h p tất c c gi trị thực tham số m đ phương trình f  sin x   m có nghiệm thuộc khoảng  0;   Trang 25/27 A  1;3 Câu 163 C  1;3 B  1;1 D  1;1 (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  , hàm số f   x  liên tục có đồ thị hình vẽ Bất phương trình f  x   x  m ( m tham số thực) nghiệm với m i x   0;  A m  f    C m  f   B m  f   D m  f    DẠNG 07 : Tìm m để PT có nghiệm,… mà khơng lập đƣợc m Câu 164 Tham khảo THPTQG 2019) G i S t p h p tất c c gi trị tham số m đ bất phương trình m2  x4  1  m  x  1   x  1  với m i x  Tổng gi trị tất c c ph n t thuộc S A  C  B D DẠNG 08 : Tìm m liên quan đến tƣơng giao hs bậc Câu 165 (THPT QG 2017 Mã đề 110) ìm tất c c gi trị thực tham số m đ đường thẳng y  mx cắt đồ thị hàm số y  x  3x  m  ba m phân biệt A, B, C cho AB  BC A m   :   Câu 166 B m   ;  C m   ; 1 D m    :   ìm tất c c gi trị thực tham số m đ đường thẳng y  mx  m  cắt đồ thị hàm số y  x3  3x2  x  ba m A, B, C phân biệt AB  BC    A m   ;   4;   B m    ;   C m   2;   D m   DẠNG 09: Tìm m liên quan đến tƣơng giao hs khác Câu 167 (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  , hàm số y  f   x  liên tục có đồ thị hình vẽ bên Trang 26/27 Bất phương trình f  x   x  m ( m tham số thực) nghiệm với m i x   0;  A m  f    Câu 168 B m  f   C m  f    D m  f   (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f  x  , hàm số y  f   x  liên tục có đồ thị hình vẽ Bất phương trình f  x   x  m ( m tham số thực) nghiệm với m i x   0;  A m  f    B m  f    C m  f   D m  f   Trang 27/27 ... tham số Câu 11 0 (THPT QG 2 017 Mã đề 10 5) Đồ thị hàm số c c hàm số có tiệm c n đứng ? A y  x B y  x 1 C y  x 1 D y  x  x 1 x 9 3 x2  x Câu 11 1 (Mã đề 10 1 BGD&ĐT NĂM 2 018 ) Số tiệm... đề 10 4) ìm gi trị nhỏ m hàm số y  x  Câu 92 A m  51 49 D m  13 (THPT QG 2 017 Mã đề 11 0) ìm gi trị lớn M hàm số y  x4  2x2  đoạn B m  17 Câu 93 A m  11 B m  10 C m  đoạn x 1 ... đk cho trƣớc Câu 10 0 (THPT QG 2 017 Mã đề 11 0) Cho hàm số y  D xm ( m tham số thực) thoả mãn x 1 16 Mệnh đề đúng?  1; 2   1; 2  A  m  B  m  C m  D m  xm Câu 10 1 Cho hàm số y 
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU TỔNG hợp CHƯƠNG 1 , TÀI LIỆU TỔNG hợp CHƯƠNG 1 , Câu 27. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng xét dấu của như sau:, Câu 70. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng biến thiên của hàm số như sau:, Câu 117. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:, Câu 140. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?, Câu 154. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn