ÔN THI SINH 12 đề số 2

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:57

[BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ: – 002 NỘI DUNG: CHƯƠNG VI – TIẾN HÓA: HỌC THUYẾT ĐACUYN & HỌC THUYẾT HIỆN ĐẠI Câu 1: Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên A Cá thể sinh vật B Tế bào C Loài sinh học D Quần thể sinh vật Câu 2: Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu trình tiến hóa A Đột biến gen B Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Biến dị cá thể D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 3: Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Đacuyn B Moocgan C Lamac D Menđen Câu 4: Đacuyn người đưa khái niệm A Đột biến trung tính B Biến dị tổ hợp C Biến dị cá thể D Đột biến Câu 5: Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên A Thường biến B Biến dị cá thể C Đột biến D Biến dị tổ hợp môi trường Câu 6: Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu tiến hoá A Thường biến B Biến dị cá thể C Đột biến gen D Đột biến nhiễm sắc thể Câu 7: Phát biểu sau quan niệm Đacuyn? A Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật B Toàn sinh giới ngày kết trình tiến hóa từ nguồn gốc chung C Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả thích ứng kịp thời D Lồi hình thành qua nhiều dạng trung gian tác dụng chọn lọc tự nhiên theo đường phân li tính trạng Câu 8: Trên quần đảo Galapagos có lồi sẻ ăn hạt: - Ở đảo (đảo chung) có lồi sẻ sinh sống, kích thước mỏ loài khác nên chúng sử dụng loại hạt có kích thước khác nhau, phù hợp với kích thước mỏ lồi - Ở đảo khác (các đảo riêng), đảo có ba lồi sẻ sinh sống, kích thước mỏ cá thể thuộc lồi lại khác với kích thước mỏ cá thể lồi sinh sống đảo chung Nhận định sau tượng sai? A Kích thước mỏ có thay đổi áp lực chọn lọc tự nhiên dẫn đến giảm bớt cạnh tranh lồi sẻ sống đảo chung B Sự phân li ổ sinh thái dinh dưỡng lồi sẻ đảo chung giúp chúng chung sống với Trang 1|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] C Kích thước khác loại hạt mà loài sẻ sử dụng làm thức ăn đảo chung nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi kích thước mỏ lồi sẻ D Sự khác biệt kích thước mỏ cá thể sinh sống đảo chung so với cá thể lồi sinh sống đảo riêng kết trình chọn lọc tự nhiên theo hướng khác Câu 9: Đacuyn giải thích hình thành đặc điểm thích nghi màu xanh lục loài sâu ăn A Quần thể sâu ăn xuất biến dị màu xanh lục chọn lọc tự nhiên giữ lại B Quần thể sâu ăn đa hình kiểu gen k.hình, ch.lọc tự nhiên tiến hành chọn lọc theo hướng khác C Sâu ăn bị ảnh hưởng màu sắc có màu xanh lục D Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể mang biến dị có màu sắc khác màu xanh lục, tích lũy cá thể mang biến dị màu xanh lục Câu 10: Theo Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên A Các cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường B Quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi s.vật có phân hoá mức độ thành đạt sinh sản C Các cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có đặc điểm thích nghi với mơi trường D Quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Câu 11: Theo quan niệm Đacuyn chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành quần thể có nhiều cá thể mang kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường B Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể quần thể C Đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên cá thể quần thể D Kết chọn lọc tự nhiên hình thành nên lồi sinh vật có đặc điểm thích nghi với Câu 12 Phát biểu sau chọn lọc tự nhiên theo quan niệm Đacuyn? A Kết chọn lọc tự nhiên tạo nên quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường B Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể mang đột biến có hại C Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể kết tạo nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với mơi trường D Nguyên liệu chủ yếu chọn lọc tự nhiên đột biến gen Câu 13: Các loài sâu ăn thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh lá, nhờ mà khó bị chim ăn sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi hình thành Trang 2|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] A Ảnh hưởng trực tiếp thức ăn có màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu B Chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể sâu C Khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với mơi trường D Chọn lọc tự nhiên tích luỹ biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ Câu 14 :Trong quan niệm tiến hóa đại, đơn vị nhỏ tiến hóa A Tế bào B Cá thể C Quần xã D Quần thể Câu 15: Theo Thuyết tiến hố tổng hợp tiến hố nhỏ trình A Duy trì ổn định thành phần kiểu gen quần thể B Củng cố ngẫu nhiên alen trung tính quần thể C Hình thành nhóm phân loại lồi D Biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dẫn đến hình thành lồi Câu 16: Trong q trình tiến hố nhỏ, cách li có vai trò A Làm thay đổi tần số alen từ hình thành lồi B Tăng cường khác kiểu gen lồi, họ C Xóa nhòa khác biệt vốn gen hai quần thể phân li D Góp phần thúc đẩy phân hố kiểu gen quần thể gốc Câu 17: Khi nói tiến hố nhỏ, phát biểu sau không đúng? A Tiến hố nhỏ q trình diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hoá B Kết tiến hố nhỏ dẫn tới hình thành nhóm phân loại lồi C Tiến hố nhỏ trình làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể (biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể) đưa đến hình thành lồi D Sự biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể đến lúc làm xuất cách li sinh sản quần thể với quần thể gốc mà sinh lồi xuất Câu 18: Theo quan niệm đại, kết trình tiến hố nhỏ hình thành nên A Lồi B Alen C Ngành D Kiểu gen Câu 19: Phát biểu không với tiến hố nhỏ? A Tiến hố nhỏ q trình biến đổi tần số alen tần số kiểu gen quần thể qua hệ B Tiến hoá nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian C Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp D Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp Câu 20: Phát biểu sau khơng nói tiến hóa nhỏ? A Tiến hóa nhỏ q trình biến đổi quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm làm xuất đơn vị phân loại loài B Tiến hóa nhỏ q trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C Qúa trình tiến hóa nhỏ diễn quy mơ q.thể diễn biến không ngừng tđộng nhân tố tiến hóa D Q trình tiến hóa nhỏ kết thúc loài xuất Câu 21: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? Trang 3|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] A Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể B Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô q.thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa C Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen q.thể, giảm đa dạng di truyền nên khơng có vai trò tiến hóa D Khi khơng có tác động đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi Câu 22: Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hố, phát biểu sau khơng đúng? A Tiến hố khơng xảy quần thể khơng có biến dị di truyền B Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hố C Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư D Mọi biến dị quần thể nguyên liệu trình tiến hố Câu 23: Theo quan điểm tiến hóa đại, giải thích sau xuất bướm sâu đo bạch dương màu đen (Biston betularia) vùng Manchetxto(Anh) vào năm cuối kỷ XIX, nửa đầu kỷ XX đúng? A Tất bướm sâu đo bạch dương có kiểu gen, bạch dương có màu trắng bướm có màu trắng, bạch dương có màu đen bướm có màu đen B Mơi trường sống thân bạch dương bị nhuộm đen làm phát sinh đột biến tương ứng màu đen thể sâu đo bạch dương C Khi sử dụng thức ăn bị nhuộm đen khói bụi làm cho thể bướm bị nhuộm đen D Dạng đột biến quy định kiểu hình màu đen bướm sâu đo bạch dương xuất cách ngẫu nhiên từ trước chọn lọc tự nhiên giữ lại Câu 24: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể B Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa C Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên khơng có vai trò tiến hóa D Khi khơng có tác động đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể khơng thay đổi Câu 25: Thuyết tiến hố đại hoàn chỉnh quan niệm Đacuyn chọn lọc tự nhiên thể hiện: A Phân biệt biến dị di truyền biến dị không di truyền B Sự phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể C Đề cao vai trò chọn lọc tự nhiên trình hình thành loài D Làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị Câu 26: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hóa B Các quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi Trang 4|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] C Những quần thể loài sống cách li với mặt địa lí khơng có tác động nhân tố tiến hóa dẫn đến hình thành lồi D Khi quần thể khác sống khu vực địa lí, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ xem dấu hiệu cách li sinh sản Câu 27: Cơ chế tiến hoá học thuyết Đacuyn A Sự tích luỹ đột biến trung tinh cách ngẫu nhiên không liên quan tới tác dụng CLTN B Sự di truyền đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán động vật C Sự tích luỹ biến đổi có lợi , đào thải biến dị có hại tác động chọn lọc tự nhiên D Sự thay đổi thường xuyên không đồng dẫn đến thay đổi liên tục Câu 28: Thực chất trình chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn A Phân hoá khả sinh sản cá thể quần thể B Sinh giới kết trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp C Đào thải biến dị có hại cho người D Giữ lại biến dị cho người Câu 29: Động lực trình chọn lọc tự nhiên A Quá trình đấu tranh sinh vật ngoại cảnh B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người từ hình thành thứ, nòi khác C Tồn cá thể thích nghi với đời sống từ hình thành lồi D Do nhu cầu thị hiếu thay đổi môi trường Câu 30: Kết chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn A Tồn cá thể thích nghi với điều kiện sống từ hình thành lồi B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người C Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh D Tạo nhu cầu thị hiếu thay đổi người Câu 31: Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Kimura B Đacuyn C Lamac D Menden Câu 32: Theo Đacuyn nguyên nhân tiến hoá A Tác động ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật B Chon lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật C Tác động trực tiếp ngoại cảnh lên thể sinh vật trình phát triển cá thể D Sự củng cố ngẫu nhiên biến dị trung tính khơng liên quan tới tác dụng chọn lọc tự nhiên Câu 33: Vai trò của q trình ngẫu phối tiến hố A Làm thay đổi giá trị thích nghi kiểu gen B Tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp C Làm thay đổi vốn gen quần thể D Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp Câu 34: Động lực trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn Trang 5|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] A Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người C Do nhu cầu thị hiếu thay đổi người D Tồn cá thể thích nghi với điều kiện sống từ hình thành lồi Câu 35: Kết trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn A Giữ lại biến dị có lợi cho người B Tạo cá thể phù hợp với nhu cầu người từ hình thành thứ, nòi khác C Tồn cá thể thích nghi điều kiện sống D Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh Câu 36: Tiến hoá nhỏ là: A Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể kết hình thành đặc điểm thích nghi B Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể kết hình thành lồi C Sự đa hình di truyền quần thể chủ yếu đột biến chúng trì yếu tố ngẫu nhiên D Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể hình thành nhóm phân loại người Câu 37: Theo Đacuyn kết chọn lọc tự nhiên : A Những sinh vật thích nghi với điều kiện sống sống sót phát triển B Những sinh vật sinh sản sống sót C Những kiểu gen thích nghi chọn lọc D Hình thành loài Câu 38: Theo Đacuyn chế tiến hố là: A Sự tích luỹ biến dị có lợi , đào thải biến dị có hại tác động CLTN B Sự DT đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật C Sự tích luỹ biến dị xuất sinh sản D Sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính khơng liên quan đến CLTN Câu 39: Theo Đacuyn , biến dị cá thể là: A Chỉ phát sinh đặc điểm sai khác cá thể lồi q trình sinh sản B Chỉ sai khác cá thể quần thể C Chỉ phát sinh đặc điểm sai khác cá thể lồi q trình phát triển cá thể D Chỉ phát sinh biến đổi đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường Câu 40: Theo Đacuyn , nguyên nhân tiến hoá là: A Tác động trực tiếp ngoại cảnh lên thể sinh vật trình phát triển cá thể B Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật Trang 6|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] C Sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính D Những biến đổi thể sinh vật tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật - Hết Đề thi gồm có trang Giám thị coi thi khơng giải thích thêm LỘ TRÌNH LUYỆN ĐỀ THÁNG Ngày Giờ Mục tiêu Đăng đề số – Nội dung: Các chứng 09/09/2019 08:00 tiến hóa 10/09/2019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Học thuyết Đacuyn 11/09/2019 08:00 học thuyết đại 12/09/2019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 13/09/2019 08:00 hóa 14/09/2019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 08:00 hóa 15/09/2019 20:00 Đăng đáp án đề số Trang 7|7 ... án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 13/09 /20 19 08:00 hóa 14/09 /20 19 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 08:00 hóa 15/09 /20 19 20 :00 Đăng đáp án đề số Trang... Mục tiêu Đăng đề số – Nội dung: Các chứng 09/09 /20 19 08:00 tiến hóa 10/09 /20 19 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Học thuyết Đacuyn 11/09 /20 19 08:00 học thuyết đại 12/ 09 /20 19 08:00 Đăng... người Câu 37: Theo Đacuyn kết chọn lọc tự nhiên : A Những sinh vật thích nghi với điều kiện sống sống sót phát triển B Những sinh vật sinh sản sống sót C Những kiểu gen thích nghi chọn lọc D Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI SINH 12 đề số 2 , ÔN THI SINH 12 đề số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn