ÔN THI SINH 12 đề số 1

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:57

[BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ: – 001 NỘI DUNG: CHƯƠNG VI – TIẾN HÓA: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA Câu 1: Cánh chim tương đồng với quan sau đây? A Cánh ong B Cánh dơi C Cánh bướm D Vây cá chép Câu 2: Cặp quan sau quan tương đồng? A Mang cá mang tôm B Cánh chim cánh côn trùng C Cánh dơi tay người D Gai xương rồng gai hoa hồng Câu 3: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh côn trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng A (1) (2) B (1) (3) C (2) (4) D (1) (4) Câu 4: Để xác định quan hệ họ hàng loài sinh vật, người ta không dựa vào A Bằng chứng phôi sinh học B Cơ quan tương đồng C Bằng chứng sinh học phân tử D Cơ quan tương tự Câu Cặp quan sau loài sinh vật quan tương tự? A Cánh chim cánh bướm B Ruột thừa người ruột tịt động vật C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người D Chi trước mèo tay người Câu 6: Bằng chứng sau phản ánh tiến hoá hội tụ (đồng quy)? A Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, hoa di tích nhụy B Chi trước lồi động vật có xương sống có xương phân bố theo thứ tự tương tự C Gai hoàng liên biến dạng lá, gai hoa hồng phát triển biểu bì thân D Gai xương rồng, tua đậu Hà Lan biến dạng Câu 7: Khi nói chứng tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Cơ quan thối hóa quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan loài tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm B Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng C Các lồi động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác thể có giai đoạn phát triển phơi giống D Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan thực chức khác không gọi quan tương tự Câu 8: Khi nói chứng tiến hố, phát biểu sau đúng? A Những quan thực chức khác bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương tự B Cơ quan thoái hoá phản ánh tiến hoá đồng quy (tiến hoá hội tụ) Trang 1|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] C Những lồi có quan hệ họ hàng gần trình tự axit amin hay trình tự nuclêơtit có xu hướng khác ngược lại D Tất vi khuẩn động, thực vật cấu tạo từ tế bào Câu 9: Hiện nay, tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào Đây chứng chứng tỏ A Q trình tiến hố đồng quy sinh giới (tiến hoá hội tụ) B Nguồn gốc thống lồi C Sự tiến hố khơng ngừng sinh giới D Vai trò yếu tố ngẫu nhiên q trình tiến hố Câu 10: Bằng chứng sau không xem chứng sinh học phân tử? A Prôtêin loài sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin B ADN loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêôtit C Mã di truyền lồi sinh vật có đặc điểm giống D Các thể sống cấu tạo tế bào Câu 11: Bằng chứng tiến hóa sau chứng sinh học phân tử? A Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ 20 loại axit amin B Xương tay người tương đồng với cấu trúc chi trước mèo C Tất loài sinh vật cấu tạo từ tế bào D Xác sinh vật sống thời đại trước bảo quản lớp băng Câu 12: Các tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung loại mã di truyền, dùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin Đây chứng chứng tỏ A Các loài sinh vật tiến hố từ tổ tiên chung B Prơtêin loài sinh vật khác giống C Các gen loài sinh vật khác giống D Tất loài sinh vật kết tiến hoá hội tụ Câu 13: Một chứng sinh học phân tử chứng minh tất loài sinh vật có chung nguồn gốc A Sự giống số đặc điểm giải phẫu loài B Tất loài sinh vật chung mã di truyền C Sự tương đồng q trình phát triển phơi số lồi động vật có xương sống D Sự giống số đặc điểm hình thái lồi phân bố vùng địa lý khác Câu 14 Cho biết gen mã hóa loại enzim số lồi khác trình tự nuclêơtit sau đây: Lồi Trình tự nucleotit khác gen mã hóa enzim xét Lồi A XAG GTX AGT T Loài B XXG GTX AGG T Loài C XAG GAX ATT T Loài D XXG GTX AAG T Phân tích bảng liệu trên, dự đốn mối quan hệ họ hàng loài A A C hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B D hai lồi có mối quan hệ xa B B D hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai lồi có mối quan hệ xa Trang 2|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] C A B hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, C D hai lồi có mối quan hệ xa D A D hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai loài có mối quan hệ xa Câu 15 Sự giống q trình phát triển phơi nhiều lồi động vật có xương sống chứng chứng tỏ lồi A Khơng chịu tác động chọn lọc tự nhiên B Được tiến hoá theo hướng C Xuất vào thời điểm Câu 16 Nói chứng phôi sinh học (phôi sinh học so sánh), phát biển sau đúng? A Phôi sinh học so sánh nghiên cứu đặc điểm khác q trình phát triển phơi lồi động vật B Phôi sinh học so sánh nghiên cứu đặc điểm giống q trình phát triển phơi lồi động vật C Phơi sinh học so sánh nghiên cứu đặc điểm giống khác q trình phát triển phơi lồi động vật D Phôi sinh học so sánh nghiên cứu đặc điểm khác giai đoạn đầu, giống giai đoạn sau trình phát triển phơi lồi Câu 17 Hiện tượng lại tổ là: A Trường hợp quan thoái hoá lại phát triển mạnh biểu cá thể B Trường hợp quan tương đồng lại phát triển mạnh biểu cá thể C Trường hợp quan tương tự lại phát triển mạnh biểu cá thể D Trường hợp quan thối hố lại phát triển mạnh phơi người Câu 18 Bằng chứng tiến hoá cho thấy đa dạng thích ứng sinh giới? A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng phôi sinh học so sánh C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng sinh học phân tử Câu 19 Cơ quan tương đồng có ý nghĩa tiến hố: A Phản ánh tiến hoá đồng quy B Phản ánh chức quy định cấu tạo C Phản ánh nguồn gốc chung D Phản ánh tiến hoá phân ly Câu 20 Giá trị đầy đủ chứng tế bào học là: A Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Tế bào đơn vị tổ chức thể sống B Các tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống C Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Các tế bào sinh từ tế bào sống trước D Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào, tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống Câu 21 Bằng chứng tiến hoá dễ xác định phương pháp thực nghiệm A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng phôi sinh học so sánh Trang 3|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng sinh học phân tử Câu 22 Trình tự Nu mạch mang mã gốccủa đoạn gen mã hoá nhóm enzim dehidrogenase người lồi vượn người: - Người: - XGA-TGT-TTG-GTT-TGT-TGG- Tinh tinh: - XGT-TGT-TGG-GTT-TGT-TGG- Gôrila: - XGT-TGT-TGG-GTT-TGT-TAT- Đười ươi: - TGT-TGG-TGG-GTX-TGT-GATTừ trình tự Nu nêu rút nhận xét mối quan hệ loài người với loài vượn người A Tinh tinh có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau đười ươi B Đười ươi có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau tinh tinh C Tinh tinh có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến đười ươi, sau Gơrila D Gơrila có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến tinh tinh, sau đười ươi Câu 23 Cơ quan tương đồng(cơ quan nguồn) là: A Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc khác q trình phát triển phơi có cấu tạo giống B Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống C Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi, có kiểu cấu tạo giống D Những quan nằm vị trí khác thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi Câu 24 Bằng chứng tiến hố có sức thuyết phục nhất: A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng phôi sinh học so sánh C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng sinh học phân tử Câu 25 Kiểu cấu tạo giống quan tương đồng phản ánh A Tiến hoá đồng quy B Tiến hố thích ứng C Tiến hố phân li D Nguồn gốc chung chúng Câu 25 Phôi động vật có xương sống thuộc lớp khác nhau, giai đoạn phát triển đều: A Giống hình dạng chung khác trình phát sinh quan B Giống hình dạng chung trình phát sinh quan C Khác hình dạng chung giống trình phát sinh quan D Khác hình dạng chung trình phát sinh quan Câu 26 Sở dĩ ngày thú có túi có lục địa Úc vì: A Lục địa tách rời lục địa châu Á vào cuối Đại trung sinh đến đầu kỉ Thứ tư tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có B Lục địa tách rời lục địa châu Á vào kỉ thứ 3.Vào thời điểm chưa xuất thú có C Lục địa tách rời lục địa châu Á vào cuối Đại trung sinh đến đầu kỉ Thứ ba tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có D Lục địa tách rời lục địa châu Á lục địa Nam Mĩ vào cuối Đại Trung sinh Vào thời điểm chưa xuất thú có Câu 27 Cơ quan thối hố là: Trang 4|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] A Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng B Cơ quan phát triển không đầy đủ giai đoạn phôi Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng C Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống lồi khơng thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng D Cơ quan phát triển không đầy đủ quan trưởng thành Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng Câu 28 Giá trị đầy đủ dẫn liệu địa sinh vật học là: A Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời điểm định, vùng định B Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh vùng định C Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời kì lịch sử định D Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời kì lịch sử định, vùng định lồi có nguồn gốc chung Câu 29 Bằng chứng tiến hoá xem thành tựu khoa học lớn kỉ XIX A Bằng chứng phôi sinh học so sánh B Bằng chứng giải phẫu học so sánh C Bằng chứng sinh học phân tử D Bằng chứng tế bào học Câu 30 Những quan quan tương tự A Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt B Mang cá mang tôm C Gai xương rồng tua đậu Hà lan D Vòi hút bướm đơi hàm loài sâu bọ khác Câu 31 Ý sau nói chưa quan thối hố? A Ở lồi trăn hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình móng vuốt nối với xương chậu, điều nầy nói lên bò sát khơng chân xuất phát từ bò sát có chân B Cá voi động vật có vú, thích nghi với đời sống nước, chi sau bị tiêu giảm, di tích xương đai hơng, xương đúi xương chày, hồn tồn dính với cột sống C Ở lồi động vật có vú, thể hầu hết đực có di tích tuyến sữa khơng hoạt động D Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, di tích nhuỵ Câu 32 Cơ quan tương tự có ý nghĩa tiến hố A Phản ánh tiến hoá phân ly B Phản ánh chức quy định cấu tạo C Phản ánh tiến hoá đồng quy D Phản ánh nguồn gốc chung Câu 33 Tỷ lệ % aa sai khác chuỗi polypeptid anpha phân tử Hemoglobin thể bảng sau: Cá mập Cá chép Kỳ nhông Chó Người Cá mập 59,4 61,4 56,8 53,2 Cá chép 53,2 47,9 48,6 Kỳ nhông 46,1 44,0 Trang 5|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] Chó 16,3 Người Từ bảng cho thấy mối quan hệ loài theo trật tự A Người , chó, kỳ nhơng, cá chép, cá mập B Người, cho, cá chép, kỳ nhông, cá mập C Người, chó, cá mập, cá chép, kỳ nhơng D Người, chó, kỳ nhơng, cá mập, cá chép Câu 34 Những quan quan tương đồng? A Cánh sâu bọ cánh dơi B Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt C Mang cá mang tôm D Chân chuột chũi chân dế dũi Câu 35 Cơ quan tương tự (cơ quan chức) A Những quan có nguồn gốc giống đảm nhiệm chức giống nên có hình thái tương tự B Những quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống nên hình thái tương tự C Những quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức khác nên có hình thái tương tự D Cơ quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống có hình thái khác Câu 36 Học thuyết tế bào cho rằng: A Tất thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật cấu tạo từ tế bào B Tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào C Tất thể sinh vật, từ đơn bào đến động, thực vật cấu tạo từ tế bào D Tất thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm cấu tạo từ tế bào Câu 37 Sự giống phát triển phơi lồi thuộc nhóm phân loại khác phản ánh A Nguồn gốc chung sinh vật B Sự tiến hoá phân ly C Mức độ quan hệ nhóm lồi D Quan hệ phát triển cá thể phát triển loài Câu 38 Những sai khác chi tiết quan tương đồng: A Do sống môi trường sống khác B Để thực chức khác C Do thực chức khác D Để thích ứng với mơi trường sống khác Câu 39 Ý chứng sinh học phân tử A Sự thống chức cấu tạo ADN loài B Sự thống chức cấu tạo Protein loài C Sự thống chức cấu tạo gen loài D Sự thống chức cấu tạo mã di truyền loài Trang 6|7 [BIO TEAM – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU] Câu 40 Đặc điểm bật động, thực vật đảo lục địa ? A Có tồn lồi du nhập từ nơi khác đến B Giống hệt với hệ động, thực vật vùng lục địa gần C Có tồn lồi đặc hữu D Có hệ động thực vật phong phú đảo đại dương Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật - Hết Đề thi gồm có trang Giám thị coi thi khơng giải thích thêm LỘ TRÌNH LUYỆN ĐỀ THÁNG Ngày Giờ Mục tiêu Đăng đề số – Nội dung: Các chứng 09/09/2019 08:00 tiến hóa 10/09/2019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Học thuyết Đacuyn 11/09/2019 08:00 học thuyết đại 12/09/2019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 13/09/2019 08:00 hóa 14/09/2019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 08:00 hóa 15/09/2019 20:00 Đăng đáp án đề số Trang 7|7 ... án đề số Đăng đề số – Nội dung: Học thuyết Đacuyn 11 /09/2 019 08:00 học thuyết đại 12 / 09/2 019 08:00 Đăng đáp án đề số Đăng đề số – Nội dung: Các nhân tố tiến 13 /09/2 019 08:00 hóa 14 /09/2 019 08:00... Hết Đề thi gồm có trang Giám thị coi thi khơng giải thích thêm LỘ TRÌNH LUYỆN ĐỀ THÁNG Ngày Giờ Mục tiêu Đăng đề số – Nội dung: Các chứng 09/09/2 019 08:00 tiến hóa 10 /09/2 019 08:00 Đăng đáp án đề. .. Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Tế bào đơn vị tổ chức thể sống B Các tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống C Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Các tế bào sinh từ tế bào sống
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI SINH 12 đề số 1 , ÔN THI SINH 12 đề số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn