ÔN THI HOÁ 12

5 31 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:57

Câu 1: Cacbohidrat sau có nhiều mía, củ cải đường? A amilozơ B saccarozơ C glucozơ D Mantozơ Câu 2: Chất sau có cơng thức phân tử C3H4O2? A Vinylfomat B Etylfomat C Metylaxetat D Phenylaxetat Câu 3: Axit oleic có cơng thức là: A C15H31COOH B C17H35COOH C C17H33COOH D C17H31COOH Câu 4: Este X không tác dụng với Na X tác dụng dd NaOH thu ancol CH3OH muối natri ađipat CTPT X A C8H14O4 B C4H6O4 C C6H10O4 D C10H18O4 Câu 5: Este X có cơng thức phân tử C4H6O2 thủy phân mơi trường axit thu ancol có khả làm màu nước brom Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COO-CH=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C HCOO-CH2CH=CH2 D CH2=CH-COOCH3 Câu 6: Cho este có cơng thức (C2H4O)n Biết thuỷ phân môi trường kiềm cho ta muối natri mà nung khô muối natri với vơi tơi xút cho khí metan Cơng thức phù hợp A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu hỗn hợp khí CO nước có tỉ lệ mol 1:1 Chất X lên men rượu Chất X chất chất sau? A etyl axetat B glucozơ C tinh bột D sacacrozơ Câu 8: Hơp chất tham gia phản ứng tráng bạc ? A Saccarozơ B Tinh bôṭ C Xenlulozơ D Glucozơ Cu(OH) /OH − t0 dung dịch màu xanh lam kết tủa đỏ gạ ch X la Cõu 9: Cho sơ đồ sau: X ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ dung dịch sau đây: A Protein B Triolein C Glucozơ Câu 10: Chất không thuỷ phân môi trường axit A xenlulozơ B saccarozơ C tinh bột D Vinyl fomat D glucozơ Câu 11: Dung dịch glucozơ saccarozơ có tính chất hố học chung A hồ tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường B phản ứng với nước brom C phản ứng thuỷ phân D có vị ngọt, dễ tan nước Câu 12: Thủy phân hoàn toàn tristearin môi trường axit thu được? A C3H5(OH)3 C17H33COOH B C3H5(OH)3 C17H35COOH C C3H5(OH)3 C17H35COONa D C3H5(OH)3 C17H33COONa Câu 13: Công thức chung este no, đơn chức, mạch hở A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO Câu 14: Dãy gồm dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng A glucozơ, fructozơ tinh bột C glucozơ, fructozơ saccarozơ B glucozơ, fructozơ xenlulozơ D glucozơ, fomalin tinh bột Câu 15: Cacbohiđrat sau có nhiều nho chín; máu người khoẻ mạnh có lượng nhỏ chất với nồng độ không đổi khoảng 0,1%? A Gluoczơ B Fructozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ Câu 16: Xenlulozơ có cấu tạo mạch khơng phân nhánh, gốc C6H10O5 có nhóm -OH, nên viết A [C6H7O3(OH)2]n B [C6H5O2(OH)3]n C [C6H7O2(OH)3]n D [C6H8O2(OH)3]n Câu 17: Rượu sau dùng để điều chế andehit propionic: A etylic B i-propylic C n-butylic D n-propylic Câu 18: Cho số tính chất: Chất rắn kết tinh, không màu (1); tan tốt nước (2); tác dụng với Cu(OH)2 NaOH đun nóng kết tủa đỏ gạch (3); khơng có tính khử (4); bị thủy phân đến cho monosaccarit (5); làm màu dung dịch nước brom (6) Các tính chất saccarozơ A.(1), (3), (4) (5) B.(1), (4), (5) (6) C.(1), (2), (4) (5) D.(1), (3), (4) (6) Câu 19: Mệnh đề không là: A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime Câu 20: Phản ứng thủy phân este mơi trường kiềm, đun nóng gọi phản ứng A Xà phòng hóa B Tráng gương C Este hóa D Hidro hóa Câu 21: Thủy phân este X có CTPT C4H6O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Y Z có tỉ khối so với H 16 Tên X A Etyl axetat B Metyl propionat C Metyl axetat D Metyl acrylat Câu 22: Phản ứng tráng bạc sử dụng cơng nghiệp sản suất gương, ruột phích Hóa chất dùng để thực phản ứng A Saccarozơ B Andehit axetic C Glucozơ D Andehit fomic Câu 23: Axit sau axit béo? A Axit glutamic B Axit stearic C Axit axetic D Axit ađipic Câu 24: Dãy chất cho phản ứng thủy phân A saccarozơ, triolein, amilozơ, xenlulozơ B amilopectin, xenlulozơ, glucozơ, protein C triolein, amilozơ, fructozơ, protein D amilozơ, saccarozơ, protein, fructozơ Câu 25: Hai hợp chất hữu sau đồng phân nhau? A amilozơ amilopectin B anilin alanin C vinyl axetat metyl acrylat D etyl aminoaxetat -aminopropionic Câu 26: Đốt cháy 24,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ cần dùng 0,84 mol O2 Mặt khác, đun 24,48 gam X môi trường axit, thu hỗn hợp Y Trung hòa Y, cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu m gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A.30,24 B 25,92 C 34,56 D 43,20 Câu 27: Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh điều chế từ xenlulozơ HNO3 Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thể tích HNO3 96%( d=1,52 g/ml) cần dùng A.1,439 lít B 14,39 lít C 24,39 lít D 15 lít Câu 28: Lên men hồn tồn 135g Glucozo thành ancol etylic V lit CO2 (dktc) Giá trị V : A 8,4 B 33,6 C 16,8 D 50,4 Câu 29: Xà phòng hóa hồn tồn 3,7 gam este CH3COOCH3 dung dịch chứa NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 8,2 B 3,2 C 4,1 D 7,4 Câu 30: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu H2O, 0,12 mol CO2 0,03 mol Na2CO3 Làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn Giá trị gần với m A 5,5 B 2,5 C 3,5 D 4,5 Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn tồn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Giá trị b A 40,40 B 31,92 C 36,72 D 35,60 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn (a) mol X ( trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở ) thu (b) mol CO2 (c) mol H2O(b-c=4a) Hidro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2(đktc) thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m2 gam chất rắn Giá trị m2 A 57,2 B 53,2 C 42,6 D 52,6 Câu 33: Đun nóng hỗn hợp gồm 12 gam axit axetic 10 gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc), sau phản ứng thu 14,08 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 80% B 60% C 40% D 50% Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết dung dịch nước vơi dư thấy có m gam kết tủa, khối lượng bình tăng 1,24 gam Giá trị m A 2,00 B 6,00 C 2,50 D 2,25 Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn m gam este E cần vừa đủ 0,1875 mol O2, sau phản ứng thu 0,1875 mol CO2 0,1875 mol H2O E este có đặc điểm A Có thể tráng gương B Khi thủy phân tạo hỗn hợp sản phẩm có anđehit C Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần tối thiểu 0,3 mol O2 D Không thể điều chế phản ứng axit cacboxylic ancol Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 21,78 gam hỗn hợp X gồm bốn este đơn chức, mạch hở lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy thu có khối lượng CO2 lớn khối lượng H2O 32,94 gam Mặt khác, hidro hóa hồn tồn 21,78 gam X cần dùng 0,27 mol H2 thu hỗn hợp Y Đun nóng tồn X với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol no Z m gam chất rắn khan T Nếu đốt toàn lượng Z cần vừa đủ 0,72 mol O2 Giá trị m là? A.20,1 B 23,2 C 24,5 D 25,3 Lời giải: n CO2 = n H2O = a  BTKL  ⎯⎯⎯ → 44a+18a = 32b+22,32 mCO2 - m H2O = 32,94 - 0,27.18 = 28,08 Đốt cháy Y  ⎯⎯ → 44a - 18a = 28,08 m Y = 21,78 + 0,27.2 = 22,32 n = b  O2 a = 1,08 1,08.3 - 1,395.2 BTNT.O ⎯⎯ → ⎯⎯⎯ ⎯ → n NaOH = n COO = = 0,225 b = 1,395 CH : x BTNT.O ⎯⎯⎯ ⎯ → 3x = 0,72.2 ⎯⎯ → x = 0,48 H O: 0,225  Hỗn hợp Z  BTKL ⎯⎯⎯ → 21,78 + 0,225.40 = 0,48.14 + 0,225.18 + m ⎯⎯ → m = 20,01 Câu 37: Hỗn hợp A gồm chất dãy đồng đẳng axit fomic Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu 46 gam kết tủa Còn cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với NaHCO3 thu 4,032 lít CO2 (đktc) Khối lượng chất A A 4,8 gam 7,4 gam B 2,96 gam gam C 1,84 gam gam D 2,3 gam 2,96 gam Định hướng tư giải:  CH3COOH: 0,08 CH3COOH: 4,8 gam n CO = 0,46 Ta có:  → C = 2,56 →  →  C2 H5COOH: 0,1 C2 H5COOH: 7,4 gam n COOH = 0,18 Câu 38: Hỗn hợp M gồm este đơn chức mạch hở X, hai anđehit đồng đẳng Y Z (MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp M cần vừa đủ 6,3 lít khí O2 (đktc), thu 5,88 lít khí CO2 (đktc) 4,05 gam H2O Đun nóng 0,15 mol M với lượng vừa đủ dung dịch KOH thêm dung dịch AgNO3 NH3 tới thu lượng kết tủa lớn m gam Giá trị m A 52,4 B 51,6 C 54,2 D 56,7 Định hướng tư giải: O : 0,28125  n X = 0,0375 CO : 0,2625 → BTNT.O  H O: 0,225 ⎯⎯⎯⎯ → n O M = 0,2625.2 + 0,225 - 0,28125.2 = 0,1875 n andehit = 0,1125 Đốt M  HCHO: 0,075  → CH 3CHO: 0,0375 HCOOC H : 0,0375 → m = 56,7  Để thu kết tủa max Giải thích tư duy: Ở ta thấy số mol O M > số mol M nhỏ lần số mol M andehit phải đơn chức Khi gặp tập tìm m gam kết tủa max tham gia tráng bạc ta cần ý đến este axit fomic Ở tơi thử TH xảy hỗn hợp với thấy TH tối ưu số mol HCHO lớn m kết tủa lớn Lưu ý: Độ lệch số mol CO2 H2O pi este tạo nên số C este min= Câu 39: X este no, đơn chức, Y este đơn chức, không no chứa nối đôi C=C (X, Y mạch hở) Đốt cháy 21,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 20,16 lít O2 (đktc) thu 12,96 gam nước Mặt khác, đun nóng 21,12 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu ancol hỗn hợp muối chứa a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Biết A, B muối axit cacboxylic Tỉ lệ a : b gần với giá trị sau đây? A 0,9 B 1,2 C 1,0 D 1,5 Định hướng tư giải: BTNT.O → 3y + z = 0,9.2 COO: x  ⎯⎯⎯⎯  x = 0,3    BTKL Dồn chất với X → CH : y →  ⎯⎯⎯ → 44x + 14y + 2z = 21,12 →  y = 0,54 H : z  BTNT.H z = 0,18 → y + z = 0,72    ⎯⎯⎯⎯ este no: 0,18 a = 12,24 HCOOCH3: 0,18 Xep hinh → a : b = 1,085 ⎯⎯⎯⎯ → → → este k no: 0,12 b = 11,28 C2 H3COOCH3: 0,12 Giải thích tư duy: Khi ta cắt COO khỏi hỗn hợp số pi hỗn hợp = số liên kết đôi C=C Do dồn chất nH2 = neste no Câu 40: Hỗn hợp X gồm este, axit cacboxylic ancol (đều no, đơn chức, mạch hở) Thủy phân hoàn toàn 18,54 gam X lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thu 9,6 gam ancol Cô cạn dung dịch sau thủy phân đem lượng muối khan thu đốt cháy hoàn toàn thu 0,15 mol H2O Phần trăm khối lượng este có X A 23,34% B 62,44% C 56,34% D 87,38% Định hướng tư giải: Nhận xét: Số mol H đốt muối = số mol NaOH cần dùng → Muối HCOONa: 0,3 18,54 + 0,3.40 − 9,6 − 0,3.68 BTKL ⎯⎯⎯ → n H2O = n axit = = 0,03 → n este = 0,27 18 HCOOH: 0,03  Xep hinh Với mancol = 9,6 ⎯⎯⎯⎯ → HCOOCH : 0,27 → %este = 87,38% CH OH: 0,03  Giải thích tư duy: Do chất hữu đề cho no đơn chức nên ta loại trường hợp muối C2HCOONa Tuy nhiên tập khác khơng có kiện ta cần cảnh giác chất khơng no để tránh sai lầm ... chức, Y este đơn chức, không no chứa nối đôi C=C (X, Y mạch hở) Đốt cháy 21 ,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 20,16 lít O2 (đktc) thu 12, 96 gam nước Mặt khác, đun nóng 21 ,12 gam E với dung dịch... 56,7 Định hướng tư giải: O : 0,2 8125  n X = 0,0375 CO : 0,2625 → BTNT.O  H O: 0,225 ⎯⎯⎯⎯ → n O M = 0,2625.2 + 0,225 - 0,2 8125 .2 = 0,1875 n andehit = 0, 1125 Đốt M  HCHO: 0,075  → CH... 14y + 2z = 21 ,12 →  y = 0,54 H : z  BTNT.H z = 0,18 → y + z = 0,72    ⎯⎯⎯⎯ este no: 0,18 a = 12, 24 HCOOCH3: 0,18 Xep hinh → a : b = 1,085 ⎯⎯⎯⎯ → → → este k no: 0 ,12 b = 11,28 C2
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI HOÁ 12 , ÔN THI HOÁ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn