Kiểm tra lần 1 năm 2020 HOÁ học

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:56

Đề kiểm tra lần năm 2020 LÂM MẠNH CƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA LẦN (Đề thi có 03 trang) Lâm Mạnh Cường (www.facebook.com/lammanhcuong98) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Nội dung: Este, lipit – 25 câu, 45 phút Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: …………………………………… Mã đề thi 001 Số báo danh: ………………………………………… ▪ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố (đvC): H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137 ▪ Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết khí sinh khơng tan nước Câu 1: Metyl axetat có công thức A CH3COOCH3 B CH3CH2OH C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 19,8 gam CH3COOC2H5 dung dịch KOH (vừa đủ) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là A 12,30 B 16,40 C 22,05 D 18,45 Câu 3: Đun nóng metyl acrylat với dung dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm thu được là A CH3COONa và H2C=CHOH B H2C=CHCOONa và CH3OH C C2H5COONa và CH3OH D CH3COONa và CH3OH Câu 4: Tính chất vật lý nào sau etyl propionat? A Dễ bay B Có mùi thơm C Nhẹ nước D Tan tốt nước Câu 5: Để xà phòng hóa hoàn toàn 22,8 gam este đơn chức, mạch hở cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được ancol etylic m gam muối Giá trị m A 21,6 B 18,80 C 25,2 D 19,2 Câu 6: Có thể dùng dung dịch nào sau để phân biệt metyl axetat etyl acrylat? A AgNO3/NH3 B quỳ tím C NaOH D nước Br2 Câu 7: Phát biểu nào sau đúng? A Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng xà phòng hóa B Trong công thức este RCOOR’, R’ có thể là hiđro hoặc gốc hiđrocacbon C Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch D Phản ứng este hóa giữa ancol axit cacboxylic là phản ứng thuận nghịch Câu 8: Este nào sau có khả tham gia phản ứng tráng gương? A HC≡CCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC2H5 D H2C=CHCOOCH3 Câu 9: Cho phản ứng chuyển hóa sau: t (1) C4H6O2 + NaOH ⎯⎯⎯ → X + Y; t (2) X + AgNO3 + NH3 + H2O ⎯⎯⎯ → Z + Ag↓ + NH4NO3; CaO, t (3) Y + NaOH ⎯⎯⎯⎯⎯ → CH4 + Na2CO3 Công thức cấu tạo thu gọn Y A CH3COOH B CH3COONa C CH3CHO D C2H3COONa Câu 10: Đun sôi hỗn hợp gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), sau phản ứng thu được gam este (biết hiệu suất phản ứng este hóa là 75%)? A 13,20 gam B 35,20 gam C 19,80 gam D 23,47 gam Luyện thi THPTQG mơn Hóa Offline TP.HCM Online BeeClass Trang Đề kiểm tra lần năm 2020 Lâm Mạnh Cường (www.facebook.com/lammanhcuong98) Câu 11: Xà phóng hóa m gam triglixerit X cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối axit oleic axit panmitic có tỉ lệ số mol tương ứng : Giá trị m A 172,0 B 171,6 C 174,0 D 176,8 Câu 12: Este X có cơng thức phân tử C4H8O2 Cho X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y ancol Z Oxi hoá Z CuO thu được chất hữu T Khi cho mol T tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu được tối đa mol Ag Tên gọi X A metyl propionat B etyl axetat C propyl fomat D isopropyl fomat Câu 13: Công thức nào sau có thể công thức chất béo lỏng? A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)2C3H6 Câu 14: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm este X (C3H6O2) este Y (C7H6O2) cần dùng vừa đủ 320 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp Z gồm ba muối Giá trị m A 33,76 B 32,64 C 34,80 D 35,92 Câu 15: Phát biểu không đúng A Chất béo trieste glixerol axit béo B Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH thu được xà phòng C Có thể dùng phản ứng hiđro hóa để chuyển chất béo rắn thành chất béo lỏng D Triolein có khả làm mất màu dung dịch brom Câu 16: Cho hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo từ X Y (trong M, oxi chiếm 43,795% khối lượng) Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo 9,4 gam muối Công thức X Y lần lượt A H2C=CHCOOH CH3OH B CH3COOH C2H5OH C C2H5COOH CH3OH D H2C=CHCOOH C2H5OH Câu 17: Đốt cháy hồn tồn 10,8 gam hỡn hợp X gồm axit cacboxylic no, đơn chức ancol đơn chức, sau phản ứng thu được 0,4 mol CO2 0,6 mol H2O Thực phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 60% thu được m gam este Giá trị m A 3,06 B 4,25 C 1,53 D 1,32 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X cần 1,61 mol O2, sinh 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O Mặt khác, cho 7,088 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành là A 7,512 gam B 7,612 gam C 7,312 gam D 7,412 gam Câu 19: Hai chất hữu X và Y có khối lượng phân tử 60 đvC X có khả phản ứng với: Na, NaOH Na2CO3 Chất Y phản ứng với NaOH (đun nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X Y lần lượt A (CH3)2CHOH HCOOCH3 B HCOOCH3 CH3COOH C CH3COOH CH3COOCH3 D CH3COOH HCOOCH3 Câu 20: Hỗn hợp X chứa hai este đơn chức, mạch hở Để phản ứng với 0,14 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol metylic 12,36 gam hỗn hợp Y gồm ba muối Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn hỡn hợp X A 19,72% B 29,13% C 32,85% D 23,63% Luyện thi THPTQG mơn Hóa Offline TP.HCM Online BeeClass Trang Đề kiểm tra lần năm 2020 Lâm Mạnh Cường (www.facebook.com/lammanhcuong98) Câu 21: Este X mạch hở, có cơng thức phân tử C6H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai hợp chất hữu Y và Z Cho Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc cho Z tác dụng với nước brom thu được hợp chất hữu T Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH2COOC(CH3)=CH2 B CH3CH2COOCH2CH=CH2 C CH3CH2COOCH=CHCH3 D H2C=CHCOOCH2CH=CH2 Câu 22: Hỗn hợp A gồm hai este đơn chức X Y Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol A dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp sản phẩm hữu B Đốt cháy hoàn toàn B thu được nước, 5,824 lít CO 6,36 gam Na2CO3 Cô cạn B thu được khối lượng chất rắn khan gần với A 9,0 gam B 9,5 gam C 10,0 gam D 10,5 gam Câu 23: Cho hợp chất hữu X có công thức phân tử C5H8O4 phản ứng chuyển hóa sau: t X + 2NaOH ⎯⎯⎯ → 2Y + Z; Cu, t Z + O2 ⎯⎯⎯⎯→ T + 2H2O; 2Z + Cu(OH)2 ⎯⎯⎯ → Phức chất có màu xanh đậm + 2H2O Cho phát biểu sau: (1) X là este đa chức, có khả làm mất màu nước brom; (2) Phân tử khối Y 68 đvC; (3) Z ancol hai chức, có mạch cacbon khơng phân nhánh; (4) T hợp chất hữu tạp chức Số phát biểu đúng là A B C D Câu 24: Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol hỡn hợp X gồm axit Y (CnH2n–2O2) ancol Z (CmH2m+2O) thu được CO2 H2O với số mol Mặt khác, cho 0,2 mol X vào bình chứa Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,4 gam Nếu đun 0,2 mol X có mặt xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este T Hiệu suất phản ứng este hóa đạt 75% Giá trị m A 8,55 B 9,60 C 7,50 D 6,45 Câu 25: Đun nóng m gam chất hữu X (tạo nên từ nguyên tử C, H, O) với 100 ml dung dịch NaOH 2M tới phản ứng xảy hoàn toàn Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M Làm bay cẩn thận dung dịch sau trung hòa thu được 7,36 gam hai ancol Y Z đơn chức 15,14 gam hỗn hợp hai muối khan, đó có muối axit cacboxylic T Kết luận nào là đúng? A Chất hữu X có chứa 14 nguyên tử hiđro phân tử B Ancol Y Z hai chất hữu đồng đẳng C Số nguyên tử cacbon axit T nửa so với chất hữu X D Axit T có chứa hai liên kết π phân tử ―――――――――― Hết ―――――――――― Luyện thi THPTQG mơn Hóa Offline TP.HCM Online BeeClass Trang Đề kiểm tra lần năm 2020 Lâm Mạnh Cường (www.facebook.com/lammanhcuong98) PHIẾU ĐIỀN ĐÁP ÁN Các em điền họ tên, tơ kín mã đề ô đáp án chọn Luyện thi THPTQG môn Hóa Offline TP.HCM Online BeeClass Trang ...Đề kiểm tra lần năm 2020 Lâm Mạnh Cường (www.facebook.com/lammanhcuong98) Câu 11 : Xà phóng hóa m gam triglixerit X cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỡn hợp muối... thu được m gam este Giá trị m A 3,06 B 4,25 C 1, 53 D 1, 32 Câu 18 : Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X cần 1, 61 mol O2, sinh 1, 14 mol CO2 và 1, 06 mol H2O Mặt khác, cho 7,088 gam chất béo... Offline TP.HCM Online BeeClass Trang Đề kiểm tra lần năm 2020 Lâm Mạnh Cường (www.facebook.com/lammanhcuong98) Câu 21: Este X mạch hở, có cơng thức phân tử C6H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra lần 1 năm 2020 HOÁ học , Kiểm tra lần 1 năm 2020 HOÁ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn