CÔNG THỨC sử DỤNG NHANH TRONG HOÁ hữu cơ

11 15 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:56

LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I M TS HOT 2K2 CƠNG TH C S D NG NHANH TRONG HĨA H U C LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I PAGE: HÓA H C TH Y THÁI D ng 1: Tính s đ ng phân c a m t s h p ch t h u c a)S đ ng phơn ancol no đ n ch c CnH2n+2O = 2n – (1 < n < 6) Ví d 1: S đ ng phân ancol no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C4H10O là: A.2 B C D HD: Ch n B Số đồng phân l: 242 Vớ d 2: S đ ng phân ancol no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C5H12O là: A.3 B C D HD: Ch n D Số đồng phân l 252  b)S đ ng phơn anđehit đ n ch c, no CnH2nO = 2n – (2 < n < 7) Ví d 1: S đ ng phân anđehit no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C4H8O là: A.2 B C D HD: Ch n A  Số đồng phân l 243 Vớ d 2: S đ ng phân anđehit no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C6H12O là: A.4 B C D 10 HD: Ch n C Số đồng phân l 263 c)S đ ng phơn axit cacboxylic no đ n ch c CnH2nO2 = 2n – (2 < n < 7) Ví d 1: S đ ng phân axit no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C5H10O2 là: A.2 B C D HD: Ch n C  Sè ®ång ph©n l¯: 253  Ví d 2: S đ ng phân axit no đ n ch c ng v i công th c phân t C6H12O2 là: A.8 B C D HD: Ch n A Số đồng phân l 263 d) S đ ng phân este no đ n ch c CnH2nO2 = 2n – (2 < n < 5) Ví d 1: S đ ng phân este no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C3H6O2 là: A.2 B C D HD: Ch n A 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG – HÀ N I LUY N THI : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG H N I Số đồng phân l 232 đồng phân Vớ d 2: Cú ch t h u c đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C4H8O2 đ u tác d ng đ c v i dung d ch NaOH? A.2 B C D HD: Ch n C 3  Sè ®ång ph©n axit l¯:  Ta cã  Có chất phn ứng với NaOH Số đồng phân este l:  e) S đ ng phơn este no đ n ch c CnH2n+2O2 = ½.(n – 1).(n – 2) (2 < n < 6) Ví d 1: S đ ng phân ete no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C3H8O A.1 B C D HD: Ch n A Số đồng phân l (3 1).(3 2)  Ví d 2: S đ ng phân este no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C5H12O A.4 B C D HD: Ch n C Số đồng phân l (5 1).(5 2)=6 Ví d 3: S đ ng phân c u t o t ng ng v i công th c phân t C4H10O là: A.4 B C D HD: Ch n D Số đồng phân ancol no l¯: 242   Ta cã  Có tất c đồng phân Số đồng ph©n este no l¯: (4 1)(4 2)      f) S đ ng phơn xeton no đ n ch c CnH2nO = ½.(n – 2).(n – 3) (2 < n < 7) Ví d 1: S đ ng phân xeton no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C4H8O là: A.1 B C D HD: Ch n A Số đồng phân l (4  2).(4  3)  Ví d 2: S đ ng phân xeton no đ n ch c t ng ng v i công th c phân t C6H12O là: A.4 B C D HD: Ch n C Số đồng phân l (6  2).(6  3)  g) S đ ng phơn amin no đ n ch c CnH2n+3N = 2n – (n
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC sử DỤNG NHANH TRONG HOÁ hữu cơ , CÔNG THỨC sử DỤNG NHANH TRONG HOÁ hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn