BÀI KIỂM TRA KSCL lần v đề

6 40 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:56

Biên soạn: Mr Cường – Trần Phi – Đức Anh – Nguyễn Trúc Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 20h00 – 21h00, chủ nhật, 8/9/2019 Họ tên: SBD: Bài kiểm tra gồm 06 trang _ Câu Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Thể đột biến tam bội lồi có số lượng NST là? A 15 B 16 C 21 D 22 C hình dạng D cấu trúc Câu Đặc trưng sau NST quan trọng nhất? A Số lượng B thành phần Câu Trong nguyên phân, hình thái NST nhìn thấy rõ kì nào? A Kì đầu B kì C kì sau D kì cuối Câu Một lồi thực vật có 2n = với cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, DD Kiểu gen sau thuộc thể ba? A AaBbDD B AaBbbDD C AaBbD D ABbDD Câu Thể đột biến loại đột biến sau có số lượng nhiễm sắc thể số lẻ? A Thể tứ bội B Thể bốn C Thể không D Thể ba Câu Một tế bào mẹ có 24 NST qua nguyên phân lần sinh hai tế bào có tổng số NST là? A 48 cặp NST B 24 cặp NST C 24 NST D 12 cặp NST Câu Loại đột biến sau không phát sinh nguyên phân? A Đột biến tứ bội B Đột biến lệch bội thể C Đột biến lệch bội thể ba D Đột biến tam bội Câu Loại đột biến NST sau làm giảm hàm lượng AND nhân tế bào? A Tam bội B đảo đoạn C Chuyển đoạn D lệch bội thể ba Câu Giả sử thể có kiểu gen AaBb Trong trình giảm phân, số tế bào có cặp Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Theo lí thuyết, loại giao tử sau tạo ra? A Abb B A C aBb D ABb Câu 10 Một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cây tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình 11:1 ? A AAaa × AAaa B Aaaa × AAAa C AAaa × Aaaa D Aaaa × Aaaa Câu 11 Trong chọn giống, để loại bỏ gen có hại khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến : A Lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể B Lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể C Mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể D Đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 12 Ở ruồi giấm có NST 2n = Số lượng NST tế bào bị đột biến thể ba kì sau trình nguyên phân bao nhiêu? A 18 B C 10 D 20 Câu 13 Nuôi cấy hạt phấn lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên mơ đơn bội Sau xử lí mơ đơn bội consixin gây lưỡng bội hóa kích thích cho chúng phát triển thành hồn chỉnh Các có kiểu gen là? A aaaaBBbb B aaaBBb, aaaBbb C aaBb, aaBb, aabb D aaBB, aabb BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / Câu 14 Ở người, bệnh, hội chứng sau liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm B Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao C Bệnh máu khó đơng, hội chứng Tớcnơ D Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu Câu 15 Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến Số lượng NST tế bào sinh dưỡng I II III IV V VI 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn là: A II, VI B I, II, III, V C I, III D I, III, IV, V Câu 16 Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, phát biểu sau đúng? A Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen B Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y C Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng mang gen D Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp Câu 17 Khi nói đột biến lệch bội, phát biểu sau không đúng? A Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân C Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể không phân li D Đột biến lệch bội không làm thay đổi chiều dài phân tử AND cấu tạo nên NST Câu 18 Cho phép lai tứ bội sau đây: I AAaaBBbb × AAAABBBb II AaaaBBBB × AaaaBBbb III AaaaBBbb × AAAaBbbb IV AAAaBbbb × AAAABBBb V AAAaBBbb × Aaaabbbb VI AAaaBBbb × AAaabbbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : : : : : 1:1? A B C D Câu 19 Ở loài động vật, người ta phát nòi có trình tự gen nhiễm sắc thể số III sau: Nòi 1: ABCDEFGHI Nòi 2: HEFBAGCDI Nòi 3: ABFEDCGHI Nòi 4: ABFEHGCDI Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình tự phát sinh nòi A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 20 Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, số loại giao tử có đột biến chuyển đoạn NST tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến hai nhiễm sắc thể tổng số giao tử đột biến ? A 2/3 B 1/3 C 1/4 D 1/2 Câu 21 Một cá thể lồi động vật có NST 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, thấy có 20 tế bào có cặp NST số khơng phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường, tế bào BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ q trình số giao tử có NST chiếm tỉ lệ? A 0,25% B 0,5% C 1% D 2% Câu 22 Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb × ♀ AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường, tế bào lại giảm phân bình thường, thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A B 12 C 12 D 12 Câu 23 Cho biết q trình giảm phân thể đực có 20% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường, thể giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂AaBbDD × ♀AaBBdd, hợp tử đột biến dạng thể ba có kiểu gen AaBBbDd chiếm tỉ lệ A 7,5% B 10% C 2,5% D 5% Câu 24 Cho phát biểu sau nhiễm sắc thể, có phát biểu khơng đúng? I Nhiễm sắc thể cấu trúc mang gen tế bào thấy chúng kính hiển vi II Số lượng NST NST lưỡng bội lồi phần phản ánh mức độ tiến hóa lồi III Các lồi khác chắn có số lượng, hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể khác IV Đơn vị cấu trúc nhiễm sắc thể nucleoxom với phân tử protein histon quấn quanh vòng xoắn AND ( khoảng 146 nucleotit) A B C D Câu 25 Khi nói cặp NST giới tính động vật, có phát biểu sau đúng? I Cặp NST có tế bào sinh dục II Cặp NST chứa gen quy định tính trạng giới tính đực, III Các hợp tử có cặp NST giới tính XY phát triển thành thể đực IV Cặp NST bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 26 Khi nói đột biến đa bội, có phát biểu sau đúng? I Hầu hết đột biến đa bội lẻ khơng có khả sinh sản hữu tính (bị bất thụ) II Thể tam bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp lần so với dạng lưỡng bội III Thể đột biến đa bội bị cách li sinh sản với dạng lưỡng bội sinh IV Trong tự nhiên, thực vật động vật có số lượng thể đột biến tứ bội với tỉ lệ A B C D Câu 27 Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Trong quần thể thuộc loài xuất thể đột biến có 15 nhiễm sắc thể Thể đột biến phát sinh nhờ chế sau đay? I Rối loạn giảm phân bên bố mẹ, cặp nhiễm sắc thể không phân li II Rối loạn nguyên phân, cặp nhiễm sắc thể không phân li III Tiếp hợp trao đổi chéo không cân hai cromatit nguồn gốc IV Rối loạn giảm phân bố mẹ, tất cặp nhiễm sắc thể không phân li A B C D Câu 28 Trên cặp NST số người, xét gen xếp theo trình tự ABCDEGH Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu gen A nhân đơi lần gen H nhân đôi lần BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / II Nếu gen B phiên mã 30 lần gen E phiên mã 30 lần III Nếu đột biến đảo đoạn BCDE làm giảm lượng protein gen B tổng hợp IV Nếu đột biến cặp nucleotit gen C làm thay đổi tồn ba từ gen C đến gen H A B C D Câu 29 Trong trình giảm phân sinh trứng thể người mẹ, xảy không phân li cặp NST giới tính giảm phân I, cặp NST khác giảm phân bình thường Quá trình giảm phân tạo tinh trùng bố diễn bình thường Theo lí thuyết, số sống sót họ tỉ lệ bị đột biến thể ba chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A B C D Câu 30 Cho phép lai P: ♂AaBb x ♀AaBb, biết trình giảm phân thể đực có 10% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Trong trình giảm phân thể cái, có 30% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II hai tinh bào, cặp NST khác phân li bình thường Ở đời F1 hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ A 31% B 25,78% C 28,05% D 35,5% Câu 31 Một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng, gen nằm NST thường Khi tiến hành lai hai hoa đỏ (P) với nhau, F1 thu hoa trắng, 599 hoa đỏ Theo lí thuyết, có giải thích sau cho kết phép lai trên? I Cây hoa trắng thu kết đột biến gen trội II Cây hoa trắng thu kết đột biến đoạn NST III Cây hoa trắng thu kiểu gen dị hợp Aa tương tác với môi trường sống (thường biến) IV Trong trình giảm phân phát sinh giao tử hai P có giao tử khơng mang alen A thụ tinh với giao tử mang alen a sinh hoa trắng A B C D Câu 32 Khi nói đột biến lệch bội, có phát biểu sau đúng? I Ở tế bào sinh dục, đột biến lệch bội xảy cặp NST giới tính mà khơng xảy cặp NST thường II Đột biến lệch bội phát sinh rối loạn phân bào làm cho tất cặp NST tương đồng không phân li III Ở loài, tần số xảy đột biến lệch bội thể không nhiễm thường cao đột biến lệch bội dạng thể nhiễm IV Đột biến lệch bội xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng hình thành nên thể khảm A B C D Câu 33 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai P: AAAa × aaaa thu F1 Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu Fa Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D 43 thân cao : 37 thân thấp Câu 34 Ở đậu hà lan, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa tím trội hồn toàn so với alen b qui định hoa trắng Sau tiến hành phép lai P: Aabb × aabb, người ta dùng coxixin xử lý hạt F1 Sau gieo thành chọn thể đột biến F1 cho tạp giao thu F2 Thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / I Ở đời F1 có tối đa kiểu gen II Tất F1 có kiểu gen chủng III Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng thu F2 49/144 IV Số phép lai tối đa xảy cho tất F1 tạp giao 10 A B C D Câu 35 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A1 , A2 , A3 quy định Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy tứ bội có hoa đỏ F1 cho tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác xuất ngang Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Loại kiểu gen có alen A1 chiếm tỉ lệ 1/36 II Loại kiểu gen có alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9 III Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng IV Lấy ngẫu nhiên hoa vàng, xác xuất thu mang alen A B A3 1/35 C D Câu 36 Để nghiên cứu tạo giống cẩm chướng đa bội mới, sinh viên Việt Cần giáo sư phân công nuôi cấy hợp tử lồi mơi trường có thêm colchicine 0.1% Anh ta tạm dừng thí nghiệm nhận thấy hợp tử ban đầu trải qua 10 lần nguyên phân Kết ghi nhận cho thấy, sau số đợt nguyên phân đầu tiên, có tế bào bị đột biến tứ bội Ngay lần phân bào sau lại có thêm tế bào thứ lại bị đột biến tứ bội Các tế bào nguyên phân tiếp tục đến lần cuối sinh 976 tế bào Hỏi đợt nguyên phân xảy đột biến lần thứ lần thứ hai thí nghiệm anh Cần bao nhiêu? A B C D Câu 37 Ở loài thực vật cho giao phấn có kiểu gen AABBDDEE với câycó kiểu gen aabbddee thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tạo tứ bội đem trồng tất môi trường cách li để phát triển thành F1 Tất F1 tiến hành giảm phân tạo giao tử, tổng số giao tử thu có 15,375% giao tử mang alen trội Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang hai alen trội bao nhiêu? A 24,375% B 24,5375% C 25,4375% D 23,5475% Câu 38 Ở loài, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20, cặp nhiễm sắc thể xét cặp gen có alen Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; lồi có đột biến thể ba Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 230 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng II Quần thể có tối đa 2160 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Quần thể có tối đa 12000 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Quần thể có tối đa 16384 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tất tính trạng A B C D Câu 39 Ở loài thực vật, Alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định nguyên, b quy định xẻ, gen trội trội hoàn tồn Phép lai (P): AAbb × aaBB thu hợp tử F1 Dùng cơnsixin xử lí hợp tử cho phát triển thành hoàn chỉnh Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Biết hiệu việc xử lí BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / cônsixin đạt 84%, giảm phân diễn bình thường, tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội thể tam bội khơng có khả sinh sản hữu tính Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2? I Các thân cao, xẻ có tối đa loại kiểu gen chủng II Tỉ lệ dòng tứ bội chiếm 0,28% III Cho thân thấp, nguyên có khả sinh sản hữu tính bình thường F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, có tối đa 21 sơ đồ lai IV Trong số thân cao, nguyên F2, có alen trội kiểu gen chiếm tỉ lệ 28,28% A B C D Câu 40 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Có phát biểu sau đúng? I Có tối đa 18 sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu hình 35:1 II Có tối đa 14 sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu hình 3:1 III Có tối đa 24 sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu hình 11:1 IV Có tối đa 74 sơ đồ lai thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có loại kiểu hình A B C D -HẾT BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / ... có phát biểu sau đúng? I Nếu gen A nhân đơi lần gen H nhân đôi lần BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / II Nếu gen B phiên mã 30 lần gen E phiên mã 30 lần III Nếu đột biến đảo đoạn BCDE làm giảm... 20 tế bào có cặp NST số khơng phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường, tế bào BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ q trình... giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN V - Trang / I Ở đời F1 có tối đa kiểu gen II Tất F1 có kiểu gen chủng III Tỉ lệ thân thấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI KIỂM TRA KSCL lần v đề , BÀI KIỂM TRA KSCL lần v đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn