445 câu chất khử với h+ và NO3

49 25 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:55

Phần Câu Hòa tan hồn tồn 39,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 , kết thúc phản ứng thu dung dịch X 1,68 lít hỗn hợp Y chứa hai khí có khối lượng 0,9 gam Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu 175,82 gam muối khan Nếu cho 0,245 mol kim loại M tác dụng với Cl2 dư thu m gam muối khan Giá trị m là: A 27,195 gam B 38,8325 gam C 18,2525 gam D 23,275 gam Câu Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 với tỉ lệ mol tương ứng : : tan hết H2SO4 đặc nóng Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa muối 2,6544 lít khí Z gồm CO2, SO2 đktc Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu Hấp thụ hồn tồn khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư a gam kết tủa Tìm a A 11,82 B 12,18 C 13,82 D 18,12 Câu Hỗn hợp rắn X gồm FeS, FeS2, FexOy, Fe Hoà tan hết 29,2 gam X vào dung dịch chứa 1,65 mol HNO3, sau phản ứng thu dung dịch Y 38,7 gam hỗn hợp khí Z gồm NO NO2 (khơng có sản phẩm khử khác NO3-) Cơ cạn dung dịch Y thu 77,98 gam hỗn hợp muối khan Mặt khác, cho Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Y, lấy kết tủa thu đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 83,92 gam chất rắn khan Dung dịch Y ho{n tan hết m gam Cu tạo khí NO Giá trị m A 11,2 B 23,12 C 11,92 D 0,72 Câu Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) v{ dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,54 mol B 0,78 mol C 0,50 mol D 0,44 mol Câu Thực phản ứng nhiệt nhơm hồn tồn hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 ch}n không thu 21,69 gam hỗn hợp Y, nghiền nhỏ trộn Y chia làm phần: – Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 1,008 lít khí (đktc) v{ 3,36 gam chất rắn không tan – Phần 2: Trộn với x gam KNO3 hòa tan vào 100 gam dung dịch HCl, sau phản ứng thu dung dịch T chứa muối clorua 3,36 lít hỗn hợp khí Z gồm NO H2 (ở đktc), biết tỉ khối Z với He 6,1 Dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 dư thu 147,82 gam kết tủa Nồng độ % khối lượng FeCl2 có dung dịch T A 3,6% B 4,1% C 3,2% D 4,6% Câu Cho 12,96 gam hỗn hợp Al Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO3 tạo sản phẩm khử L{m bay dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Tính m? A 116,64 B 105,96 C 102,24 D 96,66 Câu Cho 86g hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe(NO3)2 Mg tan hết 1540ml H2SO4 1M Sau phản ứng thu dd Y (chỉ chứa muối trung hòa) 0,04 mol N2 Cho KOH dư v{o Y đun nóng nhẹ thấy số mol KOH phản ứng tối đa 3,15 mol có m gam kết tủa xuất Mặt khác, nhúng Al vào Y sau phản ứng xảy hoàn toàn nhấc Al cân lại thấy khối lượng tăng 28g (Fe b|m hết vào Al) Biết tổng số mol O có oxit hỗn hợp X 1,05 mol Nếu lấy tồn lượng kết tủa nung nóng ngo{i khơng khí thu tối đa gam oxit A 88 B 84 C 82 D 81 Câu Hòa tan hết hỗn hợp rắn A gồm Mg, MgCO3, Fe, Fe(NO3)2 (trong oxi chiếm 3840/103(%) khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa HCl 0,07 mol KNO3, sau phản ứng xảy ho{n to{n thu dung dịch B chứa 45,74 gam muối thấy tho|t 4,928 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm N2, NO2, N2O, NO, H2, CO2 có tỷ khối so với H2 379/22 (trong C có chứa 0,03 mol H2) Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B đến thu lượng kết tủa lớn dùng hết 830 ml, sau phản ứng thấy tho|t 0,224 lít (đktc) chất khí mùi khai, sau lấy lượng kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 17,6 gam chất rắn Phần trăm khối lượng đơn chất Fe hỗn hợp rắn A gần với ? A 9% B 3% C 5% D 7% Câu Cho 6,48 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch Y chứa HNO3 HCl theo tỉ lệ tương ứng : 10 số mol, thu 0,672 lít NO (đktc) v{ dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 3,36 gam Fe, sinh khí NO dung dịch chứa m gam muối Biết phản ứng, NO sản phẩm khử Giá trị m gần với giá trị A 36,2 gam B 19,06 gam C 21,8 gam D 27,1 gam Câu 10 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO4 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa v{ 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho dung dịch NaOH dư v{o Y có 0,44 mol NaOH phản ứng Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X gần giá trị sau đ}y? A 3,5% B 2,0% C 3,0% D 2,5% Câu 11 Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 O2 thu (m + 6,11) gam hỗn hợp Y gồm muối oxit (khơng thấy khí ra) Hòa tan hết Y dung dịch HCl, đun nóng thu dung dịch Z chứa muối Cho AgNO3 dư v{o dung dịch Z thu 73,23 gam kết tủa Mặt khác hòa tan hết m gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 31,5% thu dung dịch T 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Nồng độ C% Fe(NO3)3 dung dịch T có giá trị gần với: A 5% B 7% C 8% D 9% Câu 12 Hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 dung dịch HCl lo~ng dư thấy lại 6,4 gam Cu khơng tan Mặt khác hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu dung dịch Y (không chứa NH4NO3) Cho 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y Lọc bỏ kết tủa, cạn dung dịch nước lọc sau nung tới khối lượng không đổi thu 78,16 gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tính khối lượng chất X Tính nồng độ % Cu(NO3)2 có dung dịch Y Câu 13 Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu chất rắn X 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 O2 X tan hồn tồn dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2, tỉ khối Z so với H2 11,4 Giá trị m gần A 82 B 74 C 72 D 80 Câu 14 Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 v{ CuO, oxi chiếm 20% khối lượng Cho m gam X tan hoàn toàn vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,65M NaNO3 1M, thu dung dịch Z chứa 3,66m gam muối trung hòa 1,792 lít khí NO (đktc) Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,22 mol KOH Giá trị m A 24 B 28 C 36 D 32 Câu 15 Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, FeCO3 (trong oxi chiếm 20% khối lượng hỗn hợp ) 378 gam dung dịch H2SO4 70%, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X chứa 266 gam muối trung hòa, m gam chất rắn khơng tan thấy tho|t 14,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2S, SO2 Dung dịch X hòa tan tối đa 6,4 gam bột Cu, sau phản ứng thu dung dịch Z Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) v{o dung dịch Z, sau lấy kết tủa thu nung khơng khí đến khối lương khơng đổi thu 591,65 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn tồn Tính giá trị m? Câu 16 Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 Fe(NO3)3 v{o nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO Al2O3 (trong oxi chiếm 64/205 khối lượng) tan hết vào X, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm khí (đktc), thể tích H2, N2O, NO2 chiếm 4/9, 1/9 1/9 Cho BaCl2 dư v{o Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m gần với A 18 B 20 C 22 D 24 Câu 17 Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al Al2O3 (có tỷ lệ mol 2,3 : 1) tan hoàn toàn dung dịch B chứa H2SO4 NaNO3 thu dung dịch C chứa muối m gam hỗn hợp khí D (trong D có 0,2 mol khí H2) Cho BaCl2 dư v{o C thấy có 838,8 gam kết tủa xuất Mặt khác cho 23 gam Na vào dung dịch C sau phản ứng xảy thấy khối lượng dung dịch giảm 3,1 gam dung dịch thu không chứa muối amoni Giá trị m gần với A.12 B.13 C.15 D.16 Câu 18 Hòa tan hồn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau kim loại tan hết thu dung dịch X v{ V lit (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2) Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc lấy Y nung không khí đến khối lượng khơng đổi thu 16,0 gam chất rắn Cô cạn dung dịch Z chất rắn T Nung T đến khối lượng không đổi thu 41,05 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hồn tồn Tính % khối lượng kim loại A? Tính C% chất tan X? X|c định khí B tính V Câu 19 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) H2SO4, thu dung dịch Y chứa 62,605 gam muối trung hòa (khơng có ion Fe3+) v{ 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong có 0,02 mol H2) Tỉ khối Z so với O2 19/17 Thêm dung dịch NaOH 1M v{o Y đến thu lượng kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865 ml Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đủ với BaCl2 hỗn hợp T Cho lượng dư dung dịch AgNO3 v{o T thu 256,04 gam kết tủa Giá trị m là: A 34,6 B 32,8 C 27,2 D 28,4 Câu 20 Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO v{ Cu (trong nguyên tố sắt chiếm 52,5% khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 84 ml dung dịch HCl 2M (dư) đến phản ứng xảy ho{n to{n, thu dung dịch Y lại 0,2m gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư v{o Y, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 28,32 gam kết tủa Giá trị m A 9,1 B 8,8 C 6,4 D 8,0 Câu 21 Hòa tan hết hỗn hợp chứa 8,96 g Fe 5,12 g Cu 400ml HNO3 0,45M HCl 1,65M Kết thúc pư thu dd X khí Y Cho dd AgNO3 dư v{o X m g kết tủa C|c pư xảy hoàn toàn Biết NO sản phẩm khử N+5 q trình Tính m? A 97,95 B 95,79 C 99,03 D 96,87 Câu 22 Hòa tan hết 23,76g hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào 400ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M v{o Y đến phản ứng xảy hồn tốn thấy đ~ dùng 580ml, kết thúc thu m gam kết tủa 0,448 lít khí đktc Biết NO sán phẩm khử N+5 trình, giá trị m gần với bao nhiêu: A 82 B 84 C 80 D 86 Câu 23 Cho Zn tới dư v{o dung dịch gồm 0,05 mol NaNO3; 0,1 mol KNO3 HCl Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa m gam muối 0,125 mol hỗn hợp Y gồm khí khơng màu, có khí hóa nâu ngồi khơng khí Tỉ khối Y so với H2 12,2 Tìm giá trị m: A 61,375 B 64,05 C 57,975 D 49,77 Câu 24 Hòa tan hồn tồn 1,95 gam hỗn hợp bột Al Fe 0,16 lít dung dịch HNO3 a mol/l thu 0,896 lít khí NO (đktc) v{ dụng dịch X (không chứa muối amoni) Thêm tiếp 0,54 gam Al vào dung dịch X đến Al tan hết thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử N+5 dung dịch Y khơng HNO3) Thêm NaOH vào Y đến toàn muối sắt chuyển hết thành hidroxit vừa hết 0,2 lít dung dịch NaOH 0,825 mol/l Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 3,165 gam chất rắn M X|c định giá trị a? A 1,05 B 0,75 C 1,25 D 1,00 Câu 25 Hòa tan hồn tồn 18,025 gam hỗn hợp bột rắn gồm Fe2O3, Fe(NO3)2, Zn 480 ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng thu dung dịch X chưa 30,585 gam chất tan 1,12 lít (dktc) hỗn hợp khí gồm (N2O, NO, H2) có tỉ khối với He 6,8 Cho AgNO3 dư v{o dung dịch X thấy thu 0,112 lít khí NO (dktc) (sản phẩm khử nhất) 72,66g kết tủa Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 hỗn hợp ban đầu A 29,96% B 39,89% C.17,75% D.62,32% Câu 26 Cho m gam K vào 500 ml dung dịch HNO3 thu dung dịch X 0,015 mol hỗn hợp khí Thêm KOH dư vào dung dịch X thu 0,01 mol khí Y Tính m (biết HNO3 tạo sản phẩm khử nhất) A 3,12 gam B 7,8 gam C 12,48 gam D 6,63 gam Câu 27 Lấy mẫu Al v{ Mg nặng m gam cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư, để phản ứng xẩy hoàn tồn – Với mẫu Al: thu 1,344 lít khí X dung dịch chứa 52,32 gam muối – Với mẫu Mg: Thu 0,672 lít khí X dung dịch chứa 42,36 gam muối Biết X khí nguyên chất, c|c khí đo điều kiện tiêu chuẩn X|c định m? A 5,508 gam B 6,480 gam C 5,832 gam D 6,156 gam Câu 28 Cho m gam hỗn hợp gồm MgO, Mg(NO3)2, Al, AlCl3 tác dụng với dung dịch chứa 1,38 mol KHSO4 thu 0,14 mol NO, 0,04 mol H2 dung dịch X chứa m + 173,5 gam muối trung hòa Cho X tác dụng với NaOH thu lượng kết tủa lớn nhất, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu 29 gam chất rắn Phần trăm khối lượng AlCl3 hỗn hợp ban đầu là? Câu 29 Hỗn hợp X gồm Fe, Mg, MgO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Oxi chiếm 23,43% khối lượng Hòa tan hết 38,24 gam X dung dịch chứa a mol HCl b mol KNO3 thu dung dịch Y chứa muối trung hòa 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 N2O Cho từ từ dung dịch AgNO3 2M v{o Y, đến lượng kết tủa đạt cực đại thấy dùng vừa hết 940 ml, đem cạn dung dịch tạo th{nh thu m gam rắn, nung phần rắn chân không thấy khối lượng giảm 103,24 gam 55,44 lít hỗn hợp khí v{ Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với A 185 gam B 186 gam C 187 gam D 188 gam Câu 30 Cho 56,36 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)3, FeCl2 Fe3O4 vào dung dịch chứa 1,82 mol HCl dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol NO 0,06 mol N2O Cho dung dịch AgNO3 dư v{o Y, kết thúc phản ứng thấy thoát 0,045 mol NO (sản phẩm khử nhất) đồng thời thu 298,31 gam kết tủa Nếu cô cạn dung dịch Y thu 97,86 gam muối Phần trăm khối lượng FeCl2 X là? A 31,55% B 27,04% C 22,53% D 33,8% Phần Câu Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS, Cu(NO3)2 (trong A % khối lượng oxi 47,818%) thời gian (muối nitrat bị nhiệt ph}n ho{n to{n) thu chất rắn B 11,144 lít hỗn hợp khí gồm CO2, NO2, O2, SO2 B phản ứng hoàn toàn với HNO3 đặc nóng dư (thấy có 0,67 mol HNO3 phản ứng) thu dung dịch C 3,136 lít hỗn hợp X gồm NO2 CO2 (dX/H2 = 321/14) C tác dụng hoàn toàn với BaCl2 dư thấy xuất 2,33 gam kết tủa Biết c|c khí đo đktc Gi| trị gần m là? A 48 B 33 C 40 D 42 Câu Cho 33,4 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe(NO3)2 FeCO3 vào dung dịch chứa 1,29 mol HCl 0,166 HNO3, khuấy cho phản ứng xảy ho{n to{n, thu dung dịch Y chứa muối 0,163 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 0,1 mol CO2 Cho dung dịch AgNO3 dư v{o dung dịch Y thu 191,595 gam kết tủa Nếu tác dụng tối đa với chất tan có dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,39 mol KOH Biết tổng số mol nguyên tử oxi có X 0,68 mol Số mol N2 có Z bao nhiêu: A 0,028 B 0,031 C 0,033 D 0,035 Câu Hỗn hợp X gồm Mg Fe3O4 (trong oxi chiếm 25% khối lượng X) Cho lượng X tan hết vào dung dịch gồm H2SO4 2M KNO3 1M, thu dung dịch Y chứa 17,87 gam muối trung hòa v{ 224 ml NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 30,88 B 30,37 C 15,63 D 17,77 Câu Hòa tan hồn tồn 25,6 gam hỗn hợp A gồm Mg Fe 2,5 lít dung dịch HNO3 1M (dư) thu dung dịch B V lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO, N2O có tỉ khối với H2 16,4 Cho dung dịch B tác dụng với 1,2 lít NaOH 2M Lọc kết tủa rửa v{ đem nung nđộ cao đến phản ứng ho{n to{n thu 40 gam chất rắn X Lấy phần dung dịch sau lọc bỏ kết tủa đem cô cạn chất rắn Y Nung Y đến khối lượng không đổi thu 156,9 gam chất rắn Giá trị V là? A 5,5 B 13 C 7,5 D.4,5 Câu Hòa tan hết 14,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X chứa 30,05 gam chất tan thấy tho|t 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, NO2 có tỷ khối so với H2 14 Cho dung dịch AgNO3 (dư) v{o dung dịch X , sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Z; 84,31 gam kết tủa thấy tho|t 0,224 lít (đktc) khí NO l{ sản phẩm khử NO3- Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp ban đầu gần với? A 16% B 17% C 18% D 19% Câu Cho gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch X khơng chứa NH4+ 1,12 lít khí Y gồm NO N2O (đktc) Cho Cu dư v{o dung dịch X nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 1,25M v{ kết thúc ứng thu 6,272 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO NO2 Thể tích H2SO4 đ~ dùng l{ 380ml Tính tỉ khối hỗn hợp Z so với hỗn hợp Y Câu Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 kim loại M với 46,4 gam FeCO3 hỗn hợp Y Cho toàn Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu dung dịch Z chứa ion (không kể H+ OH- H2O) 16,8 lít hỗn hợp T gồm khí có khí có ph}n tử khối khí hóa nâu khơng khí Tỉ khối T so với H2 19,2 Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu m gam rắn khan Giá trị m A 39,385 B 37,950 C 39,835 D 39,705 Câu Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu dung dịch Y chứa a gam muối v{ 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O N2, tỉ khối Z so với H2 18 Cô cạn dung dịch Y nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu b gam chất rắn khan Hiệu số (a-b) gần với giá trị sau đ}y? A 110,50 B 151,72 C 75,86 D 154,12 Câu Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp FeS2, FeS Cu vào 400 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu gồm dung dịch X chất khí Nếu cho dung dịch BaCl2 dư v{o dung dịch X thu 27,96 gam kết tủa, cho dung dịch Ba(OH)2 dư v{o dung dịch X thu 36,92 gam kết tủa Mặt khác, dung dịch X có khả hòa tan tối đa m gam Cu Biết trình trên, sản phẩm khử N+5 NO Giá trị m A 32,96 B 9,92 C 30,72 D 15,68 Câu 10 Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M N tan hết dung dịch chứa y mol HNO3, tỉ lệ x : y = : 25 Kết thúc phản ứng thu khí Z dung dịch chứa ion M2+, N3+, NO3-, số mol ion NO3- gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại Khí Z A N2 B NO C NO2 D N2O Câu 11 Hỗn hợp rắn X gồm FeS, FeS2, FexOy, Fe Hòa tan hết 29,2 gam X vào dung dịch chứa 1,65 mol HNO3, sau phản ứng thu dung dịch Y 38,7 gam hỗn hợp khí Z gồm NO NO2 (khơng có sản phẩm khử khác NO3-) Cô cạn dung dịch Y thu 77,98 gam hỗn hợp muối khan Mặt khác, cho Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Y, lấy kết tủa thu đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 83,92 gam chất rắn khan Dung dịch Y hòa tan hết m gam Cu tạo khí NO Giá trị m A 11,20 B 23,12 C 11,92 D 0,72 Câu 12 Điện phân lít dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,6M FeCl3 0,4M đến anot tho|t 17,92 lít khí (đktc) dừng lại Lấy catot khỏi bình điện phân, khuấy dung dịch để phản ứng xẩy ho{n to{n thu dung dịch Y Giả thiết kim loại sinh bám lên catot, sản phẩm khử N+5 (nếu có) NO Giá trị (mX –mY) gần là? A 92 gam B 102 gam C 101 gam D 91 gam Câu 13 Dung dịch X chứa m gam chất tan gồm Cu(NO3)2 (mCu(NO3)2 > gam) v{ NaCl Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, m{ng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi Sau thời gian t giây thu dung dịch Y chứa (m18,79) gam chất tan có khí catot Nếu thời gian điện ph}n l{ 2t gi}y thu dung dịch Z chứa a gam chất tan hỗn hợp khí T chứa khí có tỉ khối so với hidro la 16 Cho Z vào dung dịch chứa 0,1 mol FeCl2 0,2 mol HCl thu dung dịch chứa (a+16,46) gam chất tan có khí Tổng giá trị (m+a) A 73,42 B 72,76 C 63,28 D 76,24 Câu 14 Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 KNO3 Sau phản ứng thu 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỷ khối so với H2 14,6 dung dịch Z chứa muối trung hòa với tổng khối lượng m gam Cho BaCl2 dư v{o Z thấy xuất 140,965 gam kết tủa trắng Mặt kh|c cho NaOH dư v{o Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất 42,9 gam kết tủa 0,56 lít khí (đktc) tho|t Biết phản ứng xảy hoàn toàn Cho nhận định sau : (a) Giá trị m 82,285 gam (b) Số mol KNO3 dung dịch ban đầu 0,225 mol (c) Phần trăm khối lượng FeCO3 X 18,638% (d) Số mol Fe3O4 X 0,05 mol (e) Số mol Mg có X 0,15 mol Tổng số nhận định không l{ A B C D Câu 15 Hỗn hợp rắn A gồm FeS2, Cu2S FeCO3 có khối lượng 20,48 gam Đốt cháy hỗn hợp A thời gian oxi thu hỗn hợp rắn B v{ 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X (khơng có O2 dư) To{n B hòa tan dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư Kết thúc phản ứng thu dung dịch Y v{ 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm khí (khơng có khí SO2) dung dịch Y Cho Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Y thu 34,66 gam kết tủa Lấy kết tủa nung ngo{i khơng khí đến khối lượng không đổi thu 29,98 gam rắn khan Biết tỉ khối Z so với X 86/105 Phần trăm khối lượng FeS2 A gần với giá trị? A 35,16% B 23,4% C 17,58% D 29,30% Câu 16 Hòa tan hồn tồn 25,6 gam hỗn hợp A gồm Mg Fe 2,5 lít dung dịch HNO3 1M (dư) thu dung dịch B V lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO, N2O có tỉ khối với H2 16,4 Cho dung dịch B tác dụng với 1,2 lít NaOH 2M Lọc kết tủa rửa v{ đem nung nhiệt độ cao đến phản ứng ho{n to{n thu 40 gam chất rắn X Lấy phần dung dịch sau lọc bỏ kết tủa đem cô cạn chất rắn Y Nung Y đến khối lượng không đổi thu 156,9 gam chất rắn Giá trị V là? A 5,5 B 13 C 7,5 D.4,5 Câu 17 Lấy hỗn hợp X gồm Zn 0,3 mol Cu(NO3)2 nhiệt phân thời gian thu hỗn hợp rắn Y 10,08 lit hỗn hợp khí Z gồm NO2 O2 Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,3 mol HCl thu dược dung dịch A chứa muối clorua 2,24 lít hỗn hợp khí B gồm đơn chất khơng màu Biết c|c khí đo đktc, dB/H2 = 7,5 Tổng khối lượng muối dung dịch A A 154,65 gam B 152,85 gam C 156,10 gam D 150,30 gam Câu 18 Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch chứa AgNO3 Cu(NO3)2, phản ứng kết thúc thu chất rắn Y dung dịch Z Hòa tan hết Y dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu 5,04 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho NaOH dư v{o Z, kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng khơng đổi 7,2 gam hỗn hợp rắn Phần trăm khối lượng Fe X A 60,87% B 38,04% C 83,70% D 49,46% Câu 19 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro l{ 19 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 lo~ng dư thu dung dịch T v{ 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,456m gam muối khan Giá trị m gần với giá trị sau đ}y nhất? A 42,5 B 35,0 C 38,5 D 40,5 Câu 20 Hỗn hợp A gồ m MgO, Fe2O3, FeS FeS2 Người ta hòa tan hồn tồn m gam A H2SO4 đặc nóng dư thu SO2, dung dịch sau phản ứng chứa 155m/67 gam muối Mặt khác hòa tan m gam A vào HNO3 đặc nóng dư thu 14,336 lít hỗn hợp khí gồm SO2 NO2 có tổng khối lượng 29,8g Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 28,44 gam muối Biết A oxi chiếm 10m/67 khối lượng Phần trăm FeS A gần A 28 B 30 C 33 D 34 Câu 21 Thực phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 khí trơ, thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít H2 (đktc) Sục khí CO2 dư v{o Y, thu 7,8 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, l{ sản phẩm khử H2SO4) Các phản ứng xảy hoàn toàn, giá trị gần m A 10,259 B 11,245 C 14,289 D 12,339 Câu 22 Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 v{ CuS O chiếm 16% khối lượng hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh 0,31 mol khí SO2 dung dịch Y Nhúng Mg dư v{o Y sau phản ứng xảy hoàn toàn lấy Mg cân lại thấy tăng 2,8 gam (Giả sử 100% kim loại sinh bám vào Mg) Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 O3 tỷ lệ mol 1:1 Giá trị V gần A 1,5232 B 1,4784 C 1,4336 D 1,568 Câu 23 Cho 24,06 gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO, ZnCO3 có tỉ lệ số mol tương ứng 3:1:1 tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa v{ V lít khí T (đktc) gồm NO, N2O, CO2 H2 (Biết tỉ khối T so với H2 218/15) Cho dung dịch BaCl2 dư v{o dung dịch Z, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 79,22 gam kết tủa Còn cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH lượng NaOH đ~ phản ứng 1,21 mol Giá trị V gần với giá trị n{o sau đ}y nhất? A B C D 2,6 Câu 24 Cho 27,04 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe, Feo, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl 0,04 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy ho{n to{n thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư v{o dung dịch Y, thấy 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 133,84 gam kết tủa Biết tỉ lệ mol FeO, Fe3O4, Fe2O3 X : : Phần trăm SỐ MOL Fe hỗn hợp ban đầu gần với: A 48% B 58% C 54% D 46% Câu 25 Hòa tan 17,32 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 cần vừa dung dịch hỗn hợp gồm 1,04 mol HCl 0,08 mol HNO3, đun nhẹ thu dung dịch Y 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối H2 10,8 gồm hai khí khơng m{u có khí hóa nâu ngồi khơng khí Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu m gam kết tủa dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến đến khối lượng không đổi thu 20,8 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 150,32 B 151,40 C 152,48 D 153,56 Câu 26 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeCO3 (trong Fe3O4 chiếm 25% số mol hỗn hợp) dung dịch HNO3 dư, phản ứng ho{n to{n thu dung dịch Y chứa (m + 284,4) gam muối 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO CO2 Tỉ khối Z so ới H2 18 Biết NO sản phẩm khử N+5 Giá trị m là? A 151,2 B 102,8 C 78,6 D 199,6 Câu 27 Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Mg, Fe(NO3)2, Al vào dung dịch chứa 0,408 mol HCl thu dung dịch Y 1,6128 lit khí NO Cho từ từ AgNO3 vào Y đến phản ứng ho{n to{n lượng AgNO3 phản ứng 0,588 mol, sau phản ứng thu 82,248 gam kết tủa 0,448 lit NO2 dung dich Z chứa m gam muối Giá trị m gần với: A 42 B 41 C 43 D 44 Câu 28 Cho 39,84 gam hỗn hợp F gồm Fe3O4 kim loại M vào dung dịch HNO3 đun nóng, khuấy hỗn hợp để phản ứng xẩy ho{n to{n thu 4,48 lít NO2 sản phẩm khử (ở đktc), dung dịch G 3,84 gam kim loại M Cho dung dịch NaOH dư v{o dung dịch G thu kết tủa K Nung K khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 40 gam chất rắn R Biết M có hóa trị khơng đổi phản ứng % khối lượng M F gần với giá trị n{o sau đ}y: A 50% B 10% C 32% D 40% Câu 29 Cho m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe, Cu tác dụng hết với 200 gam dung dịch chứa HCl 32,85% HNO3 9,45%, sau phản ứng thu 5,824 lit NO( sản phẩm khử nhất) dung dịch X chứa (m+60,24) gam chất tan Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu (m-6,04) gam chất rắn thấy thoát hỗn hợp khí Y gồm hai khí, có khí hóa nâu khơng khí, tỉ khối Y so với He 4,7 Giá trị a gần với giá trị sau đ}y A 21 B 22 C.23 D 24 Câu 30 Cho 1,62 gam kim loại M có hóa trị khơng đổi vào dung dịch chứa 200 ml HCl 1,3M HNO3 0,2M tới khí ngừng thu dung dịch B 1,12 lít hỗn hợp khí D gồm khí khơng màu có khối lương 1,08 gam Trộn 1,12 lít khí D với lít khí oxi, sau phản ứng hồn tồn dẫn khí thu qua dung dịch Ba(OH)2 dư thể tích khí lại 1,448 lít Cho 100 ml dung dịch NaOH aM vào dung dịch B đun nóng nhẹ, khơng có khí thu 3,12 gam kết tủa X|c định khí D kim loại M, biết D có khí tích nhau, c|c khí đo đktc Tinh a? Phần Câu Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (lo~ng) thu khí NO dung dịch B chứa muối Cô cạn B thu gam muối khan? A 64,4 61,520 B 65,976 61,520 C 73,122 64,4 D 65,976 75,922 Câu Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 v{ CuO, oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp Cho 1,344 lít khí CO (đktc) qua a gam X nung nóng, sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 18 Hòa tan hồn toàn Y dung dịch HNO3 lo~ng (dư), thu dung dịch chứa 3,08a gam muối 0,896 lít khí NO (ở đktc, l{ sản phẩm khử nhất) Giá trị a gần giá trị sau đ}y ? A 9,5 B 8,5 C 8,0 D 9,0 Câu X hỗn hợp gồm Al Al2O3( nguyên tố Oxi chiếm 10% khối lượng), Y dung dịch gồm H2SO4 NaNO3 Cho 9,6 gam X hòa tan ho{n to{n v{o Y, thu đc dung dịch Z chứa muối sunfat trung hòa hỗn hợp khí gồm khí T 0,15 mol H2 Cho dung dịch BaCl2 dư v{o Z, thu đc 125,82 gam kết tủa, dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,31 mol NaOH Tìm cơng thức T Câu Cho nước qua than nóng đỏ thu hỗn hợp X gồm CO2; CO; H2; H2O Dẫn X qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 FeCO3 nung nóng thu chất rắn Y gồm Fe; FeO; Fe3O4; nước 0,2 mol CO2 Chia Y làm phần nhau: – Phần 1: Hòa tan hết dung dịch chứa a mol HNO3 0,025 mol H2SO4 thu 0,1 mol khí NO – Phần 2: Hòa tan hết dung dịch H2SO4 đặc nóng thu dung dịch chứa hai muối có số mol 0,15 mol khí SO2 Giá trị a là: A.0,4 mol B.0,45 mol C.0,35 mol D.0,50 mol Câu Cho 17,28g hỗn hợp gồm Al, Al2O3 Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 0,1 mol HNO3 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí Y (trong có chứa 0,03 mol H2) Cho từ từ dung dịch NaOH 1,6M vào dung dịch X đến kết tủa cực đại đ~ dùng 775ml Nếu phản ứng tối đa c|c chất tan có dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 1,64 mol NaOH Giá trị gần m là: A 3,00 B 3,50 C 3,25 D 3,75 Câu Hỗn hợp A gồm Mg kim loại R hóa trị n Hòa tan hồn tồn 5,85 gam A dung dịch HNO3 lo~ng thu 1,68 lít N2O sản phẩm khử (đktc) X|c định R kim loại số: Na, Al, Fe, Zn, Ca, K, Cu Nếu đem hòa tan 5,85 gam A 450 ml dung dịch chứa hỗn hợp HNO3 0,2M H2SO4 0,2M ta thu tối đa lít khí N2O (đktc) Câu Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg Al vào dung dịch NaNO3 v{ 1,08 mol HCl (đun nóng) Sau kết thức phản ứng thu dung dịch Y chứa muối v{ 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O H2 Tỷ khối Z so với He Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí tới khối lượng không đổi thu 9,6 gam rắn Phần trăm khối lượng Al có hỗn hợp X : A 31,95% B 19,97% C 23,96% D 27,96% Câu Cho 40,72 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa 2,2 mol HCl 0,15 mol NaNO3 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 0.15 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 dư v{o dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thấy 0,02 mol khí NO sản phẩm khử 322,18 gam kết tủa Cho dung dịch NaOH dư v{o dung dịch Y lấy kết tủa ngo{i khơng khí nung đến khối lượng khơng đổi thu 44 gam chất rắn Tính % khối lượng Fe3O4 hỗn hợp ban đầu? A 52,43% B 28,487% C 17,24% D 49,82% Câu Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO4 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa v{ 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho dung dịch NaOH dư v{o Y có 0,44 mol NaOH phản ứng Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X gần giá trị sau đ}y? A 3,5% B 2,0% C 3,0% D 2,5% Câu 10 Cho hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3, 16,0 gam Cu 10,8 gam Ag vào dung dịch HCl thu dung dịch X 26,0 gam chất rắn không tan Y Cho AgNO3 dư v{o dung dịch X thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 1,35 gam B 80,775 gam C 87,45 gam D 64,575 gam Câu 11 Đốt cháy 1,2 gam C bình kín chứa 1,344 lít O2 (đktc) thu hỗn hợp khí X Cho tồn X qua ống sứ nung nóng chứa CuO, FeCO3 oxit sắt Khí khỏi ống sứ dẫn v{o bình đựng dung dịch KOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 4,84 gam Lấy tồn rắn lại ống sứ hòa tan dung dịch HNO3 lo~ng dư thu dung dịch Y v{ 896 ml (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O có tỉ khối so với X 185/156 Cô cạn dung dịch Y thu 46,24 gam muối khan nitơ chiếm 16,955% khối lượng Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức oxit sắt A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D FeO Fe3O4 Câu 12 Hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 Cu 348 gam dung dịch HNO3 15,75% thu dung dịch X v{ 0,784 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO N2O Mặt khác hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp dung dịch HCl lo~ng thu dung dịch Z chứa chất tan có khối lượng 40,4 gam (khơng thấy khí ra) Trộn dung dịch X dung dịch Z thu dung dịch G Cho AgNO3 dư v{o G thu x gam kết tủa Biết dung dịch Z số mol cation Cu2+ gấp lần số mol cation Fe3+ Giá trị x A 126,4 gam B 142,2 gam C 124,8 gam D 136,2 gam Câu 13 Hòa tan hồn toàn 1,95 gam hỗn hợp bột Al Fe 0,16 lít dung dịch HNO3 a mol/l thu 0,896 lít khí NO (đktc) v{ dụng dịch X (khơng chứa muối amoni) Thêm tiếp 0,54 gam Al vào dung dịch X đến Al tan hết thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử N+5 dung dịch Y khơng HNO3) Thêm NaOH vào Y đến toàn muối sắt chuyển hết thành hidroxit vừa hết 0,2 lít dung dịch NaOH 0,825 mol/l Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 3,165 gam chất rắn M X|c định giá trị a? Câu 14 Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 m gam Al dung dịch HCl Sau phản ứng xảy ho{n to{n thu dung dịch Y chứa 47,455 gam muối trung hòa v{ 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O Tỉ khối Z so với H2 16 Nếu cho Y phản ứng với KOH lượng KOH phản ứng tối đa l{ 0,82 mol Gi| trị m A 1,35 B 1,08 C 1,62 D 0,81 Câu 15 Cho m gam Ba tan hoàn toàn dung dịch HNO3, thu dung dịch X 5,376 lít khí Y (ở đktc, phản ứng tạo sản phẩm khử N+5) Sau phản ứng xảy hoàn toàn cho tiếp m gam Ba vào dung dịch X (đun nóng nhẹ), thu 43,008 lít Z (ở đktc) Tìm gi| trị m Câu 16 Lấy 16 gam hỗn hợp Mg M (có số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch A chứa 84 gam muối v{ 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO2 (tỉ lệ 1:1 số mol) Nếu lấy 22,4 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch H2SO4 1M thu V lít khí (đktc) Gi| trị lớn V là? A 8,96 B 6,72 C 12,544 D 17,92 Câu 17 Đun nóng m gam hỗn hợp Cu Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng : với lượng dung dịch HNO3 Khi phản ứng kết thúc thu 0,75m gam chất rắn, dung dịch X 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO NO2 (khơng có sản phẩm khử khác N +5) Biết lượng HNO3 đ~ phản ứng 44,1 gam Gía trị m: A 44,8 B 40,5 C 33,6 D.50,4 Câu 18 Hỗn hợp X gồm MgO, CuO, FeO Fe3O4; MgO chiếm 14,7% khối lượng Cho khí CO qua ống sứ đựng 27,2 gam hỗn hợp X nung nóng, sau thời gian thu chất rắn Y Dẫn khí khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 37,43 gam kết tủa Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư (dung dịch Z) thu dung dịch T v{ 3,584 lít NO (đktc) Nhúng Al vào dung dịch T đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng Al tăng thêm 9,59 gam v{ có 0,672 lit NO (đktc) tho|t Biết NO sản phẩm khử N+5 giả thiết toàn lượng kim loại sinh bám vào Al Số mol HNO3 Z A 1,28 mol B 1,16 mol C 1,08 mol D 1,20 mol Câu 19 Cho 29,2 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Al2O3, CuO vào dung dịch HCl dư, thu 5,6 lít H2 (đktc), chất rắn Y dung dịch Z chứa hai chất tan Cho toàn Y vào dung dịch HNO3 dư, thu 8,96 lít NO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Số mol HCl đ~ phản ứng A 1,6 B 1,0 C 1,2 D 0,8 Câu 20 Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe2O3 vào ống sứ nung nóng dẫn từ từ 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO H2 (tỉ khối so với H2 4,25) qua ống sứ, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X1 khí Y1 Cho khí Y1 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa 0,06 mol khí Y2 (tỉ khối so với H2 7,5) Hoà tan X1 dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư), thu dung dịch Z 0,62 mol hỗn hợp khí, có khí m{u n}u đỏ sản phẩm khử N+5 Nếu cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu 0,225 mol hỗn hợp khí Phần trăm khối lượng Fe2O3 X A 32% B 48% C 16% D 40% Câu 21 Hòa tan hết 11,54 gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Mg, Al(NO3)3, Mg(NO3)2 dung dịch chứa H2SO4 0,1 mol NaNO3 (đun nhẹ), kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối sunfat (không chứa ion NH4+) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O N2 Tỉ khối Z so với He 99,5/11 Cho dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch Y đến kết tủa đạt cực đại đ~ dùng 480 ml Lấy kết tủa nung ngo{i không đến khối lượng không đổi thu 12,96 gam rắn Phần trăm khối lượng N2O có hỗn hợp Z A 66,3% B 49,7% C 55,3% D 44,2% Câu 22 Hòa tan hoàn toàn 44,31 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn, Cu, ZnO, CuO Fe3O4 vào V lít dung dịch HNO3 1M (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) đun nóng, sau phản ứng thu 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm khí N2O, NO (ở đktc) v{ dung dịch Y (không chứa muối amoni) Cô cạn cẩn thận Y thu 129,25 gam muối khan Z, tiếp tục đun nóng Z đến khối lượng khơng đổi thu 48,15 gam chất rắn Giá trị gần V A 1,6 B 2,5 C 2,0 D 1,7 Câu 23 Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 dung dịch HCl vừa đủ dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối Cho m gam hỗn hợp A tác dụng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 13,328 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng HNO3 lo~ng dư thu 3,808 lít hỗn hợp khí NO, N2O có tỉ khối so với H2 318/17 dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 162,15 gam muối khan Giá trị m là: A.30,99 B.40,08 C 29,88 D.36,18 Câu 24 Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 18,76 gam hỗn hợp rắn gồm Al, Fe3O4, CuO, MgO đến phản ứng xảy ho{n to{n thu hỗn hợp rắn X Hòa tan X vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu dung dịch Y, hỗn hợp rắn Z thấy 3,75a mol khí H2 Sục khí CO2 dư v{o dung dịch Y thu 15,6 gam kết tủa Hòa tan hết hỗn hợp rắn Z dung dịch HNO3 lo~ng, dư, đun nóng; sau phản ứng thu dung dịch T thấy 2,75a mol khí NO sản phẩm khử NO3 – Cô cạn dung dịch T thu 42,22 gam muối khan Biết c|c khí đo đktc phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng CuO hỗn hợp rắn ban đầu gần với? A 17,1% B 12,8% C 8,5% D 21,3% Câu 25 Trong ống sứ chứa hỗn hợp X gồm MgO, Fe3O4, CuO có khối lượng 62,8 gam Nung nóng ống sứ, cho luồng khí CO đến dư qua, thu hỗn hợp Y Tồn Y hòa tan hết dung dịch chứa NaNO3 v{ HCl thu 500 ml dung dịch Z chứa muối clorua có khối lượng 149 gam 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử nhất; đktc) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Z, lọc lấy kết tủa, nung ngo{i khơng khí đến khối lượng không đổi 64,0 gam rắn Nồng độ mol/lít muối FeCl2 có dung dịch Z là? A 0,5M B 0,2M C 0,3M D 0,4M Câu 26 Cho 35,68 gam hỗn hợp gồm Cu hai oxit sắt vào dung dịch HCl lo~ng dư thu dung dịch X có chứa 48,9 gam muối lại 7,68 gam kim loại khơng tan Mặt khác hòa tan hết 35,68 gam hỗn hợp dung dịch chứa NaNO3 v{ HCl đun nóng, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối clorua có khối lượng m gam 0,08 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị m gần với A 68 B 70 C 72 D 75 Câu 27 Trộn 16,48 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 với 3,10 gam hỗn hợp gồm Cr Al2O3 thu hỗn hợp X Nung X khí trơ, sau thời gian thu hỗn hợp Y, oxi chiếm 22,063% khối lượng Chia Y làm phần Phần tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,09 mol NaOH loãng Phần tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl đun nóng, thu 2,688 lít khí H2 (đktc) v{ dung dịch Z Dung dịch Z phản ứng tối đa với dung dịch chứa a mol KOH Giá trị a A 0,68 B 0,64 C 0,60 D 0,70 Câu 28 Hòa tan hết hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 Cu dung dịch HCl lo~ng dư thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 61,92 gam hỗn hợp chứa muối Mặt khác hòa tan hết rắn 280 gam dung dịch HNO3 36,0% (dùng dư) thu dung dịch Y Cho từ từ đến hết 750 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa, cạn dung dịch nước lọc, sau nung tới khối lượng không đổi thu 100,6 gam rắn Nồng độ C% Fe(NO3)3trong dung dịch Y A 27,82% B 28,32% C 28,46% D 27,54% Câu 29 Nung nóng 74,4 gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe(NO3)2, MgCO3 bình kín chứa 1,6 gam O2 thời gian thu 72,88 gam rắn B hỗn hợp khí X: CO2, NO2 có tỉ khối so với H2 156/7 Hòa tan rắn B dung dịch chứa 2,44 mol HCl thu dung dịch C chứa muối (trong có 0,01 mol NH4+ khơng chứa Fe2+) 0,55 mol hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp A A 20,97 B 21,61 C 22,26 D 22,58 Câu 30 Hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 Fe3O4 oxi chiếm 52/305 khối lượng Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Y có tổng khối lượng chất tan 39,42 gam 5,12 gam chất rằn không tan Lọc bỏ chất rắn cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu m1 gam hỗn hợp kết tủa có 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử N+5) thoát Giá trị m1 gần với: NaOH dư v{o Y (khơng có mặt Oxi), thu 42,75 gam hỗn hợp c|c hiđroxit Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 X A 30,01% B 35,01% C 43,9% D 40,02% Câu 17 Cho 29,64 gam hỗn hợp H gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng với dung dịch chứa 1,36 mol HCl, kết thúc phản ứng lại m gam kim loại v{ thu hỗn hợp X chứa hai khí đơn chất, tỉ khối X so với He 29/6, cô cạn dung dịch sau phản ứng 64,72 gam muối khan Nhiệt phân hết 29,64 gam H thu khí NO2 21,36 gam rắn Giá trị m gần với A 1,47 B 1,50 C 3,70 D 1,00 Câu 18 Đốt cháy hỗn hợp chứa 5,76 gam Mg 13,44 gam Fe oxi thời gian thu 21,12 gam hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X 268 gam dung dịch HNO3 31,5% thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm 0,16 mol khí NO a mol khí NO2 Cơ cạn dung dịch Y, sau nung tới khối lượng khơng đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 57,28 gam Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 có dung dịch Y là? A 7,11% B 6,78% C 6,90% D 7,21% Câu 19 Hòa tan hết 6,08 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe dung dịch HNO3 thu dung dịch X v{ 1,792 lít NO (đktc) Thêm từ từ 2,88 gam bột Mg vào dung dịch X đến phản ứng xảy ho{n to{n thu 0,448 lít NO (đktc), dung dịch Y m gam chất rắn không tan Giá trị m là: A 4,96 gam B 6,40 gam C 4,40 gam D 3,84 gam Câu 20 Hòa tan hồn toàn 6,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 Mg(NO3)2 dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 0,54 mol HCl, đun nóng Sau c|c phản ứng kết thúc, thu dung dịch Y (chỉ chứa muối) 1,568 lít hỗn hợp khí Z gồm N2O H2 đktc Tỉ khối Z so với CH4 1,25 Dung dịch Y có khả phản ứng tối đa với 285 ml dung dịch NaOH 2M, thu kết tủa T Nung T đến khối lượng không đổi thu 4,8 gam chất rắn Phần trăm Al2O3 hỗn hợp X là: A 15,09% B 30,18% C 23,96% D 60,36% Câu 21 Cho a gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, MgO, Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4 (trong khối lượng X 4,625 lần khối lượng Oxi X) tác dụng hết với dung dịch Y gồm NaHSO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa b gam muối trung hòa 1,12 hỗn hợp khí T (đktc) gồm khí khơng màu có khí hóa nâu khơng khí Tỉ khối T so với Hiđrô 6,6 Cho từ từ dung dịch KOH vào 1/2 dung dịch Z đến đạt kết tủa lớn dùng hết 0,21 mol KOH Cho dung dịch BaCl2 dư v{o 1/2 dung dịch Z lại thu 52,425 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn giá trị gần b là: A 48,9 B 49,3 C 59,8 D 60,3 Câu 22 Cho 21,24 gam hỗn hợp T gồm Fe2O3, Mg, Zn, Fe(OH)3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch X chứa a mol NaHSO4 b mol HNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 142,59 gam chất tan 0,15 mol NO Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M v{o Y, đến kết tủa đạt cực đại dùng hết 1,07 lít khơng có khí Mặt khác, cho Fe vào Y thấy khối lượng Fe giảm 8,4 gam hỗn hợp khí Z (NO H2) có tỉ khối so với H2 31/3 Phần trăm khối lượng Mg T là: A 5,65% B 14,12% C 14,69% D 8,47% Câu 23 Hòa tan hết 8,53 gam hỗn hợp E chứa Mg, ZnO, ZnCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa HNO3 (x mol) H2SO4 thu dung dịch X chứa 26,71 gam muối trung hòa 2,464 lít hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, CO2 với tổng khối lượng 2,18 gam Nếu cho Ba(OH)2 dư v{o X thấy xuất 56,465 gam kết tủa Giá trị x là? A 0,04 C 0,08 C 0,05 D 0,06 Câu 24 Hòa tan hết 0,3 mol hỗn hợp X gồm Al, Zn, Al(NO3)3, ZnCO3 dung dịch chứa 0,36 mol H2SO4 loãng, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa v{ 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2O, H2 Tỉ khối Z so với He 8,2 Cho dung dịch NaOH dư v{o Y, thấy lượng NaOH phản ứng 48,4 gam Phần trăm khối lượng Al đơn chất hỗn hợp X là: A 8,6% B 5,4% C 6,5% D 9,7% Câu 25 X gồm Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 (trong oxi chiếm 32,626% khối lượng hỗn hợp) Hòa tan hết 24,52 gam X dung dịch chứa a mol NaNO3 0,64 mol HNO3, kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa muối 0,12 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Cho 480 ml dung dịch NaOH 1,5M vào Y, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch nước lọc, sau đem nung đến khối lượng khơng đổi,thu 57,6 gam rắn khan Giá trị a Câu 26 Trộn 26,58 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe3O4, Al với 174,08 gam KHSO4 hỗn hợp Y Hòa tan hỗn hợp Y lượng nước dư Sau c|c phản ứng xảy ho{n to{n thu Z chứa 189,14 gam muối trung hòa v{ 3,584 lít (đktc) hỗn hợp T gồm khí khơng màu, bền khơng khí (tỉ lệ mol tương ứng : : theo chiều tăng khối lượng mol) Cho từ từ đến hết 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2,5M dung dịch Z thu m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị n{o sau đ}y? A 209 B 212 C 317 D 195 Câu 27 Nung nóng 0,4 mol hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3), Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí), sau phản ứng xảy ho{n to{n, thu hỗn hợp rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He 103/9 Hòa tan hồn tồn Y dung dịch chứa H2SO4 loãng 0,09 mol KNO3, thu dung dịch chứa 80,63 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp khí T gồm NO H2 có tỉ lệ mol : Phần trăm khối lượng FeCO3 hỗn hợp X A 13,00% B 15,59% C 7,80% D 10,39% Câu 28 Hòa tan hết 22,86 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,56 mol H2SO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa 67,34 gam muối sunfat trung hòa v{ 2,24 lít (Đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai đơn chất khí có tỉ khối so với Hidro 8,8 Cho dung dịch NaOH dư v{o Y, thấy lượng NaOH phản ứng 52 gam Phần trăm khối lượng Mg đơn chất hỗn hợp X là: A 20,5% B 25,2% C 23,1% D 19,4% Câu 29 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong số mol Cu số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M lo~ng, thu dung dịch X chứa chất tan nhất, có khí NO Phần trăm khối lượng Cu X có giá trị gần với giá trị n{o sau đ}y? A 23,80% B 30,97% C 26,90% D 19,28% Câu 30 Đốt cháy hỗn hợp X gồm Fe v{ Cu 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 O2 có tỉ khối so với He 14,0 thu 34,56 gam hỗn hợp rắn Y chứa oxit muối (không thấy khí bay ra) Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch Z Cho AgNO3 dư v{o dung dịch Z, kết thúc phản ứng thấy thoát 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) v{ thu 130,26 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp X A 58,8% B 50,4% C 61,6% D 56,0% Phần 12 Câu Đốt cháy 11,52 gam hỗn hợp gồm Ca Mg oxi thời gian thu m gam rắn X Nghiền nhỏ rắn X, sau cho v{o dung dịch chứa HCl 0,09 mol NaNO3 Kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối; 1,16 gam kết tủa v{ 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 H2 Tỉ khối Z so với He 89/21 Cho dung dịch NaOH dư v{o dung dịch Y, thu 3,48 gam kết tủa Giá trị m A 12,32 gam B 12,64 gam C 12,48 gam D 12,80 gam Câu Hòa tan hết 42,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4 FeCO3 dung dịch HCl lo~ng dư thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với He 4,7 Mặt khác hòa tan hết 42,88 gam hỗn hợp cần dùng 420 gam dung dịch HNO3 a% thu dung dịch Y chứa 135,12 gam muối v{ 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm khí CO2, NO N2O có khí có số mol Giá trị a: A 28,05% B 26,25% C 27,45% D 27,00% Câu Hòa tan hết 28,0 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO MgCO3 (số mol MgO lớn số mol MgCO3) dung dịch HCl lo~ng dư thu 0,6 mol hỗn hợp khí Mặt khác cho 28,0 gam X tác dụng hết với dung dịch chứa 0,12 mol NaNO3 0,84 mol H2SO4 (loãng) Kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối sunfat hỗn hợp khí Z gồm khí có khối lượng 6,64 gam Cô cạn dung dịch Y thu 102,36 gam rắn khan Z chứa khí A CO2, N2O, N2 B CO2, N2O, H2 C CO2, N2, H2 D CO2, NO, N2O Câu Cho 33,26 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 Cu vào 500 ml dung dịch HCl 1,6M thu dung dịch Y 7,68 gam rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư v{o Y, thu khí 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) 126,14 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe(OH)2 hỗn hợp X A 14,1% B 21,1% C 10,8% D 16,2% Câu Đốt cháy 16,8 gam bột Fe oxi, sau thời gian thu 19,84 gam rắn X Hòa tan hoàn toàn X dung dịch chứa NaHSO4 x mol NaNO3, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa hỗn hợp khí Z gồm NO H2 (tỉ lệ mol : 1) Cho dung dịch NaOH dư v{o Y (khơng có mặt oxi), thu 30,06 gam kết tủa Biết khí NO sản phẩm khử N+5 Giá trị x A 0,06 B 0,08 C 0,09 D 0,12 Câu Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, CrO, CuO, Al2O3 Hoà tan m gam hỗn hợp X cần 832,2 gam dung dịch HCl 10% thu 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro l{ 13,6 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 lo~ng dư thu 7,168 lít hỗn hợp khí (đktc) (sản phẩm khử NO) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 212,68 gam muối khan Tổng phần trăm khối lượng Fe FeCO3 hỗn hợp X là: A 28,16% B 25,84% C 27,76% D 24,52% Câu Cho 38,6 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe3O4 tác dụng 250 gam dung dịch HNO3 27,72%, đun nóng v{ khuấy Sau phản ứng xảy ho{n to{n, thu 2,24 lít khí (đktc) gồm NO, NO2 (khơng sản phẩm khử khác N+5), dung dịch Z lại 2,6 gam kim loại Nồng độ % muối Cu(NO3)2 Z là: A 10,89% B 13,71% C 17,25% D 13,32% Câu Hòa tan hết 10,32 gam hỗn hợp gồm Al Al2O3 có tỉ lệ mol : 415 gam dung dịch HNO3 12,6% thu dung dịch X 0,02 mol khí Y Cho từ từ 640 ml dung dịch KOH 1,25M vào dung dịch X thu 17,16 gam kết tủa Nồng độ phần trăm Al(NO3)3 dung dịch X A 12,04% B 12,02% C 14,04% D 14,08% Câu Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 CuO Hòa tan hết X dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu 68,88 gam muối v{ 2,24 lít (đkc) khí NO Mặt khác, từ hỗn hợp X ta điều chế tối đa m gam kim loại Giá trị m : A 13,8 B 16,2 C 15,40 D 14,76 Câu 10 Đốt cháy hỗn hợp gồm 8,96 gam Fe 1,44 gam Mg oxi thời gian thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hồn tồn X dung dịch HCl (vừa đủ) thu dung dịch Y 0,896 lít H2 (đktc) Cho AgNO3 dư v{o dung dịch Y thu 81,84 gam kết tủa Mặt khác hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 lo~ng dư thu dung dịch Z chứa muối nitrat có khối lượng 48,2 gam hỗn hợp khí T gồm 0,02 mol A 0,01 mol khí B Số mol HNO3 phản ứng A 0,665 mol B 0,645 mol C 0,655 mol D 0,675 mol Câu 11 Hòa tan hết 13,28 gam hỗn hợp chất rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 (số mol MgCO3 lần số mol MgO) vào dung dịch hỗn hợp a mol Mg(NO3)2 b mol H2SO4 lo~ng, thu dung dịch A chứa 36,8 gam muối trung hòa thấy 2,912 lít (dktc) hỗn hợp khí gồm CO2, NO, N2 có tỉ khối so với H2 264/13 Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch muối thu kết tủa, đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu 81,9 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn tòan Tính tỉ lệ a:b là: A 1:10 B 2:5 C 1:5 D 5:2 Câu 12 Cho 58,25 gam hon hơp X gom Fe3O4, Al, KNO3 tan hoan toan 1,4 mol H2SO4 loang, thu đươc dung dich Y chưa m gam muoi sunfat va thay thoat 8,96 l t hỗn hơp kh Z gom kh khong mau, đo co kh hoa nau khong kh Tỷ khoi cua Z đoi vơi H2 la 4,5 Them 3,6 gam Mg vao dung dich Y, sau cac phan ưng xảy hoan toan thu đc 1,4 gam chat rắn Giá trị m A 175,65 B 179,24 C 182,45 D 168,15 Câu 13 Hòa tan hết 9,76 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Mg, MgCO3 hỗn hợp dung dịch chứa 0,43 mol KHSO4 0,05 mol HNO3 Sau kết thúc phản ứng thu 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm CO2, NO 0,05 mol H2 Dung dịch Z sau phản ứng chứa m gam muối trung hòa Giá trị m là: A 63,28 B 51,62 C 74,52 D 64,39 Câu 14 Hoà tan hết 36,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 1,1 mol HCl 0,02 mol HNO3 Kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối clorua hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO (tỉ lệ mol tương ứng 2:5) Dung dịch Y hoà tan tối đa 7,68 gam bột Cu Tính phần trăm khối lượng đơn chất Fe hỗn hợp X Câu 15 Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch H2SO4 0,07 mol HNO3, thấy thoát 1,12 lít hỗn hợp khí có số mol nhau, có NO Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư v{o bình thu 0,448 lít khí NO dung dịch Y gồm ion dương Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y tới khơng khí NO (duy nhất) vừa hết 8,5 gam AgNO3 Biết phản ứng xảy ho{n to{n C|c khí đo đktc Tính tổng thể tích khí tồn q trình giá trị m Câu 16 Cho 7,74 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Mg(OH)2, MgCO3, Fe, Fe3O4, FeCO3 tác dụng vừa đủ với 260ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng thu dung dịch Y 1,792 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 4,4375 Lấy dung dịch Y cho vào dung dịch AgNO3 dư thu 39,47 gam kết tủa Mặt khác, 7,74 gam hỗn hợp cho qua dung dịch HNO3 35% sau phản ứng thu dung dịch Z chứa muối (khơng có Fe2+) 0,784 lít hỗn hợp khí (N2O CO2) Nồng độ phần trăm muối có phân tử khối nhỏ dung dịch Z gần với A 2% B 5% C 9% D 12% Câu 17 Cho m gam hỗn hợp N gồm Al (6x mol), Zn (7x mol), Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với 250 gam dung dịch H2SO4 31,36%, thu dung dịch X chứa muối 0,16 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2; tỉ khối Y He 6,625 Cô cạn dung dịch X thu m + 60,84 gam muối Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khơng phản ứng xảy vừa hết lít dung dịch KOH Nồng độ % FeSO4 có dung dịch X A 10,28% B 10,43% C 19,39% D 18,82% Câu 18 Đốt cháy 18,68 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Fe khí O2 thời gian thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X vào 136,5 gam dung dịch HNO3 60%, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y chứa 88,84 gam muối thấy tho|t 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, NO2 Dung dịch Y tác dụng tối đa với 1,24 mol NaOH, sau phản ứng kết thúc lấy kết tủa thu nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 22,4 gam chất rắn Tìm phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp kim loại ban đầu? Câu 19 Hòa tan hồn toàn 12,99 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2 Fe3O4 270 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y chứa 27,94 gam muối hỗn hợp khí Z gồm hai đơn chất, có tỉ khối so với He 4,4 Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa l{ 25,2 gam Mặt khác, cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 82,89 B 83,97 C 85,05 D 86,13 Câu 20 Hòa tan hoàn toàn 1,609 gam hỗn hợp dạng bột gồm Fe Al vào 40 ml dung dịch HCl 7,3% (D=1,1 g/ml) thu dung dịch Y Thêm 700 ml dung dịch AgNO3 0,2M vào dung dịch Y, khuấy kĩ sản phẩm thu chứa kết tủa dung dịch Z Lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch Z lấy chất rắn thu đem đun nóng bình kín đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 5,779 gam B 3,294 gam C 8,101 gam D 6,023 gam Câu 21 Cho 30 gam hỗn hợp H gồm Mg, FeCO3, Fe Fe(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa 54,33 gam muối 6,78 gam hỗn hợp khí Y gồm NO, H2 0,08 mol CO2 Cho dung dịch X tác dụng tối đa với 510 ml dung dịch NaOH 2M, thu kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 26,4 gam rắn Phần trăm khối lượng kim loại Fe H có giá trị gần với: A 46% B 20% C 19% D 45% Câu 22 Hoà tan 2,56 gam kim loại đồng vào 25,2 gam dung dịch HNO3 nồng độ 60% thu dung dịch A Thêm 210ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A Sau phản ứng kết thúc, đem cô cạn hỗn hợp thu chất rắn X Nung X đến khối lượng không đổi thu 17,4 gam chất rắn Y Tính nồng độ % chất dung dịch A Câu 23 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Al, ZnO, Fe3O4, Fe(NO3)2 (oxi chiếm 27,08% khối lượng) dung dịch HCl dư thấy có 2,78 mol HCl phản ứng thu 6,048 lít hỗn hợp khí gồm NO H2 có tỉ khối so với H2 65/9 dung dịch chứa 149,03 gam muối (khơng chứa muối Fe3+) Tính phần trăm khối lượng Al X A 15% B 19% C 23% D 8% Câu 24 Đốt cháy 19,2 gam hỗn hợp gồm Mg Fe (tỉ lệ 1:1) oxi thời gian thu 21,12 gam hỗn hợp rắn X Hoà tan hết X 268 gam dung dịch HNO3 31,5% vừa đủ thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm 0,16 mol khí NO a mol khí NO2 Cơ cạn dung dịch Y, sau nung tới khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 57,28g Các phản ứng xảy hoàn toàn Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 dung dịch có giá trị gần với? A 10,4% B 9,3% C 12,1% D 7,0% Câu 25 Cho 14,72 gam hỗn hợp X gồm Fe oxit Fe vào dung dịch HCl lo~ng dư, thu 1,792 lít H2 (đktc) dung dịch chưa 3,25 gam FeCl3 Mặt khác hòa tan hết 14,72 gam X dung dịch chứa 0,65 mol HCl 0,08 mol HNO3, thu dung dịch Y (khơng có ion NH4+) v{ 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm khí có tỉ khối với He a Cho 560ml dung dịch NaOH 1,25M v{o Y, thu 22,18 gam hỗn hợp gồm kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị gần a A 7,0 B 6,0 C 8,0 D 9,0 Câu 26 Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3 dung dịch chứa H2SO4 0,054 mol NaNO3, thu dung dịch B chứa 75,126 gam muối (không có ion Fe3+) thấy 7,296 gam hỗn hợp khí X gồm N2, N2O, NO, H2, CO2 (Trong X có chứa 0,024 mol H2) Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B đến thu lượng kết tủa lớn 38,064 gam dùng hết 1038 ml dung dịch NaOH Mặt khác, cho BaCl2 vào dung dịch B vừa đủ để kết tủa hết SO42-, sau cho tiếp dung dịch AgNO3 dư v{o thu 307,248 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hồn tồn Tính phần trăm khối lượng FeCO3 có hỗn hợp A Câu 27 Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe Cu dung dịch chứa 1,8 mol HCl 0,3 mol HNO3, sau phản ứng thu 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch X chứa (m + 60,24) gam chất tan Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu (m – 6,04) gam rắn hỗn hợp Y gồm hai khí (trong có khí hóa nâu khơng khí) có tỉ khối so với He 4,7 Giá trị a gần với: A 23,0 B 24,0 C 21,0 D 22,0 Câu 28 Hòa tan hồn toàn 12,64 gam hỗn hợp X chứa S, CuS, Cu2S, FeS FeS2 dung dịch HNO3 (đặc, nóng, vừa đủ) Sau phản ứng thu dung dịch Y 25,984 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm SO2 NO2 với tổng khối lượng 54,44 gam Cô cạn Y thu 25,16 gam hỗn hợp muối Nếu cho Ba(OH)2 dư v{o Y khối lượng kết tủa thu là: A 32,26 B 42,16 C 34,25 D 38,62 Câu 29 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe oxit vào dung dịch HCl lo~ng, dư thu a mol H2 dung dịch chứa 45,46 gam hỗn hơp muối Mặt khác, hòa tan hết m gam X dung dịch chứa 1,2 mol HNO3 thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) hỗn hợp Z gồm 0,08 mol NO 0,07 mol NO2 Cho từ từ 360 ml dung dịch NaOH 1M v{o Y thu 10,7 gam kết tủa Giá trị a A 0,05 B 0,04 C 0,06 D 0,07 Câu 30 Hòa tan hồn tồn 21,78 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgCO3, Al(NO3)3 dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 0,65 mol H2SO4 Sau phản ứng xảy ho{n to{n, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, N2O H2 (trong số mol H2 0,06 mol) Tỉ khối Z so với He 7,25 Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng tối đa l{ 57,6 gam; đồng thời thu 24,36 gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng N2O hỗn hợp Y A 37,93% B 22,76% C 30,34% D 14,48% Phần 13 Câu Hòa tan hết 40,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,5 mol H2SO4 loãng, sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch Y chứa 74,12 gam muối trung hòa 0,16 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư v{o Y, lấy kết tuả đem nung ngo{i khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 148,5 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Fe đơn chất hỗn hợp X A 25,2% B 22,4% C 30,8% D 28% Câu Hoà tan hết hỗn hợp chứa Mg FeCO3 tỉ lệ mol 20 : dung dịch chứa 1,36 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối có khối lượng 88,12 gam m gam hỗn hợp khí Y Cô can dung dịch X thu chất rắn Z, đem nung to{n Z đến khối lượng không đổi thấy giảm 60,92 gam so với khối lượng Z Giá trị lớn m là: A 12,834 B 16,920 C 11,160 D 9,720 Câu Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp X chứa Fe, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,06 mol HNO3 0,71 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa (m + 61,96) gam hỗn hợp muối 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai đơn chất khí với tổng khối lượng 1,32 gam Cho Ba(OH)2 dư v{o Y thu 211,77 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe3O4 có X gần với: A 36,42% B 30,30% C 54,12% D 38,93% Câu Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe, Al2O3, Al Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 3,36 lít hỗn hợp khí N2O N2 (đktc) có tỉ khối so với H2 50/3 dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 186,9 gam muối khan Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 17,92 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 151,3 gam muối khan Giá trị m A 36,1 B 39,0 C 47,5 D 42,5 Câu Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Cu, Fe Hòa tan 9,31 gam X m gam dung dịch Y chứa H2SO4 13,0667% NaNO3 4,25%, sau phản ứng xảy ho{n to{n thu hỗn hợp khí Z gồm khí NO H2, dung dịch T chứa muối sunfat trung hòa (trong T có 0,02 mol NH4+) Thêm từ từ dung dịch NaOH v{o T thu tối đa 17,81 gam kết tủa, nung kết tủa không khí đến khối lượng khơng đổi 13,55 gam oxit Nồng độ % FeSO4 dung dịch T gần A 1,97% B 1,73% C 1,89% D 1,85% Câu Hòa tan hết 31,25 gam hỗn hợp gồm Al, FeO, Fe3O4 dung dịch HCl lo~ng dư thu 5,04 lít H2 dung dịch có chứa 71,425 gam muối Mặt khác hòa tan 31,25 gam hỗn hợp dung dịch HNO3 lo~ng dư thu dung dịch Y 1,12 lít khí Z Cơ cạn dung dịch Y thu 121,57 gam muối Khí Z là: A NO B N2 C N2O D NO2 Câu Hòa tan hết 2m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, FeCO3 vào dung dịch chứa 2,0 mol HCl 0,3 mol NaNO3, thu dung dịch Y m–9,2 gam Z gồm khí NO; CO2 H2 Cô cạn Y, thu m+86 gam muối khan Mặt khác, cho Y tác dụng tối đa với a gam Mg Còn cho Y tác dụng tối đa với KOH, thu 67,9 gam kết tủa (chứa chất) Biết NO sản phẩm khử N+5 Tổng giá trị a+m gần với A 45 B 46 C 47 D 48 Câu Đốt ch|y lượng hỗn hợp X gồm Fe Cu khí O2 Sau thời gian thu m gam hỗn hợp rắn Y Hoàn tan hoàn toàn Y dung dịch chứa đồng thời NaNO3 H2SO4 lo~ng, thu dung dịch Z chứa 39,26 gam muối trung hòa kim loại 896ml hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 l{ (trong có khí hóa nâu khơng khí) Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 540ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m là: A 15,44 B 18,96 C 11,92 D 13,20 Câu Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, MgCO3 0,07 mol Al vào dung dịch chứa 0,4 mol KHSO4 thu dung dịch Y chứa 64,97 gam muối trung hòa hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 22 Cho 28 gam KOH vào Y đun nhẹ, sau phản ứng, thu dung dịch chứa ba muối Kali 11,93 gam kết tủa, đồng thời 0,01 mol khí Giá trị m gần với giá trị A 16,0 B 16,5 C 17,0 D 17,5 Câu 10 Hòa tan hết 15,44 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, Fe v{ Al (trong oxi chiếm 20,725% khối lượng) 280 gam dung dịch HNO3 20,25% (dùng dư), thu 293,96 gam dung dịch X v{ 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO N2O Để tác dụng tối đa với chất có dung dịch X cần 450ml dung dịch NaOH 2M Nếu cô cạn dung dịch X thu chất rắn Z Nung Z đến khối lượng không đổi thấy chất rắn giảm m gam Giá trị m A 44,12 B 46,56 C 43,72 D 45,84 Câu 11 Cho luồng khí O2 qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al v{ Fe thu 92,4 gam chất rắn X Hòa tan ho{n to{n lượng X dung dịch HNO3 dư Sau c|c phản ứng xảy hoàn to{n thu dung dịch Y 3,44 gam hỗn hợp khí Z Biết có 4,25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cạn cẩn thận dung dich Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ có 319 gam muối A 18,082% B 18,125% C 18,038% D 18,213% Câu 12 Để hòa tan 59,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, Cu(NO3)2 cần 2,6 mol dung dịch HCl loãng, sau phản ứng xảy ho{n to{n thu dung dịch chứa 134 gam muối clorua v{ 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O H2, tỉ khối Y so với H2 5,2 Khối lượng Al hỗn hợp X là: A 13,5 B 14,85 C 16,2 D 10,8 Câu 13 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, Fe(NO3)2 3,64 mol HCl 0,6 mol KNO3 thu (m+159,18) gam hỗn hợp chứa muối Y 0,08 mol NO2 Cho Y v{o NaOH dư thu 131,86 gam kết tủa Mặt khác, 3m gam X tác dụng hồn tồn H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu 1,29 mol SO2 (sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp A 1,904% B 2,209% C 2,253% D 2,324% Câu 14 Hòa tan hết 13,68 gam hỗn hợp gồm Fe FeCO3 dung dịch chứa 0,405 mol H2SO4 0,45 mol NaNO3, thu dung dịch X hỗn hợp khí CO2, NO2, 0,12 mol NO Tỉ khối Y so với He a Cho 400ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch X, khơng thấy khí tho|t ra, đồng thời thu 18,19 gam Fe(III) hidroxit (kết tủa nhất) Gía trị gần a: A 9,5 B 9,0 C 10,0 D 10,5 Câu 15 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm a mol CuxFeSy b mol FeSy (a : b : 3; x, y nguyên dương) dung dịch HNO3 đặc nóng thu dung dịch Y gồm muối sunfat, đồng thời giải phóng 43,008 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 12,9375 Giá trị a, b là: A 0,03375; 0,10125 B 0,035; 0,105 C 0,0335; 0,1005 D 0,0375; 0,01125 Câu 16 Hòa tan hồn tồn 10,2 gam hỗn hợp Al, FeO, Fe3O4, FeCO3 (0,02 mol) 285,4 gam dung dịch 10% chứa H2SO4 KNO3 Sau phản ứng thu dung dịch X chứa 32,98 gam muối trung hòa (trong X khơng chứa muối Fe2+) 1,344 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm H2, NO CO2 có tỉ khối so với He 7,5 Cho từ từ dung dịch V lít NaOH 1M phản ứng tối đa với dung dịch X Giá trị V là: A 0,46 B 0,50 C 0,70 D 0,48 Câu 17 Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hồ kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,04 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 109,99 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 104,86 gam chất rắn Khối lượng FeSO4 X có giá trị gần với giá trị n{o sau đ}y: A 3,1 B 7,31 C 4,55 D 4,2 Câu 18 Cho 20 gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 HCl, phản ứng xảy ho{n to{n thu 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí khơng m{u, có khí hóa nâu ngồi khơng khí x gam kim loại Hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 6,6 Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m là: A 43,95 B 39,8 C 59,85 D 72,6 Câu 19 Hòa tan hết 11,04 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe dung dịch HCl lo~ng dư, thu dung dịch chứa 32,34 gam muối Mặt khác, cho 11,04 gam X vào dung dịch HNO3 lo~ng dư, thu dung dịch Y chứa 58,48 gam muối hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với He 9,25 Số mol HNO3 phản ứng A 0,91 B 0,79 C 0,87 D 0,83 Câu 20 Hòa tan hết 15,46 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Zn dung dịch HCl lo~ng dư, thu 10,08 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, cho 15,46 gam X vào dung dịch HNO3 lo~ng dư, thu dung dịch Y chứa 74,46 gam muối 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O N2 Số mol HNO3 phản ứng A 1,24 B 1,128 C 1,14 D 1,08 Câu 21 Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg Al có tỉ lệ mol tương ứng : dung dịch HNO3 loãng (vừa đủ), thu dung dịch Y chứa 50,84 gam muối hỗn hợp khí Z gồm N2O N2 Tỉ khối Z so với He 29/3 Cho dung dịch NaOH dư v{o X, thấy lượng NaOH phản ứng 32,8 gam Số mol HNO3 phản ứng A 0,74 B 0,78 C 0,84 D 0,86 Câu 22 Hòa tan hết 18,48 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe Cu dung dịch HNO3 lo~ng dư, thu dung dịch Y chứa 79,16 gam muối hỗn hợp khí Z gồm hai khí khơng m{u, có khí hóa nâu Tỉ khối Z so với He 7,85 Cho dung dịch NaOH dư v{o Y, lấy kết tủa nung ngo{i khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 26,0 gam rắn khan Số mol HNO3 phản ứng A 1,16 B 1,22 C 1,08 D 1,10 Câu 23 Cho 25,12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch HCl lo~ng, dư thấy thoát 0,12 mol khí H2; đồng thời thu dung dịch X có chứa 50,69 gam muối Cho dung dịch AgNO3 dư v{o X, thu 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Giá trị gần m A 165 B 160 C 155 D 150 Câu 24 Đốt cháy 16,8 gam bột Fe 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 Cl2, thu 23,94 gam hỗn hợp rắn X (khơng thấy khí ra) Cho toàn X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl, thu dung dịch Y 0,12 mol khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư v{o Y, thấy khí NO thoát (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Giá trị m A 130,26 B 121,74 C 128,13 D 126,00 Câu 25 Hòa tan hết 33,18 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3 Al(NO3)3 dung dịch chứa 1,42 mol NaHSO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối trung hòa có khối lượng 185,72 gam v{ 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2O, N2 H2 Cho dung dịch NaOH dư v{o X, thấy lượng NaOH phản ứng 59,2 gam Phần trăm khối lượng N2 đơn chất hỗn hợp Y A 15,9% B 11,9% C 19,8% D 7,9% Câu 26 Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe Fe3O4 dung dịch chứa 1,3 mol NaHSO4 0,3 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 180,6 gam v{ 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với He 8,9 Cho dung dịch NaOH dư v{o Y, thấy lượng NaOH phản ứng 54,0 gam Phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 19,3% B 29,0% C 24,2% D 38,7% Câu 27 Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe Fe3O4 dung dịch chứa 0,98 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 65,12 gam v{ 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với He 8,2 Cho 600 ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa, cạn phần dung dịch nước lọc, sau nung đến khối lượng không đổi, thu 60,07 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 32,2% B 24,2% C 48,3% D 18,6% Câu 28 Hòa tan hết 22,77 gam hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 Al(NO3)3 dung dịch chứa 1,14 mol NaHSO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối trung hòa có khối lượng 148,71 gam v{ 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O, N2 H2 Cho dung dịch NaOH dư v{o X, thấy lượng NaOH phản ứng 49,2 gam Phần trăm khối lượng N2O hỗn hợp Y A 23,33% B 55,00% C 73,33% D 27,50% Câu 29 Nung m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Zn, Mg, MgCO3 khơng khí đến khối lượng khơng đổi thấy lượng chất rắn giảm 9,36 gam Mặt khác, hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X dung dịch Z chứa NaNO3 b (mol) HCl 6b (mol) thu dung dịch A chứa (m + 34,99) gam muối trung hòa hỗn hợp khí T gồm NO CO2 có tỉ khối so với khí He 10 b có giá trị gần là? A 0,1 B 0,15 C 0,2 D 0,3 Câu 30 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,2 mol Mg 0,2 mol FeCl3 dung dịch chứa NaNO3 HCl loãng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X có khối lượng tăng 37,3 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch X hòa ta tối đa 3,84 gam bột Cu, khơng thấy khí Nếu cho dung dịch AgNO3 dư v{o X, thấy 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử N+5); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị n{o sau đ}y? A 152 B 164 C 156 D 160 Phần 14 Câu Hòa tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X chứa Fe, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 0,71 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa hỗn hợp muối trung hòa có khối lượng lớn khối lượng X 62,6 gam 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai đơn chất khí với tổng khối lượng 1,58 gam Cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Y thu 211,77 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe có X là: A 19,65% B 24,96% C 33,77% D 38,93% Câu Hòa tan hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 FeCO3 vào dung dịch HCl lo~ng dư thu dung dịch chứa 28,24 gam muối Mặt khác, hòa tan hết 0,2 mol X vào dung dịch HNO3 lo~ng, dư thu hỗn hợp Y gồm hai khí khơng m{u, có khí hóa nâu Biết HNO3 tạo sản phẩm khử Số mol HNO3 phản ứng là: A 0,64 B 0,72 C 0,68 D 0,66 Câu Cho 10,17 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO (x mol), Al2O3 Mg(OH)2 (2x mol) (trong phần trăm khối lượng oxi oxit X chiếm 7,866%) vào dung dịch đồng thời chứa Ba(NO3)2, Mg(NO3)2 0,9 mol HCl Kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa 46,34 gam muối hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O 0,01 mol H2 (biết tỉ khối Z so với He 8,2) Cho Y tác dụng với dung dịch chứa NaOH Na2SO4 dư, thu 0,01 mol khí 23,24 gam kết tủa Thành phần phần trăm Al X gần với giá trị n{o sau đ}y? A 18,7% B 12,3% C 26,8% D 23,9% Câu Cho hỗn hợp gồm Cu2S FeS2 tác dụng hết với dung dịch chứa 0,52 mol HNO3, thu dung dịch X (không chứa NH4+) hỗn hợp khí gồm NO 0,3 mol NO2 Để tác dụng hết với chất X cần dùng 260 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng lọc kết tủa nung khơng khí tới khối lượng không đổi thu 6,4 gam chất rắn Tổng khối lượng chất tan có dung dịch X gần với giá trị sau đ}y? A 21,0 B 19,0 C 18,0 D 20,0 Câu Cho m gam hỗn hợp T gồm Fe(NO3)2, Al, Fe3O4 phản ứng với 1,9 mol HCl thu dung dịch A chứa (m + 44,77) gam muối hỗn hợp khí gồm: H2 0,05 mol NO 0,3 mol Cho A qua dung dịch Na2CO3 dư thu 66,62 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Al T có giá trị gần với A 7% B 9% C 18% D 20% Câu Cho 66,88 gam hỗn hợp H gồm FeCO3, Fe3O4, Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu hỗn hợp khí X gồm CO2, NO dung dịch Y Cho Y tác dụng hết với dung dịch NaoH dư, lọc lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi 68,8 gam rắn Biết NO sản phẩm khử tỉ khối X so với He 8,5 Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 2,64 mol B 2,88 mol C 1,44 mol D 1,2 mol Câu Hòa tan hồn tồn 0,3 mol hỗn hợp gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 vào dung dịch chứa NaHSO4 NaNO3, thu dung dịch X Chia X thành phần nhau: Phần hòa tan tối đa 3,52 gam bột Cu Cho từ từ 400 ml dung dịch NaOH 1M vào phần thu 11,77 gam kết tủa Cô cạn phần thu m gam muối trung hòa khan Biết NO sản phẩm khử N+5, phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với A 55,1 B 58,6 C 50,4 D 64,6 Câu Cho hỗn hợp M gồm Ba v{ Fe, Fe chứa 6,378% khối lượng Cho M phản ứng hết với 100 gam dung dịch chứa 0,44 mol HNO3 lỗng thấy có 2,52 gam khí T thoát ra; lọc lấy dung dịch sau phản ứng thấy dung dịch làm xanh q tím có tổng nồng độ chất tan 49,436%, cô cạn dung dịch n{y thu rắn P, nung P bình kín đến phản ứng xảy ho{n to{n thu 61,74 gam rắn Q Đem đốt cháy hoàn toàn T oxi khơng khí có xúc t|c thu hỗn hợp khí có chứa 0,08 mol NO2 Biết săn phẩm khử HNO3 NH4+ NO Phần trăm số mol Fe bị oxi hóa lên Fe2+ A 60% B 50% C 40% D 30% Câu Cho 15,54 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 vào 400ml dung dịch HCl 1,15M Kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 3,56 gam khí gồm CO2 NO Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 67,09 gam kết tủa 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Tính phần trăm khối lượng Fe đơn chất X A 40% B 21,62% C 33,33% D 18,02% Câu 10 Hoa tan hoan toan m gam hon hơp X chưa Mg, Mg(NO3)2, Fe, Fe2O3, Fe(NO3)2 dung dich chưa 0,1 mol HNO3 va 0,75 mol H2SO4 thu đươc dung dich Y ch chưa (m 67,58) gam hon hơp muoi va 5,824 l t hon hơp kh Z (ơ đktc, gom hai kh đo co mot kh khong mau hoa nau khong kh ) vơi tong khoi lương la 3,04 gam Cho Ba(OH)2 dư vao Y (đieu kien khong co khong kh ) thu đươc 223,23 gam ket tua Phan tram khoi lương cua Fe2O3 co X gan nhat vơi gia tri nao sau đay? A 45% B 38% C 33% D 27% Câu 11 Hòa tan hồn tồn 12,65 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,66 mol HCl, sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 31,62 gam chất tan v{ 2,464 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O, H2 có tỉ khối so với He 67/22 Cho dung dịch AgNO3 dư v{o Y thấy tho|t 0,224 lít NO (đktc) v{ xuất 96,87 gam kết tủa Nếu hòa tan hết X v{o nước dư khối lượng chất rắn thu là: A 8,39 gam B 3,20 gam C 6,44 gam D 7,25 gam Câu 12 Hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, FeCO3, Al, Al2O3, Mg MgO Hòa tan 19,19 gam A vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M NaNO3 0,1M Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X chứa 68,39 gam muối v{ 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, CO2, N2 Thêm tiếp dung dịch AgNO3 dư v{o X thấy tách chất kết tủa có khối lượng 200,9 gam, lọc bỏ kết tủa, thu dung dịch Z Cô cạn cẩn thận dung dịch Z đem to{n chất rắn thu nung khơng khí tới khối lượng khơng đổi thấy xuất 90,85 gam chất rắn, đồng thời hỗn hợp khí T Biết tỉ khối Y so với H2 11, phản ứng xảy hồn tồn Phần trăm thể tích NO2 T gần với giá trị n{o sau đ}y? A 72,1% B 79,3% C 72,4% D 72,7% Câu 13 Hòa tan hồn tồn 0,45 mol hỗn hợp X gồm Mg, Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,96 mol HCl Sau phản ứng xảy ho{n to{n, thu dung dịch Y chứa muối hỗn hợp Z gồm hai đơn chất khí có tỉ khối so với He 3,75 Cho dung dịch AgNO3 dư v{o dung dịch Y, thu 139,92 gam kết tủa Cho dung dịch NaOH dư v{o Y (khơng có mặt oxi), thu 27,72 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Mg đơn chất X A 44,26% B 43,03% C 46,72% D 47,95% Câu 14 Hòa tan hồn tồn 26,26 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3, FeCO3 Fe(NO3)3 dung dịch chứa x mol H2SO4 loãng, kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối trung hòa v{ 4,48 lít (đktc ) hỗn hợp khí Y gồm ba khí Dẫn tồn Y vào bình chứa nước vơi lấy dư, thu 10,0 gam kết tủa; khí khỏi bình gồm hai đơn chất khí có tỉ khối so với H2 4,9 Trong điều kiện khơng có oxi, dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 147,67 gam kết tủa Giá trị x là: A 0,50 B 0,48 C 0,52 D 0,56 Câu 15 Đốt cháy 16,8 gam bột Fe oxi, sau thời gian thu m gam hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X dung dịch HCl loãng (lấy dư 25% so với phản ứng) thu 1,344 lít khí H2 (đktc) v{ dung dịch Y có chứa 19,5 gam FeCl3 Cho dung dịch AgNO3 dư v{o Y, kết thúc phản ứng thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất) đồng thời thu x gam kết tủa Gía trị m x là: A 21,6 132,39 B 26,4 132,39 C 26,4 134,01 D 21,6 134,01 Câu 16 Cho 50,05 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe FeCl2 vào dung dịch chứa 600 ml dung dịch H2SO4 1M thu dung dịch Y không chứa muối amoni 6,72 lít hỗn hợp khí khơng m{u có khí hố nâu ngồi khơng khí (đktc) có khối lượng 6,2 gam Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 750 ml dung dịch Ba(OH)2 1M m gam kết tủa Giá trị m A 219,75 B 188,90 C 193,30 D 189,90 Câu 17 Hoà tan hoàn toàn 20,88 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, FeO Fe3O4 dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 0,51 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa m gam muối v{ 2,464 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2 NO Nếu cho KOH dư v{o Y thấy có 32,21 gam kết tủa xuất Giá trị m là: A 72,14 B 68,66 C 62,12 D 74,32 Câu 18 Cho 50,71 gam hỗn hợp T gồm Al2O3, Mg, Zn, Fe2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch gồm 5,25b mol NaHSO4 b mol HNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y hỗn hợp khí gồm 0,14 mol NO; 0,01 mol N2O Cho từ từ NaOH 2M vào Y thấy lượng kết tủa cực đại dùng hết 1,16 lit thu 76,51 gam kết tủa 0,02 mol khí Tính phần trăm khối lượng oxi hỗn hợp T A 24,61 B 25,87 C 26,50 D 25,55 Câu 19 Cho 42,52 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3, Fe3O4, FeCO3 tan hoàn toàn dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch X chứa m gam muối 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y Tỉ khối Y so với khí hidro 20,88, Y gồm khí CO2 NO Cho dung dịch NaOH dư v{o dung dịch X, lọc lấy kết tủa đem nung kết tủa ngo{i không khí đến khối lượng khơng đổi thu 36 gam hỗn hợp hai chất rắn A B (MA < MB, nA:nB = 2:1) Giá trị m gam muối dung dịch X là: A 117,00 B 119,20 C 125,09 D 130,80 Câu 20 Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Zn, FeCO3 C tác dụng với dung dịch chứa 3,3 mol HNO3 1,75 mol KNO3, thu dung dịch Y (không chứa Fe2+) chứa (m + 303,35) gam muối hỗn hợp khí Z gồm 0,5 mol NO2; 0,4 mol NO 0,5 mol CO2 Mặt khác, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Na2S dư, thu kết tủa 86,6 gam 3,36 lít khí (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tổng số mol chất X là: A 1,3 B 1,1 C 1,5 D 1,2 Câu 21 Dẫn luồng khí CO qua 48 gam hỗn hợp X gồm CuO; Fe2O3 nung nóng thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z Hấp thụ Z v{o bình đựng Ca(OH)2 dư thu 24 gam kết tủa Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 thu dung dịch T chứa 130,52 gam muối nitrat kim loại hỗn hợp khí chứa 0,11 mol NO; 0,07 mol NO2 Khối lượng muối Fe(NO3)3 T gần với: A 19,4 B 50,8 C 101,6 D 82,3 Câu 22 Hòa tan hết 6,54 gam hỗn hợp gồm Mg Al có tỉ lệ mol tương ứng : vào dung dịch HNO3 31,5% (lấy dư 25% so với phản ứng) kết thúc phản ứng thu dung dịch X 1,792 lít hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O, N2 có tỉ khối so với He 8,75 Dẫn tồn Y vào bình chứa sẵn 0,02 mol O2 sau phản ứng thu hỗn hợp khí Z gồm khí Giả sử nước bay khơng đ|ng kể Nồng độ phần trăm Al(NO3)3 X gần với giá trị n{o sau đ}y: A 13,6% B 10,5% C 12,8% D 14,2% Câu 23 Hòa tan hồn tồn 43,56 gam hỗn hợp X gồm Mg, CuO, Fe3O4 FeCO3 (trong nguyên tố oxi chiếm 22,04% khối lượng) vào 960 ml dung dịch HNO3 2M, thu dung dịch Y chi chứa muối v{ 2,688 lit (đktc) hỗn hợp Z gồm N2O, NO CO2, có tỉ khối so với H2 18,5 Cho Y phản ứng tối đa với 1,77 lit dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu kết tủa T Nung T khỗng đển khối lượng khỗng đổi, thu 48 gam rắn Phần trăm khối lượng CuO X có giá trị gần với giá trị n{o sau đ}y? A 24 B 26 C 28 D 30 Câu 24 Nung 32,032 gam hỗn hợp A: FeCO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe bình chân khơng thời gian thu 24,024 gam rắn B hỗn hợp khí X gồm khí có tỉ khối so với H2 = 22,75 Rắn B tan hết dung dịch chứa 0,836 mol HNO3 thu dung dịch C chứa muối (không có Fe2+ NH4+) v{ 1,4784 lít (đktc) hỗn hợp khí Y: CO2, N2O Cho 704 ml dung dịch NaOH 1,25M vào dung dịch C, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch nước lọc, sau nung đến khối lượng không đổi thu 59,444 gam rắn Khối lượng FeCO3 có hỗn hợp A gần với: A B C D Câu 25 Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe2O3, Fe3O4 (trong oxi chiếm 20,22% khối lượng) Cho 25,32 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 3,584 lít hỗn hợp khí (đktc) NO v{ N2O có tỉ khối so với H2 15,875 dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan Nung muối khan n{y đến khối lượng không đổi thu 30,92 gam chất rắn khan Giá trị gần m là: A 106 B 107 C 105 D 103 Câu 26 Hòa tan hồn tồn a gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, FeO, CuO cần dùng lít dung dịch HNO3 0,35M thu dung dịch Y chứa muối nitrat (khơng có ion Fe2+) v{ 3,36 lit khí NO (đktc – sp khử nhất) Mặt khác, cho X tác dụng hết với dung dịch HCl (vừa đủ), thêm AgNO3 (dư) v{o hỗn hợp phản ứng, thu 77,505 gam chất rắn Tổng khối lượng oxit kim loại X m gam Giá trị m gần với: A 3,8 B 1,6 C 3,6 D 2,8 Câu 27 Hỗn hợp X gồm a mol Mg 2a mol Fe Cho hỗn hợp X tác dụng với O2 sau thời gian thu (136a + 11,36) gam hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu sản phẩm khử có số mol gồm NO; N2O; NH4NO3 Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 647a gam chất rắn khan Đốt hỗn hợp X V lít hỗn hợp khí Cl2 O2 (đktc) thu hỗn hợp Z gồm oxit muối clorua (khơng khí dư) Hòa tan hỗn hợp Z cần vừa đủ 0,8 lít dung dịch HCl 2M, thu dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 354,58 gam kết tủa Giá trị V là: A 12,32 B 14,56 C 15,68 D 16,80 Câu 28 Hòa tan 38,8 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, CuO, MgO H2SO4 loãng vừa đủ thu dung dịch Y Nhỏ Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Y thu 201,95 gam kết tủa Lọc kết tủa, nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 191,45 gam chất rắn khan Mặt khác 33,8 gam X tác dụng dung dịch HNO3 dư thu x mol NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị x A 0,04 B 0,05 C 0,07 D 0,06 Câu 29 Hòa tan hết hỗn hợp Y gồm 0,4 mol Al 0,15 mol Fe2O3 vào 169,6 gam dung dịch gồm KNO3 v{ HCl thu dung dịch Z chứa muối hỗn hợp khí T gồm NO (0,14 mol) H2 (0,1 mol) Dung dịch Z phản ứng tối đa với dung dịch 2,37 mol NaOH Tính nồng độ % FeCl3 có Z A 14,63% B 12,19% C 9,75% D 16,25% Câu 30 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 tác dụng hết với H2SO4 lo~ng, dư thu a gam muối 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc), tỉ khối Y so với H2 Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HNO3 (đậm đặc, đun nóng, dư) thấy có mol HNO3 phản ứng, thu 12,32 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Giá trị A gần với giá trị n{o sau đ}y? A 76,5 B 99,4 C 85,4 D 143,1 Phần 15 Câu Hòa tan hết a gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Al2O3 dung dịch hỗn hợp chứa 0,26 mol KHSO4 0,03 mol KNO3 Sau phản ứng thu 0,672 lít (đktc) hỗn hợp X gồm khí, có khí khơng màu hóa nâu khơng khí, tỉ khối X H2 31/3 dung dịch Y chứa 38,82 gam muối trung hòa Cho dung dịch NaOH phản ứng hết chất dung dịch Y thấy có 0,24 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời có m gam kết tủa xuất Giá trị m A 4,66 B 4,55 C 5,33 D 3,55 Câu Đốt cháy hỗn hợp gồm Mg Fe oxi, sau thời gian, thu 11,04 gam hỗn hợp X gồm oxit kim loại dư Hòa tan hoàn toàn X dung dịch chứa H2SO4 15,19% NaNO3 4,25% Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa muối sunfat kim loại hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với He 8,375 Cho dung dịch Ba(OH)2 dư v{o Y, thu 90,67 gam kết tủa Lọc lấy kết tủa nung ngo{i không khí đến khối lượng khơng đổi, thu 86,63 gam rắn khan Nồng độ phần trăm muối Fe2(SO4)3 dung dịch Y có giá trị gần với giá trị n{o sau đ}y? A 3,0% B 4,0% C 3,5% D 4,5% Câu Nung nóng 11,12 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe, Mg ngo{i khơng khí, thu 15,12 gam hỗn hợp X chứa oxit Hòa tan toàn lượng X dung dịch chứa 0,56 mol HCl, thu dung dịch Y Cho AgNO3 dư v{o Y thu 81,98 gam kết tủa v{ khí NO (đktc, sản phẩm khử N+5) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Số mol ion Fe2+ có Y A 0,05 B 0,07 C 0,06 D 0,08 Câu Cho 24,195 gam hỗn hợp X gồm Mg, FeO, AlCl3 vào 200 gam dung dịch chứa HCl 26,28% KNO3 12,12%, thu dung dịch Y khí NO Dung dịch Y hòa tan tối đa 9,24 gam Fe, sau c|c phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Z hỗn hợp gồm a mol NO 0,06 mol H2 (khơng sản phẩm khử khác) Cơ cạn Z, thu 91,695 gam muối khan Phần trăm khối lượng AlCl3 hỗn hợp X A 25% B 26% C 27% D 28% Câu Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al, MgO, Fe3O4 Fe(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,48% theo khối lượng) dung dịch chứa 5,36 mol HCl Sau phản ứng xảy xong thu dung dịch Y chứa 260,3 gam muối clorua, đồng thời tho|t 20,16 lít (đktc) khí Z gồm NO, H2 có tỉ khối so với H2 10/3 Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, sau phản ứng xuất kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng không đổi 59,2 gam rắn T Phần trăm khối lượng Fe3O4 X gần với giá trị n{o đ}y: A 35% B 25% C 45% D 15% Câu Hòa tan hồn tồn 27,54 gam hỗn hợp gồm Cu Fe(OH)2 vào 142,8 gam dung dịch HNO3 45% thu dung dịch Y (không chứa NH4+) Cho Y phản ứng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M v{ KOH 3M, thu kết tủa E dung dịch Z Nung E khơng khí đến khối lượng không đổi thu 27,6 gam hỗn hợp gồm oxit Cô cạn dung dịch Z, thu hỗn hợp chất rắn khan T Nung T đến khối lượng không đổi, thu 68,22 gam hỗn hợp chất rắn khan Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 Y có giá trị gần với giá trị n{o sau đ}y? A 13,6% B 13,9% C 13,7% D 13,8% Câu Hòa tan hết 31,968 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Mg, Al, FeCl2, Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,7344 mol HCl thu dung dịch Y 2,90304 lít khí NO Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y đến phản ứng xảy hồn tồn lượng AgNO3 phản ứng 179,928 gam, sau phản ứng thu 148,0464 gam kết tủa; 0,8064 lít khí NO2 thoát dung dịch Z chứa m gam muối Giá trị m gần với: A 80 gam B 78 gam C 79 gam D 81 gam Câu Hoà tan hết 26,56 gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, MgO (a mol), MgCO3 (2a mol) vào dung dịch gồm Mg(NO3)2, H2SO4 lo~ng thu dung dịch A chứa 73,6 gam muối trung ho{ v{ 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm CO2, NO N2 có khối lượng 10,56 gam Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy kết tủa, nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 163,8 gam chất rắn Phần trăm khối lượng Mg đơn chất hỗn hợp A có giá trị gần với A 21,68% B 18,07% C 27,11% D 36,14% Câu Hoà tan 12,79 gam bột X gồm Fe(OH)3, Al, Fe3O4, FeO, Fe2O3, Zn, Fe(OH)2 (trong Fe(OH)2 Fe(OH)3 chiếm 7,04% 16,732% khối lượng) vào 500ml dung dịch T gồm NaHSO4 xM KNO3 0,2M thu dung dịch Y chứa muối trung hồ (khơng chứa ion Fe2+) 448ml hỗn hợp khí Z (dZ/He = 9,5) gồm NO, NO2 Thêm lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Y thu 140,8 gam kết tủa 224ml khí Nung kết tủa ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thi thu rắn có khối lượng giảm 3,78 gam so với ban đầu Biết phản ứng xảy hồn tồn thể tích c|c khí đo đktc, phần trăm khối lượng Zn X có giá trị gần với: A 5,0% B 7,0% C 8,0% D 6,0% Câu 10 Hòa tan hết 23,92 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Mg, Al2O3, Al (tỉ lệ số mol Al : Al2O3 = : 1) vào dung dịch HCl (đun nóng) Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối 1,9 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 0,01 mol H2 Dung dịch Y tác dụng tối đa với 1,56 mol dung dịch NaOH, lấy kết tủa nung ngo{i khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu gam chất rắn Phần trăm theo khối lượng N2O Z có giá trị gần n{o sau đ}y A 46 B 63 C 69 D 58 Câu 11 Hòa tan hết 47,8 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Mg CuO dung dịch chứa 0,25 mol NaNO3 1,9 mol HCl Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y chứa 120,4 gam chất tan hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O H2 (tỉ lệ mol : : 2) Biết Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,325 mol AgNO3 thu 332,75 gam kết tủa khí NO Phần trăm khối lượng Mg X gần với giá trị sau đ}y nhất: A 25 B 30 C 35 D 40 Câu 12 Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Cu2S, MgS tác dụng với dung dịch chứa 0,625 mol H2SO4 HNO3 thu 25,984 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2, NO, SO2 có khối lượng 49,6 gam dung dịch Y chứa 2,4038m gam muối trung hòa Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với Ba(NO3)2 thu 145,625 gam kết tủa dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu chất rắn T, nung T đến khối lượng không đổi thu 1,57 mol hỗn hợp khí NO2, N2O, O2 có khối lượng 67,84 gam Giá trị m gần với giá trị n{o sau đ}y? A 40 B 39 C 38 D 37 Câu 13 Hòa tan hết 39,56 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, FeCO3 FeS dung dịch chứa 0,18 mol HNO3 1,08 mol NaHSO4 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối trung hòa có khối lượng 155,88 gam 14,72 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO H2S Tỉ khối Y so với He x Đế tác dụng tối đa c|c chất tan có dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 1,16 mol NaOH; đồng thời khơng thấy khí Giá trị a Câu 14 Hòa tan hồn tồn 18,85 gam hỗn hợp X gồm Al, FeS Cu(NO3)2 680 ml dung dịch HNO3 1M, thu dung dịch Y chứa 51,53 gam muối trung hòa v{ 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O, có tỉ khối so với He 8,5 Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (lo~ng, đun nóng) số mol NaOH phản ứng tối đa l{ 0,83 mol Phần trăm khối lượng Al X A 21,49% B 14,32% C 22,92% D 17,19% Câu 15 Cho 26,16 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2 Mg vào dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 x mol HNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy tho|t 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O H2; đồng thời thu dung dịch Z 1,68 gam kim loại không tan Tỉ khối Y so với H2 12,375 Cho dung dịch NaOH dư v{o dung dịch Z (khơng có oxi), thu 38,0 gam kết tủa Lấy toàn lượng kết tủa n{y đem nung ngo{i khơng khí đến khối lượng không đổi thu 28,0 gam rắn khan Giá trị x là: A 0,10 B 0,12 C 0,09 D 0,16 Câu 16 Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 Fe(NO3)2 hòa tan hết vào 980 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O, tỉ khối Z so với H2 20,6 Nếu cho dung dịch Y tác dụng với AgNO3 dư thu 143,87 gam kết tủa 0,01 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Mặt khác, dung dịch Y phản ứng tối đa với 1,11 mol NaOH Giá trị m gần với giá trị n{o sau đ}y? A 24 B 25 C 26 D 27 Câu 17 Cho m gam hỗn hợp X gồm Zn, Al, FeCO3 Fe(NO3)2 (oxi chiếm 27,3115% khối lượng) tan hoàn toàn 260 ml dung dịch KHSO4 2M Sau phản ứng xảy ho{n to{n, thu dung dịch Y chứa m + 65,44 gam muối sunfat trung hòa (khơng chứa ion Fe3+) 2,016 lít khí Z gồm khí khơng màu (2 khí có phân tử khối nhau, tỉ khối Z so với He 31/6, %VCO2 = 100/9% Phần trăm khối lượng Zn X gần với giá trị n{o sau đ}y? A 26% B 27% C 28% D 29% Câu 18 Hòa tan hồn tồn 0,4 mol hỗn hợp X gồm Fe, Cu Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,96 mol HNO3 thu dung dịch Y Cho bột Cu đến dư v{o Y, thấy khối lượng Cu phản ứng 2,56 gam Nếu cô cạn Y, sau lấy hỗn hợp muối khan đem nung đến khối lượng khơng đổi, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He 164/15 Các phản ứng xảy hồn tồn khí NO sản phẩm khử N+5 Phần trăm khối lượng Fe đơn chất hỗn hợp X là: A 33,65% B 30,29% C 40,00% D 36,36% Câu 19 Cho 54,08 gam hon hơp X gom Fe (a mol), FeO (3b mol), Fe3O4 (2b mol), Fe2O3 (b mol) va Fe(NO3)2 vao dung dich chưa 1,76 mol HCl va 0,08 mol HNO3, khuay cho phan ưng xay hoan toan thu dung dich Y (khong chưa ion NH4+) va 0,24 mol hon hơp kh Z gom NO2 va N2O Cho dung dich AgNO3 đen dư vao dung dich Y thay thoat 0,04 mol kh NO (san pham khư nhat) đong thơi thu 267,68 gam ket tua Tong a b la: A 0,3 B 0,28 C 0,36 D 0,4 Câu 20 Cho m gam hỗn hợp gồm Cu Mg tan hết dung dịch gồm NaNO3 0,885 mol H2SO4, thu dung dịch X chứa muối trung hòa hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O N2 Cho dung dịch NaOH lo~ng (dư) v{o X, thu a gam kết tủa khí Z nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu (m + 11,2) gam chất rắn Dẫn tồn Z vào bình chứa Y, thu 5,264 lít (đktc) hỗn hợp khí T Biết phản ứng xảy hồn tồn Phần trăm thể tích N2 T là: A 4,26% B 6,38% C 8,51% D 10,64% Câu 21 Hỗn hợp X gồm Mg, MgCO3 MgO Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 8,4 lít hỗn hợp khí (đktc) v{ dung dịch chứa 2,375m gam muối Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 lo~ng dư thu dung dịch Y, hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO có tỉ khối so với H2 17,8 Co cạn dung dịch Y thu 68,34 gam muối khan Gía trị m là: A 18,2 B 16,5 C 19,0 C 20,5 Câu 22 Hòa tan hết 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl 0,05 mol NaNO3, sau phản ứng xảy ho{n to{n thu dung dịch X chứa 22,47 gam muối v{ 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỷ khối so với H2 14,5 Cho dung dịch NaOH (dư) v{o dung dịch X thu kết tủa Y, lấy Y nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 9,6 gam chất rắn Mặc khác cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu m gam kết tủa Biết chất tan X chứa hỗn hợp muối Giá trị m A 63,88 B 58,48 C 64,96 D 95,2 Câu 23 Hòa tan m1 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 dung dich HCl 1M, thu đuợc dung dịch Y (chứa chất tan) Cho Y tác dụng với 600ml dung dịch AgNO3 2M, thu đuợc 1,12 lít khí NO (đo đktc, l{ sản phẩm khử nhất), dung dịch Z 159,7 gam kết tủa Cho m2 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Fe vào dung dịch Z, thu đuợc dung dịch T 8,6 gam chất rắn Cô cạn dung dịch T, đem nung khơng khí đến khối luợng không đổi, thu đuợc 43 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m1 + m2 A 38,8 gam B 39,8 gam C 40,8 gam D 41,8 gam Câu 24 Cho 3,36 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng ho{n to{n thu chất rắn X dung dich Y Cho Y tác dụng với 400ml dung dịch HCl 1M thu 0,336 lít NO (đktc) v{ dung dịch Z Cho 3,888 gam Mg vào dung dịch Z sau phản ứng ho{n to{n thu dung dịch T thấy khí NO2, 0,01 mol H2 m gam kim loại L Cho dung dịch T vào dung dịch NaOH thấy có khí Giá trị m A 1,512 B 0,952 C 0,728 D 1,400 Câu 25 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Fe, Cu oxit sắt hỗn hợp dung dịch chứa NaNO3 0,35 mol HCl, thu dung dịch Y 1,344 lít hỗn hợp khí Z (có tỉ khối so với hiđro l{ 20/6, có khí hòa nâu ngồi khơng khí ) Cho dung dịch AgNO3 dư v{o dung dịch Y thu thêm 0,28 lít NO 51,575 gam kết tủa Nếu lấy 61 gam hỗn hợp X điều chế tối đa 53 gam kim loại Phát biểu n{o sau đ}y đúng? A Dung dịch Y có pH > B Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X 39,34% C Trong dung dịch Y nFe²+/nFe³+ = D Khối lượng ion kim loại dung dịch Y 8,71 gam Câu 26 Hòa tan hồn tồn 15,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO Mg(NO3)2 dung dịch hỗn hợp chứa 1,14 mol HCl x mol NaNO3 Sau phản ứng thu 0,04 mol N2 dung dịch Y chứa muối Cho NaOH dư v{o Y thấy có a mol NaOH tham gia phản ứng Biết X phần trăm khối lượng MgO 20,30457% Giá trị a là: A 1,00 B 1,05 C 1,10 D 0,98 Câu 27 Hòa tan hết 17,52 gam hỗn hợp X gồm MgO, Al(NO3)3, Mg Al vào dung dịch chứa KNO3 0,47 mol H2SO4 (đun nóng nhẹ) Sau kết thức phản ứng thu dung dịch Y chứa muối v{ 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO H2 Tỷ khối Z so với H2 13 Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,07 mol KOH, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí tới khối lượng không đổi thu gam rắn Phần trăm số mol MgO có hồn hợp X gần với: A 13,0% B 15,0% C 16,0% D 19,0% Câu 28 Cho m gam Na tan hoàn toàn dung dịch HNO3, thu dung dịch X 336 ml khí (ở đktc, phản ứng tạo sản phẩm khử N+5) Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH v{o X (đun nóng), thu 224 ml khí (đktc) Gi| trị m là: A 1,84 B 3,91 C 2,53 D 3,68 Câu 29 Chia hỗn hợp X gồm Al Fe thành hai phần Phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu 25,92 gam chất rắn Phần hai tan vừa hết 352 ml dung dịch HNO3 2,5M thu dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc) có tỉ khối H2 17,1 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch NH3 dư, lọc thu m gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị sau đ}y? A 5,95 B 20,00 C 20,45 D 17,35 Câu 30 Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Fe2O3 Fe3O4 tác dụng hết với 600 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 2M KNO3 0,2M thu dung dịch X chứa m + 47,54 gam chất tan hỗn hợp khí Y chứa 0,05 mol NO 0,04 mol NO2 (khơng sản phẩm khử khác) Cho lượng Al vào X sau phản ứng thu dung dịch Z, m – 0,89 gam chất rắn thấy thoát hỗn hợp khí T gồm N2 H2 có tỷ khối so vói He l{ 35/44 Biết phản ứng hồn tồn Tổng khối lượng chất tan có Z là: A 53,18 B 62,34 C 57,09 D 59,18 Phần 16 Câu Hỗn hợp X chứa Fe Mg Cho m gam X tác dụng HCl vừa đủ thu V lít H2 dung dịch chứa (2m + 13,53) gam muối Cho m gam hỗn hợp X tác dụng dung dịch HNO3 dư thu 0,5V lít hỗn hợp khí Y (gồm NO N2O có tỷ khối so với H2 216/13) dung dịch Z thu 73,02 gam muối khan Giá trị m A 14,16 B 19,76 C 19,52 D 14,40 Câu Hòa tan hồn tồn 32,64 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 Fe vào dung dịch HCl 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y 3,808 lít H2 Cho tiếp vào dung dịch Y 625 ml dung dịch AgNO3 2M thu m gam kết tủa khí NO dung dịch Z chứa muối nitrat, cô cạn dung dịch Z nung chất rắn ch}n không đến khối lượng không đổi thu 33,6 lít hỗn hợp khí đồng thời khối lượng chất rắn giảm 65,36 gam Biết c|c khí đo đktc Gi| trị m gần với A 169 B 163 C 177 D 174 Câu Hòa tan hồn tồn 7,98 gam hỗn hợp X chứa Mg, Al MgCO3 dung dịch chứa NaNO3 0,62 mol NaHSO4 Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 3,808 lít hỗn hợp khí gồm H2, NO, CO2 với tỷ lệ mol tương ứng : : Cô cạn Y hỗn hợp muối trung hòa khan Z Phần trăm khối lượng muối natri Z gần với giá trị A 59,5 B 50,0 C 45,5 D 65,5 Câu Cho 29,89 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Al, CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl (32a mol), H2SO4 (16a mol), kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa 71,97 gam hỗn hợp muối (trong số mol Fe3+ = 3,5 lần số mol Fe2+) v{ 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z chứa khí có khí hóa n}u ngo{i khơng khí, Z có tỉ khối so với He 6,5 Phần trăm khối lượng Al X gần với giá trị n{o sau đ}y? A 25% B 27% C 1,8% D 23% Câu Cho hỗn hợp X gồm Cu (7a mol); FeO (5a mol); Mg; Fe3O4 Hòa tan hoàn toàn 111,12 gam X dung dịch Y chứa HCl NaNO3; sau phản ứng xảy hồn tồn thấy khối lượng dung dịch tăng 104,92 gam; thu dung dịch Z chứa muối kim loại v{ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm NO, H2 Cho từ từ AgNO3 khan vào dung dịch Z đến lượng kết tủa đạt cực đại khối lượng dung dịch tiếp tục tăng 136,19 gam Mặt khác cho lượng X phản ứng với H2SO4 đặc nóng dư thu 13,552 lít (đktc) khí SO2 (khơng sản phẩm khử khác) Hiệu khối lượng Fe3O4 Mg hỗn hợp X gần với: A 65 B 70 C 80 D 90 ... ion H+) chứa 109,93 gam chất tan Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2, thu dung dịch Y chứa 130,65 gam chất tan Cô cạn Y nung chất rắn thu khơng khí đến khối lượng khơng đổi 51,65 gam chất. .. hợp Z so với hỗn hợp Y Câu Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 kim loại M với 46,4 gam FeCO3 hỗn hợp Y Cho toàn Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu dung dịch Z chứa ion (không kể H+ OH- H2O)... tỉ khối Z so với H2 18 Cô cạn dung dịch Y nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu b gam chất rắn khan Hiệu số (a-b) gần với giá trị sau đ}y? A 110,50 B 151,72 C 75,86 D 154,12 Câu Hòa tan hết
- Xem thêm -

Xem thêm: 445 câu chất khử với h+ và NO3 , 445 câu chất khử với h+ và NO3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn