200 từ vựng academic aland IELTS tổng hợp

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:55

ordinate core cores, coring, cored core corporate corporates, corporation, corporations corporate correspond corresponded, correspondence, corresponding, correspondingly, corresponds correspond couple coupled, coupling, couples couple credit created, creates, creating, creation, creations, creative, creatively, creativity, creator, creators, recreate, recreated, recreates, recreating credited, crediting, creditor, creditors, credits criteria criterion criteria crucial crucially crucial culture cultural, culturally, cultured, cultures, uncultured culture currency currencies currency cycle cycled, cycles, cyclic, cyclical, cycling cycle create create credit data data debate debatable, debated, debates, debating debate decade decades decade Trung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ==================================================================== decline declined, declines, declining decline deduce deduced, deduces, deducing, deduction, deductions deduce define definable, defined, defines, defining, definition, definitions, redefine, redefined, redefines, redefining, undefined define definite definitely, definitive, indefinite, indefinitely definite demonstrable, demonstrably, demonstrated, demonstrates, demonstrating, demonstration, demonstrations, demonstrative, demonstratively, demonstrator, demonstrators demonstrat e denote denotation, denotations, denoted, denotes, denoting denote deny deniable, denial, denials, denied, denies, denying, undeniable deny depress depressed, depresses, depressing, depression derivation, derivations, derivative, derivatives, derived, derives, deriving designed, designer, designers, designing, designs depress demonstrate derive design derive design despite despite detect detectable, detected, detecting, detection, detective, detectives, detector, detectors, detects detect deviate deviated, deviates, deviating, deviation, deviations deviate device devices device devote devoted, devotedly, devotes, devoting, devotion, devotions devote differentiate differentiated, differentiates, differentiating, differentiation differentiate dimension dimensional,dimensions, multidimensional dimension 200 TỪ VỰNG ACADEMIC ... differentiating, differentiation differentiate dimension dimensional,dimensions, multidimensional dimension 200 TỪ VỰNG ACADEMIC ... tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups /ielts. aland/
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 từ vựng academic aland IELTS tổng hợp , 200 từ vựng academic aland IELTS tổng hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn