CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO

17 90 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:39

Trước Hồ Chí Minh các bậc tiền bối ở trong nước đã nhận ra sự cần thiết phải lập ra chính đảng, các nhà lý luận Mác Lênin đã khẳng định vai trò không thể thiếu của chính đảng cách mạng. Trên tinh thần đó, Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò tiên quyết của một chính đảng. Người viết: “Trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở khắp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” THUYẾT TRÌNH NHĨM MƠN HỌC : Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐỀ BÀI: Thuyết trình mục II.3:“Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải đảng cộng sản lãnh đạo” II.3 Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải đảng cộng sản lãnh đạo Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải đảng cộng sản lãnh đạo CM giải phóng dân tộc • Tiến hành CM vơ sản CM trước hết phải có đảng • Đảng vững cách mạng thành cơng Đảng lãnh đạo • ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bác Hồ với nữ đại biểu DTTS Bác Hồ với TNNĐ LỰC LƯỢNG CMGPDT BAO GỒM TOÀN DÂN TỘC tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp Các tổ chức Ðảng đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khn khổ Hiến pháp pháp luật -Bác nói “Trước hết phải có đảng cách mệnh để vận động tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp khắp nơi Đảng có vững cách mệnh thành cơng người cầm lái có vững thuyền chạy” -Hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật -Đảng lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Sứ mệnh vai trò Ðảng Cộng sản Việt Nam Các kiện gắn liền với lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam lật đổ chế độ thực dân, nửa phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa kháng chiến vừa kiến quốc, thống đất nước thực công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thành tựu vĩ đại Đảng Cộng sản Việt Nam - Một là, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Hai là, thắng lợi kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; Ba là, thắng lợi nghiệp đổi bước đưa đất nước độ lên chủ nghĩa xã hội" Những thành tựu to lớn lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI Ðảng phải kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh, khơng ngừng vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện mới, đồng thời lấy làm sở để xây dựng tảng xã hội Ðảng HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY KHÓA XI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Tổng kết Khẳng định vai trò lãng đạo đảng cộng sản Việt Nam thời đại Sứ mệnh vai trò đảng cộng sản Việt Nam thời đại Thành tựu vĩ đại đảng cộng sản Việt Nam thời đại Vấn đề tồn ...II.3 Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải đảng cộng sản lãnh đạo Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải đảng cộng sản lãnh đạo CM giải phóng dân tộc • Tiến hành CM vô sản CM trước hết phải. .. HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Tổng kết Khẳng định vai trò lãng đạo đảng cộng sản Việt Nam thời đại Sứ mệnh vai trò đảng cộng sản Việt Nam thời đại Thành tựu vĩ đại đảng cộng sản Việt Nam thời đại Vấn đề tồn... trước hết phải có đảng • Đảng vững cách mạng thành cơng Đảng lãnh đạo • ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bác Hồ với nữ đại biểu DTTS Bác Hồ với TNNĐ LỰC LƯỢNG CMGPDT BAO GỒM TOÀN DÂN TỘC tuyên truyền triển
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO, CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn