Sử dụng trò chơi vận động phát triển khả năng phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội_2

64 75 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 20:57

Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ********** LÊ THỊ THANH HUỆ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ – TUỔI TRƯỜNG MẦM NON KIM CHUNG ĐƠNG ANH - HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: giáo dục thể chất HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ********** LÊ THỊ THANH HUỆ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO TRẺ – TUỔI TRƯỜNG MẦM NON KIM CHUNG ĐƠNG ANH - HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: giáo dục thể chất Người hướng dẫn khoa học ThS NGUYỄN THỊ HÀ HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài nghiên cứu, tơi ln hướng dẫn, bảo nhiệt tình Th.S Nguyễn Thị Hà động viên, khuyến khích thầy giáo, cô giáo Khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Hà tồn thể thầy khoa Giáo dục Mầm non, cô giáo trường Mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội tạo điều kiện thuận lời cho cá nhân tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong khn khổ thời gian có hạn nên khóa luận khó tránh khỏi thiếu xót hạn chế Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp q thầy bạn đọc để hoàn thiện Hà Nội, Ngày tháng Sinh viên Lê Thị Thanh Huệ Footer Page of 63 năm 2019 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lê Thị Thanh Huệ Sinh viên lớp K41D khoa Giáo dục Mầm non Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết nghiên cứu đề tài hoàn toàn trung thực không trùng khớp với đề tài Đề tài chưa công bố công trình khoa học Hà Nội, Ngày tháng năm 2019 Sinh viên Lê Thị Thanh Huệ Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 63 STT Từ viết tắt Giải thích từ viết tắt CBQL Cán quản lý ĐC Đối chứng ĐHSP Đại học Sư Phạm GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GDTC Giáo dục thể chất NXB Nhà xuất TCVĐ Trò chơi vận động 10 TDTT Thể dục thể thao 11 TN Thực nghiệm 12 XHCN Xã hội chủ nghĩa 13 STT Số thứ tự Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Vị trí, vai trò, mục tiêu nhiệm vụ giáo dục mầm non hệ thống giáo dục quốc dân 1.1.1 Vị trí, vai trò giáo dục mầm non 1.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục mầm non 1.2 Vị trí, vài trò môn Giáo dục thể chất 1.3 Đặc điểm tâm, sinh lý trẻ 3-4 tuổi 1.3.1 Đặc điểm tâm lý 1.3.2 Đặc điểm sinh lý 1.4 Một số nét đặc trưng trò chơi vận động 10 1.4.1 Khái niệm trò chơi vận động 10 1.4.2 Ý nghĩa trò chơi vận động 10 1.4.3 Đặc điểm, phân loại trò chơi vận động 11 1.4.3.1 Đặc điểm trò chơi vận động 11 1.4.3.2 Phân loại trò chơi vận động 12 1.4.4 Một số hạn chế áp dụng trò chơi vận động cho trẻ 3-4 tuổi 13 1.5 Cơ sở giáo dục khả phối hợp vận động 14 1.5.1 Khái niệm khả phối hợp vận động 14 1.5.2.Nhiệm vụ phương pháp phát triển khả phối hợp vận động 14 CHƯƠNG NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu 17 2.2.2 Phương pháp vấn 17 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 18 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 18 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 18 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 19 2.3 Tổ chức nghiên cứu: 20 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: 20 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 20 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thực trạng công tác giáo dục thể chất sử dụng trò chơi vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội 22 3.1.1 Thực trạng số lượng trình độ giáo viên trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội 22 3.1.2 Thực trạng việc sử dụng số trò chơi vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội 24 3.1.2.1 Thực trạng tổ chức thể dục sáng cho trẻ - tuổi trường mầm non Kim Chung 24 3.1.2.2 Thực trạng việc dạy học Giáo dục thể chất cho trẻ - tuổi trường mầm non Kim Chung 25 3.1.2.3 Thực trạng tổ chức Giáo dục thể chất cho trẻ - tuổi trường mầm non Kim Chung hoạt động trời 26 3.1.2.4 Thực trạng tổ chức Giáo dục thể chất cho trẻ - tuổi trường mầm non Kim Chung hoạt động củng cố, luyện tập 26 3.1.2.5 Thực trạng việc sử dụng số trò chơi vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội 27 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 3.2 Lựa chọn số trò chơi vận động nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông Anh Hà Nội 31 3.2.1 Lựa chọn số trò chơi vận động nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông Anh Hà Nội 31 3.2.1.1 Lựa chọn trò chơi vận động 31 3.2.1.2 Phương pháp tổ chức trò chơi vận động để phát triển lực phối hợp vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Kim Chung 32 3.2.2 Lựa chọn Test đánh giá khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội 38 3.2.3 Tiến trình giảng dạy trò chơi vận động 40 3.3 Ứng dụng đánh giá hiệu trò chơi chọn nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung Đông Anh - Hà Nội 41 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm trò chơi vận động 41 3.3.2 Kết thực nghiệm 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Nội dung Bảng Thực trạng số lượng trình độ giáo viên trường 3.1 Bảng 3.2 mầm non Kim Chung Trang 22 Đánh giá việc sử dụng TCVĐ hoạt động trời trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đông 29 Anh - Hà Nội (n=20) Kết vấn giáo viên việc lựa chọn số trò Bảng chơi vận động nhằm phát triển khả phối hợp vận 3.3 động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - 31 Đông Anh - Hà Nội (n=20) Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Footer Page of 63 Bảng vấn lựa chọn Test kiểm tra đánh giá khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm 38 non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội (n=20) Tiến trình giảng dạy trò chơi vận động nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường 40 mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội Kết kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA = nB =15) Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA = nB =15) 42 43 Tài liu lun s phm 10 of 63 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Footer Page 10 of 63 Nội dung Thành tích bò ziczac hai nhóm trước sau thực nghiệm Thành tích bật xa hai nhóm trước sau thực nghiệm Thành tích bật chỗ hai nhóm trước sau thực nghiệm Trang 44 44 45 Tài liu lun s phm 50 of 63 hông, chân trùng gối) trẻ, trẻ thực nhảy lần Test kiểm tra khả khéo léo đôi chân cố gắng trẻ 3.2.3 Tiến trình giảng dạy trò chơi vận động Để phương pháp học tập kết hợp với TCVĐ đạt kết cao nhất, đề tài lập tiến trình giảng dạy cụ thể sau: Bảng 3.5: Tiến trình giảng dạy trò chơi vận động nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung Đông Anh - Hà Nội Tên tập Trời nắng trời Ai nhanh Hái Chi chi chành chành Kiểm tra ban đầu Cáo thỏ x ngại vật x x x x x x x x 10 11 x x x 12 x x x x x x x 40 Footer Page 50 of 63 x dáng chướng x Bắt chước tạo Vượt x mưa Kiểm tra kết thúc STT 1 Tuần Tài liu lun s phm 51 of 63 3.3 Ứng dụng đánh giá hiệu trò chơi chọn nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung Đông Anh - Hà Nội 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm trò chơi vận động Để đánh giá lực phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung, đề tài tiến hành thực nghiệm 29 trẻ Đề tài chia làm hai nhóm cách ngẫu nhiên Nhóm đối chứng (nA) = 14 trẻ Nhóm thực nghiệm (nB) = 15 trẻ Chương trình thực nghiệm vòng tuần để đánh giá xác hiệu phương pháp sử dụng TCVĐ nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung - Đơng Anh - Hà Nội Trong đó: + nA : nhóm đối chứng luyện tập theo giáo án sử dụng để giảng dạy giáo viên + nB : nhóm thực nghiệm luyện tập theo giáo án đề tài Để xác định mức độ phát triển lực phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung, đề tài tiến hành sử dụng Test kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm trước sau thực nghiệm Các Test đưa vào sử dụng là: - Bò ziczắc - Bật xa - Nhảy chỗ 41 Footer Page 51 of 63 Tài liu lun s phm 52 of 63 3.3.2 Kết thực nghiệm Đánh giá phương pháp sử dụng TCVĐ nhằm phát triển khả phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Kim Chung, đề tài sử dụng Test trước sau thực nghiệm Để đảm bảo tính khách quan làm sở cho việc đánh giá kết trước vào thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra thành tích hai nhóm đối chứng thực nghiệm Bảng 3.6: Kết kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA =14, nB =15) Bò ziczac x Bật xa Nhảy chỗ ĐC TN ĐC TN ĐC TN 1,8 2,1 1,9 2,7 2,3 3,1  0,7 0,68 0,7 ttính 0,67 0,66 0,7 tbảng 2,047 P >0,05 Qua kiểm tra thành tích ban đầu hai nhóm ĐC nhóm TN cho thấy: Bò ziczắc: ttính = 0,67 < tbảng = 2,047 Bật xa: ttính = 0,66 < tbảng = 2,047 Bật chỗ: ttính = 0,7 < tbảng = 2,047 Điều chứng tỏ khác biệt thành tích bò ziczắc, bật xa, bật chỗ hai nhóm ĐC TN khơng có ý nghĩa ngưỡng sác xuất P>0,05, hay nói cách khác thành tích hai nhóm tương đối đồng 42 Footer Page 52 of 63 Tài liu lun s phm 53 of 63 Đề tài tiến hành tổ chức TN, thời gian tuần để đánh giá phát triển thành tích hai nhóm ĐC TN Kết xử lý thống kê toán học thể bảng sau: Bảng 3.7: Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA =14, nB =15) Bò ziczac x Bật xa Nhảy chỗ ĐC TN ĐC TN ĐC TN 1,9 2,4 2,1 3,2 2,6 3,7  0,67 0,68 0,9 ttính 3,79 4,68 4,92 tbảng 2,047 P tbảng = 2,047 Bật xa: ttính = 4,68 > tbảng = 2,047 Bật chỗ: ttính = 4,92 > tbảng = 2,047 Như hai nhóm có khác biệt có ý nghĩa ngưỡng sác xuất P
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng trò chơi vận động phát triển khả năng phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội_2, Sử dụng trò chơi vận động phát triển khả năng phối hợp vận động cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn