Sử dụng trò chơi ném bóng phát triến sức mạnh cho trẻ 5–6 tuổi trường Mầm non Đại Thịnh– Mê Linh– Hà Nội_2

64 42 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 20:57

Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== TRƯƠNG THỊ THANH THÚY SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NÉM BÓNG PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TAY CHO TRẺ – TUỔI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THỊNH – MÊ LINH – HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== TRƯƠNG THỊ THANH THÚY SỬ DỤNG TRỊ CHƠI NÉM BĨNG PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TAY CHO TRẺ – TUỔI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THỊNH – MÊ LINH – HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Người hướng dẫn khoa học ThS NGUYỄN THỊ HÀ HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN “Trước tiên xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Thị Hà Giảng viên khoa Giáo dục thể chất, trường Đại học sư phạm Hà Nội trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo khoa Giáo dục Mầm non, cô giáo trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp.” Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Trương Thị Thanh Thúy Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Trương Thị Thanh Thúy Sinh viên lớp: K41C – GDMN Trường Đại học sư phạm Hà Nội “Tôi xin cam đoan đề tài riêng tôi, kết nghiên cứu đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu vấn đề trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu vấn đề mang tính thời sự, cấp bách thực tế trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội.” Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Trương Thị Thanh Thúy Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 63 Từ viết tắt Giải thích từ viết tắt GDMN Giáo dục mầm non GDTC Giáo dục thể chất GD &ĐT Giáo dục đào tạo GVMN Giáo viên mầm non TCVĐ Trò chơi vận động TDTT Thể dục thể thao STT Số thứ tự ĐC Đối chứng TN Thực nghiệm Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu: Giả thuyết khoa học CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận xác định hướng nghiên cứu đề tài 1.1.1 Những quan điểm Đảng Nhà nước công tác Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 1.1.2 Sự quan tâm xã hội Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 1.2 Vị trí, vai trò mục tiêu Giáo dục mầm non 1.2.1 Vị trí vai trò Giáo dục mầm non 1.2.2 Mục tiêu nhiệm vụ Giáo dục mầm non 1.2.3 Chương trình giáo dục thể chất trường mầm non 10 1.3 Đặc điểm tâm sinh lý trẻ – tuổi 16 1.3.1 Đặc điểm tâm lý 16 1.3.2 Đặc điểm sinh lý 19 1.4 Trò chơi ném bóng trình phát triển thể chất cho trẻ mầm non 22 1.4.1 Đặc điểm trò chơi ném bóng 22 1.4.2 Vai trò ý nghĩa trò chơi ném bóng 22 1.5 Cơ sở giáo dục sức mạnh 23 1.5.1 Khái niệm phân loại sức mạnh 23 1.5.1.1 Khái niệm sức mạnh 23 1.5.1.2 Phân loại sức mạnh 23 1.5.2 Cơ chế sinh lý điều hòa sức mạnh 24 1.5.3 Nhiệm vụ phương tiện giáo dục sức mạnh 24 CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 26 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 26 2.2.2 Phương pháp vấn 26 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 26 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 27 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 27 2.2.6 Phương pháp toán học 27 2.3 Tổ chức nghiên cứu 28 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 28 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 29 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thực trạng cơng tác Giáo dục thể chất sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 30 3.1.1 Thực trạng công tác Giáo dục thể chất trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 30 3.1.2 Thực trạng sở, vật chất nhà trường 31 3.1.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên 32 3.1.4 Thực trạng sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 32 3.1.4.1 Thực trạng giảng dạy sử dụng trò chơi ném bóng trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội học khóa 32 3.1.4.2 Thực trạng trình sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 33 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 3.1.4.3 Thực trạng sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ 34 3.2 Lựa chọn số trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 35 3.2.1 Cơ sở lựa chọn số trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 35 3.2.2 Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 40 3.3 Đánh giá việc sử dụng trò chơi ném bóng để phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 42 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm 42 3.3.2 Xây dựng tiến trình thực nghiệm 42 3.3.3 Đánh giá kết thực nghiệm 43 3.3.3.1 Kết kiểm tra trước thực nghiệm 43 3.3.3.2 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ STT Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Nội dung Thực trạng đội ngũ giáo viên trường mầm non Đại Thịnh Kết vấn giáo viên việc sử dụng trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh Kết vấn giáo viên lựa chọn số trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội Kết vấn lựa chọn test đánh giá sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội Trang 33 35 37 42 Tiến trình giảng dạy trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại 44 Thịnh – Mê Linh – Hà Nội Bảng 3.6 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm (nA =nB =15) Bảng 3.7 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm (nA =nB =15) Biểu đồ Biểu đồ Footer Page of 63 45 46 Thành tích ném bóng trúng đích nhóm ĐC TN trước sau thực nghiệm 47 Thành tích ném xa nhóm ĐC TN trước sau thực nghiệm 47 Tài liu lun s phm 10 of 63 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Giáo dục mầm non (GDMN) có vị trí quan trọng, nấc thang khởi đầu hệ thống giáo dục quốc dân GDMN có nhiệm vụ xây dựng sở ban đầu đặt móng cho phát triển nhân cách người xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mục tiêu GDMN giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp Giáo dục trẻ em từ năm tháng sống việc cần thiết có ý nghĩa vơ quan trọng nghiệp chăm lo đào tạo bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người tương lai đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:” “ Trẻ em búp cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan” “Đúng trẻ em sinh có quyền chăm sóc bảo vệ, tồn chấp nhận gia đình cộng đồng.Vì thế, giáo dục người lứa tuổi mầm non vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ người xã hội, cộng đồng.” “Ở lứa tuổi trẻ giai đoạn phát triển mạnh mẽ tất mặt, hệ thần kinh, xương hình thành nhanh, máy hơ hấp ngày hồn thiện Cơ thể trẻ non yếu dễ bị phát triển lệch lạc, cân đối Vì cần phải giáo dục cách đắn tích cực giúp trẻ có sức khỏe tốt, phát triển cân đối, hài hòa thể chất trí tuệ, đảm bảo phát triển toàn diện.” “ Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non phận quan trọng giáo dục toàn diện Là hoạt động mang tính tích cực giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hồn nhiên Hoạt động giáo dục thể chất (GDTC) trường mầm non đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển phẩm chất đạo đức, nhân cách phẩm chất cho sống, học tập lao động người GDTC cho trẻ em trước tuổi học đặt sở cho phát triển toàn diện, rèn luyện thể, tinh thần sảng khoái, rèn Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 50 of 63 “Để tiến hành việc lựa chọn test đánh giá sức mạnh cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh, vấn 22 giáo viên trường để lựa chọn trò chơi ném bóng phù hợp với khả nhận thức thể lực trẻ Kết vấn trình bày bảng 3.4.” Bảng 3.4 Bảng vấn lựa chọn test đánh giá sức mạnh tay cho trẻ tuổi trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội (n=22) STT Các test đưa để lựa chọn Số phiếu đồng ý Tỷ lệ (%) Số phiếu không đồng ý Tỷ lệ (%) Chuyền bóng 16 72.7 27.3 Ai ném xa 19 86.4 13.6 Ném bóng trúng đích 18 81.8 18.2 Ném bóng tay 15 68.2 31.8 “Từ kết bảng 3.4, lựa chọn test để đánh giá sức mạnh trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội Đó test:” “ + Ném bóng trúng đích” “+ Ai ném xa nhất” Test 1: Ném bóng trúng đích “Trẻ đứng trước vạch xuất phát Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” trẻ đứng chân trước chân sau, tay cầm bóng đưa ngang tầm mắt phía với chân sau Người ngả phía sau, mắt nhìn thẳng đích Khi có hiệu lệnh “ném” trẻ đưa tay từ phía trước sau lên cao dùng sức tay ném bóng trúng vào đích.” Thành tích tính Test 2: Ai ném xa “Cách thực hiện: Lớp chia thành nhóm, bạn nhóm lên chơi Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” trẻ vạch xuất phát, 41 Footer Page 50 of 63 Tài liu lun s phm 51 of 63 chân trước chân sau, tay phải cầm bóng, mắt nhìn phía trước Khi có hiệu lệnh “ném” tất trẻ ném phía trước.” Thành tích tính cm 3.3 Đánh giá việc sử dụng trò chơi ném bóng để phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm “Thời gian thực nghiệm đề tài kéo dài tuần từ ngày 18/2/2019 đến ngày 1/4/2019.” “Đối tượng thực nghiệm 30 trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội Chúng tơi chia làm nhóm:” - NĐC (nA): 15 trẻ - NTN (nB): 15 trẻ “Chương trình thực nghiệm tiến hành vòng tuần để đánh giá hiệu sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Đại Thịnh.” - NĐC nhóm tập luyện theo giáo án giáo viên giảng dạy trường - NTN nhóm tập luyện theo giáo án tác giả Để đánh giá cách xác hiệu quả, tiến hành kiểm tra kết test sau: - Test 1: Ném bóng trúng đích (quả) - Test 2: Ai ném xa (cm) 3.3.2 Xây dựng tiến trình thực nghiệm “Để mơn GDTC trường mầm non Đại Thịnh đạt kết cao chúng tơi tổ chức trò chơi ném bóng tuần vào buổi học định Thời gian tổ chức thực nghiệm tuần, tuần buổi Tiến trình thực nghiệm mơ tả bảng 3.5” 42 Footer Page 51 of 63 Tài liu lun s phm 52 of 63 Bảng 3.5: Tiến trình giảng dạy trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội ST Tuần T Giáo án 10 11 12 Tên Ai ném xa Ném bóng trúng đích Ném bóng tay Ném bóng tay Ném bóng qua lại x x x x X x x x X x X x X X x x x x Kiểm tra sau thực nghiệm Chuyền bóng Kiểm tra trước thực nghiệm X 3.3.3 Đánh giá kết thực nghiệm 3.3.3.1 Kết kiểm tra trước thực nghiệm “Chúng tiến hành kiểm tra đánh giá nhóm thực nghiệm đối chứng trước sau sử dụng trò chơi ném bóng test.” “Sau bảng kết kiểm tra thành tích nhóm thực nghiệm đối chứng thơng qua việc sử dụng test lựa chọn cho trẻ – tuổi trường Mầm non Đại Thịnh.” 43 Footer Page 52 of 63 Tài liu lun s phm 53 of 63 Bảng 3.6: Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm (nA =nB =15) Test (quả) Test Nhóm Test (cm) ĐC TN ĐC TN 5.5 6.1 367.3 370 Chỉ số x δ 0.9 14.8 ttính 0.95 tbảng 2.04 P > 0.05 “Kiểm tra kết nhóm đối chứng thực nghiệm trước sau thực nghiệm chúng tơi thấy sau:” Test 1: ttính= 0.95tbảng = 2.04 “ Sự khác biệt nhóm có ý nghĩa ngưỡng xác suất p < 0.05 Kết cho thấy sau tuần mà kết luyện tập tăng lên rõ rệt Điều chứng tỏ trò chơi ném bóng áp dụng q trình thực nghiệm đem lại hiệu cao việc phát triển sức mạnh tay cho trẻ Những trò chơi mang tính chất phong phú đa dạng, mang tính tranh đua cao làm cho trẻ tập trung ý cao độ học; làm cho trẻ thích thú chơi, học môn thể dục tham gia hoạt động GDTC giáo viên nhà trường tổ chức, điều khiến trẻ không bị nhàm chán học tập.” 45 Footer Page 54 of 63 Tài liu lun s phm 55 of 63 “ Để thấy rõ khác biệt thành tích nhóm thực nghiệm đối chứng, tiến hành biểu diễn theo biểu đồ sau:” Nhóm ĐC Nhóm TN Trước TN Sau TN Biểu đồ 1: Thành tích ném bóng trúng đích nhóm ĐC TN trước sau thực nghiệm Nhóm ĐC Nhóm TN Trước TN Sau TN Biểu đồ 2: Thành tích ném xa nhóm ĐC TN trước sau thực nghiệm 46 Footer Page 55 of 63 Tài liu lun s phm 56 of 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận “ Qua thời gian nghiên cứu đề tài: “Sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ - tuổi trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội” Chúng rút kết luận sau:” “ Sức mạnh có vai trò vơ quan trọng phát triển người toàn diện, giúp trẻ sau có thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát động Việc áp dụng trò chơi ném bóng đem lại hiệu phát triển sức mạnh trẻ, sở để trẻ tiếp thu động tác nhanh hiệu Bằng phương pháp khoa học, số thống kê toán học chúng tơi xử lí, qua phân tích thấy tiến tố chất sức mạnh tay làm cho học GDTC trẻ thêm hấp dẫn, hiệu quả.” “Sau thực nghiệm nghiên cứu đề tài, lựa chọn số trò chơi cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Đại Thịnh:” - Ném bóng qua lại - Ném bóng trúng đích - Ném bóng tay - Chuyền bóng - Ai ném xa - Ném bóng tay “Qua thực tiễn nghiên cứu đề tài, lần khẳng định ý nghĩa trò chơi ném bóng với phát triển tố chất sức mạnh tay Nếu trò chơi ném bóng xây dựng hợp lý khơng phát triển cho trẻ - tuổi trường Mầm non Đại Thịnh mà cho tất trẻ khác Trò chơi ném bóng khơng phát triển sức mạnh tay mà phát triển người tồn diện.” 47 Footer Page 56 of 63 Tài liu lun s phm 57 of 63 Kiến nghị “ Qua q trình nghiên cứu đề tài, chúng tơi đưa số kiến nghị sau: Những trò chơi ném bóng chúng tơi lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường Mầm non Đại Thịnh có hiệu Chúng tơi mong cô giáo giảng dạy trường Mầm non Đại Thịnh giáo trường khác sử dụng trò chơi khơng tiết học phát triển vận động, mà lồng ghép tiết học khác để nâng cao hiệu tập làm cho học thêm sinh động.” 48 Footer Page 57 of 63 Tài liu lun s phm 58 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Thị Bưởi (2009), Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Chương trình GDMN (Ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT – BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ GD&ĐT) Vũ Cao Đàm (1995), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục Tạ Thúy Lan - Trần Thị Loan (1997), Giáo trình sinh lý học trẻ em, NXB Giáo dục Hà Đình Lâm (1996), Giáo trình trò chơi, NXB TDTT Hà Nội Nghị số 14 NQ/TW ngày11/01/1997 Bộ Chính Trị cải cách giáo dục Nghị hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI Nghị số 29 – NQ/TW Nghị số 14 NQ/TW ngày11/01/1997 Bộ Chính Trị cải cách giáo dục 10 Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI Nghị số 29 – NQ/TW 11 Đặng Hồng Phương (2008), Giáo trình lý luận phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm 12 Quyết định 55 Bộ Giáo dục 13 Quyết định thủ tướng phủ số 149/2006/QĐ ngày 23/6/2006 phê duyệt đề án phát triển GDMN giai đoạn 2006-2015 14 Nguyễn Hợp Phát, Giáo trình trò chơi vận động mẫu giáo, NXB TDTT Hà Nội 15 Nguyễn Đức Văn (1987), Phương pháp thống kê toán học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 49 Footer Page 58 of 63 Tài liu lun s phm 59 of 63 16 Nguyễn Đức Văn (1987), Phương pháp thống kê toán học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 17 Đặng Hồng Phương (2008), Giáo trình lý luận phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm 50 Footer Page 59 of 63 Tài liu lun s phm 60 of 63 PHỤ LỤC PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA GDMN PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho giáo viên mầm non) “Để cho chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu: Sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội, xin cô vui lòng trả lời câu hỏi chúng tơi Qua đó, chúng tơi xem xét vấn đề nghiên cứu khách quan đắn hơn.” “Xin cô cho biết sơ lược thân:” Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: “Câu hỏi: Bằng cách đánh dấu X, theo cô với đối tượng trẻ - tuổi trường Mầm non Đại Thịnh trò chơi ném bóng sau mang lại hiệu rèn luyện sức mạnh tay cho trẻ cao (chọn trò chơi trở lên).” 1: Chuyền bóng 2: Ném bóng trúng đích 3: Ai ném xa 4: Ném bóng tay 5: Ném bóng qua dây 6: Ném bóng vào rổ 7: Ném bóng tay Footer Page 60 of 63 Tài liu lun s phm 61 of 63 8: Tung bóng 9: Ném bóng qua lại 10: Đập bóng xuống sàn bắt bóng Em xin chân thành cảm ơn! Ngày… tháng… năm 2019 Người vấn (ký tên) Footer Page 61 of 63 Người vấn Tài liu lun s phm 62 of 63 PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA GDMN PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho giáo viên mầm non) “Để cho chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu: Sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường Mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội, xin vui lòng trả lời câu hỏi chúng tơi Qua đó, chúng tơi xem xét vấn đề nghiên cứu khách quan đắn hơn.” Xin cô cho biết sơ lược thân: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: “Câu hỏi: Bằng cách đánh dấu X, theo cô test cô đơn vị cô lựa chọn làm test đánh giá phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội.” Ném bóng trúng đích Ai ném xa Ném bóng tay Chuyền bóng Em xin chân thành cảm ơn! Ngày… tháng… năm 2019 Người vấn Footer Page 62 of 63 Người vấn Tài liu lun s phm 63 of 63 PHỤ LỤC Kết kiểm tra ném bóng trúng đích ném xa nhóm đối chứng thực nghiệm trước thực nghiệm Ném bóng vào rổ Ai ném xa NĐC NTN NĐC NTN XA XB XA XB 370 350 350 390 380 370 340 360 400 370 6 350 380 370 390 370 370 390 350 10 360 380 11 360 380 12 370 360 13 6 350 360 14 390 370 15 360 370 x 5.5 6.1 367.3 370 STT 2 Footer Page 63 of 63 0.9 218.9 Tài liu lun s phm 64 of 63 PHỤ LỤC Kết kiểm tra ném bóng trúng đích ném xa nhóm đối chứng thực nghiệm sau thực nghiệm Ném bóng vào rổ Ai ném xa NĐC NTN NĐC NTN XA XB XA XB 370 380 390 400 410 430 390 400 9 400 440 380 390 7 10 370 380 420 460 390 410 10 10 380 420 11 400 420 12 390 440 13 380 390 14 370 390 15 7 390 420 x 7.3 8.4 388.7 411.3 STT 2 Footer Page 64 of 63 1.4 517.2 ... trạng sử dụng trò chơi ném bóng phát triển sức mạnh tay cho trẻ 34 3.2 Lựa chọn số trò chơi ném bóng nhằm phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh... cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội 40 3.3 Đánh giá việc sử dụng trò chơi ném bóng để phát triển sức mạnh tay cho trẻ – tuổi trường mầm non Đại Thịnh – Mê Linh – Hà. .. – Mê Linh – Hà Nội.” Xuất phát từ lí trên, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Sử dụng trò chơi ném bóng phát triến sức mạnh tay cho trẻ 5–6 tuổi trường Mầm non Đại Thịnh– Mê Linh– Hà Nội” Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng trò chơi ném bóng phát triến sức mạnh cho trẻ 5–6 tuổi trường Mầm non Đại Thịnh– Mê Linh– Hà Nội_2, Sử dụng trò chơi ném bóng phát triến sức mạnh cho trẻ 5–6 tuổi trường Mầm non Đại Thịnh– Mê Linh– Hà Nội_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn