Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề kiểu mảng trong Tin học lớp 11_2

67 35 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 20:57

Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DƢƠNG THỊ THANH GIANG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KIỂU MẢNG TRONG TIN HỌC LỚP 11 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm Tin học HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƢƠNG THỊ THANH GIANG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KIỂU MẢNG TRONG TIN HỌC LỚP 11 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm Tin học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lƣu Thị Bích Hƣơng HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Trong trình tìm hiểu hồn thành để tài “Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề kiểu mảng Tin học lớp 11” em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô viện CNTT - Trƣờng ĐHSP Hà Nội truyền đạt vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Lƣu Thị Bích Hƣơng giảng viên viện CNTT – Trƣờng ĐHSP Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ hƣớng dẫn để em hồn thành đề tài khóa luận Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo tổ Tốn – Tin – Cơng nghệ trƣờng THPT Lạng Giang 1, đặc biệt cô Dƣơng Thị Đăng Linh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ đóng góp ý kiến để em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Dƣơng Thị Thanh Giang Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em đƣợc hƣớng dẫn trực tiếp TS Lƣu Thị Bích Hƣơng Các số liệu kết nghiên cứu nêu khóa luận trung thực Các tham khảo dùng khóa luận đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Dƣơng Thị Thanh Giang Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Năng lực 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Đặc trƣng lực 1.1.3 Cấu trúc lực 1.1.4 Các lực đặc thù q trình dạy học mơn Tin học 1.2 Năng lực giải vấn đề 1.2.1 Khái niệm lực giải vấn đề 1.2.2 Năng lực giải vấn đề 1.2.3 Năng lực thành phần lực giải vấn đề 10 1.2.4 Các phƣơng pháp đánh giá lực giải vấn đề 10 1.3 Thực trạng dạy học THPT 13 1.3.1 Đối với giáo viên 13 1.3.2 Đối với học sinh 15 1.3.3 Đánh giá chung 16 CHƢƠNG 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KIỂU MẢNG TRONG TIN HỌC LỚP 11 18 2.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 18 2.1.1 Đảm bảo tính khoa học, tính tƣ tƣởng tính thực tiễn 18 2.1.2 Đảm thống cụ thể trừu tƣợng 19 2.1.3 Đảm bảo thống tính đồng loạt tính phân hóa 19 2.1.4 Đảm bảo thống tính vừa sức yêu cầu phát triển 19 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.1.5 Đảm bảo thống vai trò chủ đạo thầy tính tự giác, tích cực, chủ động trò 20 2.2 Vai trò, vị trí, nội dung chủ đề kiểu mảng chƣơng trình Tin học lớp 11 20 2.2.1 Vai trò, vị trí 20 2.2.2 Nội dung 21 2.3 Phân tích số nội dung nhằm phát triển lực PH GQVĐ cho HS thông qua dạy học chủ đề kiểu mảng 22 2.3.1 Bài 11 Kiểu mảng (tiết 1) 22 2.3.2 Bài 11: Kiểu mảng (tiết 2) 29 2.3.3 Bài 11: Kiểu mảng (tiết 3) 34 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 40 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 42 3.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 42 3.3 Tổ chức thực nghiệm 42 3.3.1 Kế hoạch thực nghiệm 42 3.3.2 Đối tƣợng thực nghiệm 44 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 51 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 54 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Footer Page of 63 GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh PH Phát SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Ý kiến GV việc dạy học nhằm phát triển lực 13 Bảng 1.2: Kết điều tra ý thức học tập phƣơng pháp học môn Tin học học sinh 15 Bảng 3.1: Các nhóm thực nghiệm đối chứng 44 Bảng 3.2: Thống kê kết học tập môn Tin học trƣớc thực nghiệm 44 Bảng 3.3: Kết phiếu điều tra tập 51 Bảng 3.4: Kết điều tra sau thực nghiệm 51 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Các thành tố cấu thành lực Hình 1.2: Cấu trúc chung lực hành động Hình 1.3: Mơ hình bốn thành phần lực Hình 2.1: Sơ đồ khối tập 2.1 25 Hình 2.2: Sơ đồ khối thuật tốn tập 2.3 31 Hình 2.3: Sơ đồ khối thuật tốn tốn 2.4 37 Hình 2.4: Sơ đồ khối thuật toán toán 2.4 (Thuật toán khác) 40 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, kinh tế tri thức, công nghệ thông tin hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ Mỗi quốc gia muốn phát triển đòi hỏi phải tự khẳng định cách nhờ có nguồn nhân lực có trình độ cao Từ đó, quốc gia giới chuyển hƣớng giáo dục, chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực ngƣời học Một lực quan trọng, cần thiết ngƣời học lực PH GQVĐ Trong thực tiễn ngƣời phải đối mặt với vấn đề, để phát triển ngƣời cần phải phát vấn đề tìm cách giải vấn đề Vì vậy, mơn học lực PH GQVĐ đóng vai trò quan trọng việc hình thành nên lực học tập ngƣời HS Nhà trƣờng nơi tạo bƣớc khởi đầu để hình thành phát triển lực ngƣời học PH GQVĐ đƣợc nhiều nhà khoa học nghiên cứu nhƣ: A Ja Gheeđơ, V Okon, B E Raicôp,… Ở nƣớc ta nhà khoa học nhƣ: Nguyễn Bá Kim, Bùi Văn Nghị,…Tuy nhiên, nhà khoa học quan tâm đến việc xây dựng quy trình, phƣơng pháp giảng dạy mà chƣa trọng đến phát triển lực PH GQVĐ cho HS Trong chƣơng trình Tin học lớp 11, pascal ngơn ngữ lập trình khó, ngơn ngữ thể tƣ lập trình có cấu trúc, tính hệ thống chặt chẽ đồng thời có vị trí quan trọng hệ thống kiến thức, đặc biệt phần kiểu liệu có cấu trúc Sau đƣợc dạy kiến thức mở đầu kiểu liệu có cấu trúc, HS lại tiếp tục hồn thiện mở rộng kiến thức để giải tập kiểu mảng nhƣng việc lĩnh hội tiếp cận lại không đơn giản Xuất phát từ nhu cầu phát triển lực cho HS dạy học chủ đề kiểu mảng, nhƣ say mê, ham muốn tìm tòi, học hỏi nghiên cứu kiểu Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 53 of 63 3.3.2 Đối tượng thực nghiệm Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, em chọn lớp khối 11 có trình độ kiến thức, số lƣợng tƣơng đƣơng từ trƣờng THPT để thực nghiệm năm học 2018-2019 Cụ thể: Bảng 3.1: Các nhóm thực nghiệm đối chứng STT Lớp Trƣờng Sĩ số Phƣơng án 11A7 THPT Lạng Giang 46 Thực nghiệm 11A6 THPT Lạng Giang 46 Đối chứng Bảng 3.2: Thống kê kết học tập môn Tin học trước thực nghiệm STT Lớp Giỏi, Trung bình Yếu 11A6 68% 27% 5% 11A7 64% 29% 7% Footer Page 53 of 63 44 Tài liu lun s phm 54 of 63 Bài soạn: BÀI 11: KIỂU MẢNG (tiết 1) I Mục tiêu Kiến thức - Biết đƣợc kiểu liệu kiểu mảng chiều Biết loại biến có số - Phát biểu lại đƣợc khái niệm mảng chiều - Biết cấu trúc tạo kiểu mảng chiều - Hiểu đƣợc cách khai báo truy cập đến phần tử mảng Kỹ - Cài đặt đƣợc thuật toán số toán đơn giản với kiểu liệu mảng chiều - Thực đƣợc khai báo mảng, truy cập, tính toán phần tử mảng - Tạo đƣợc kiểu mảng chiều sử dụng biến mảng chiều ngơn ngữ lập trình Pascal để giải số toán cụ thể Thái độ - Thấy đƣợc tầm quan trọng mơn học, u thích mơn học - Nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng Năng lực - Năng lực GQVĐ - Năng lực tự chủ tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác - Năng lực ngôn ngữ - Năng lực tính tốn - Năng lực hợp tác - Năng lực công nghệ - Năng lực tin học Footer Page 54 of 63 45 Tài liu lun s phm 55 of 63 - Năng lực thẩm mĩ II Chuẩn bị Chuẩn bị GV - Đồ dùng dạy học, giáo án, SGK tin học 11 - Máy tính, máy chiếu Chuẩn bị HS - Vở ghi - Học cũ, đọc trƣớc nhà III Phƣơng pháp dạy học Thuyết trình, vấn đáp, phát giải vấn đề IV Nội dung giảng Ổn định lớp kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết chƣơng trình tính: a với n đƣợc nhập từ bàn phím b với n đƣợc nhập từ bàn phím Tiến trình dạy học Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ví dụ: Nhập vào nhiệt - Giáo viên đƣa tình - Chú ý theo dõi, thực động trung bình có vấn đề: yêu cầu giáo ngày tuần Tính Nhập vào nhiệt động viên in nhiệt độ trung bình trung bình ngày tuần số lƣợng tuần Tính in ngày tuần có nhiệt nhiệt độ trung bình độ cao nhiệt độ trung tuần số lƣợng bình tính đƣợc ngày tuần có nhiệt độ cao nhiệt độ Footer Page 55 of 63 46 Tài liu lun s phm 56 of 63 trung bình tính đƣợc - Hãy cho biết input - Input: t2, t3, t4, t5, t6, output toán t7, cn Output: Nhiệt độ trung bình giá trị đếm - Để tính đƣợc tốn - Sử dụng biến bao ta cần sử dụng gồm biến để biến, câu lệnh để thứ, biến trung giải tốn này? bình, biến đếm Ngồi ra, sử dụng cấu trúc lặp câu lệnh rẽ nhánh để giải toán - Yêu cầu HS nên bảng - Thực yêu cầu viết chƣơng trình giáo viên bạn bên dƣới tự viết chƣơng trình - Nhận xét viết HS - Trong toán số - Khai báo nhiều biến, lƣợng ngày tính chƣơng trình viết Nếu ta cần tính số lƣợng dài, tốn nhiều N ngày chƣơng nhớ trình có hạn chế gì? (HS PH đƣợc vấn đề phải sử dụng Footer Page 56 of 63 47 Tài liu lun s phm 57 of 63 nhiều biến) Diễn giảng: Để khắc phục hạn chế trên, ngƣời ta ghép biến thành dãy đặt chung tên đánh cho phần tử số Đó mảng Kiểu mảng chiều chiều Mảng chiều dãy hữu - Tham khảo sách giáo - Đọc sách giáo khoa hạn phần tử có khoa cho biết kiểu Các phần tử mảng chiều? Để mảng có chung mô tả mảng chiều tên phân biệt với cần xác định yếu số tố nào? trả lời câu hỏi a Khai báo C1: Khai báo trực tiếp Var : - Giáo viên đƣa cách - Chú ý lắng nghe giáo array [kiểu số] of khai báo mảng ; chiều pascal, giải VD: var m: array [1 5] of thích ý nghĩa từ integer; khóa Khai báo mảng có tên biến mảng m gồm phần tử thuộc kiểu nguyên tƣơng ứng với số 1, 2, 3, 4, nghĩa m[1], m[2], m[3], m[4], m[5] Footer Page 57 of 63 48 viên Tài liu lun s phm 58 of 63 C2: Khai báo gián tiếp Type = array [kiểu số] of ; Var : ; VD: Type m= array[1 5] of integer; Var a:m; Giải thích: Type từ khóa dùng để khai báo biến Array từ khóa dùng để khai báo mảng Kiểu số thƣờng đoạn số nguyên liên tục có n1 n2, với n1 số đầu n2 số cuối Để truy cập vào phần tử mảng: [Chỉ số] - Hỏi học sinh cách khai - HS: thƣờng trả lời báo tiện lợi hơn? cách - Tùy trƣờng hợp cụ - Chú ý lắng nghe thể mà ta dùng cách hay cách hai, thƣờng sử dụng cách nhiều Footer Page 58 of 63 49 Tài liu lun s phm 59 of 63 - Gọi số HS lấy ví dụ - HS lấy ví dụ khai báo mảng chiều - Bài tập: Nhập vào - HS suy nghĩ viết dãy số nguyên (N ≤ 10) chƣơng trình sau Tính tổng dãy số đƣợc học khai báo - Yêu cầu HS làm tập mảng chiều - HS tự tìm đƣợc vấn đề tập đƣa giải đƣợc học cách khai báo mảng chiều áp dụng kiến thức học từ trƣớc Củng cố - Nhắc lại mảng chiều - Cách khai báo mảng chiều Bài tập nhà - Viết lại chƣơng trình ví dụ ngày hôm Footer Page 59 of 63 50 Tài liu lun s phm 60 of 63 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm Bảng thống kê Bảng 3.3: Kết phiếu điều tra tập Lớp Tổng Bài tập 46 11A7 46 Bài không đạt yêu cầu Số lượng % Số lượng % 46 100 0 34 73.91 12 26.09 41 89,13 10,87 28 60.87 18 39.13 11A6 Bài đạt yêu cầu Bảng 3.4: Kết điều tra sau thực nghiệm Lớp Khá, giỏi Yếu Trung bình Số lượng % Số lượng % Số lượng % 11A6 35 76.09 11 23.91 0 11A7 30 65.21 12 26.09 8.70 Nhƣ vậy, qua thực nghiệm khẳng định tính đắn khóa luận Footer Page 60 of 63 51 Tài liu lun s phm 61 of 63 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận Từ kết nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm đề tài, khóa luận đạt đƣợc số kết sau: - Tìm hiểu lực nói chung, lực đặc thù trình dạy học tin học nói riêng lực PH & GQVĐ - Điều tra thực trạng dạy học THPT Lạng Giang - Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng biện pháp - Phân tích số nội dung nhằm phát triển lực PH GQVĐ cho HS thông qua dạy học giải tập kiểu mảng - Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm để kiểm tra tính khả thi hiệu biện pháp đƣa Từ kết nghiên cứu kinh nghiệm thực tập giảng dạy thân bƣớc đầu cho phép khẳng định tính đắn khóa luận: Giả thuyết khoa học khóa luận chấp nhận đƣợc, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu khóa luận hồn thành Tuy nhiên q trình thực khóa luận số nhƣợc điểm sau: - Do hạn chế thời gian điều kiện giảng dạy nên khóa luận chƣa đƣợc triển khai diện rộng, với nhiều lớp đối tƣợng Hiệu việc tổ chức dạy học theo hƣớng phụ thuộc nhiều vào lực quản lý học sinh, lực sƣ phạm phƣơng thức tổ chức giáo viên - Một số nội dung chƣơng trình đƣợc xây dựng triển khai thực nghiệm đƣợc phần nhỏ hạn chế thời lƣợng tiết dạy Hƣớng phát triển Để đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn giáo dục, khóa luận cần phát triển hƣớng: - Thực nghiệm diện rộng với nhiều học sinh trƣờng THPT - Nâng cao lực quản lý học sinh, lực sƣ phạm phƣơng thức tổ chức giáo viên để tổ chức dạy học theo hƣớng phát triển lực GQVĐ cho HS Footer Page 61 of 63 52 Tài liu lun s phm 62 of 63 - Giáo viên cần chủ động việc tiếp cận dạy học theo hƣớng sử dụng lực GQVĐ HS - Tích cực cho học sinh tham gia hoạt động hƣớng đến phát triển lực PH GQVĐ Khóa luận em chắn tránh khỏi thiếu sót mong nhận đƣợc góp ý chân tình q thầy bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Footer Page 62 of 63 53 Tài liu lun s phm 63 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ GD & ĐT (2018), Dự thảo “Chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể” [2] Đỗ Hƣơng Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên - Trần Khánh Ngọc – Trần Trung Ninh – Trần Thị Thanh Thủy – Nguyễn Công Khanh – Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích hợp – Phát triển lực học sinh – Quyển – Khoa học tự nhiên Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [3] Nguyễn Văn Cƣờng, Bernd Meier (2014), Lí luận dạy học đại sở đổi mục tiêu, nội dung phƣơng pháp dạy học Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [4] Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) - Hồ Cẩm Hà – Trần Đỗ Hùng – Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Thanh Tùng – Ngô Ánh Tuyết, Sách giáo khoa Tin học 11, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [5] Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) – Hồ Cẩm Hà – Trần Đỗ Hùng – Nguyễn Xuân My – Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Thanh Tùng – Ngô Ánh Tuyết, (2014), Sách giáo viên Tin học lớp 11, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [6] Lê Khắc Thành, Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2006 [7] Trần Văn Hạo – Lê Đức Long, Phương pháp dạy học mơn Tin học [8] TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM - Hồng Hòa Bình [9] Bộ giáo dục Đào tạo, Vụ Giáo dục Trung học, (6/2014), Tài liệu tập huấn giáo viên Dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hƣớng phát triển lực Footer Page 63 of 63 54 Tài liu lun s phm 64 of 63 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN GIÁO VIÊN Kính gửi: Các thầy (cô) giáo trƣờng THPT Lạng Giang Em tên là: Dƣơng Thị Thanh Giang Em sinh viên lớp K41 Sƣ phạm Tin học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Để tìm hiểu sở thực tiễn cho đề tài khóa luận em mong nhận đƣợc góp ý thầy (cơ) giáo thực trạng dạy học môn Tin trƣờng THPT Sự đóng góp, giúp đỡ thầy (cơ) giáo kiến thức quý báu giúp em hoàn thành đƣợc khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Câu 1: Khi dạy học cho HS thầy (cô) dạy theo định hƣớng nào? a Theo nội dung b Theo mục tiêu c Theo phát triển lực cho HS Câu 2: Khi dạy học cho HS thầy (cô) trọng phát triển lực HS? a Năng lực PH GQVĐ b Năng lực tự học c Năng lực hợp tác Câu 3: Thầy (cô) nhận thấy tầm quan trọng việc tổ chức dạy học nhằm phát triển lực PH & GQVĐ cho HS nhƣ nào? a Rất quan trọng b Quan trọng c Không quan trọng Câu 4: Khi dạy học nhằm phát triển lực PH GQVĐ cho HS thầy (cô) áp dụng vào khâu nào? a Kiểm tra cũ b Dạy học khái niệm 54 Footer Page 64 of 63 Tài liu lun s phm 65 of 63 c Kiến thức d Bài tập Câu 5: Hình thức mà thầy (cơ) tổ chức hoạt động nhằm phát triển lực PH GQVĐ cho HS gì? a Hình thức cá nhân b Hình thức theo nhóm c Cả hình thức Câu 6: Khi dạy học nhằm phát triển lực PH GQVĐ cho HS thầy (cơ) gặp khó khăn gì? a HS không hợp tác với GV b HS tìm đƣợc vấn đề cần giải c Khơng gặp khó khăn Câu 7: Thầy (cơ) đánh giá nhƣ hiệu tổ chức hoạt động nhằm phát triển lực PH GQVĐ cho HS? a Rất hiệu b Hiệu c Tƣơng đối hiệu d Không hiệu 55 Footer Page 65 of 63 Tài liu lun s phm 66 of 63 PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH Để hiểu sâu tinh thần thái độ học tập em với môn Tin học, cô mong muốn nhận đƣợc ý kiến em vấn đề sau: Câu 1: Các em có thích học mơn Tin học khơng? a Yếu thích mơn học b Chỉ coi mơn học nhiệm vụ c Không hứng thú Câu 2: Kết học tập môn Tin học? a Loại giỏi b Loại c Loại trung bình d Loại yếu Câu 3: Khi giải tập môn Tin học em có biết cách giải tập khơng? a Có b Khơng c Tùy tập Câu 4: Em thấy GV đƣa vào học vấn đề môn tin mà gắn liền với thực tiễn? Dễ hiểu Khó hiểu Bình thƣờng Câu 5: Trong học, GV đƣa vấn đề để giải em thƣờng? a Suy nghĩ cách trả lời b Chờ câu trả lời bạn c Suy nghĩ câu trả lời nhƣng không dám pháp biểu sợ sai d Chờ GV giải đáp 56 Footer Page 66 of 63 Tài liu lun s phm 67 of 63 PHỤ LỤC 3: BÀI KIỂM TRA 15’ Bài 1: Viết chƣơng trình tìm phần tử nhỏ mảng đƣa hình số giá trị phần tử tìm đƣợc Bài 2: Viết chƣơng trình nhập N phần tử nguyên vào mảng Tính tổng phần tử mảng 57 Footer Page 67 of 63 ... HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƢƠNG THỊ THANH GIANG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KIỂU MẢNG TRONG TIN HỌC... Đối với học sinh 15 1.3.3 Đánh giá chung 16 CHƢƠNG 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KIỂU MẢNG TRONG TIN HỌC LỚP 11... chọn đề tài Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề kiểu mảng Tin học lớp 11” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp phát triển lực PH GQVĐ dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề kiểu mảng trong Tin học lớp 11_2, Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề kiểu mảng trong Tin học lớp 11_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn