62 cau hoi trac nghiem tin 8hay l105chaumk1kz5m 103648

12 32 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 20:47

Chương trình dịch là gì?A. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy.B. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên.C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình thành chương trình được thực hiện trên máy tính cụ thể.D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ lập trình.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal từ khóa Program dùng để:A. Khai báo tên chương trình.B. Khai báo biến.C. Khai báo thư viện.D. Khai báo hằng.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal từ khóa Uses dùng để:A. Khai báo tên chương trình.B. Khai báo biến.C. Khai báo thư viện.D. Khai báo hằng.Trong ngôn ngữ lập trình khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:A. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có.B. Phần thân chương trình có thể có hoặc không.C. Phần khai báo có thể có hoặc không.D. Phần thân chương trình nhất thiết phải có.Những tên có ý nghĩa được xác định từ trước và không được sử dụng cho mục đích khác gọi là:A. Tên có sẵn.B. Tên riêng.C. Từ khóa.D. Biến.Trong Turbo Pascal, để biên dịch chương trình ta nhấn:A. Nhấn tổ hợp phím Alt+F5.B. Nhấn tổ hợp phím Alt+F9.C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5.D.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9.Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình :A. Nhấn tổ hợp phím Alt+F5.B. Nhấn tổ hợp phím Alt+F9.C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5.D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9.Cơ sở nào tạo ra ngôn ngữ dành riêng cho máy tính ?A. Các cụm từ tự nhiên.B. Các dãy bit.C. Chương trình.D. Ngôn ngữ tiếng Anh.Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là:A. Ngôn ngữ máy tính.B. Ngôn ngữ lập trình.C. Ngôn ngữ nhị phân.D. Ngôn ngữ viết.Khẳng định nào đúng khi đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau đây:A. Tên không được bắt đầu bằng chữ số và có thể trùng với từ khóa.A. B.C. D.Tên được chứa dấu cách và không được trùng với từ khóa.Tên không được trùng với từ khóa và không được chứa dấu cách.Tên không được bắt đầu bằng chử số, không được chứa dấ Chương trình dịch gì? A Chương trình dịch ngơn ngữ tự nhiên ngơn ngữ máy B Chương trình dịch ngôn ngữ máy ngôn ngữ tự nhiên C Chương trình có chức chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình thành chương trình thực máy tính cụ thể D Chương trình có chức chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ máy thành ngơn ngữ lập trình Trong ngơn ngữ lập trình Pascal từ khóa Program dùng để: A Khai báo tên chương trình B Khai báo biến C Khai báo thư viện D Khai báo Trong ngôn ngữ lập trình Pascal từ khóa Uses dùng để: A Khai báo tên chương trình B Khai báo biến C Khai báo thư viện D Khai báo Trong ngôn ngữ lập trình khẳng định sai khẳng định sau: A Phần tên chương trình khơng thiết phải có B Phần thân chương trình có khơng C Phần khai báo có khơng D Phần thân chương trình thiết phải có Những tên có ý nghĩa xác định từ trước khơng sử dụng cho mục đích khác gọi là: A Tên có sẵn B Tên riêng C Từ khóa D Biến Trong Turbo Pascal, để biên dịch chương trình ta nhấn: A Nhấn tổ hợp phím Alt+F5 B Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 D.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình : A Nhấn tổ hợp phím Alt+F5 B Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 D Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 Cơ sở tạo ngơn ngữ dành riêng cho máy tính ? A Các cụm từ tự nhiên B Các dãy bit C Chương trình D Ngơn ngữ tiếng Anh Ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi là: A Ngơn ngữ máy tính B Ngơn ngữ lập trình C Ngơn ngữ nhị phân D Ngơn ngữ viết Khẳng định đặt tên ngôn ngữ lập trình Pascal sau đây: A Tên khơng bắt đầu chữ số trùng với từ khóa A B C D Tên chứa dấu cách khơng trùng với từ khóa Tên khơng trùng với từ khóa khơng chứa dấu cách Tên không bắt đầu chử số, không chứa dấu cách, khơng trùng với từ khóa Phần thân chương trình bao gồm: A B C D Các câu lệnh mà máy tính cần thực Chứa lệnh viết sẳn sử dụng chương trình Bắt đầu từ khóa Begin kết thúc từ khóa End Các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện, khóa Begin kết thúc từ khóa End Cấu trúc chung chương trình bao gồm phần: A B C D Phần khai báo, phần mở đầu, phần kết thúc Phần khai báo phần thân chương trình Phần tên chương trình phần thân chương trình Phần tên chương trình, phần khai báo, phần mở đầu, phần kết thúc Khẳng định sai khẳng định sau: A B C D Phần khai báo có khơng có Phần thân chương trình thiết phải có Phần thân phải đặt trước phần khai báo, Tên người lập trình đặt Trong tên sau đây, tên không hợp lệ ngôn ngữ Pascal? A B C D Ban_kinh ; Program ; Lop7A ; Thang10 ; Có bước để tạo chương trình máy tính: A B C D bước bước bước bước Trong tên sau đây, tên không hợp lệ ngôn ngữ Pascal? A B C D a; Tamgiac; Beginprogram; 8a; Trong Pascal, để lưu chương trình gõ ta nhấn phím? A B C D Nhấn phím F1 Nhấn phím F2 Nhấn phím F3 Nhấn phím F4 Trong Pascal, từ sau khơng phải từ khóa? A B C D Program; Crt; Uses; Begin; Dấu sau dùng để phân cách lệnh Pascal? A B C D Dấu chấm phẩy; Dấu chấm; Dấu phẩy; Dấu nháy; Trong Pascal, khai báo thư viện “crt” câu lệnh “clrscr” dùng để làm gì? A B C D Xóa hình kết In thơng tin hình Đưa trỏ xuống dòng Nhập thơng tin hình kết Trong Pascal, mở cửa sổ để soạn thảo chương trình ta chọn: A B C D File  Open File  Save File  New File  Exit Trong Pascal, để lưu tệp tin soạn thảo ta chọn: A B C D File  Open File  Save File  New File  Exit Trong Pascal, để khỏi chuơng trình ta chọn: A B C D File  Open File  New File  Save File  Exit Trong Pascal, để rõ cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số 5232 kiểu xâu, ta phải đặt dãy số 5232 cặp dấu gì? A B C D Dấu ngoặc đơn Dấu ngoặc nhọn Dấu nháy đơn Dấu ngoặc vuông Trong Pascal, phép chia lấy phần nguyên ký` hiệu gì? A B C D Div Mod And Or Trong Pascal, phép chia lấy phần dư ký hiệu gì? A B C D Div Mod And Or Trong Pascal, kết phép chia hai số kiểu liệu gì? A B C D Số thực Số nguyên Kiểu xâu Kiểu chuổi Biểu thức toán học (a2 + b)(1+c)3 biểu diễn Pascal nào? A B C D (a*a + b)(1+c)(1+c)(1+c) (a.a + b)*(1+c)*(1+c)*(1+c) (a*a + b)*(1+c)*(1+c)*(1+c) (a.a + b) (1+c).(1+c).(1+c) Biểu thức toán học ax2 + bx +c biểu diễn Pascal nào? A B C D a*x*x + b*x + c a.x.x + b.x + c a.x2 + b.x +c a*x*a*x + b*x + c Hãy xác định kết so sánh biểu thức x > 10 -3x A B C D Đúng x > 2.5 ,ngược lại kết so sánh sai Đúng x < 2.5 ,ngược lại kết so sánh sai Đúng x > ,ngược lại kết so sánh sai Đúng x < ,ngược lại kết so sánh sai Các biểu thức Pascal đặt câu lệnh writeln dùng để làm gì? A B C D Xóa kết hình In kết biểu thức hình Nhập biểu thức từ bàn phím Khơng làm Trong Pascal, câu lệnh Delay(x) có ý nghĩa nào? A B C D Tạm dừng chương trình người dùng nhấn phím Enter Tạm dừng chương trình người dùng nhấn phím Shift Tạm dừng chương trình người dùng nhấn phím Alt Tạm dừng chương trình vòng x phần nghìn giây, sau tự động tiếp tục chạy Trong Pascal, câu lệnh Read Readln có ý nghĩa nào? A B C D Tạm dừng chương trình người dùng nhấn phím Enter Tạm dừng chương trình người dùng nhấn phím Shift Tạm dừng chương trình người dùng nhấn phím Alt Tạm dừng chương trình vòng x phần nghìn giây, sau tự động tiếp tục chạy Trong Pascal, từ khóa dùng để khai báo biến là? A B C D Const Var Uses Program Trong Pascal, từ khóa dùng để khai báo là? A B C D Const Var Uses Program Trong Pascal, khai báo sau đúng? A B C D Var tb : real; Var 4hs : integer; Const x : real; Var R = 30; Trong Pascal, khai báo sau đúng? A B C D Var begin : integer; Var tamgiac = real; Const bankinh : 2; Const Pi = 3.14; Trong Pascal, câu lệnh Readln(tên biến) dùng để làm gì? A B C D Lệnh nhập giá trị cho biến từ bàn phím Lệnh gán giá trị cho biến Lệnh in giá trị biến hình Lệnh gán giá trị cho biến với biến khác Trong Pascal, câu lệnh gán giá trị sau đúng? A B C D X : Y; X := Y; X = Y; X =: Y; Trong Pascal, khẳng định sau sai? Biến đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu Biến phải khai báo trước sử dụng Giá trị biến thay đổi suốt trình thực chương trình Giá trị thay đổi suốt q trình thực chương trình Giả sử A khai báo biến với kiểu liệu số thực, X biến với kiểu liệu xâu Các phép gán sau phép gán không hợp lệ? A B C D A := 2.5; X := ‘2.5’; X := ‘Lop 8a’; X := 2.5; Trong Pascal, ý nghĩa hai câu lệnh sau gì? Writeln(‘ Ban hay nhap vao don gia’); Readln(dongia); A B C D Thông báo hình dòng chữ: “ Ban hay nhap vao don gia” Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến Thơng báo hình dòng chữ: “ Ban hay nhap vao don gia” yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến dongia Thông báo hình giá trị biến Trong Pascal, tên sau tên kiểu liệu? A B C D Integer Real String Var Trong Pascal, câu lệnh Writeln(16 div 3) in lên hình kết bao nhiêu? A B C D Kết Kết Kết 16 Kết Trong Pascal, câu lệnh Writeln(16 mod 3) in lên hình kết bao nhiêu? A B C D Kết Kết Kết 16 Kết Trong ngơn ngữ lập trình Pascal từ khóa Var dùng để: A B C D Khai báo tên chương trình Khai báo biến Khai báo thư viện Khai báo Trong ngơn ngữ lập trình Pascal từ khóa Const dùng để: A B C D Khai báo tên chương trình Khai báo biến Khai báo thư viện Khai báo Kết so sánh sai biểu thức so sánh sau ? A B C D x = 10; 15 + > 20 – 3; (20 – 15)2 = 25; 15 – < 3; Trong lập trình Pascal, sau từ khóa kết thúc chương trình end phải có dấu gì? A B C D Dấu chấm Dấu chấm phẩy Dấu Dấu hai chấm Biểu thức so sánh (20 -15)2 ≠ 25 biểu diễn Pascal nào? A B C D (20-15)*(20-15) ≠ 25; (20 -15)*(20 – 15) 25; (20 -15)(20 -15) 25; (20 -15)(20 – 15) ≠ 25; Con người dẫn cho máy tính thực cơng việc thơng qua? A B C D Các thao tác chuột Các lệnh Các hoạt động Các thao tác bàn phím Giả sử A khai báo biến với kiểu liệu số nguyên, cách gán sau đúng? A B C D A:=20 A=’20’ A:=123.45 A:=’Tin học’ Kiểu liệu String có độ dài ký tự? A B C D 128 255 512 1024 Cho biết giá trị biến nhớ x sau chương trình thực phép gán sau: x:=5; y:=10; x:=x + y? A B C D 15 20 10 Trong việc giải tốn máy tính bước bước bước quan trọng bước sau đây? Xác định tốn Mơ tả thuật tốn Viết chương trình Lập trình Chọn cụm từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm câu sau: “Thuật toán dãy hữu hạn cá thao tác cần thực theo mơt trình tự xác định để ” A B C D Thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước Giải tốn Ra lệnh Lập trình Để khai báo kiểu chuổi ta thực kiểu nào? A B C D Char String Var Readln Phép toán (105 div 10 + 105 mod 5) có giá trị là: A B C D 15 10 Hãy chọn câu phát biểu đây: A B C D Con người lệnh cho máy tính câu lệnh đơn giản Chương trình máy tính dãy lệnh mà máy tính hiểu thực Khi thực chương trình, máy tính thực lệnh có chương trình theo thứ tự ngẫu nhiên thứ tự thực lệnh khơng ảnh hưởng đến kết thực chương trình Mọi chương trình máy tính lập trình sẵn, gắn phần cứng máy tính bán máy tính Các tên sau đây, nhóm từ khoá? A B C D End, Mod, Var, Readln; Begin, Uses, Write; Or Begin, Program, Uses, And Begin, Readln, Or, Uses Các thành phần ngơn ngữ lập trình gồm: Bảng chữ quy tắc để viết câu lệnh A B C D Bảng chữ từ khoá Các từ khoá tên Bảng chữ cái, từ khoá tên Nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường tròn ta dùng từ khóa để khai báo? A B C D Program Uses Var Const
- Xem thêm -

Xem thêm: 62 cau hoi trac nghiem tin 8hay l105chaumk1kz5m 103648, 62 cau hoi trac nghiem tin 8hay l105chaumk1kz5m 103648

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn