Luận văn sư phạm Hình tượng người phụ nữ trong Báu vật của đời – Mạc Ngôn

60 37 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 20:29

Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== NGUYỄN THỊ THU TRANG HÌNH TƢỢNG NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG BÁU VẬT CỦA ĐỜI – MẠC NGƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học nƣớc HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== NGUYỄN THỊ THU TRANG HÌNH TƢỢNG NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG BÁU VẬT CỦA ĐỜI – MẠC NGƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học nƣớc Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Bích Dung HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – TS Nguyễn Thị Bích Dung – ngƣời tân tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo khoa Ngữ Văn – Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thiện khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019 Tác giả khóa luận NGUYỄN THỊ THU TRANG Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời – Mạc Ngôn” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, phân tích kết nghiên cứu đề tài dựa thực tế tìm hiểu, nghiên cứu chƣa đƣợc công bố Nếu thông tin cung cấp không xác, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trƣớc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019 Tác giả NGUYỄN THỊ THU TRANG Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi khảo sát 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG BÁU VẬT CỦA ĐỜI 1.1.Khái niệm nhân vật hình tƣợng nhân vật 1.1.1.Khái niệm nhân vật 1.1.2.Hình tƣợng nhân vật 1.2 Một số đặc điểm hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời – Mạc Ngôn 1.2.1 Vị tha, nhân hậu, nặng tình, nặng nghĩa 1.2.2 Nghị lực phi thƣờng 14 1.2.3 Số phận bi kịch 18 Tiểu kết 25 CHƢƠNG 2: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG BÁU VẬT CỦA ĐỜI 27 2.1 Biểu tƣợng ngƣời phụ nữ Trung Hoa Báu vật đời 27 2.1.1 Báu vật đời – biểu tƣợng cho sinh sôi, sức sống mãnh liệt 27 2.1.2 Báu vật đời biểu tƣợng cho tình mẫu tử 31 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.1.3 Báu vật đời – biểu tƣợng đẹp 34 2.2 Nghệ thuật xây dựng ngoại hình nhân vật phụ nữ Báu vật đời 39 2.3 Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật phụ nữ Báu vật đời 43 2.3.1 Hồn cảnh bộc lộ tính cách nhân vật 43 2.3.2 Ngôn ngữ bộc lộ tính cách nhân vật 47 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Mạc Ngơn đƣợc xem bút sáng giá văn học Trung Quốc đại Giải thƣởng Nobel cho tiểu thuyết Báu vật đời mà nhà văn mang cho nƣớc nhà khẳng định thành công rực rỡ văn học Trung Quốc đƣơng đại nói riêng văn học giới nói chung Tiểu thuyết đời vào thời kỳ đƣơng đại nhƣng nội dung khái quát gần 100 năm từ đầu kỷ XX đến năm 80 kỷ XX Tiểu thuyết tranh sinh động lịch sử Trung Hoa đầy hào hùng bi tráng Ở tác phẩm nhà văn Mạc Ngôn không sâu để khai thác vấn đề trị xã hội mà khám phá số phận ngƣời thời đại đặc biệt ngƣời phụ nữ Với góc nhìn thấu đáo nhà văn ngƣời phụ nữ tác phẩm lên cách chân thực sinh động Hình ảnh ngƣời phụ nữ tiểu thuyết gây cho ấn tƣợng sâu sắc Họ không cô gái Trung hoa trẻ trung động mạnh mẽ mà thơng qua hình ảnh đó, nhà văm ca ngợi tình u cao cả, vĩ đại ngƣời mẹ, ca ngợi chức sinh dƣỡng ngƣời mẹ Những ngƣời phụ nữ đƣợc xây dựng mang phong cách riêng , độc đáo tạo nên giá trị nghệ thuật cao cho tác phẩm Trên văn đàn Trung Quốc đƣơng đại, Mạc Ngôn đƣợc đánh giá “có bút lực mạnh nay”, “nhân vật khai phá” kỷ XXI Châu Á, nhà văn có nhiều tác phẩm đƣợc dịch đƣợc dƣ luận Việt Nam ý nhiều năm 2012, ông đƣợc viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học cho cống hiến khơng mệt mỏi nghiệp sáng tác Mạc Ngôn đạt thành công nhiều thể loại nhƣng bản, tiểu thuyết thể loại thành công ông Điều làm nên sức hấp dẫn tiểu thuyết Mạc Ngơn lối hành văn ngắn gọn, súc tích, nhịp điệu dồn dập mang tính đại, có kết hợp Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 thực huyền thoại, tính nhiều tầng, đa nghĩa… Song đặc điểm sáng tác Mạc Ngơn việc: Nhà văn khéo léo việc sử dụng biểu tƣợng nghệ thuật tác phẩm để từ truyền tải đến độc giả ý nghĩa sâu sa Trong nghiệp sáng tác đồ sộ với 200 tác phẩm, thấy tiểu thuyết Báu vật đời tác phẩm bật Nó đƣợc coi “viên đá nặng lâu đài văn học” Mạc Ngôn Với ý nguyện viết sách dâng tặng mẹ, nhƣng ý nghĩa tác phẩm vƣợt qua dự định ban đầu nhà văn, trở thành sách thu hút đƣợc ý đơng đảo bạn đọc có giá trị nhiều phƣơng diện Điểm nhìn tác giả dựa thực lịch sử quan điểm nhân dân từ Mạc Ngơn thể đƣợc tài cá nhân việc sáng tạo hệ thống chi tiết, hình ảnh có tính “lạ hóa” Báu vật đời có sức hút riêng lối viết văn mẻ đƣa ngƣời đọc từ bất ngờ đến bất ngờ khác, từ thú vị đến thú vị khác đặc biệt Mạc Ngơn xây dựng thành cơng hình tƣợng ngƣời phụ nữ độc đáo, mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc Với để tài “Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời – Mạc Ngôn”, xin đóng góp nhìn sâu sắc hình tƣợng ngƣời phụ nữ tiểu thuyết Báu vật đời Hi vọng với đề tài giúp bạn đọc tiếp cận cách đẩy đủ trọn vẹn giá trị tiểu thuyết 2.Lịch sử vấn đề Báu vật đời Mạc Ngôn tiểu thuyết đƣơng đại tạo đƣợc sức hút mạnh mẽ độc giả giới nghiên cứu tính thực nét nghệ thuật đặc sắc Nhƣng tác phẩm đƣơng đại nhƣng số lƣợng nghiên cứu Báu vật đời chƣa phong Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 phú Đồng thời nghiên cứu tiếp cận sơ lƣợc tác phẩm dƣới góc độ xã hội xoay quanh yếu tố lịch sử, trị,… Các nhà nghiên cứu Trung Quốc, Nhật Đức đứng dƣới góc độ xã hội dựa yếu tố trị, lịch sử… để đánh giá nội dung nghệ thuật Báu vật đời Xuất phát từ quan điểm đó, họ điểm tiến hạn chế nhà văn Có thể chia thành hai nhóm quan điểm nhƣ sau: Thứ nhất, nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc đứng phƣơng diện trị lên tiếng trừ Báu vật đời tác phẩm đƣợc xuất Trung Quốc (Tác giả xuất xã, 9/1/1995) với lí tác phẩm vi phạm vào “vùng cấm” văn học “Họ vu khống cho mƣợn Báu vật đời để ca ngợi Quốc dân đảng, nói xấu Đảng Cộng sản…” [12,139] Thứ hai, nhóm nhà văn nghiên cứu dƣới góc độ xã hội để tìm nét độc đáo Báu vật đời Trong viết này, họ sáng tạo việc sáng tạo thủ pháp “lạ hóa” độc đáo, sáng tạo huyền thoại bên cạnh huyền thoại cổ xƣa (Trƣơng Thành, Chu Ân…) Có ngƣời lại tìm ảnh hƣởng văn học phƣơng Tây Mĩ latinh Mạc Ngôn thông qua thiểu thuyết Báu vật đời (Wolfgan Kunbim, GS Các Hồng Binh, Ths Tống Hồng Lĩnh) Bản thân nhà văn Mạc Ngôn viết “Tự bạch” để giãi bày việc viết văn Nhà văn Mạc Ngôn đƣợc biết đến nhiều Việt Nam Báu vật đời đƣợc dịch giả Trần Đình Hiến dịch xuất tháng năm 2001 Các nhà nghiên cứu Việt Nam dựa nhiều góc độ này, nhiều phƣơng diện để đƣa quan điểm, nhận xét riêng tiểu thuyết Báu vật đời Tuy nhiên, nghiên cứu sơ lƣợc, vấn dung lƣợng ngắn có liên quan đến nội dung tác phẩm báo, tạp chí, trang báo mạng… Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 Trên tạp chí sơng Hƣơng, số 166 (12/2002) có đăng phê bình nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Phê Thế giới nghệ thuật Mạc Ngôn qua hai tác phẩm Báu vật đời Đàn hương hình Tác giả nét đặc sắc hai tác phẩm thủ pháp lạ hóa: “Có lẽ pháp lạ hóa chủ yếu Mạc Ngơn biết đặt chuyện kì lạ ngƣời biết khung, không xa lạ Theo cách nói chữ phép lạ hóa, huyền thoại hóa thực Nó nội dung hình thức tác phẩm; nói cách khác giới nghệ thuật tác giả” Trong Nghệ thuật trần thuật gắn gắn với thủ pháp lạ hóa tiểu thuyết Mạc Ngơn Hồng Thị Bích Hồng đăng Tạp chí sơng Hương, số 244 (10/2007), tác giả vào tìm hiểu lạ hóa miêu tả, kể chuyện tác phẩm Mạc Ngơn Tác giả Nguyễn Thị Vũ Hồi Diễn đàn văn nghệ với Tình yêu nhu cầu giải tỏa tiểu thuyết Mạc Ngôn, vào tìm hiểu vấn đề tình yêu – tình dục phận giới nữ qua tác phẩm Mạc Ngôn Với Báu vật đời, tác giả viết nhận định: “Nhiều ngƣời phụ nữ tiểu thuyết Mạc Ngơn có đời sống tình dục sa đọa Ý thức họ bị lấn át, họ không làm chủ đƣợc hành vi Báu vật đời có mƣời bốn lần tác giả miêu tả chuyện làm tình Trong số khơng lần nhân vật rơi vào lầm lỡ Vì chồng bất lực mà Lỗ thị quan hệ với Vu Bàn Vả, thầy lang, anh chàng chăn vịt, hòa thƣợng mục sƣ… Đó buông thả ngƣời phụ nữ phụ nữ chịu xiềng xích, kiềm tỏa uất hận Nhƣng khao khát có đƣợc ngƣời thứ ba (một đứa trai) chƣa đƣợc cấu sinh Những ngƣời phụ nữ nhà Thƣợng Quan có lối sống cuồng nhiệt nhƣng bng thả, có tình dục cách để trả thù …” Trong Kiểu nhân vật trẻ thơ – người lớn tiểu thuyết Mạc Ngơn, Tạp chí Văn học nghệ thuật số 330, (12/2011), tác giả Võ Nguyễn Bích Duyên nhân vật Kim Đồng Báu vật đời thuộc dạng nhân vật Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 46 of 63 bề nhân vật Đó nét diện mạo, hình dáng, trang phục, cử chỉ, tác phong thể tác phẩm Chỉ vài nét bút thoáng qua có tính chất chấm phá nhƣng ngƣời đọc hình dung đƣợc nhân vật, nhìn thấu hiểu đƣợc cách sinh động nhận biết phần tính cách, thành phần xuất thân số phận nhân vật” Nếu nhƣ văn học cổ thƣờng xây dựng ngoại hình nhân vật với chi tiết ƣớc lệ, tƣợng trƣng văn học đại thƣờng đòi hỏi chi tiết chân thực, cụ thể sinh động M Groki khuyên nhà văn phải xây dựng nhân vật nhƣ ngƣời sống phải tìm thấy, nêu lên, nhấn mạnh nét riêng độc đáo, tiêu biểu dáng điệu, nét mặt, nụ cƣời, khóe mắt,… nhân vật Trong Báu vật đời, ngoại hình nhân vật có đƣợc nhà văn miêu tả chi tiết đoạn văn: “Tôn Đại Cơ đầu chải bóng lống, tóc búi gọn gang sau gáy, tram cài tóc sáng lấp lánh, bên tóc mai cài cặp Bà mặc áo phẳng phiu vải trắng, vạt áo đóng khuy lệch, khăn tay giắt sau khuy nách, quần màu đen, chân quấn xà cạp nhỏ, chân giày màu thiên đế trắng Tồn thân bà tốt lên vẻ nhã, tóc có mùi xà phòng thơm Bà có cặp lƣỡng quyền cao, mũi thẳng, mơi mím chặt thành đƣờng chỉ, cặp mắt sâu đẹp, ánh mắt rực sáng Bà tiên phong đạo cốt, so với vẻ luộm thuộm to đùng bà Lã, thật khác trời vực” Nhƣng có đƣợc miêu tả cách rải rác, xen kẽ phần qua hành động khác nhân vật, chẳng hạn nhƣ Uông Ngân Chi: “Ngƣời phụ nữ mặc áo mƣa có ánh mắt sắc nhƣ dao”, “cơ ta mỉm cƣời với anh, má có hai nếp nhăn hai núm đồng tiền kéo dài mà thành”, “lúc anh phát cô ta xấu, mũi tẹt, vẩu, cằm nhọn, mặt nhƣ mặt chuột”… Mỗi nhân vật dù đƣợc miêu tả thành đoạn văn dài hay câu văn lẻ tẻ, rời rạc có 40 Footer Page 46 of 63 Tài liu lun s phm 47 of 63 nét riêng, ngƣời vẻ, phần thể tính cách, tâm trạng Ngoại hình nhân vật có đƣợc nhà văn miêu tả cách trực tiếp thông qua ngôn ngữ ngƣời kể chuyện Thƣợng Quan Kim Đồng miêu tả gián tiếp qua nhìn nhân vật khác tác phẩm Dù dƣới nhìn nhân vật lên lối miêu tả gần gũi, cách so sánh thơng qua hình ảnh đỗi đời thƣờng Ngoại hình nhân vật đƣợc miêu tả cách so sánh nhân vật với nhau: “Nhƣng Thƣợng Quan Lã Thị Vu Lỗ hai ngƣời đàn bà khác hồn tồn, ngƣời cao to lừng lững, sức mạnh tràn trề, ngƣời gầy gò nho nhỏ, chân tay nhanh nhẹn Thƣợng Quan Lã thị giọng ồm ồm nhƣ chuông đại nhà thờ Bà Vu nhát gừng, nhƣ dao sắc thái củ cải” Vì nhân vật Báu vật đời đƣợc cá thể hóa, khơng trùng lặp Ngoại hình nhân vật đƣợc miêu tả thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh Đặc biệt thay đổi khuôn mặt: “Thọ Hỉ thấy sắc mặt mẹ nhƣ hạnh chin nẫu, vàng rộm” khn mặt bà Lã đỡ đẻ cho lừa Sắc mặt thay đổi đứa cháu thứ tƣ lại gái: “Mặt bà nội nhƣ lƣỡi hái vừa lấy khỏi nƣớc tôi, sẵn sàng đâm chém lúc nào” Và bao năm sau trải qua biến cố gia đình, bà nội nửa dại nửa ngây: “Mặt bà nội nhƣ củ cải thối, tóc bạc bết lại nhƣ sợi thừng, có lọn dựng ngƣợc, lọn rũ xuống lƣng Mắt bà nội có màu xanh lục…” Hay Thƣợng Quan Lỗ thị, nghe ngƣời tố cáo Tƣ Mã Khố: “Mặt mẹ xanh mét, mắt vô cảm, không thù khơng ốn, phẳng lặng nhƣ nƣớc hồ thu”, sơ tán vất vả với trận gió tuyết: “Mẹ thành ngƣời trắng, lông mi lông mày trắng tốt, tóc trắng… cặp mắt u buồn mẹ đẫm nƣớc mắt”, Kim Đồng bị bọn bạn xấu đánh thì: “Mẹ lồng lên nhƣ trâu 41 Footer Page 47 of 63 Tài liu lun s phm 48 of 63 nái bảo vệ con, Huỳnh huỵch chạy tới, tóc mẹ ánh lên màu vàng, da mặt phẳng phất màu vàng” Có đoạn nhà văn sử dụng từ ngữ miêu tả vô tinh tế, cách miêu tả đơn giản nhƣng lung linh, bay bổng, hoa mĩ Đó miêu tả Thƣợng Quan Lỗ thị qua cảm nhận ông mục sƣ Malôa, ngƣời yêu trân trọng ngƣời phụ nữ này: “Chân em mịn màng, đẹp nhƣ ngọc, tác phẩm vô gái ngƣời thợ tài hoa… Rốn em nhƣ li tròn khơng khiếm khuyết… Lƣng em nhƣ bó lúa mạch, xung quang tồn hoa bách hợp… Đơi vú em nhƣ cặp sừng hƣơu nhú, chị em sinh đôi với sừng hƣơu mẹ Hai vú em đẹp nhƣ cọ, không khuyết điểm…” Nhƣng có miêu tả từ ngữ khiến ngƣời ta ghê rợn Ngoại hình Tƣởng Đệ sau bao năm bán làm kĩ nữ, bệnh tật khiến ngƣời đọc vừa sợ, vừa xót thƣơng vừa cảm nhận đƣợc tâm trạng đau đớn nhân vật nếm trải: “Mũi chị thối rữa, hai hốc mắt đen ngòm, hai mắt bị mù, mái tóc dài mƣợt rụng gần hết, sợi tóc lại ngả màu chì, che khơng kín đầu khơ héo” Các nhân vật huyết thống nên ngoại hình họ mang nét tƣơng đồng Các cô gái nhà Thƣợng Quan ngƣời vẻ đẹp nhƣng họ mang nét đẹp bà mẹ Lỗ thị Chị Lai Đệ: “Ngực nhơ cao, tóc khơ rám bóng mƣớt, vòng eo nhỏ, mềm mại, mông nở vổng lên… Cái mũi dọc dừa chị mẹ, cặp vú thây nẩy mông nở nang thuộc mẹ…” Chị sáu Niệm Đệ: “Hai gò má cao, trắng mịn, không nếp nhăn, lông my dày, môi mọc đầy lông tơ, cằm dô cách nghịch ngợm, vành tai chị có gái nhà Thƣợng Quan, tròn đầy trắng trẻo…” Chị Tám Ngọc Nữ: “Mũi dọc dừa, da trắng nhƣ trứng gà bóc, tóc vàng mềm mại, cổ thon dài nhƣ thiên nga giỡn nƣớc…”, “Phán Đệ “khn mặt vng vắn, quan cách oai vệ Tóc phi dê chải lật, đen nhƣ 42 Footer Page 48 of 63 Tài liu lun s phm 49 of 63 xức dầu, dày khơng nhìn thấy da đầu… Cơ ta thừa hƣởng thân hình chị Năm nhƣng phong thái oai phong chị Năm” Qua việc miêu tả ngoại hình, nhân vật Báu vật đời lên cách cụ thể hóa, cá thể hóa Việc xây dựng ngoại hình phần bộc lộ tính cách, tâm lí, phong thái, tuổi tác, nghề nghiệp họ Từ giúp cho việc thể đời, số phận nhân vật cách tinh tế để lại giấu ấn lòng ngƣời đọc 2.3 Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật phụ nữ Báu vật đời 2.3.1 Hoàn cảnh bộc lộ tính cách nhân vật Theo từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “Hoàn cảnh toàn thể nhân tố khách quan có tác động đến ngƣời hay vật, tƣợng đó” [14, 579] Mơi trƣờng, hồn cảnh vừa để nhân vật bộc lộ tính cách vừa có tác dụng định đến hình thành, phát triển thay đổi tính cách nhân vật Để khắc họa nhân vật, Mạc Ngôn đặt nhân vật mơi trƣờng sống, hồn cảnh sống từ góp phần hình thành nên tính cách ngƣời Ngọc Nữ Báu vật đời sinh mù hai mắt, bé chịu thiệt thòi sữa mẹ bị Kim Đồng chiếm Lớn lên hồn cảnh đó, chị hiền lành, cam chịu lặng im Chính mà đời Ngọc Nữ hi sinh lặng lẽ bóng tối: “Khi Ngọc Nữ ngồi hai mƣơi tuổi, tính nết nhƣ thiếu nữ nhút nhát, co lại nhƣ nhộng kén, chị sợ làm phiền ngƣời khác” Chị Tám sống lặng lẽ nhƣ ngƣời thừa gia đình Thƣợng Quan Là ngƣời sống gần gũi với mẹ, dƣờng nhƣ cị chịu ảnh hƣởng sâu sắc từ mẹ, cao thƣợng đức hi sinh Nếu mẹ bất chấp tính mạng để biến dày thành túi chứa đậu để trộm đậu cho khỏi chết đói chi Tám định hi sinh để bớt gánh nặng cho mẹ Khi chết chị nghĩ đến danh dự nhà Thƣợng Quan: “Chị sợ trầm 43 Footer Page 49 of 63 Tài liu lun s phm 50 of 63 chum nƣớc phiền hà cho mẹ Chị sợ chết nhà hủy hoại danh nhà Thƣợng Quan Do chị sông tự tận” Ngọc Nữ hình ảnh ngƣời mang tính cách lƣơng thiện xã hội đầy ghen ghét, bon chen tàn bạo đời chị Tám gắn liền với thầm lặng hi sinh Lời than vãn bà mẹ Lỗ thị bao quát đầy đủ đời chị: “Con nhỏ thấu hiểu nhẽ, lhoong muốn gánh nặng cho nên tìm đến chết! Con ơi, đời chƣa đƣợc hƣởng hạnh phú dù hạt vừng” Mạc Ngôn đặt nhân vật vào hoàn cảnh ảnh hƣởng đến tính cách nhân vật Lỗ Tồn Nhi lấy Thƣợng Quan Thọ Hỉ - nông dân ngu dốt, bất tài ngƣời chồng vũ phu, bất lực – khơng có khả truyền giống Mẹ chồng lại vơ khao khát có cháu trai nối dõi, sau ba năm cƣới mà Lỗ Tồn Nhi khơng có đứa nào, dâu gia đình nhƣng Tồn Nhi chẳng đứa đày tớ, cô sống hà khắc mẹ chồng, vũ ohu chồng lo sợ trƣớc định kiến xã hội ngƣời đàn bà khơng có con: “Chỉ biết ăn mà khơng biết đẻ, ni đồ vơ tích làm gì!” Chính điều khiến gái nhút nhát, yếu đuối trở nên mạnh mẽ, liều lĩnh Từ ngƣời bị động, kinh hãi, hoảng sợ lần đầu quan hệ với ngƣời dƣới xếp bà cô: “Chị hét lên tiếng, kéo chăn che kín thân thể khóc hu hu”, lần thứ hai cô chủ động đến gặp ông để mong có đứa trai Một gái hiền lành nhƣng hồn cảnh sống gia đình nhà chồng làm hồn tồn thay đổi: “Chú ơi, cháu khơng ốn chú, họ đẩy cháu đến bƣớc ấy… Các ngƣời nghe thấy chứ! Các ngƣời cƣời đi! Chú ơi, đời thế, cháu muốn làm chuyên liệt nữ bị đánh, bị mắng, bị trả nhà mẹ đẻ Cháu xin trộm giống ngƣời khác trở thành nhân qn tử…” Và sau hành động “xin giống” đàn ông thiên hạ Hoàn cảnh biến cô trở 44 Footer Page 50 of 63 Tài liu lun s phm 51 of 63 thành ngƣời phụ nữ sống nhục nhã căm giận: “Tồn Nhi có đẻ thêm ngàn đứa nữa, giống nhà Thƣợng Quan… Này mẹ chồng, chồng, ngƣời đánh đi, mong đi, đẻ trai nhƣng khơng phải giống nhà Thƣợng Quan, ngƣời thiệt to rồi” Và xem việc ăn nằm với ngƣời đàn ơng khác cách trả gia đình Thƣợng Quan Chuyện ăn nằm, thụ thai sinh nở Lỗ thị tung hê, thách thức xã hội khinh miệt, coi rẻ ngƣời phụ nữ Cuộc đời Lỗ Toàn Nhi phải nếm trải tất mội nỗi đau chồng, con, cháu, gia đình ly tán sum họp, lên voi xuống chó nhanh nhƣ chớp, bao phen đói khát phải ăn cỏ dại, rau rừng, ngủ xác chết, đạn bọm, bị tra tấn, bị làm nhục nhƣng hồn cảnh lòng Tồn Nhi sáng lên tia hi vọng, với ý chí sinh tồn mạnh mẽ đến khó tin với lòng ngƣời mẹ u thƣơng vơ hạn Trong nạn đói con, cháu mà ăn cắp lƣơng thực giấu bít tất, phải chịu cảnh roi lằn máu bị phát nhƣng không từ bỏ, bà biến dày thành lƣơng túi đựng lƣơng thực để rồi: “Mẹ quỳ gối xuống đất, hai tay vịn mép bồn, hai vai nhô lên, cổ vƣơn rụt lại… Cùng với tiếng nôn ọe nhƣ sấm, ngƣời mẹ lúc co rúm lại, lúc mềm oặt nhƣ nắm bùn nhão… mùi đậu bốc lên, mùi máu nhƣ hàng loạt mũi tên xơng thẳng vào tim chị Chị sửa òa khóc gƣơng mặt mẹ tƣơi tắn nhƣ đóa hoa q dƣới ánh sáng mặt trời ghé sát chị giọng mẹ nhƣ mồm vỡ ra: - Con ơi, mẹ ta đƣợc cứu sống rồi” Hồn cảnh có sức biến đổi ghê ghớm đến tính cách nhân vật Chị BẩyKiều Kì Sa hoa khơi trƣờng Y mang tƣ tƣởng tiến nhƣng lại bị xã hội quy phái hữu, bị ngƣời đứng trận tuyến xa lánh, dè chừng Nhƣng với sức trẻ vốn tri thức mình, ngƣời nhƣ chị khơng ngừng đấu tranh để bảo vệ khoa học lí tƣởng: “Mã Thụy Liên 45 Footer Page 51 of 63 Tài liu lun s phm 52 of 63 vào trâu nói: - Anh bơm tinh dịch ngựa cho trâu này! Cô nhân viên phụ trách tinh dịch cừu có cặp lơng mày cánh cung, mắt đên láy, dứt khốt khơng chấp hành lệnh Mã Thụy Liên Cố quẳng ống thị tinh xuống khay tráng men, tháo găng tay, bỏ trang, để lộ môi đầy lông tơ, mũi thahwngr cằm đƣờng nét tú – Đúng trò đùa! – cô phát âm tiếng phổ thông chuẩn, giọng thánh thót nhƣ chim…Chính trị đảo lộn trắng đen, Sớm Tần tối Sở, nhƣng khoa học khơng thể nhƣ vậy! – Nếu nhƣ khoa học giai cấp vô sản chờ đợi loại giống qua việc bắt cừu giao phối với thỏ, khoa học giai cấp vô sản bãi cứt chó? – Khơng, khơng, tơi khơng thể làm trái với kiến thức bản?” Nhƣng nạn đói năm 1960, đói hồnh hành khắp, “Khi phần ăn ngày đƣợc sáu lạng, Kiều Kì Sa cự tuyệt chuyện phối giống cừu thỏ, nhƣng mà phần ăn lạng rƣỡi Kiều Kì Sa khơng tin vào trị, không tin vào khoa học” Nhƣng ngƣời phụ nữ đẹp nhất, trẻ ngang bƣớng, ngƣời phụ nữ nơng trƣờng trinh trắng không bị Trƣơng Rỗ dùng lƣơng thực làm mồi nhử khơng ngờ cuối lại dễ dàng bị đánh gục nhƣ ngƣời bình thƣờng đói q “Cậu cố rƣớn mắt lên nhìn thấy cấp dƣỡng Trƣơng Rỗ tay cầm đoạn dây thép đầu có cắm bánh thầu trắng bóc… Cuối cùng, Trƣơng Rỗ ném bánh xuống đất Kiều Kì Sa nhào tới chuoj lấy, hai tay chị cầm bánh nhét vào miệng, chƣa kịp đứng thẳng lên, Trƣơng Rỗ vòng phía sau tốc váy chị lên… có lẽ niềm vui đƣợc miếng ăn mạnh mẽ nỗi đau cƣỡng hiếp nên chị hối ăn cho hết…” để đến cuối đƣợc chết no nê nhƣng đau xót đến tội nghiệp: Giống nhƣ Hoắc Lệ Na ăn nhiều nấm độc bị chết, Kiều Kỳ Sa chết ăn nhiều bánh đậu Chính hồn cảnh đẩy Kiều Kì Sa hết nhân phẩm có kết cục nhƣ 46 Footer Page 52 of 63 Tài liu lun s phm 53 of 63 Con ngƣời sản phẩm hoàn cảnh, hoàn cảnh điều kiện thành phát triển nhƣ thay đổi tính cách họ Việc sáng tạo đặt nhân vật hoàn cảnh cụ thể khiến nhân vật Báu vật đời trở nên sinh động cá thể hóa 2.3.2 Ngơn ngữ bộc lộ tính cách nhân vật “Ngơn ngữ chất liệu, phƣơng tiện biểu mang tính đặc trƣng văn học Khơng có ngơn ngữ khơng thể có tác phẩm văn học, ngơn ngữ khơng phải khác cụ thể hóa vật chất hóa biểu chủ đề tƣ tƣởng, tính cách cốt truyện… Ngôn ngữ yếu tố mà nhà văn sử dụng trình chuẩn bị sáng tạo tác phẩm; yếu tố xuất tiếp xúc ngƣời đọc với tác phẩm; có lẽ M Gorki viết yếu tố văn học ngôn ngữ, công cụ chủ yếu – với kiện, tƣợng sống – chất liệu văn học” [3, 35] Theo Từ điển thuật ngữ văn học địn nghĩa: “Ngôn ngữ nhân vật văn học lời nói nhân vật tác phẩm thuộc loại hình tự kịch Ngơn ngữ nhân vật phƣơng tienj quan trọng đƣợc nhà văn thể nhằm làm rõ sống cá tính nhân vật Mỗi nhân vật có ngơn ngữ mang đặc điểm riêng, có “lời ăn tiếng nói” riêng Mặt khác ngơn ngữ lại phản ánh đƣợc đặc điểm ngôn ngữ tầng lớp, lớp ngƣời định gần gũi với nghiệp, tâm lí, giai cấp, trình độ văn hóa…” [5, 214] Trong tác phẩm văn học, nhân vật linh hồn tác phẩm, yếu tố thể tƣ tƣởng, chủ đề tác phẩm Trong tìm hiểu ngơn ngữ nhân vật phƣơng tiện hữu ích, quan trọng cho phép ta hiểu rõ nhân vật tác phẩm Tùy theo tác phẩm thuộc thể loại văn học khác mà ngơn ngữ nhân vật lại có đặc điểm biểu khác 47 Footer Page 53 of 63 Tài liu lun s phm 54 of 63 Khi sáng tác, Mạc Ngôn đƣa vào tác phẩm ngƣời thuộc giai tầng xã hội nhƣng xuất thân từ vùng quê Cao Mật cực khổ, đau thƣơng đầy biến động, ơng khơng thể đƣợc tính cách mà tâm hồn họ Ngơn ngữ thể nhân vật đƣợc thể qua ngôn ngữ ngƣời kể chuyện ngôn ngữ nhân vật Về ngôn ngữ ngƣời kể chuyện, Báu vật đời có luân chuyển điểm nhìn, góc nhìn nghệ thuật linh hoạt Tác phẩm có kết hợp góc nhìn ngƣời kể chuyện theo thứ nhân vật tác phẩm xƣng “tơi” đan xen với góc nhìn ngƣời kể chuyện tác giả thứ ba đứng thuật chuyện Khi trần thuật theo thứ nhất, “tôi” Thƣợng Quan Kim Đồng Tác giả dùng mắt trẻ thơ nhân vật để nhân vật tự kể chuyện mình, ngƣời thân xung quanh vùng đất Cao Mật Ngôn ngữ ngƣời kể chuyện trùng với ngôn ngữ nhân vật Kim Đồng Mỗi nhân vật xuất dòng chảy câu chuyện lên qua cảm nhận, cảm quan Kim Đồng Anh vừa nhân chứng lại vừa nạn nhân trình phát triển Câu chuyện diễn tự nhiên theo dòng thời gian với lớn lên (về mặt thể chất) Kim Đồng, câu chuyện đƣợc kể lại cách trọn vẹn, khơng có điểm gãy Cái độc đáo “trẻ con” Kim Đồng giới quan qua cảm nhận anh đƣợc mạc Ngơn dung hòa hợp lí mang nhiều ý nghĩa Dƣới mắt đứa trẻ ngƣời quanh đƣợc vẽ nên cách nguệch ngoạc, hóm hỉnh nhƣng chân thật: “Con mắt đen láy với cặp môi nhƣ thèm khát chị Đâu phải cô gái mƣời bảy tuổi? rõ ràng bò tơ động đực! ”, ngôn ngữ Kim Đồng kể tự nhiên mà làm bật trạng thái tâm lí chị hia Chiêu Đệ phải lòng Tƣ Mã Khố Những việc đƣợc Kim Đồng tả lại, kể lại, luôn vận động biến đổi nhƣ 48 Footer Page 54 of 63 Tài liu lun s phm 55 of 63 nhƣ chất quy luật nó, làm cho nhân vật trở nên thật đáng tin Do dùng thứ xƣng “tôi” để thuật truyện, Kim Đồng Báu vật đời có tầm nhìn hạn chế, hiểu biết Kim Đồng – ngƣời kể chuyện, nhân vật Kim Đồng bé nên khơng phải anh biết, lời kể đƣợc xâu chuỗi kí ức cảm xúc đơi có mập mờ, khơng rõ ràng gây khó hiểu Kim Đồng kể mình, suy nghĩ, lí giải anh gắn liền với bầu vú – nguồn sống bệnh luyến nhũ yếm thực nên kể ngƣời phụ nữ xung quanh dù mẹ hay chị… Điều anh trông thấy cặp vú: “mẹ ôm chặt tơi vào lòng, dƣới cặp vú đồ sộ ấm áp bà”; “nƣớc ngập chân, ngập bụng, ngập hai bầu vú Đàn cá nhỏ vui vẻ cảm động đụng vào đầu vú chị Hai gò vú làm sáng bừng mặt nƣớc”; “cặp vú đồ sộ nặng trĩu mê mắt Núm vú đỏ hồng phập phồng sau lần áo lót”; “chị ta có ngực rộng, cặp vú đồ sộ nhƣ hai nấm mồ”; “đôi vú mệt mỏi nằm bẹp xƣơng ngực”… Bầu vú theo từ cất tiếng khóc chào đời đến năm bốn mƣơi hai tuổi không từ bỏ mở cửa hàng thẩm định để kinh doanh nịt vú Qua bật lên tính cách qi gở, bất lực,… nhân vật Kim Đồng kể nhân vật khác qua cách lí giải mình, số phận nhân vật xoáy vào nhau, quay tròn, đơi rời rạc hút nhƣng cuối tất hội tụ đôi mắt Kim Đồng Nó gợi tò mò độc giả tạo nên sức hút cho tác phẩm, đồng thời tính cách, cảm xúc nhân vật khác với biến cố đời họ, tính cách họ qua lời kể Kim Đồng chân thực “Khi Ngọc Nữ ngồi hai mƣơi tuổi, tính nết nhƣ thiếu nữ nhút nhát, co lại nhƣ nhộng kén, sợ làm phiền ngƣời khác” Khi biết gánh nặng mẹ, chị định tự tử: “Chị sợ trầm chum nƣớc phiền hà cho mẹ Chị sợ chết nhà hủy hoại danh nhà Thƣợng Quan Do chi sông tự tận” “Chị khối tuyết đỉnh núi châu Nam Cực, không vẩn bụi Trong ngọc trắng ngà, hoa 49 Footer Page 55 of 63 Tài liu lun s phm 56 of 63 nhƣờng nguyệt thẹn, đẹp đích thực Rồi, miệng hát, chị lần bƣớc sông… Chị tiếp tục tiến lên biến mất” Lời kể chân thực Kim Đồng cho thất đức tính thầm lặng hi sinh Chị Tám Trong văn trần thuật không thiết có ngƣời trần thuật Trong Báu vật đời tác giả có đan xen góc nhìn ngƣời kể chuyện Đó lời tác giả kể, lúc ngƣời kể chuyện đứng thứ ba thuật chuyện Khi Kim Đồng khơng biết tác giả đứng kể lành mạch truyện đƣợc xuyên suốt, nhân vật lên rõ ràng Chẳng hạn nhƣ kể mƣời lăm năm sống rừng Hàn Chim, hay kể xuất thân Lỗ Tồn Nhi nguồn gốc gái nhà Thƣợng Quan… Ngƣời kể chuyện đứng ngơi thứ ba, điểm nhìn lúc bên ngồi nhân vật tạo tính khách quan cho câu chuyện Tuy nhiên, độc đáo Báu vật đời kết hợp sử dụng kể truyền thống nhƣng cách kể chuyện Mạc Ngơn đầy tính sáng tạo Ngƣời kể chuyện ngơi thứ ba sử dụng điểm nhìn kết hợp với điểm nhìn nhân vật khác truyện để kể Tức có ln phiên điểm nhìn, đứng ngơi thứ ba nhƣng điểm nhìn vừa bên ngồi nhân vật lại bên nhân vật, mà khoảng cách ngƣời kể chuyện nhân vật bị thu hẹp Chẳng hạn kể thứ ba nhƣng điểm nhìn ngƣời kể chuyện điểm nhìn nhân vật Kim Đồng gần nhƣ nhập làm từ giới nhân vật đƣợc trải trực tiếp để ngƣời đọc cảm nhận đƣợc rung cảm tinh tế nhất, mơ hồ cõi lòng nhân vật Nhƣ việc tìm hiểu ngơn ngữ ngƣời kể chuyện ngơn ngữ nhân vật, ngƣời đọc sâu vào khám phá nhân vật đồng thời thấy đƣợc quan điểm, thái độ, tình cảm nhà văn Đây đặc sắc cách xây dựng nhân vật Mạc Ngôn 50 Footer Page 56 of 63 Tài liu lun s phm 57 of 63 Tiểu kết Trong tiểu thuyết Báu vật đời, đặc điểm hình tƣợng nhân vật ngƣời phụ nữ có mối quan hệ tƣơng tác lẫn Chúng vai trò quan trọng việc thể hình tƣợng ngƣời phụ nữ tác giả Viết ngƣời, đối tƣợng trung tâm văn học Mạc Ngôn khéo léo việc sử dụng hình ảnh có tính biểu tƣợng để thể quan điểm nghệ thuật riêng Con ngƣời sáng tác Mạc Ngơn đƣợc nhìn nhận cách tồn diện nhiều chiều Ông đặc biệt quan tâm tới ngƣời nhỏ bé xã hội đặc biệt ngƣời phụ nữ Vẻ đẹp tính nữ đƣợc tập trung khai thác qua hình ảnh bầu vú “phong nhũ phì đồn” Đó biểu tƣợng sức sống mãnh liệt, khả sinh sơi, nảy nở, trì sống nhân loại Tính nhân văn tác phẩm đƣợc thể rõ nét lời văn tƣởng nhƣ lạnh lùng nhƣng chƣa chan tình cảm tác giả Khơng dừng lại việc viết tình thƣơng bao la ngƣời mẹ dành cho đứa Mạc Ngơn muốn kêu gọi tình thƣơng ngƣời Nhà văn nói lên tiếng nói tự khát vọng sống mãnh liệt Mỗi nhân vật ngƣời phụ nữ tác phẩm mang ý thức trỗi dậy mạnh mẽ, vƣơn lên hoàn cảnh 51 Footer Page 57 of 63 Tài liu lun s phm 58 of 63 KẾT LUẬN Xuất văn đàn tƣơng đối muộn nhƣng Mạc Ngôn xứng đáng ngơi chói bầu trời văn học Trung Quốc nói riêng văn học giới nói chung Mỗi sáng tác ơng điểm góp phần vào thành tựu văn học Trung Quốc nói riêng văn học giới nói chung Với thành cơng nghiệp sáng tác đặc biệt lĩnh vực tiểu thuyết, Mạc Ngơn khẳng định đƣợc vị lĩnh vực văn chƣơng Tìm hiểu nghiên cứu tác phẩm Mạc Ngôn, đặc biệt tiểu thuyết Báu vật đời độc giả bắt gặp đƣợc biểu tƣợng nghệ thuật độc đáo Qua trình nghiên cứu đề tài: “Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời – Mạc Ngôn, rút số kết luận sau: Văn học không bê nguyên sống đời thực Mà qua đƣợc nhà văn cách tân sáng tạo, hƣ cấu để tác phẩm thêm phần sinh động Để thành công việc nhào nặn nhân vật nhƣ nhà văn vân dụng yếu tố mang biểu tƣợng nghệ thuật Khi sâu vào khám phá giới nội tâm nhân vật góp phần giúp hiểu rõ chất việc xây dựng hình tƣợng văn học đồng thời giúp cho việc sử dụng thuật ngữ đƣợc xác Mỗi sáng tác Mạc Ngôn đặt vấn đề văn hóa.Qua tiểu thuyết Báu vật đời khiến ta thêm trân trọng phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời nhà văn thẳng thắn phê phán hủ tục cần đƣợc thay đổi để sống ngƣời ngày tốt đẹp Con ngƣời đề tài cảm hững bất tận nhà văn Mạc Ngôn cho thấy số phận lớp ngƣời xã hội mà qua nhà văn tơ đậm vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách khát vọng sống 52 Footer Page 58 of 63 Tài liu lun s phm 59 of 63 mãnh liệt họ Trong vẻ đẹp “tính nữ” đƣợc khắc họa rõ nhằm lột tả đƣợc khát vọng vƣơn tới tự ngƣời sống Hình tƣợng ngƣời phụ nữ đƣợc Mạc Ngôn sử dụng xuyên suốt trình sáng tác, giúp tác giả truyền tải quan điểm nghệ thuật sống ngƣời Sử dụng hình tƣợng nghệ thuật cách thức mà Mạc Ngôn xác lập phong cách viết tiểu thuyết độc đáo 53 Footer Page 59 of 63 Tài liu lun s phm 60 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lại Nguyên Ân (1998), 150 thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Trịnh Ân Ba, Trịnh Thu Lợi, Lê Hải Yến (2002), Văn học Trung Quốc, Nxb Hà Nội M.Bakhtin (2003), Lý luận thi pháp tiểu thuyết, Nxb Hội nhà văn Lê Nguyên Cẩn (2003), Cái kì ảo tác phẩm Banlzac, NXB Đại học sƣ phạm, Hà Nội Jean Chevalier, Alain Gheerbant (1997), Từ điển biểu tượng văn hóa giới, NXB, Đà Nẵng, Trƣờng viết văn Nguyễn Du Trần Xuân Đề (2002), Lịch sử văn học Trung Quốc, Nxb Giáo dục Hà Minh Đức chủ biên (2003), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2004), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội N I Konrat (1997), Phương Đông phương Tây (Bản dịch Trịnh Bá Đĩnh) 10 Phƣơng Lựu (1997), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Mạc Ngôn (2007), Tứ thập pháo, NXB Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh 12 Mạc Ngơn (2008), Người tình nói chuyện mộng du, NXB Văn học, Hà Nội 13 Mạc Ngôn (2001), Báu vật đời, NXB Văn nghệ, Tp Hồ Chí Minh 14 Lâm Kiến Phát, Vƣơng Nghiên (2004), Mạc Ngôn lời tự bạch, NXB Văn học Hà Nội Footer Page 60 of 63 ... nhân vật ngƣời phụ nữ Báu vật đời - Nghệ thuật xây dựng hình tƣợng nhân vật ngƣời phụ nữ Báu vật đời Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi khảo sát Đối tƣợng nghiên cứu Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời. .. tìm hiểu Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời – Mạc Ngơn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Báu vật đời – Mạc Ngôn, chúng tơi hƣớng vào mục đích sau: - Đặc điểm hình tƣợng... CHƢƠNG 2: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG BÁU VẬT CỦA ĐỜI 27 2.1 Biểu tƣợng ngƣời phụ nữ Trung Hoa Báu vật đời 27 2.1.1 Báu vật đời – biểu tƣợng cho sinh sôi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn sư phạm Hình tượng người phụ nữ trong Báu vật của đời – Mạc Ngôn, Luận văn sư phạm Hình tượng người phụ nữ trong Báu vật của đời – Mạc Ngôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn