Giao an dai so 7 HK II 18 19

77 44 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:18

Giáo án Hình học 7 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ, có định hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Giáo án có soạn cả các chủ đề dạy học, có các bài soạn theo các bước của chủ đề dạy học. Giáo án soạn dùng Marth Type 6.7 chuẩn.Chương III. Thống kêTiết 41. thu thËp sè liÖu thèng kª. TÇn sèI. MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, về nội dung). Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của các cụm từ “Số các giá trị của dấu hiệu” và “Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu”. Làm quen với khái niệm tần số của một giá trị. Kĩ năng: Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra. Thái độ: Biết tiến hành thu thập số liệu từ những cuộc điều tra nhỏ, đơn giản, gần gũi trong học tập, trong cuộc sống. ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL giao tiếp. NL sử dụng số liệu thống kê, NL tư duy logicII. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Bảng số liệu thống kê ban đầu, th­íc th¼ngIII. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.HOẠT ĐỘNG 11. Tổ chức Chương III Thống kê Tiết 41 thu thËp sè liÖu thống kê Tần số I MC TIấU BI HC - Kiến thức: Làm quen với bảng (đơn giản) thu thập số liệu thống kê điều tra (về cấu tạo, nội dung) Biết xác định diễn tả dấu hiệu điều tra, hiểu ý nghĩa cụm từ “Số giá trị dấu hiệu” “Số giá trị khác dấu hiệu” Làm quen với khái niệm tần số giá trị - Kĩ năng: Biết kí hiệu dấu hiệu, giá trị tần số giá trị Biết lập bảng đơn giản để ghi lại số liệu thu thập qua điều tra - Thái độ: Biết tiến hành thu thập số liệu từ điều tra nhỏ, đơn giản, gần gũi học tập, sống - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL giao tiếp NL sử dụng số liệu thống kê, NL tư logic II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng số liệu thống kê ban đầu, thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 14/01/2019 7B 14/01/2019 /39 7C 14/01/2019 /38 Tên HS vắng /40 Kiểm tra cũ: Giới thiệu học: Thống kê ? Giới thiệu SGK/4 HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS&HS NỘI DUNG GV: Treo bảng 1; 2/4+5SGK Thu thập số liệu, bảng số liệu thống - CGNVHT: YCHS quan sát bảng kê ban đầu đọc toàn phần 1/SGK sau VD: Khi điều tra số trồng thống kê điểm tất bạn lớp dịp phát động phong lớp qua kiểm tra học kì I trào “Tết trồng cây” người điều tra lập - THNVHT: Thống kê theo nhóm bảng (bảng phụ) bàn bảng nhỏ + Thu thập số liệu:Việc làm người điều tra vấn đề quan tâm - BCKQ&TL&TL: Treo bảng KQ + Bảng số liệu thống kê ban đầu: Các số nhận xét chéo liệu ghi lại bảng - ĐGKQTHNVTHNV: GVĐG HĐ Dấu hiệu HS chốt a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra GV: Giới thiệu cho Hs hiểu rõ ?2 Nội dung điều tra bảng số thuật ngữ kí hiệu thuật trồng lớp ngữ Dấu hiệu (X), đơn vị điều tra, giá trị dấu hiệu (x) số giá trị + Dấu hiệu:Vấn đề hay tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu (kí hiệu dấu hiệu (N) X; Y ) HS: Minh hoạ qua ví dụ (theo + Ở bảng dấu hiệu X số trồng câu hỏi SGK) lớp, lớp đợn vị điều tra ?3 Trong bảng có 20 đơn vị điều tra b) Giá trị dấu hiệu, dãy giá trị dấu hiệu + Giá trị dấu hiệu:Số liệu ứng với đơn vị điều tra (kí hiệu x) + Dãy giá trị dấu hiệu: Kí hiệu N ?4 Dấu hiệu X bảng có tất 20 giá trị Tần số giá trị GV: Hướng dẫn Hs đưa định nghĩa ?5 Có số khác cột số tần số giá trị trồng là: 30 ; 35; 28; 50 GV: Hướng dẫn Hs bước tìm tần ?6 Có đơn vị trồng 30 số theo cách hợp lí Có đơn vị trồng 28 - CGNVHT: Yêu cầu: Có đơn vị trồng 50 + Quan sát dãy tìm số khác dãy, viết tất số Có đơn vị trồng 35 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn Tần số giá trị: Số lần xuất + Tìm tần số số cách giá trị dãy giá trị dấu hiệu đánh dấu vào số dãy đếm (kí hiệu n) ghi lại số lần xuất - THNVHT:HT: Làm việc cá nhân ?7 Trong dãy giá trị dấu hiệu bảng - BCKQ&TL&TL: Gọi số HS có giá trị khác nêu KQ mình, HS khác nhận 28: 35: xét 30: 50: - ĐGKQTHNVTHNV: GV nhận xét *Chú ý: SGK chốt HS: Đọc phần ý/SGK GV: Nhấn mạnh Không phải trường hợp kết thu thập điều tra số HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Bài 2/SGK a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm thời gian từ nhà đến trường Dấu hiệu có 10 giá trị b) Có giá trị khác dãy giá trị dấu hiệu c) 17: 19: 21: 18: 20: HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học thuộc phần đóng khung/SGK; - Ghi nhớ khái niệm kí hiệu X; x; N; n - Làm 1; 3; 4/7; SGK Dự kiến KTĐG: Các khái niệm kí hiệu X; x; N; n Tiết 42 luyÖn tËp I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: Học sinh củng cố khắc sâu kiến thức học tiết trước như: dấu hiệu (X), giá trị dấu hiệu (x) tần số chúng (n) - Kĩ năng: Có kĩ thành thạo tìm giá trị dấu hiệu tần số phát nhanh dấu hiệu chung cần tìm hiểu - Thái độ: Thấy tầm quan trọng môn học áp dụng vào đời sống hàng ngày - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic; NL sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng số liệu thống kê ban đầu, thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 15/01/2019 7B 15/01/2019 /39 7C 15/01/2019 /38 Tên HS vắng /40 Kiểm tra cũ: - Thế dấu hiệu ? Giá trị dấu hiệu ? Ký hiệu giá trị dấu hiệu ? - Tần số giá trị ? Ký hiệu tần số giá trị ? Giới thiệu học: Giờ học hôm luyện tập để nắm khái niệm dấu hiệu (X), giá trị dấu hiệu (x) tần số chúng (n) HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS&HS NỘI DUNG GV: Đưa bảng phụ có ghi Bài 3/8_SGK sẵn đề tập 3/SGK a) Dấu hiệu: Thời gian chạy 50 mét HS: Quan sát tìm hiểu đề học sinh (nam, nữ) sau trả lời ý vào bảng b) Số giá trị số giá trị khác nhỏ theo nhóm bàn dấu hiệu là: GV: Lưu ý Hs + Đối với bảng 5: Khi trình bày nên chia rõ - Số giá trị 20 bảng trả lời ngắn gọn - Số giá trị khác - CGNVHT: Mỗi bàn nhóm (4 HS) Nhóm lẻ bảng 5, nhóm + Đối với bảng 6: chẵn bảng - Số giá trị 20 - THNVHT: - Số giá trị khác - BCKQ&TL: Gọi đại diện c) Đối với bảng 5: nhóm lên bảng trình bày KQ Các giá trị khác là: 8,3; 8,4; 8,7; 8,5; 8,8 GV kiểm tra nhóm lại Tần số chúng là: 2; 3; 5; 8; chỗ + Đối với bảng 6: - ĐGKQTHNVTHNV: HS: Đại diện nhóm trình Các giá trị khác là: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3 bày ý Tần số chúng là: 3; 5; 7; GV: Nhấn mạnh cần phân biệt Bài 4/9_SGK rõ a) Dấu hiệu: Khối lượng chè hộp - Số giá trị Số giá trị 30 - Số giá trị khác b) Số giá trị khác - Tần số dấu hiệu c) Các giá trị khác là: 98; 99; 100; 101; 102 Tần số giá trị theo thứ tự là: 3; 4; 16; 4; Bài 3/4_SBT Hs1:Đọc to đề tập 4/SGK Hs2: Lên bảng trình bày HS: Còn lại thực vào cho ý kiến nhận xét bạn bảng Một người ghi lại số điện tiêu thụ (tính theo kw) xóm gồm 26 hộ để làm hố đơn thu tiền Người ghi lại sau: 75 100 85 53 40 16 85 93 72 10 38 90 86 120 94 58 86 91 56 61 95 74 66 47 80 98 53 + Bảng số liệu thiếu tên chủ hộ hộ để từ làm hố đơn HS: Quan sát kĩ bảng dấu hiệu thu tiền trả lời + Phải lập danh sách chủ hộ theo cột GV: Bảng số liệu thiếu cột khác ghi lượng điện tiêu thụ tương ứng với gì? Vì sao? hộ làm hố đơn thu tiền cho Cần phải lập bảng nào? hộ Tại sao? + Dấu hiệu: Số điện tiêu thụ (tính theo HS: Thảo luận theo nhóm kw) hộ bàn trả lời chỗ + Các giá trị khác dấu hiệu là: 75; GV: Hãy cho biết dấu hiệu 100; 85; 53; 40; 165; 47; 80; 93; 72; 105; 38; bảng gì? Các giá trị khác 90; 86; 120; 94; 58; 91; 56; 61; 95; 74; 66; 98 dấu hiệu tần số + Tần số tương ứng giá trị giá trị là: 1; 1; 2; 2; ;1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; HS: Suy nghĩ – Trả lời chỗ HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: HS: - Nhắc lại ý nghĩa kí hiệu X, x, N, n - Kĩ trả lời tập qua bảng dấu hiệu (thống kê ban đầu) HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học kĩ lí thuyết tiết 41; Làm 1; 2/SBT - Đọc trước “Bảng tần số – Các giá trị dấu hiệu” Dự kiến KTĐG: Các khái niệm kí hiệu X; x; N; n Ngày 14 tháng 01 năm 2019 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà Tiết 43 BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: Hiểu bảng “Tần số” hình thức thu gọn có mục đích bảng số liệu thống kê ban đầu, giúp cho việc sơ nhận xét giá trị dấu hiệu dễ dàng - Kĩ năng: Biết cách lập bảng “Tần số” từ bảng số liệu thống kê ban đầu biết cách nhận xét - Thái độ: Có ý thức ý đến số cách thể khác bảng số liệu thống kê ban đầu - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL giao tiếp NL sử dụng số liệu thống kê, NL tư logic; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng số liệu thống kê ban đầu, thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 21/01/2019 7B 21/01/2019 /39 7C 21/01/2019 Tên HS vắng /40 /38 Kiểm tra cũ: Nêu ý nghĩa kí hiệu X; x; N; n bảng số liệu thống kê ban đầu Giới thiệu học: Đưa bảng số liệu thống kê ban đầu với số lượng lớn đơn vị điều tra đặt vấn đề: Tuy số liệu viết theo dòng cột, song rườm rà gây khó khăn cho việc nhận xét việc lấy giá trị dấu hiệu, liệu tìm cách trình bày gọn gẽ hơn, hợp lí để nhận xét dễ không ? ⇒ Bài HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: GV: Đưa bảng phụ có kẻ Lập bảng “Tần số” sẵn bảng 4/SGK ?1 Từ bảng ta có: - CGNVHT: HS quan sát Giá trị (x) 98 99 100 101 102 thực ?1/SGK theo 16 nhóm bàn vào bảng Tần số (n) nhỏ Gọi bảng phân phối thực nghiệm dấu hiệu hay gọi bảng “Tần số” - HSTHNV - BCKQ&TL +) Từ bảng ta có: - ĐGKQTHNV: NX KQ Giá trị (x) 28 30 35 50 HĐ HS Sau GV bổ Tần số (n) N = 20 sung vào bên phải, bên trái bảng cho hồn thiện Chú ý giới thiệu bảng a) Có thể chuyển bảng “Tần số” dạng “ngang” “Tần số” thành bảng “dọc” Giá trị (x) Tần số (n) GV: Hướng dẫn Hs chuyển bảng “Tần số” dạng “ngang” thành bảng “dọc” Chuyển dòng thành cột 28 30 35 HS: Cùng thực hành theo hướng dẫn GV 50 N = 20 GV: Tại phải chuyển b) Bảng “Tần số” giúp ta dễ có nhận xét bảng “Số liệu thống kê ban chung phân phối giá trị dấu hiệu đầu” thành bảng “Tần tiện lợi cho việc tính tốn sau số” ? * Chú ý: SGK/10 HS: Đọc phần ý SGK/6 HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: GV: Tổ chức cho Hs thực trò chơi toán học theo nội dung tập 5/SGK HS: Thực theo nhóm bàn theo điều khiển GV Bài 5/11SGK Tháng 10 11 12 T.số (n) 1 GV: Đưa bảng phụ có ghi sẵn đề tập 6/SGK Bài 6/11SGK a) Dấu hiệu: Số gia đình; Bảng “Tần số” Số (x) Tần số (n) 17 b) Nhận xét: - Số gia đình thơn từ đến - Số gia đình có chiếm tỉ lệ cao - Số gia đình có từ trở lên chiếm xấp xỉ 23,3% N = 30 HS: Đọc kĩ đề làm chỗ vào - Dấu hiệu bảng - Lập bảng “Tần số” - Nhận xét: + Số khoảng? + Số gia đình có chiếm tỉ lệ cao nhất? + Số gia đình đơng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Rèn kĩ lập bảng “Tần số” - Làm 7; 8; 9/SGK 4; 5; 6/SBT Dự kiến KTĐG: Ghi nhớ, lập bảng tần số Tiết 44 luyÖn tËp I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: Tiếp tục củng cố cho học sinh giá trị dấu hiệu tần số tương ứng - Kĩ năng: Rèn kĩ lập bảng “Tần số” từ bảng số liệu ban đầu, biết cách nhận xét Biết cách từ bảng “Tần số” viết lại bảng số liệu ban đầu - Thái độ: Có ý thức cẩn thận, xác lập bảng “Tần số” - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, sử dụng số liệu thống kê, ứng dụng thực tế, NL tư logic; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ, thước thẳng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 22/01/2019 7B 22/01/2019 /39 7C 22/01/2019 Tên HS vắng /40 /38 Kiểm tra cũ: Nêu ghi nhớ bảng tần số Giới thiệu học: Chúng ta luyện tập cho thành thạo kĩ lập bảng tần số giá trị dấu hiệu HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GV&HS&HS GV đưa đề lên bảng Bài tập 1: (Bài 8/SGK-12) phụ a) Dấu hiệu: Điểm số đạt lần bắn súng Một HS đọc đề - Xạ thủ bắn 30 phát Lớp suy nghĩ, trả lời, 1hs b) Bảng “Tần số” lên bảng làm phần a) Điểm số (x) Tần số (n) hs lên lập bảng “tần Nhận xét: số” - Điểm số thấp Nêu nhận xét GV nhận xét, cho điểm 10 10 N = 30 - Điểm số cao 10 - Số điểm chiếm tỉ lệ cao Bài tập 2: (Bài 9/12SGK) a) Dấu hiệu: Thời gian giải toán học sinh (tính theo phút) GV đưa BT lên bảng - Số giá trị 35 phụ - CGNVHT: HS hoạt b) Bảng “Tần số” động nhóm 3’ Thời gian (x) 10 - THNVHT: 11 Tần số (n) N=35 - BCKQ&TL: Các nhóm Nhận xét: chấm chéo Thang - Thời gian giải toán nhanh phút điểm: Phần a) - 2, b) - Thời gian giải toán chậm 10 phút -3 GV nhận xét kết quả, - Số bạn giải toán từ đến 10 phút chiếm tỉ lệ tổng kết điểm cao nhóm Bài tập (Bài 5_SBT): HS hoàn thành tập a) Số buổi học tháng 26 buổi vào b) Dấu hiệu là: Số bạn nghỉ học buổi học c) Bảng tần số: Số buổi nghỉ học (x) Tần số (n) 10 1 N = 26 * Nhận xét: Qua quan sát tháng học (có 26 buổi học), thấy: - Các bạn học đều, số buổi học đầy đủ chiếm tỉ lệ 8,5%, số buổi nghỉ bạn chiếm 34,6%, có buổi học nghỉ nhiều (3, 4, bạn) GV nhận xét, chốt lại Bài tập (Bài 6_SBT): GV đưa đề HS quan a) Dấu hiệu: Số lỗi tả tập làm văn sát, trả lời b) Có 40 bạn làm c) Bảng tần số: Số lỗi tả (x) 10 Tần số (n) 12 1 N=40 * Nhận xét: - Khơng có bạn khơng mắc lỗi - Số lỗi - Số lỗi nhiều 10 Số có từ đến lỗi chiếm tỷ lệ cao HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: GV chốt lại vấn đề - Dựa vào bảng số liệu thống kê tìm dấu hiệu Biết lập bảng “Tần số” theo hàng ngang theo hàng dọc từ rút nhận xét - Dựa vào bảng “Tần số” viết lại bảng số liệu ban đầu (BT 7_SBT) HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Ôn lại - Rèn kĩ lập bảng “Tần số” qua làm tập - Làm 7/SBT Dự kiến KTĐG: Ghi nhớ, lập bảng tần số Ngày 21 tháng 01 năm 2019 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 10 Tiết 64 ÔN TẬP CHƯƠNG IV (T1) I MỤC TIÊU - KT: Ôn tập hệ thống hoá kiến thức biểu thức đại số, đơn thức, đa thức - KN: Rèn kĩ viết đơn thức, đa thức có bậc xác định, có biến hệ số theo yêu cầu đề Tính giá trị biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức - TĐ: HS có thái độ học tập tích cực - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ ghi đề - Thước kẻ, phấn màu, bút - Phiếu học tập HS III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 09/04/2019 7B 09/04/2019 /39 7C 09/04/2019 /38 Tên HS vắng /40 Kiểm tra cũ: Kết hợp dạy Giới thiệu học: Giờ tiến hành ôn tập để củng cố lại kiến thức chương IV HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG I ÔN TẬP VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ, ĐƠN THỨC, ĐA THỨC GV : Biểu thức đại số ? Cho Biểu thức đại số ví dụ Biểu thức đại số biểu thức mà ngồi số, kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, dấu ngoặc có chữ (đại diện cho số) - Thế đơn thức ? Đơn thức Hãy viết đơn thức hai Đơn thức biểu thức dại số gồm số, bin x, y có bậc khác biến tích số biến Bậc đơn thức ? Bậc đơn thức có hệ số khác tổng số 63 - Hãy tìm bậc đơn thức mũ tất biến có đơn thức sau: 2x2y đơn thức bậc 3 xy đơn thức bậc -2x4y2 đơn thức bậc x đơn thức bậc 1 -Tìm bậc đơn thức : đơn thức bậc x; ; Số coi đơn thức khơng có bậc - Thế hai đơn thức đồng Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có hệ số khác có phần biến dạng? Cho ví dụ HS tự lấy ví dụ Đa thức - Đa thức ? Đa thức tổng đơn thức, mõi - Viết đa thức biến x đơn thức tổng gọi hạng tử có hạng tử, hệ số cao đa thức –2 hệ số tự HS viết : –2x3 + x2 - x + (hoặc VD ≠ ) - Bậc đa thức ? - Tìm bậc đa thức vừa viết Bậc đa thức bậc hạng tử có bậc cao - Hãy viết đa thức bậc dạng thu gọn đa thức biến x có hạng tử, dạng thu gọn HS viết: -3x5 + x3 + x2 – x II LUYỆN TẬP - CGNVHT: HS làm theo Kết nhóm bàn phiếu học tập (5 phút) a) Đúng Đề bài: b) Sai 1) Các câu sau hay sai ? c) Sai a 5x đơn thức d) Sai b 2x y đơn thức bậc e) Đúng f) Sai c x2yz –1 đơn thức d x2 + x3 đa thức bậc e 3x2 – xy đa thức bậc f 3x4 – x3 –2 – 3x4 đa thức bậc 2) Hai đơn thức sau đồng 2) dạng Đúng hay sai ? a) Sai ; b) Đúng 2 2 a) 2x 3x ; b) (xy) y x c) Sai ; d) Đúng c) x2y xy2 ; 2 d) –x y xy2 2xy - THNVHT: … 64 - BCKQ&TL: Các nhóm trao đổi làm để kiểm tra kết - ĐGKQTHNV: … Bài 58/49_SGK Bài 58/49_SGK a) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức: (-1) [5 12 (-1) + 1-(-2)] = -2 [-5 + + 2] Hai HS lên bảng tính =0 Vậy BT cho có GT x = 1; y = -1; HS lớp làm z = -2 b) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức : 1.(-1)2 + (-1)2 (-2)3 + (-2)3 14 = 1.1 + 1.(-8) + (-8) =1–8–8 = -15 Vậy BT cho có GT - 15 x = 1; y = -1; z = -2 Bài 59/49_SGK Bài 59/49_SGK 5x2yz = 25x3y2z2 HS điền 15x3y2z = 75x4y3z2 2 25x yz = 125x y z –x yz = –5x3y2z2 5xyz HS điền = −5 − xy3z xyz 2 HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Nhấn mạnh lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Ôn tập quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng; cộng trừ đa thức, nghiệm đa - thức - Bài tập nhà số 61, 62, 63, 65 tr.50,51 SGK; số 51, 52, 53 tr.16 SBT Dự kiến KTĐG - Quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng; cộng trừ đa thức, nghiệm đa - thức Ngày 08 tháng 04 năm 2019 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 65 Tiết 65 ÔN TẬP CHƯƠNG IV (T2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Ôn tập qui tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng ; cộng, trừ đa thức, nghiệm đa thức - KN: Rèn luyện kỹ cộng, trừ đa thức, xếp hạng tử đa thức theo thứ tự, xác định nghiệm đa thức - TĐ: GD HS ý thức tích cực học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ đèn chiếu giấy ghi tập, bút dạ, phấn màu III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 16/04/2019 7B 16/04/2019 /39 7C 16/04/2019 /38 Tên HS vắng /40 Kiểm tra cũ: 1) Đơn thức ? Đa thức ? Chữa tập 52 trang SBT 2) Viết biểu thức đại số chứa x, y thoả mãn điều sau: a) Là đơn thức b) Chỉ đa thức đơn thức 3) Thế hai đơn thức đồng dạng ? Cho ví dụ Phát biểu quy tắc cộng (hay trừ) đơn thức đồng dạng Giới thiệu học: Giờ tiếp tục tiến hành ôn tập để củng cố lại kiến thức chương IV HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HĐ CỦA GV&HS NỘI DUNG Bài 56/17_SBT Cho đa thức: f(x)= -15x3 + 5x4 - 4x2 + 8x2 - 9x3 - x4 + 15 -7x3 a) Thu gọn đa thức trên: a) f(x) = (5x4 – x4) + (–15x3 – 9x3– 7x3) + (–4x2 + (HS lên bảng làm) 8x2 ) + 15 = x4 – 31x3 + 4x2 + 15 b) Tính f(1) ; f(–1) b) f(1) = 4.14 – 31.13 + 4.12 + 15 Nhắc lại QT cộng (hay trừ) = – 31 + + 15 = –8 đơn thức đồng dạng, cho 66 HS lớp làm BT tập vào f(–1) = 4.(–1)4 – 31.(–1)3 + 4.(–1)2 + 15 BT, gọi HS lên bảng = + 31 + + 15 = 54 Bài 62/50_SGK – Lũy thừa bậc chẵn số a) P(x) = x – 3x + 7x – 9x + x – x âm có kq số dương, lũy thừa bậc lẻ số âm có kết Q(x) = 5x – x + x – 2x + 3x – số âm a) Sắp xếp hạng tử Sắp xếp: P(x) = x – 3x + 7x – 9x + x – x đa thức theo lũy thừa giảm dần biến (GV lưu = x5 + 7x4 – 9x3– 2x2 – x ý HS vừa rút gọn, vừa xếp đa thức) Q(x) = 5x4 – x5 + x2 – 2x3 + 3x2 – = – x5 + 5x4 – 2x3 + 4x2 – b) Tính P(x) + Q(x) P(x) – b) Q(x) (nên yêu cầu HS cộng P(x) = x5 + 7x4 – 9x3– 2x2 – x trừ hai đa thức theo cột dọc) + Hai HS khác tiếp tục lên Q(x) = – x5 + 5x4 – 2x3 + 4x2 – bảng, HS làm phần 1 P(x) + Q(x) = 12x4 – 11x3 + 2x2 – x – c) Chứng tỏ x = nghiệm đa thức P(x) nghiệm đa thức Q(x) Khi x = a gọi nghiệm đa thức P(x) ? – Tại x = nghiệm đa thức P(x) ? – Tại x = nghiệm đa thức Q(x)? Trong tập 63 tr.50 SGK ta có M=x4 + 2x2 +1 Hãy chứng tỏ đa thức M khơng có nghiệm - CGNVHT: HĐ nhóm theo bàn Nửa lớp câu a c P(x) = x5 + 7x4 – 9x3– 2x2 – x Q(x) = – x5 + 5x4 – 2x3 + 4x2 – P(x) – Q(x) = 2x5 + 2x4 – 7x3 – 6x2 – x – 4 c) x = a gọi nghiệm đa thức P(x) x = a đa thức P(x) có giá trị (hay P(a) = 0) Vì: P(0) = 05 + 7.04 – 9.03– 2.02 – = nên x = nghiệm đa thức P(x) Vì : Q(0) = – 05 + 5.04 – 2.03 + 4.02 – =– ( ≠ 0) nên x = không nghiệm đa thức P(x) Bài 63/50_SGK Ta có: x4 ≥ với x 2x2 ≥ với x ⇒ x4 + 2x2 + > với x Vậy đa thức M khơng có nghiệm Bài 65 tr.51 SGK HS hoạt động theo nhóm a) A(x) = 2x – 67 Nửa lớp lại làm câu e b; GV yêu cầu nhóm HS làm câu Mỗi câu làm cách Thời gian hoạt động nhóm khoảng phút Sau đó, GV u cầu nhóm trình bày câu a, nhóm trình bày câu e HS lớp bổ sung để câu có hai cách chứng minh - THNVHT: - BCKQ&TL: Treo KQ nhóm - ĐGKQTHNV: … Cách 1: 2x – = 2x = x=3 Cách 2: Tính A(–3) = 2.(–3) – = –12 A(0) = 2.(0) – = –6 A(3) = 2.(3) – = KL: x = nghiệm A(x) 3x = – 1 ⇒ x = – :3 ⇒ x = – 2 Cách 2: Tính 1 ) = 3(– ) + = 6 1 1 B(– ) = 3(– ) + = – 3 2 1 B( ) = 3( ) + = 6 1 Khi chữa câu c e, GV cần B( ) = 3( ) + = 3 2 nhấn mạnh: Một tích tích có thừa KL: x = – nghiệm đa thức B(x) B(– số c) Cách : Câu c b thông báo kết M(x)= x2–3x+2 = x2 – x – 2x + = x(x – 1) –2(x – 1) = (x – 1).(x – 2) Vậy : (x – 1).(x – 2) = x – = x – = ⇒ x = x = M(–2) = (–2)2 – 3(–2) + = 12 M(–1) = (–1)2 – 3(–1) + = M(1) = (1)2 – 3(1) + = M(2) = (2)2 – 3(2) + = KL : Vậy x = x = nghiệm M(x) e) Q(x) = x2+ x Cách : Q(x) = x(x+1) Vậy x(x+1) = x = x + = ⇒ x = x = –1 Q(–1) = (–1)2+ (–1) = Q(0) = (0)2+ (0) = 2 Q( ) = ( )2+ ( ) = Hãy viết đơn thức đồng dạng với đơn thức x2y cho x = –1 y =1 giá trị đơn thức số tự nhiên nhỏ 10 Q(1) = (1)2+ (1) = KL : x = x = –1 nghiệm Q(x) Bài 64/50 SGK Các đơn thức đồng dạng với x2y phải có hệ số khác phần biến x2y – Giá trị phần biến x = –1 y = (–1)2.1 = – Vì giá trị phần biến nên giá trị đơn 68 – Các đơn thức đồng dạng với đơn thức x2y phải có điều kiện ? – Tại x = –1 y = 1, giá trị phần biến bao nhiêu? – Để giá trị đơn thức số tự nhiên nhỏ 10 hệ số phải nào? Ví dụ ? Muốn tìm đa thức M(x) ta làm ? – Tìm nghiệm đa thức M(x) thức giá trị hệ số, hệ số đơn thức phải số tự nhiên nhỏ 10 Ví dụ : 2x2y ; x2y ; x2y… Cho M(x) + (3x2 + 4x2+2) = 5x2 + 3x3–x + a) Tìm đa thức M(x) b) Tìm nghiệm đa thức M(x) Muốn tìm đa thức M(x) ta phải chuyển đa thức (3x2 + 4x2+2) sang vế phải M(x) = 5x2 + 3x3–x + – (3x2 + 4x2+2) M(x) = 5x2 + 3x3–x + – 3x2 –- 4x2–2) M(x) = x2 – x M(x) =0 ⇒ x2 – x = ⇒ x(x – 1) = ⇒ x = x = HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Nhấn mạnh lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: Ôn tập câu hỏi lý thuyết, kiến thức chương, dạng tập ; Bài tập nhà số 55, 57 tr.17 SBT Tiết sau ôn tập HK II – Ôn tập lại KT chương I: Số hữu tỷ Dự kiến KTĐG: Các KT chương I 69 Tiết 66 KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG IV I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Đánh giá kết học tập HS Rút kinh no bổ sung kịp thời tồn cần khắc phục - KN: Rèn kĩ nhận dạng đơn, đa thức, tìm bậc đơn, đa thức Rèn kĩ tính, - TĐ: Rèn tính cẩn thận, tự giác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính tốn, tư logic, NL g.quyết v.đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Đề KT, đáp án HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 22/04/2019 7B 22/04/2019 /39 7C 22/04/2019 Tên HS vắng /40 /38 Kiểm tra cũ: Không KT Giới thiệu học: Nhằm kiểm tra đánh giá nhận thức kết học tập em phần kiến thức vừa qua, tiến hành kiểm tra viết HOẠT ĐỘNG Dạy học Mức độ Tên chủ đề Biểu thức đại số, giá trị biểu thức đại số Số câu Số điểm Tỉ lệ Đơn thức Số câu Số điểm Tỉ lệ Đa thức MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA – TIẾT 60 – ĐẠI SỐ Vận dụng Vận dụng Nhận biết Thông hiểu thấp cao TN TL TN TL TN TL TN TL Hiểu cách tìm giá trị biểu thức đại số (1,2) 1,0 10% Nhận biết Biết thu gọn đơn Biết tính tổng đơn thức thức đơn thức (3) (4) (5) (7) 0,5 0,5 0,5 1,0 5% 5% 5% 10% Vận dụng phép tính tổng, hiệu Biết tính tổng, Biết tìm bậc Biết thu gọn đa đa thức hiệu đa đa thức thức để tìm đa thức thức thành phần phép tính 70 Tổng 1,0 10% 2,5 25% Số câu Số điểm Tỉ lệ (6) 0,5 5% Tổng (8) (9) 2,0 20% 3,0 30% 1,0 3,5 10% (10) 1,0 6,5 5% 65% 10 1,0 10 10% 100% 4,5 35% 45% ĐỀ KIỂM TRA: Phần trắc nghiệm (3đ) Câu Giá trị biểu thức đại số (– 3m + 4n) m = n = là: A - B C - 10 D 10 Câu Giá trị biểu thức x o + 2003 x = 2010 là: A 2006 B 2005 C 2004 D 2003 Câu Trong biểu thức sau, đâu đơn thức ? A 2x2 – 6xy + 3 2 3 B 3xy3  x y z ÷ 5  C x – 2y C 3xy − 2x x2 −1 Câu Khi thu gọn đơn thức 2x2y3 (– 3xyz) ta được: A 6x2y3z B 6x3y4z C – x3y4z D – 6x2y3z Câu Khi tính tổng ba đơn thức 3xy2z ; – 5xy2z 2xy2z ta kết A B C D Câu Đa thức 2xy4z – (– 5x3y3z2) + 6xyz2 có bậc là: A B C D Phần tự luận (7đ) Câu (1đ) Tính tổng hai đơn thức: – 2xy5 − xy5 Câu (2đ) Thu gọn đa thức sau: a) – 2y3x – 3x2 + x3y6 + 5xy3 – 4x3y6 b) – 7x2y4 + y3 + 3x3y6 – 6y2x2 – 9y3 Câu (3đ) Cho hai đa thức: M = 6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – 1 N = − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – a) Tính M + N ; b) Tính M – N ; 71 c) Tính N – M Câu 10 (1đ) Cho hai đa thức A = 3x3y2z – 4x2y + 5x – B = 5x3y2z + 6x2y + 2x + Tìm đa thức C biết: C + B = A ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁP ÁN ĐIỂM Phần trắc nghiệm (3đ): Mỗi câu khoanh 0,5đ Câu Đáp án D C B C A D Phần tự luận (7đ) Câu Tổng hai đơn thức – 2xy5 − xy5 là: 2 – 2xy5 + ( − xy5) = [(– 2) + ( − )]xy5 = – xy 1đ Câu Thu gọn đa thức a) – 2y3x – 3x2 + x3y6 + 5xy3 – 4x3y6 = (– 2y3x + 5xy3) + (x3y6 – 4x3y6) – 3x2 0,5đ = 3xy3 – 3x3y6 – 3x2 0,5đ b) – 7x2y4 + y3 + 3x3y6 – 6y2x2 – 9y3 = – 7x2y4 + 3x3y6 – 6y2x2 + (y3 – 9y3) 0,5đ = – 7x2y4 + 3x3y6 – 6y2x2 – 8y3 0,5đ Câu (3đ) Cho hai đa thức: 2 M = 6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – N = − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – a) Ta có: 2 M + N = (6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – 1)+( − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – 5) 2 = 6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – 2 = (6x2y4 – 7x2y4) + (- 2xyz2 + 4xyz2) + ( − xy5 − xy5) + 3xy + (– 1– 5) 0,5đ = - x2y4 + 2xyz2 – xy5 + 3xy – b) Ta có: 0,5đ 2 M – N = (6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – 1) – ( − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – 5) 72 2 = 6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – + xy5 – 4xyz2 + 7x2y4 + 1 = (6x y + 7x y ) + (– 2xyz – 4xyz ) + ( xy5 − xy5) + 3xy + (– 1+ 5) 2 4 0,5đ = 13x2y4 – 6xyz2 + 3xy + 0,5đ c) Ta có: 2 N – M = ( − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – 5) – (6x2y4 – 2xyz2 − xy5 + 3xy – 1) 2 = − xy5 + 4xyz2 – 7x2y4 – – 6x2y4 + 2xyz2 + xy5 – 3xy + 1 0,5đ = ( − xy5 + xy5) + (4xyz2 + 2xyz2) + (– 7x2y4 – 6x2y4) – 3xy (– +1) = 6xyz2 – 13x2y4 – 3xy – 0,5đ Câu 10 (1đ) Ta có: C + B = A nên C = A – B ⇒ C = (3x3y2z – 4x2y + 5x – 2) – (5x3y2z + 6x2y + 2x + 4) = 3x3y2z – 4x2y + 5x – – 5x3y2z – 6x2y – 2x – 0,5đ = (3x3y2z – 5x3y2z) + (– 4x2y – 6x2y) + (5x - 2x) + (– – 4) C = – 2x3y2z – 10x2y + 3x – HOẠT ĐỘNG 0,5đ Luyện tập, củng cố: Thu nhận xét kiểm tra HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: Học ôn lại phần kiến thức học; Làm lại kiểm tra vào tập Đọc trước bài: Đa thức biến Dự kiến KTĐG: Cộng, trừ đa thức Tiết 67 ÔN TẬP HỌC KỲ II (T1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Ôn tập hệ thống hóa kiến thức hàm số, đồ thị chương thống kê - KN: Vận dụng kiến thức vào giải tập thống kê, tập đồ thị hàm số y = ax a ≠ Rèn cho HS kỹ tính tốn, cộng trừ, thu gọn đa thức - TĐ: Cẩn thận, xác ơn tập giải tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 73 Q Q II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ ghi tập, thước kẻ phấn màu R Z N III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 23/04/2019 7B 23/04/2019 /39 7C 23/04/2019 /38 Tên HS vắng /40 Kiểm tra cũ: Kết hợp học Giới thiệu học: Giờ tiến hành ôn tập để củng cố lại kiến thức chương trình Đại số HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HĐ CỦA GV&HS - Thế số hữu tỉ ? Cho VD ? NỘI DUNG Ôn tập số hữu tỉ, số thực - Khi viết dạng số thập phân, số hữu tỉ biểu diễn ntn ? - Thế số vô tỉ ? Cho VD ? - Số thực gì/ Cho VD? - Nêu mối quan hệ tập hợp I, Q,R - GTTĐ số x xác định ntn? - Làm 2/ SGK - Bổ xung câu c) x + x= 2x - Làm 1b.d/ SGK - Nêu thứ tự thực phép toán - Cho h/s lên bảng thực - Làm 4/ SBT - Tỉ lệ thức gì? - Phát biểu t/c tỉ lệ thức Bài 2/SGK Bài 1b,d/ SGK Bài 4/ SBT Ôn tập tỉ lệ thức chia tỉ lệ a c e a +c−e = = = b d g b+d−g - Viết công thức liên hệ t/c dãy tỉ lệ thức - Làm 3/ SGK - Gợi ý dùng t/c dãy tỉ số Làm 3/ SGK 74 phép hoán vị tỉ lệ thức - Làm 4/ SGK Làm 4/ SGK Ôn tập hàm số, đồ thị hàm số - Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x ? Cho Vd ? y - Khi đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x ? Cho VD ? - Đồ thị hàm số y = ax có dạng ntn ? - Thảo luận nhóm - 7/SBT O x Làm 6/ SBT Làm 7/ SBT HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Nhấn mạnh lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Làm tiếp câu hỏi ôn tập - Làm 7-13/ SGK - Tiết sau ôn tập tiếp Dự kiến KTĐG: Chương III Thống kê Ngày 15 tháng 04 năm 2019 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 75 Tiết 68 ÔN TẬP HỌC KỲ II (T2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Ơn tập hệ thống hóa kiến thức hàm số, đồ thị chương thống kê - KN: Vận dụng kiến thức vào giải tập thống kê, tập đồ thị hàm số y = ax a ≠ Rèn cho HS kỹ tính toán, cộng trừ, thu gọn đa thức - TĐ: Cẩn thận, xác ơn tập giải tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ ghi tập, thước kẻ phấn màu III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Sĩ số 7A Ngày dạy 22/04/2019 7B 22/04/2019 /39 7C Tên HS vắng /40 22/04/2019 /38 Kiểm tra cũ: Kết hợp học Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HĐ CỦA GV&HS - Để điều tra vấn đề em phải làm ? trình bày kết thu ntn ? - Trong thực từ người ta dùng biểu đồ làm ? - Làm 7/ sgk - Làm 8/ sgk - Mốt dấu hiệu ? - Gọi h/s lên bảng thực - Số trung bình cộng dấu hiệu có nghĩa ? - Khi khơng nên lấy số trung bình cộng đại diện cho dấu hiệu NỘI DUNG Ôn tập thống kê Làm 7/ sgk a) 92,29% b) cao : đồng sông hồng thấp : đồng sông cửu long làm 8/sgk sản lượng (x) 31 34 35 36 38 76 tần (n) số tích 10 20 30 15 10 310 680 1050 540 380 x = 37 40 42 44 - Thế đơn thức ? - Thế đơn thức đồng dang ? - Thế da thức ? - Cách xác định bậc đa thức ? - h/s thảo luận theo nhóm 10 20 n=120 400 210 880 -4450 Ôn tập biểu thức đại số Bài biểu thức đại số sau 2xy2 ; 3x3 + x2y2 - 5y ; 4x5 - 3x3 + ; 3xy 2y ; y x ; - ; 0; x; 2 ; y a) Tìm biểu thức đơn thức ? Tìm đơn thức đồng dạng b) Những biểu thức đa thức mà đơn thức ? tìm bậc đa thức Bài Cho đa thức - Làm 11/ sgk a = x2 - 2x – y2 + 3y - - Bài 12, 13/ sgk - Khi nài số a gọi nghiệm b = -2x2 + 3y2 - 5x + y + đa thức? a) Tính a + b Cho x = ; y = -1 tính giá trị a + b b) Tính a – b tính giá trị a - b x = -2 ; y=1 HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Nhấn mạnh lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Ơn tập lại tồn kiến thức học, ôn tập học vừa qua để làm kiểm tra HKII cho tốt Dự kiến KTĐG: KT HỌC KỲ II Ngày 15 tháng 04 năm 2019 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 77 ... 11 Tần số (n) N=35 - BCKQ&TL: Các nhóm Nhận xét: chấm chéo Thang - Thời gian giải toán nhanh phút điểm: Phần a) - 2, b) - Thời gian giải toán chậm 10 phút -3 GV nhận xét kết quả, - Số bạn giải... dấu hiệu tần số phát nhanh dấu hiệu chung cần tìm hiểu - Thái độ: Thấy tầm quan trọng môn học áp dụng vào đời sống hàng ngày - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic;... N; n bảng số liệu thống kê ban đầu Giới thiệu học: Đưa bảng số liệu thống kê ban đầu với số lượng lớn đơn vị điều tra đặt vấn đề: Tuy số liệu viết theo dòng cột, song rườm rà gây khó khăn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so 7 HK II 18 19, Giao an dai so 7 HK II 18 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn