Giao an hinh hoc 7 KY 1 18 19

93 54 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:11

Giáo án Hình học 7 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ, có định hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Giáo án có soạn cả các chủ đề dạy học, có các bài soạn theo các bước của chủ đề dạy học. Giáo án soạn dùng Marth Type 6.7 chuẩn.Chương I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGTiết 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNHI. MỤC TIÊU BÀI HỌC KT: HS giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh. Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. KN: HS vẽ được góc đối đỉnh trong 1 hình. Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình. TĐ: Bước đầu tập suy luận. ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư duy logic; giải quyết vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính toán; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ.II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠYHOẠT ĐỘNG 1 Chương I ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Tiết HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: HS giải thích hai góc đối đỉnh Nêu tính chất: Hai góc đối đỉnh - KN: HS vẽ góc đối đỉnh hình Nhận biết góc đối đỉnh hình - TĐ: Bước đầu tập suy luận II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 30/8/2018 7B 30/8/2018 7C 30/8/2018 Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: Kết hợp dạy Giới thiệu học: Giới thiệu chương I - Hình học góc đối đỉnh HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG Cho HS quan sát hình vẽ góc đối đỉnh Thế hai góc đối đỉnh góc khơng đối đỉnh: a x c b d M y A B y’ 4O x’ µ O µ hai góc - Trên hình vẽ, hai góc O đối đỉnh Vậy góc đối đỉnh? µ O µ có: đỉnh chung; cạnh ?1 O - CGNVHT: Yêu cầu HS làm ?1 tia đối SGK - THNVHT: HS làm việc theo cặp - BCKQ&TL: Các cặp gần trao đổi kết thảo luận - ĐGKQTHNV: GV nhận xét chốt KQ µ O µ hai góc đối đỉnh, cạnh ?2 O Ox tia đối cạnh Ox’, cạnh Oy tia đối cạnh Oy’ * Định nghĩa: SGK/81 Tính chất hai góc đối đỉnh Như rút hai góc đối đỉnh ? Vậy đường thẳng cắt cho ta cặp góc đối đỉnh ? ?2 µ = 300 ,O µ = 300 ⇒ O µ1 =O µ ( = 300 ) a) O µ = 1500 ,O µ = 1500 ⇒ O µ =O µ ( = 1500 ) b) O µ O µ so sánh Hãy đo góc O µ O µ so sánh Hãy đo góc O Hãy rút nhận xét từ a b Dựa vào tính chất góc kề bù giải thích suy luận Ô = Ô2 ; Ô3 = Ô4 ? Ô1 + Ô2 = ? ; Ô2 + Ô3 = ? Từ suy điều ? Như suy luận ta chứng tỏ Ơ1 = Ơ2; Ơ3 = Ơ4? Hay: góc đối đỉnh c) Hai góc đối đỉnh có số đo Ơ1 + Ơ2=1800 (1) (vì góc kề bù) Ơ2 + Ơ3 =1800 (2) (vì góc kề bù) Từ (1) (2) suy ra: Ô1 = Ô2; Tương tự suy được: Ô3= Ơ4 * Tính chất: Hai góc đói đỉnh HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Bài 1/81_SGK HS quan sát hình vẽ điền vào chỗ trống Bài 2/81_SGK HS đứng chỗ trả lời: a) Hai góc có cạnh góc tia đối cạnh góc góc đối đỉnh b) Hai đường thẳng cắt tạo cặp góc đối đỉnh HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học thuộc định nghĩa tính chất góc đối đỉnh - Vẽ góc đối đỉnh góc cho trước - Làm tập 3, 4, 5(SGK) ; 1, 2, 3(SBT) Dự kiến kiểm tra, đánh giá: - ĐN TC hai góc đối đỉnh - Vẽ hai góc đối đỉnh Tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: HS nắm định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất: hai góc đối đỉnh - KN: Nhận biết góc đối đỉnh hình Vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước - TĐ: Bước đầu tập suy luận biết cách trình bày tập II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 31/8/2018 7B 31/8/2018 7C 31/8/2018 Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: Gọi HS lên kiểm tra: HS1: nêu định nghĩa góc đối đỉnh, vẽ hình đặt tên góc ? HS2: Nêu tính chất trình bày suy luận chứng tỏ điều ? HS3: chữa tập 5(sgk) Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG Yêu cầu HS đọc đề nêu cách Bài 6/83_SGK vẽ hình ? HS đọc đề * Cách vẽ: - Vẽ góc xOy = 470 - Vẽ tia đối tia Ox Oy - Góc x’Oy’ góc đối đỉnh với xOy 470 * Vẽ hình: x y’ 47 O y Dựa vào hình vẽ tóm tắt đề Cho xx’ cắt yy’ O ; Ơ1= 470 ? Tìm Ơ2, Ô3, Ô4 ? HS lên bảng tóm tắt: Giải: Hãy tính Ơ3 theo Ơ1 ? Ơ1= Ơ3 = 470 (vì góc đối đỉnh ) Tính Ơ2 theo Ơ1 ? Ơ1+ Ơ2= 1800 (vì góc kề bù ) Tính Ơ4 theo Ơ2 ? Suy Ơ2 = 1800 – 470 = 1330 Ơ4 = Ơ2= 1330 (vì góc đối đỉnh) Bài 7/83_SGK x’ z x’ y O Yêu cầu HS làm theo nhóm y’ Làm việc theo nhóm trình bày kết sau 3phút: x z’ Các cặp góc đối đỉnh là: · · · · xOz = x'Oz';yOx' = y'Ox HS lên vẽ hình: · · · · · zOy' = z'Oy;xOx' = yOy' = zOz' = 1800 Bài 8/83_SGK z y x Gọi HS lên vẽ hình: Nhận xét: Nhìn vào hình vẽ, em có nhận xét 70 y 700 y’ 700 O O x 700 x’ ? Muốn vẽ góc vng ta làm ? Muốn vẽ góc vng ta dùng êke Tiếp tục vẽ hình theo đầu bài: Hai góc vng khơng đối đỉnh góc vng ? Chỉ cặp nữa? Nếu đường thẳng cắt tạo thành góc vng góc lại vng Hãy trình bày suy luận chứng tỏ điều ? Yêu cầu HS thực hành theo nhóm góc chưa đối đỉnh Bài 9/83_SGK y · · xAy vµ yAx' x’ · · yAx' vµ x'Ay' · · y'Ax' vµ y'Ax · · xAy + yAx' = 1800 · · xAy = 90o ⇒ yAx' = 90o A x y’ · · yAx' =xAy' = 90o(®èi ®Ø nh) · · y'Ax' = yAx = 90o(®èi ®Ø nh) Bài 10/83_SGK Gấp tia màu đỏ trùng tia màu xanh ta có góc đối đỉnh HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: - Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa góc đối đỉnh tính chất - Làm nhanh 7/74_SBT HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Làm lại 7(sgk) Bài tập: 4,5,6 (sbt-74), Đọc trước Dự kiến KTĐG: - Định nghĩa tính chất hai góc đối đỉnh Ngày 27 tháng 08 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN Đinh Thị Mai Hà Tiết HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Giải thích hai đường thẳng vng góc với Cơng nhận t/c: Có đường thẳng b qua A b ⊥ a - KN: Hiểu đường trung trực đường thẳng Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước - TĐ: Bước đầu tập suy luận II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - SGK, êke, giấy rời III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 06/9/2018 7B 06/9/2018 Sĩ số Tên HS vắng 7C 06/9/2018 Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng trả lời : + Thế góc đối đỉnh ? Tính chất góc đối đỉnh + Vẽ góc đối đỉnh góc 900 Giới thiệu học: Khi hai đường thẳng cắt tạo thành góc 90 ta nói hai đường thẳng vng góc với Ta học hơm để hiểu hai đường thẳng vng góc HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS - CGNVHT: Cho lớp làm ?1 - THNVHT: HS thực cá nhân - BCKQ&TL: HS kiểm tra chéo - ĐGKQTHNV: GV xem kết HS nhận xét, đánh giá NỘI DUNG Thế đường thẳng vng góc ?1 y x x’ O y’ ?2 ?2 vẽ đường thẳng xx’ yy’ cắt Nhận xét: góc vng O, góc xOy = 900 Giải thích góc vng ? (dựa vào tập 9) Ta nói đường thẳng xx’ yy’ vng góc Vậy đường thẳng vng góc? (Là đường thẳng cắt tạo thành góc vng (hay góc vng)) Ta kí hiệu sau : xx' ⊥ yy' · xOy = 90o · · y'Ox = 1800 − xOy = 90o(2gãc kÒbï ) · · x'Oy = y'Ox = 90o(®èi ®Ø nh) * Định nghĩa: SGK/84 Nêu cách diễn đạt SGK trang 84 Vẽ đường thẳng vng góc ?3 Muốn vẽ đường thẳng vng góc ta làm ? Ngồi cách vẽ khác ? - CGNVHT: Làm ?3, ?4 theo nhóm - THNVHT: HS làm theo nhóm bàn - BCKQ&TL: Trao đổi KQ nhận xét - ĐGKQTHNV: GV nhận xét đánh giá KQ HS Điểm O nằm đâu? Quan sát hình 5,6 vẽ theo Với điểm O có đường thẳng qua O vng góc đường thẳng a cho trước ? Ta thừa nhận tính chất sau : a a ⊥ a' a’ Điểm O nằm đường thẳng a nằm ngồi đường thẳng a Chỉ có đường thẳng qua O vng góc a * Tính chất: SGK/85 Bài tập: Điền vào chỗ trống : - Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng … (cắt tạo thành góc vng) - Cho đường thẳng a điểm M , có đường thẳng b qua M … (vng góc a) Đường trung trực đoạn thẳng Vẽ đoạn thẳng AB, trung điểm I nó; vẽ đường thẳng d qua I vng góc AB? Gọi HS lên vẽ HS vẽ bảng, lớp vẽ vào vở: Ta nói d đường trung trực đoạn thẳng AB Vậy đường trung trực đoạn thẳng AB? (Là đường thẳng vng góc với AB trung điểm nó) Đọc lại định nghĩa Nhắc lại Chú ý điều kiện: qua trung điểm vng góc Ta nói A B đối xứng qua d d trung trực AB Muốn vẽ đường trung trực vủa đoạn thẳng ta làm ? Cho CD = 3cm Hãy vẽ đường trung trực CD? Vẽ vào vở, HS lên bảng vẽ d A B I * Định nghĩa: SGK/85 Muốn vẽ đường trung trực vủa đoạn thẳng ta dùng thước êke để vẽ d C I D + vẽ CD = 3cm + xác định I CD cho CI =1,5cm + Qua I vẽ d vng góc CD HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Học sinh làm tập 11, 12_SGK HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học thuộc lòng định nghĩa tính chất - Luyện vẽ đường thẳng vng góc đường trung trực đoạn thẳng - Làm tập 13, 14, 15, 16_SBT Dự kiến KTĐG: - Định nghĩa hai đường thẳng vng góc - Tính chất (hai đường thẳng vng góc) - Định nghĩa đường trung trực đoạn thẳng Tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Giải thích hai đường thẳng vng góc với - KN: Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước Biết vẽ đường trung trực đoạn thẳng Sử dụng thành thạo ê kê, thước thẳng - TĐ: Bước đầu tập suy luận II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - SGK, thước thẳng , êke, giấy rời, bảng phụ III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 07/9/2018 7B 07/9/2018 Sĩ số Tên HS vắng 7C 07/9/2018 Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng kiểm tra: - Thế đường thẳng vng góc ? Vẽ hình - Thế đường trung trực đoạn thẳng, vẽ đường trung trực AB = 4cm? Giới thiệu học: Giờ học hôm luyenj tập để củng cố đường thẳng vng góc rèn luyện cho thành thạo kĩ vẽ hai đường thẳng vng góc HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS Làm hình (sgk) NỘI DUNG Bài 15/86_SGK zt vng góc xy O · · · · có góc vng : xOz,zOy,yOt,tOx Yêu cầu HS lên bảng kiểm tra, lớp Bài 17/87_SGK làm Hình a: a ⊥ a' HS lên kiểm tra: Hình b: a ⊥ a' Hình c: a ⊥ a' Bài 18//87_SGK · + dùng thước đo góc vẽ xOy = 450 Gọi HS lên bảng làm + Lấy A góc xOy + Dùng êke vẽ d1đi qua A vng góc Ox + Dùng êke vẽ d2đi qua A vng góc Oy d2 y C A 45 O B d1 O Bài 19(sgk) Làm theo nhóm Nêu cách vẽ Bài 20(sgk) Chú ý có vị trí điểm A,B,C B d1 x 600 C d2 Bài 19/87_SGK Bài 20/87_SGK a) A,B,C thẳng hàng d1 d2 C A d2 d1 B A B C b) A,B,C không thẳng hàng Nhận xét quan hệ d1 d2? HS nhắc lại d1 d2 song song A, B, C thẳng hàng, cắt A,B,C không thẳng hàng HOẠT ĐỘNG 10 A HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS * CGNVHT: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hs: đo độ dài cạnh theo yêu cầu tốn tam giác ABC = A'B'C' có BC=B'C' = 4cm; - GV: Cho HS đọc Hai ˆ =C ˆ ' = 400 ˆ = B' ˆ = 600 ; C B mục tiêu học A - GV: HS làm bải sgk trang 154 * HS: Nhận nhiệm vụ Thực nhiệm vụ làm A' B 600 40 C B' 4cm 400 600 C' 4cm - GV: Từ hình vẽ sgk trang 154 Hình vẽ ta thấy hai góc: em có nhận xét BC; hai tam giác? (về cạnh, góc) µ &C µ B hai góc kề cạnh - HS: Hai tam giác ABC A'B'C' có khơng? sao? * GV: Chỉ cho hs biết đỉnh, góc, cạnh tương ứng HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC GV: Cho HS đọc nội a) Định lí * Nếu cạnh hai góc kề tam giác dung 1a cạnh hai góc kề tam giác hai tam giác HS: Đọc nội dung 1a A A' HS: Ghi vào Gv: Qua cách ghi kí hiệu hình 76 thấy có yếu tố C B 79 B' C' Hs: GV: Cho HS đọc nội dung 1b * Hai tam giác ABC A'B'C' có AB=A'B' Aˆ = Aˆ ' ˆ = B' ˆ ABC = A'B'C' (g -c-g) B 1b.(sgkT155) HS: Đọc nội dung 1b thực vào bảng cá nhân theo 2a;b.sgkT156 mẫu H88b): GV: Cho HS đọc nội VOGH = VOFE dung 2aT156 em có nhận xét hai tam giác vng · · ˆ Gˆ = F;OG = OF;GOH = FOH 2c;d HS: Đọc nội dung +) H89b 2aT156 trả lời hai tam giác ABD = ACE ˆ = E; ˆ D GV: Yêu cầu ˆ ˆ ˆ = ECA(vì ˆ =1800 - C); nhóm hoạt động DBA =1800 - B 2cdT156 BD = CE HS: Thảo luận nhóm phần 2c,d GV: Kiểm tra nhóm Gv: Nhận xét chốt lại nội dung kí hiệu hai tam giác góc, cạnh tương ứng tam giác thường tam giác vuông HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP GV: Cho HS hoạt động cá nhân làm 1;2;3 sgk trang 157 HS: Hoạt động cá HS: làm làm theo yêu cầu sgk trang 157 80 nhân làm tập Gv: Hỗ trợ HS, điều khiển HS hoàn thành tốt tập hỗ trợ HS khác GV: Tuyên dương cá nhân hồn thành tốt HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG GV: Cho HS nhà GV: Cho HS nhà làm tập vận dụng làm tập vận dụng HS: Về nhà thực 1-4 SGK trang 158 Ngày 26 tháng 11 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 81 Tiết 29 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Củng cố trường hợp g.c.g trường hợp tam giác vuông chứng minh - KN: Vận dụng tốt trường hợp g.c.g hai tam giác trường hợp tam giác vuông học để chứng minh hai tam giác suy cạnh tương ứng, góc tương ứng nhau; Rèn kĩ vẽ hình, kĩ suy luận, kĩ trình bày tốn CM hình học - TĐ: Có ý thức tích cực học tập, phối hợp hoạt động tốt học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Thước thẳng; Compa; Phấn màu; Thước đo góc; Ê ke III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A /12/2018 /40 7B /12/2018 /39 7C Tên HS vắng /12/2018 /38 Kiểm tra cũ: Nêu trường hợp hai tam giác Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG - HS vẽ hình ghi GT, KL BT 36: SGK/123 ? Để chứng minh AC = BD ta phải D chứng minh điều A ? Theo trường hợp nào, ta thêm điều kiện để tam giác O HD: B AC = BD ↑ chứng minh ∆OAC = ∆OBD (g.c.g) C GT ↑ 82 OA = OB, , OA = OB, Ô chung KL AC = BD CM: ? Hãy dựa vào phân tích để Xét ∆OBDvà ∆OAC Có: chứng minh - học sinh lên bảng chứng minh OA = OB Ô chung ⇒∆OAC = ∆OBD (g.c.g) - GV treo bảng phụ hình 101, 102, ⇒BD = AC 103 trang 123 SGK BT 37 SGK/123 - HS thảo luận nhóm * Hình 101: - Các nhóm trình bày lời giải µ µ $ ° - Các nhóm khác kiểm tra chéo ∆DEF : 0D + E +0 F = 180 = 180 – 80 – 60 - Các hình 102, 103 học sinh tự sửa = 400 ⇒∆ABC = ∆FDE = = 400 BC = DE = = 800 BT 39/124 SGK: Yêu cầu Chữa BT 39/124 SGK: +Treo bảng phụ có vẽ hình 105, * Hình 105: Có ∆AHB = ∆AHC (c-g-c) Vì BH = CB (gt) 106, 107: góc AHB = góc AHC (=90o) AH chung * Hình 106: Có ∆EDK = ∆FDK (g-c-g) góc EDK = góc FDK (gt) Trên hình có tam giác DK chung góc DKE = góc DKF (=90o) vng nhau? * Hình 107: HS: trả lời câu hỏi giáo viên ∆vgABD = ∆ vgACD (cạnh huyền-góc nhọn) - GV treo hình 104, cho học sinh góc BAD = góc CAD (gt) Cạnh huyền AD chung đọc tập 38 BT 38_SGK/124 - HS vẽ hình ghi GT, KL A B ? Để chứng minh AB = CD ta phải chứng minh điều gì, trường hợp C nào, có điều kiện ? Phải chứng minh điều kiện ? Có điều kiện phải chứng minh điều GT KL 83 D AB // CD, AC // BD AB = CD, AC = BD CM: Xét ∆ABD ∆DCA có: (vì AB // CD) - HS: ∆ABD = ∆DCA (g.c.g) ↑ AD chung, ↑ AD cạnh chung (vì AC // BD) , ↑ AB // CD AC // BD ↑ ↑ → ∆ABD = ∆DCA (g.c.g) → AB = CD, BD = AC (Hai cạnh tương ứng) GT GT ? Dựa vào phân tích CM HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: - YC HS nhắc lại trường hợp tam giác trường hợp học tam giác vuông HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học lại trường hợp tam giác trường hợp học tam giác vuông - Làm tập SBT Dự kiến KTĐG: - Các trường hợp tam giác trường hợp học tam giác vng Tiết 30 ƠN TẬP HỌC KỲ I I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: - Hệ thống, ơn tập kiến thức hình học học kỳ I - KN: - Rèn kĩ vẽ hình; Có kĩ phân biệt giả thiết, kết luận thành thạo; Rèn kĩ suy luận có - TĐ: Có thái độ học tập tích cực, tự giác II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Thước thẳng; Compa; Phấn màu; Thước đo góc; Ê ke III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A /12/2018 /40 Tên HS vắng 84 7B 7C /12/2018 /39 /12/2018 /38 Kiểm tra cũ: Kết hợp ôn tập Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC * Giao nhiệm vụ a) Tiên đề clit - GV: Cho HS đọc lại kiến thức b) Quan hệ vng góc, song song từ học nêu mục tiêu a ⊥ c +)  ⇒ a / /b b ⊥ c - GV: HS trả lời câu hỏi sau: +) a / /b  ⇒c⊥ b c ⊥ a +) Cho d '/ /d ; d ''/ /d a ⊥ d - HS: Nhận nhiêm vụ Thực d '/ /d  nhiệm vụ Ta có ⇒ a ⊥ d' (1) a ⊥ d d ''/ /d  Ta có:  ⇒ a ⊥ d '' (2) a⊥d Từ (1) & (2) ⇒ d '/ /d '' (T/c) Ký hiệu: d // d’ // d’ c) Định lí gì? d) Định lí tổng ba góc tam giác 1800 +) Mỗi góc ngồi tổng hai góc khơng kề với e) Các trường hợp hai tam giác (c.c.c;c.g.c;g.c.g) +) Trong tam giác vng có (Hai cạnh góc vng, góc nhọn kề cạnh góc vng, cạnh huyền góc nhọn) f) Định lí py - ta -go: Trong tam giác vng, bình phương độ dài cạnh huyền tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vng 85 +) Bộ ba số py-ta-go HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP GV: Cho HS hoạt động cá nhân làm HS: làm làm theo yêu cầu tập tốn sau Bài Cho hình vẽ sau, biết a ⊥ AC, Bài A B a b ⊥ AC 13 B 50 a ? b ( C H ? D b a) Vì a ⊥ AC, b ⊥ AC ⇒ a // b · · b) Ta có: ABD + BDC = 1800 · · a) Chứng minh: a//b ⇒ BDC = 1800 − ABD = 1800 − 1350 = 450 · · c) Vẽ BH ⊥ b, H ∈ b Ta có: b) Biết ABD =? = 1350 Tính BDC · µ = 900 − BDC · · DBH = 900 − B c)) Kẻ BH ⊥ b (H ∈ b) Tính DBH =? · ⇒ DBH = 900 − 450 = 450 Bài Bài Cho hình vẽ: Hai đường thẳng ¶ =B µ = 350 (2 góc đối đỉnh) Ta có: B AB//CD, hai đường thẳng AC//BD ¶D = B ¶ = 350 (hai góc so le trong) Tính x ? ¶D = D ¶ = 350 (hai góc đối đỉnh) A B 350 µ = 1800 (2 góc phía) x+ D µ = 1800 − 350 = 1450 ⇒ x = 1800 − D C D x Bài GT ∆ ABC (A;BC) I (C;BA) = D KL AD//BC Bài Cho tam giác ABC Vẽ cung tròn tâm A bán kính BC, vẽ cung tròn tâm C bán kính BA, chúng cắt D (D B khác phía AC) Chứng minh AD//BC A B D C C/m: Xét ∆ ABC ∆ CDA có: AB = CA, BC = CA, AC chung ⇒ ∆ ABC = ∆ CDA (c.c.c) · · (2 góc tương ứng) Hai ⇒ ACB = CAD đường thẳng AD BC tạo với AC · · cặp góc so le ACB = CAD Nếu AD//BC 86 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Bài Cho tam giác ABC có: Bài AB = AC, M trung điểm BC Chứng minh rằng: a) ∆AMB =∆AMC A b) AM tia phân giác góc BAC c) AM vng góc với BC GV: HD Chứng minh a) ∆AMB = ∆AMC (c.c.c) ⇐ AB = AC (gt); AM cạnh chung; MB = MC (gt) B b) AM tia phân giác góc BAC M C · · (2 góc tương ứng) ⇐ BAM = CAM Chứng minh ⇐ ∆AMB = ∆AMC (theo a) a) Xét ∆ AMB ∆ AMC c) AM ⊥ BC Có AB = AC (gt) ⇑ AM cạnh chung ∠ AMB = ∠ AMC = 900 MB = MC(gt) ⇑ ⇒ ∆AMB =∆AMC (c.c.c) ∠ AMB = ∠ AMC (∆AMB =∆AMC) ∠ AMB + ∠ AMC = 1800 (hai góc kề bù) GV Hướng dẫn gọi hs lên bảng chứng minh Bài Bài Cho tam giác ABC có góc A 900 BC = 2AB, E trung điểm B BC Tia phân giác góc B cắt cạnh AC D E a) Chứng minh DB tia phân giác góc ADE b) Chứng minh BD = DC A C c) Tính góc B góc C tam giác Chứng minh: D ABC a) Vì E trung điểm BC (gt) nên BC = BE + Gọi hs vẽ hình ghi GT, KL Mà BC = 2AB (gt), AB = BE BD tia phân giác góc B (gt) nên + HS nêu cách chứng minh phần a µ1 =B µ B BD: cạnh chung + HS khác lên bảng thực ⇒ ∆ABD = ∆EBD(c − g − c) , 87 · · + Gọi hs lên bảng trình bày phần ADB suy BD tia phân giác = EDB b, c góc ADE b) + Qua tập em có nhận xét gì? ∆ABD = ∆EBD(c − g − c) nên DEB=DAB=90 · · Mà · · · DEB + DEC = 1800 DEC = 900 Hai tam giác EDB EDC có EB = EC (gt) · · DEB = DEC = 900 ED chung Vậy: µ = µB ∆EDB = ∆EDC(c − g − c)nên DB = DC C µ1 =B µ mà B µ2 =C µ c) Ta có B µ =B µ1+B µ = 2C µ B µ +C µ = 900  , Trong tam giác vng thì: B µ = 300.2 = 600 suy Cµ = 300 B HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Bài 6: Bài 6: YC HS vẽ hình, viết GT, KL A GT ∆ABC: ∠ B = ∠C AD: phân giác ∠A KL a/ ∆ADB = ∆ADC b/ AB = AC ∆ADB ∆ADC có: AD cạnh chung ∠A1 = ∠A2 (AD phân giác góc A) Cần có: AB = AC ∠ADB = ∠ADC Chọn ∠ADB =∠ADC AB = AC điều phải chứng minh câu b ∆ADB ∆ADC có ∠B =∠C, ∠A1=∠A2 (gt), nên suy : ∆ADB = ∆ADC Một Hs lên bảng trình bày chứng minh ∆ADB ∆ADC có yếu tố Cần thêm yếu tố nữa? Chọn điều kiện nào? Vì sao? B D Giải : a/ ∆ADB = ∆ADC: ∆ADB có: ∠ADB = 180° - (∠B +∠A1) ∆ADC có: ∠ADC = 180° - (∠C +∠A2) mà∠B = ∠C (gt), ∠A1=∠A2 nên ta có: ∠ADB = ∠ADC (*) Xét ∆ADB ∆ADC có: AD : cạnh chung ∠A1=∠A2 (gt) ∠ADB = ∠ADC (*) ⇒ ∆ADB = ∆ADC (g-c-g) b/ AB = AC : 88 C Giải thích ∠ADB = ∠ADC? Vì ∆ADB = ∆ADC nên suy Gọi Hs lên bảng trình bày chứng AB = AC (cạnh tương ứng) minh HS: Hoạt động cá nhân làm tập Gv: Hỗ trợ HS, điều khiển HS hoàn thành tốt tập hỗ trợ HS khác GV: Tuyên dương cá nhân hoàn thành tốt HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Ôn tập chuẩn bị cho KT HKI Dự kiến KTĐG: - KT HKI Ngày 03 tháng 12 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 89 Tiết 31 KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - KT: Kiểm tra, đánh giá kiến thức HK I - KN: Đánh giá kỹ nhận biết, thông hiểu, vận dụng nội dung học kỳ I - TĐ: Thái độ trung thực, tự giác hiệu học tập - ĐHPTNL, PC: Năng sáng tạo, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Đề KT: PGD III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A /12/2018 /40 7B /12/2018 /39 7C Tên HS vắng /12/2018 /38 Kiểm tra cũ: Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: (Kiểm tra theo đề phòng giáo dục) HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: - Thu bài, nhận xét KT HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: Dự kiến KTĐG: Ngày 03 tháng 12 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 90 91 Tiết 32 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS nắm kết chung lớp phần trăm điểm giỏi, khá, trung bình, chưa đạt kết cá nhân Nắm ưu, khuyết điểm qua kiểm tra, rút kinh nghiệm cho kiểm tra sau Qua kiểm tra HS củng cố lại kiến thức làm - Rèn luyện cách trình bày lời giải tập - ĐHPTNL, PC: NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Đề KT + Hướng dẫn chấm: PGD III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy 7A /01/2019 Sĩ số /40 7B /01/2019 /39 7C Tên HS vắng /01/2019 /38 Kiểm tra cũ: Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: Kiểm tra theo đề phòng giáo dục Nhận xét chung: + Phần trắc nghiệm: Đa số HS lớp làm không hết, có số học sinh làm hết phần trắc nghiệm như: Cường (7A), Trang (7A), Phương (7A), T.Hiệp (7B), Quỳnh (7B), Lê Đức (7C), Thư (7C), D.Linh (7C) + Có số học sinh làm câu hình học phần a b + Một số em làm như: Hòa, Kiên, Lưu Trung, Trần Trung, Chu Quang, Vi H.Hiếu, Hà, Thủy, Chữa kiểm tra học kỳ: Đề (đề phòng) HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Giáo viên nhận xét trình làm học sinh HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: Làm lại KT vào 92 Ngày 02 tháng 01 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà 93 ... hôm nghiên cứu quan hệ tính vng góc tính song song HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG - CGNVHT: GV vẽ h.27 lên Quan hệ tính vng góc với tính bảng, u cầu hs quan sát hình song... 10/83_SGK Gấp tia màu đỏ trùng tia màu xanh ta có góc đối đỉnh HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: - Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa góc đối đỉnh tính chất - Làm nhanh 7/74_SBT HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp... mạnh cho HS phát biểu lại tính chất quan hệ vng góc song song, tính chất ba đường thẳng song song HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học thuộc tính chất quan hệ tính vng góc tính song song - Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an hinh hoc 7 KY 1 18 19, Giao an hinh hoc 7 KY 1 18 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn