ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH đại học đề CƢƠNG NGUYÊN lý THỐNG kê PHẦN lý THUYẾT

19 37 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:07

Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] ĐỀ CƢƠNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ PHẦN LÝ THUYẾT Mục Lục Câu 1: Khái niệm đối tượng nghiên cứu thống kê học?Cho ví dụ minh họa Câu 2: Các khái niệm, phân loại thống kê, tiêu thức thống kê tiêu thống kê? Cho ví dụ minh họa Câu 3: Thang đo thống kê Câu 4:Khái niệm,ý nghĩa yêu cầu điều tra thống kê.Cho ví dụ Câu 5: loại điều tra thống kê? Cho ví dụ minh họa Câu 6: Các phương pháp thu thập thơng tin điều tra thống kê? Cho ví dụ Câu 7: Sai số điều tra thống kê? Cho ví dụ minh họa .5 Câu 8: Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ phân loại phân tổ thống kê? Cho ví dụ minh họa Câu 9: Trình bày bước tiến hành phân tơ thống kê? Cho ví dụ minh họa Câu 10: Khái niệm, ý nghĩa đặc điểm loại số tuyệt đối? Cho ví dụ minh họa .6 Câu 11: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa công thức xác định loại sơ tương đối? Cho ví dụ minh họa Câu 12: Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm cơng thức xác định loại số bình quân Câu 13: Khái niệm, tác dụng, cách xác định Mod, số trung vị? Câu 14: Khái niệm, ý nghĩa công thức xác định tiêu đo độ biến thiên tiêu thức? 10 Câu 15: Khái niệm, tác dụng phân loại dãy số thời gian? Cho ví dụ minh họa 11 Câu 16: Phân tích đặc điểm biến động dãy số qua thời gian 11 Câu 17: Nêu khái niệm phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn? 13 Câu 18: Khái niệm, đặc điểm, tác dụng phân loại số thống kê? Cho ví dụ minh họa 14 Câu 19:Chỉ số phát triển 14 Câu 20: Chỉ số kế hoạch 16 Câu 21: Chỉ số không gian 16 Câu 22: Hệ thống số 17 Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 1: Khái niệm đối tượng nghiên cứu thống kê học? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Thống kê hệ thống phương pháp dùng để thu thập,xử lý phân tích số( mặt lượng) tượng kinh tế-xã hội ,tự nhiên,kỹ thuật để tìm hiểu chất,tính quy luật vốn có chúng(mặt chất) điều kiện thời gian không gian cụ thể *Đối tượng nghiên cứu Thống kê nghiên cứu mặt lượng mối liên hệ mật thiết với mặt chất tượng trình kinh tế-xã hội số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể: - Hiện tương số lớn: tập hợp tượng cá biệt - Nguyên cứu tượng kinh tế xã hội bao gồm:  Về nguồn tài nguyên, môi trường,của cải tích lũy đất nước  Về sản xuất,phân phối,lưu thông,tiêu thụ sản phẩm  Về dân số, nguồn lao động  Về đời sống vật chất,văn hóa dân cư  Về sinh hoạt trị xã hội -Mỗi tượng ln có mặt: chất lượng.Thống kê chủ yếu nguyên cứu mặt lượng tượng kinh tế xã hội đặt liên hệ mật thiết với mặt chất -Các tượng chịu tác động nhiều nhân tố -Mặt lượng tượng thay đổi theo không gian thời gian *Ví dụ: Câu 2: Các khái niệm, phân loại thống kê, tiêu thức thống kê tiêu thống kê? Cho ví dụ minh họa Phân tổ thống kê: vào hay số tiêu thức để tiến hành phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tổ tiểu tổ có tính chất khác VD: Tiêu thức thống kê:là đặc điểm đơn vị tổng thể chọn để nghiên cứu VD: nghiên cứu nhân khẩu,mỗi nhân có tiêu thức như:giới tính,độ tuổi,nghề nghiệp,dân tộc… Chỉ tiêu thống kê:là trị số phản ánh mặt lượng gắn với mặt chất tượng số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể VD: tổng sản lượng,tổng doanh thu,….của doanh nghiệp vận tải năm Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 3: Thang đo thống kê Nội dung Khái niệm Đặc điểm Ví dụ 1.Thang đo loại thang đo dùng cho tiêu Giữa số không định danh thức thuộc tính, mà biểu có ,khơng thực liệu khơng có đƣợc phép tốn kém,khác biệt thứ bậc ,khơng thống kê dùng để đếm tần theo trình tự xác định số xuất biểu Giới tính:nam kí hiệu số 1.nữ kí hiệu số 2 Thang loại thang đo thƣờng đƣợc sử đo thứ bậc dụng cho tiêu thức thuộc tính mà biểu liệu có kém,khác biệt thức bậc Giữa biểu tiêu thức có quan hệ thứ bậc kém,sự chênh lệch biểu không thiết phải Danh hiệu học sinh:giỏi, xuất sắc, khá… 3.Thang đo Là thang đo thứ bậc có khoảng khoảng cách nhƣng khơng có điểm gốc Có thể đánh giá đƣợc mức độ Thang đo cụ thể mặt nhiệt độ lƣợng,ln có đơn vị đo khơng khí đƣợc sử dụng cho tiêu thức số lƣợng 4.Thang đo Là thang đo khoảng với giá trị tỉ lệ tuyệt đối đƣợc coi điểm xuất phát độ dài đo lƣờng thang Là loại thang đo định lƣợng chặt chẽ Đơn vị đo vật lý thông thƣờng: kg.mét… Câu 4:Khái niệm,ý nghĩa yêu cầu điều tra thống kê.Cho ví dụ -Khái niệm: việc tổ chức cách khoa học với kế hoạch thống việc thu thập,ghi chép nguồn tài liệu ban đầu tượng nghiên cứu điều kiện cụ thể thời gian không gian -Ý nghĩa: Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]  Là tin cậy để kiểm tra, đánh giá thực trạng tượng nghiên cứu  Cung cấp luận xác đáng cho việc phân tích,phát hiện,tìm yếu tố tác động đến hoạt động nghiên cứu  Căn vững cho việc phát hiện,xác định xu hướng,quy luật biến động tượng -Các yêu cầu bản:  Trung thực  Chính xác  Khách quan  Kịp thời  Đầy đủ -VD: Câu 5: loại điều tra thống kê? Cho ví dụ minh họa +Căn vào tính liên tục,tính hệ thống điều tra -điều tra thường xuyên: việc tiến hành thu thập,ghi chép liệu ban đầu tượng nghiên cứu cách liên tục ,có hệ thống thường quan sát trình biến động tượng VD: điều tra số lượng hàng hóa tồn kho… -điều tra không thường xuyên : việc thu thập,ghi chép liệu ban đầu cách không liên tục mà tiến hành có nhu cầu nghiên cứu tượng VD:điều tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… +Căn vào phạm vi đối tượng điều tra -Điều tra toàn : việc thu thập ,ghi chép liệu tất đơn vị tổng thể nghiên cứu VD:tổng điều tra dân số… -Điều tra khơng tồn : việc tiến hành thu thập, ghi chép liệu số đơn vị chọn từ toàn đơn vị thuộc tổng thể nghiên cứu.Bao gồm: điều tra chuyên đề,điều tra chọn mẫu,điều tra trọng điểm VD:điều tra nguyên liệu trồng chè Thái Nguyên… Câu 6: Các phương pháp thu thập thông tin điều tra thống kê? Cho ví dụ -Phương pháp đăng kí trực tiếp: + Nhân viên điều tra phải trực tiếp tiếp xúc với đối tượng điều tra,trực tiếp tiến hành giám sát việc cân đo, đong đếm ,sau ghi chép thơng tin vào phiếu điều tra VD: Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] -Phương pháp vấn:là phương pháp thơng qua trình hỏi đáp người điều tra người cung cấp thông tin.Bao gồm:phỏng trực tiếp gián tiếp phụ thuộc vào mục đích đăng kí,đặc điểm đối tượng VD: Câu 7: Sai số điều tra thống kê? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: chênh lệch trị số thu thập điều tra với trị số thực tế đơn vị điều tra *Phân loại:  Sai số đăng kí:là loại sai số phát sinh xác định ghi chép liệu khơng xác  Sai số tính chất đại biểu: loại sai số xảy điều tra khơng tồn ,nhất điều tra chọn mẫu *Biện pháp hạn chế sai sô điều tra thống kê:  Làm tốt công tác chuẩn bị điều tra:chọn,huấn luyện,kiểm tra nhân viên,…  Tiến hành kiểm tra cách có hệ thống tồn điều tra:kiểm tra tính logic liệu cách đọc sốt nghiệm thu phiếu…  Làm tốt công tác tuyên truyền đơn vị điều tra nâng cao tinh thần trách nhiệm nhân viên điều tra(điều kiện làm việc,thù lao,chế độ thưởng phạt ) *VD: Câu 8: Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ phân loại phân tổ thống kê? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Phân tổ thống kê vào hay số tiêu thức để tiến hành phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tổ tiểu tổ có tính chất khác *Ý nghĩa: -là phương pháp để tiến hành tổng hợp thống kê,là sở để vận dụng phương pháp thống kê khác -nhằm nghiên cứu cách kết hợp chung riêng -được vận dụng phổ biến trường hợp nghiên cứu kinh tế-xã hội đơn giản,dễ hiểu có tác dụng phân tích sâu sắc *nhiệm vụ: -phải thực việc phân chia loại hình kinh tế-xã hội tượng nghiên cứu -phải biểu kết cấu tượng nghiên cứu -phải biểu mối liên hệ tiêu thức *VD: Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 9: Trình bày bước tiến hành phân tơ thống kê? Cho ví dụ minh họa Bước 1: Lựa chọn tiêu thức phân tổ -dựa sở phân tích lý luận để chọn tiêu thức chất -căn vào điều kiện cụ thể tượng nghiên cứu -tùy theo điều kiện tài liệu thực tế mà định phân tổ tượng theo hay nhiều tiêu thức Bước 2: Xác định số tổ khoảng cách tổ -Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính  Khi loại hình tương đối loại hình thành tổ  Khi loại hình nhiều nhóm laoị hình giống gần giống vào tổ -Phân tổ theo tiêu thức số lượng  Khi tiêu thức số lượng có trị số lượng biến thành tổ  Khi tiêu thức số lượng có nhiều trị số chia thành phân tổ mở phân tổ có khoảng cách tổ *VD: Câu 10: Khái niệm, ý nghĩa đặc điểm loại số tuyệt đối? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Số tuyệt đối tiêu biểu quy mô,khối lượng tượng kinh tế-xã hội số lớn thời gian địa điểm cụ thể *Ý nghĩa: -Số tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng với cơng tác quản lý kinh tế- xã hội -qua số tuyệt đối xác định nguồn tài nguyên ,khả tiềm tàng kinh tế quốc dân -là sở để tiến hành phân tích thống kê *Đặc điểm: -mỗi số bao hàm nội dung kinh tế cụ thể điều kiện thời gian địa điểm định -không phải số lựa chọn tùy ý mà kết có thơng qua điều tra -mỗi số tuyệt đối thống kê có đơn vị tính *Các loại số tuyệt đối -Số tuyệt đối thời điểm: phản ánh quy mô,khối lượng tượng thời điểm định -Số tuyệt đối thời kỳ: tiêu cộng với để có trị số thời kỳ dài hơn,thời kỳ nghiên cứu dài trị số tiêu lớn *VD: Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 11: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa công thức xác định loại sơ tương đối? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Số tương đối tiêu biểu quan hệ so sánh hai mức độ tượng nghiên cứu theo tỷ lệ *Ý nghĩa : - số tương đối tiêu dùng để phân tích thống kê,cho phép ta phân tích đặc điểm tượng,nghiên cứu tượng mối quan hệ so sánh với -số tương đối dùng cơng tác lập kế hoạch kiểm tra tình hình thực kế hoạch *Đặc điểm: -số tương đối thống kê số trực tiếp thu thập qua điều tra mà kết so sánh số cho - số tương đối có gốc so sánh ,tùy thuộc theo mục đích nghiên cứu,gốc so sánh chọn khác nhau.Gốc so sánh mức độ kỳ trước,mức độ tổng thể,mức độ kế hoạch… -hình thức biểu số tương đối số lần, số phần trăm(%),số phần nghìn (؉),đ/người,…… *Cơng thức xác định loại số tương đối: +Số tương đối động thái:  Là kết so sánh mức độ tượng khác thời gian t= (lần) t = 100 (%)  Số tương đối động thái liên hoàn số tương đối động thái với kỳ gốc thay đổi kề trước kỳ báo cáo + Số tương đối kế hoạch:  Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch: tỷ lệ so sánh mức độ kế hoạch với mức độ thực tế tiêu kỳ gốc 100 (%)  Số tương đối hoàn thành kê hoạch: tỷ lệ so sánh mức độ thức tế đạt kỳ nghiên cứu với mức độ kế hoạch đặt kỳ tiêu 100 (%)  Số tương đối kết cấu :Xác định tỷ trọng phận cấu thành tổng thể 100 (% ) Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]  Số tương đối cường độ: kết so sánh mức độ tượng khác có quan hệ với ,dùng để phản ánh trình độ phổ biến tượng  Số tương đối không gian: kết so sánh mức độ tượng khác không gian,biểu so sánh phận tổng thể *VD: Câu 12: Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm cơng thức xác định loại số bình qn *Khái niệm: Số bình quân mức độ biểu trị số đại biểu theo tiêu thức tổng thể bao gồm nhiều đơn vị loại *Ý nghĩa :  Được dùng công tác nghiên cứu kinh tế, nhằm nêu lên đặc điểm chung tượng kinh tế-xã hội số lớn điều kiện thời gian không gian cụ thể  SBQ giúp ta so sánh tượng khác quy mô  Được dùng để nghiên cứu trình biến động tượng qua thời gian,qua thấy xu hướng phát triển tượng số lớn  Được sử dụng nhiều công tác thống kê dùng để lập kế hoạch kiểm tra việc thực kế hoạch tiêu kinh tế *Đặc điểm:  Có tính chất tổng hợp khái quát cao,chỉ cần dùng trị số để nêu lên mức độ chung nhất,có tính chất đại biểu tiêu thức nghiên cứu  Biểu đặc điểm chung tổng thể nghiên cứu, không biểu mức độ cá biệt  Chỉ có ý nghĩa tính cho số lớn đơn vị loại  Thường tính từ tổng thể đồng chất * Công thức xác định loại số bình quân:  Số bình quân cộng:  SBQ cộng giản đơn:  SBQ cộng gia quyền: =  SBQ điều hòa: Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]  SBQ điều hòa gia quyền: =  SBQ điều hòa giản đơn:  SBQ nhân:  SBQ nhân giản đơn: =  SBQ nhân gia quyền: = Câu 13: Khái niệm, tác dụng, cách xác định Mod, số trung vị?  Số Mod: *Khái niệm: Mốt biểu tiêu thức gặp nhiều tổng thể hay dãy số phân phối.Đối vơi dãy số lượng biến,số mốt lượng biến có tần số lớn *Cách xác định: -Tài liệu phân tổ khơng có khoảng cách tổ : Số mốt lượng biến ứng với tần số lớn -Tài liệu phân tổ có khoảng cách tổ:  Phân tổ có khoảng cách tổ đều: xác định tổ chứa số mốt tổ có tần số lớn nhất,trị số gần số mốt tính theo cơng thức = +  Phân tổ có khoảng cách tổ không đều: xác định tổ chứa số mốt tổ có mật độ phân phối lớn nhất.Mật độ phân phối tổ xác định: = Trị số gần số Mốt tính theo cơng thức: = + *Tác dụng: Học, học nữa, học Page Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] -bổ sung thay cho việc tính số bình qn cộng số đơn vị tổng thể lớn -nêu lên mức độ phổ biến tượng,đồng thời lại không cho san bằng,bù trừ chênh lệch lượng biến  Số Trung vị: *Khái niệm:Số trung vị lượng biến tiêu thức đứng vị trí dãy số lượng biến.Kí hiệu: *Cách xác định:  Đối với tài liệu khơng có khoảng cách tổ: nằm vị trí - n lẻ - n chẵn nằm vị trí n/2 n/2+1  Đối với tài liệu có khoảng cách tổ : ta xác định tổ chứa số trung vị cách cộng dồn tần số tìm tần số tích lũy vượt nửa tổng tần số dừng lại.Đó tổ chứa số trung vị = + *Tác dụng: thay cho số bình quân cộng để biểu mức độ trung tâm tượng mà không san bù trừ chênh lệch lượng biến Câu 14: Khái niệm, ý nghĩa công thức xác định tiêu đo độ biến thiên tiêu thức? 1) Khoảng biến thiên:là độ lệch lượng biến lớn lượng nhỏ tiêu thức nghiên cứu CT: R= 2) Độ lệch tuyệt đối bình quân: số bình quân cộng độ lệch tuyệt đối lượng biến với số bình quân cộng lượng biến = = Có thể phản ánh độ biến thiên tiêu thức cách chặt chẽ xét đến tất lượng biến dãy số 3) Phương sai : số bình quân cộng bình phương độ lệch lượng biến với số bình quân cộng lượng biến = = -Dùng để đánh giá độ biến thiên tiêu thức,khắc phục khác dấu độ lệch Học, học nữa, học Page 10 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 4) Độ lệch tiêu chuẩn: bậc phương sai,là số bình qn tồn phương bình phương độ lệch lượng biến với số bình quân cộng lượng biến = = -là tiêu hoàn thiện 5) Hệ số biến thiên: tiêu tương đối biểu quan hệ so sánh độ lệch tuyệt đối bình quân độ lệch tiêu chuẩn với số bình quân cộng dãy số lượng biến V= V = 100 (%) -là tiêu dùng để đánh giá tính chất đại biểu số bình quân Câu 15: Khái niệm, tác dụng phân loại dãy số thời gian? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Dãy số thời gian dãy số liệu thống kê tượng nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian *Tác dụng: cho phép nghiên cứu đặc điểm biến động tượng qua thời gian,vạch rõ xu hướng tính quy luật phát triển.Đồng thời dự đoán mức độ tượng tương lai *Phân loại:  Căn vào mức độ dãy số phản ánh quy mô tượng qua thời gian -dãy số thời kỳ -dãy số thời điểm: Có khoảng thời gian khơng  Căn theo tiêu biểu -dãy số biểu số tuyệt đối -dãy số biểu số tương đối -dãy số biểu số bình qn *VD: Câu 16: Phân tích đặc điểm biến động dãy số qua thời gian Mức độ bình quân qua thời gian:là tiêu tuyệt đối phản ánh mức độ đại diện cho mức độ tuyệt đối dãy số thời gian a) Đối với dãy số thời kỳ: = = b) Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách nhau: = Học, học nữa, học Page 11 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] c) Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian khơng nhau: = Lượng tăng giảm tuyệt đối:là tiêu tuyệt đối phản ánh biến động mức độ tuyệt đối hai thời gian a) Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn :phản ánh biến động mức độ tuyệt đối thời gian liền = (i=2,3,…n) b) Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: phản ánh biến động mức độ tuyệt đối khoảng thời gian dài = (i=2,3,4 n) *mối liên hệ : = c) Lƣợng tăng( giảm ) tuyệt đối bình quân : phản ánh mức độ đại diện lượng tăng ( giảm) tuyệt đối liên hoàn = = = Tốc độ phát triển: tiêu tương đối phản ánh tốc độ xu hướng biến động tượng nghiên cứu qua thời gian  Tốc độ phát triển liên hoàn :phản ánh tốc độ xu hướng biến động tượng thời gian sau so với thời gian liền kề trước = ( i= 2,3,4,…n) ( lần) = 100 (% )  Tốc độ phát triển định gốc: phản ánh tốc độ xu hướng biến động tượng khoảng thời gian nghiên cứu dài = (i=2,3,…n)  Tốc độ phát triển bình quân : phản ánh mức độ đại diện tốc độ phát triển liên hoàn = = = 4.Tốc độ tăng giảm :là tiêu tương đối phản ánh mức độ tượng nghiên cứu thời kỳ tăng giảm lần % a) Tốc độ tăng giảm liên hoàn:phản ánh tốc độ tăng giảm thời gian i so với thời gian i-1 = = = b)Tốc độ tăng giảm định gốc :phản ánh tốc độ tăng giảm thời kì i so với thời gian đầu dãy số Học, học nữa, học Page 12 Hỗ trợ ôn tập = [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] = = -1 c)Tốc độ tăng giảm bình quân:phản ánh tốc độ tăng giảm đại diện cho tốc độ tăng giảm liên hoàn = -1 = -100 5.Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn = = = Câu 17: Nêu khái niệm phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn? *Khái niệm:Dự đoán thống kê xác định mức độ tượng tương lai cách sử dụng tài liệu thống kê áp dụng phương pháp phù hợp.Dự đoán thống kê ngắn hạn thực với khoảng thời gian ngắn ngày,tuần,tháng,quý… *Phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn 1.Dự đoán dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân = ( mức độ dãy số mức độ cuối dãy số.)  Mơ hình: = + ( L= 1,2,…n tầm xa dự đoán ) 2.Dự đốn dựa vào tốc độ phát triển bình qn = => Mơ hình: = Dự đốn dựa vào hàm xu tuyến tính = + t *Để lựa chọn mơ hình dự đốn tối ưu sử dụng tiêu chuẩn tổng bình phương sai số dự đốn nhỏ SSE= -> : mức độ thực tế thời gian i : mức độ dự đoán thời gian i Học, học nữa, học Page 13 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 18: Khái niệm, đặc điểm, tác dụng phân loại số thống kê? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Chỉ số thống kê số tương đối biểu quan hệ so sánh mức độ tượng nghiên cứu *Đặc điểm: -khi muốn so sánh mức độ tượng ,phải chuyển đơn vị,các phần tử có tính chất khác dạng giống để trực tiếp cộng chúng lại với -khi có nhiều nhân tố tham gia vào việc tính tốn số phải giả định có nhân tố thay đổi nhân tố khác không thay đổi *tác dụng:  Biểu biến động tượng nghiên cứu qua thời gian => số phát triển  Biểu biến động tượng nghiên cứu qua không gian => số không gian  Biểu nhiệm vụ kế hoạch tình hình hồn thành kế hoạch tiêu kinh tế => số kế hoạch  Phân tích vai trò ảnh hưởng biến động nhân tố biến động tượng kinh tế phức tạp cấu thành từ nhiều nhân tố *phân loại số: a) Căn vào đặc điểm thiết lập quan hệ so sánh -chỉ số phát triển: quan hệ so sánh mức độ thời kì khác - số kế hoạch: quan hệ so sánh mức độ thực tế kế hoạch - số không gian: quan hệ so sánh mức độ điều kiện không gian khác b) Căn vào phạm vi tính tốn: - số đơn(cá thể) :là số phản ánh biến động phần tử ,từng đơn vị tổng thể - số tổng hợp: số phản ánh biến động chung nhóm đơn vị tồn tổng thể nghiên cứu c ) Căn vào tính chất tiêu nghiên cứu: -chỉ số tiêu khối lượng:là tiêu biểu quy mô,khối lượng chung tượng nghiên cứu - số tiêu chất lượng: nêu lên biến động tiêu chất lượng *VD: Câu 19:Chỉ số phát triển 1.chỉ số đơn( cá thể): Học, học nữa, học Page 14 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] a) Chỉ số đơn giá:phản ánh biến động giá bán mặt hàng kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc = b) Chỉ số đơn lượng hàng tiêu thụ: phản ánh biến động khối lượng tiêu thụ mặt hàng kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc = 2.Chỉ số tổng hợp(chung): +Chỉ số tổng hợp giá: = -Chỉ số Laspeyres:là số tổng hợp giá với quyền số khối lượng tiêu thụ mặt hàng kỳ gốc = -Chỉ số Passche: số tổng hợp giá với quyền số khối lượng tiêu thụ mặt hàng kỳ nghiên cứu = -Chỉ số Fisher: số phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng dựa sở san chênh lệch số Laspeyres Passche = +Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ : : = - Chỉ số Laspeyres: : số phản ánh biến động lượng tiêu thụ ảnh hưởng mức tiêu thụ mặt hàng = - Chỉ số Passche: - Chỉ số Fisher: = Học, học nữa, học Page 15 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 20: Chỉ số kế hoạch Chỉ số kế hoạch biểu nhiệm vụ kế hoạch tình hình thực kế hoạch tiêu +nếu vào liệu sản lượng thực tế DN kì:  Chỉ số nhiệm vụ kế hoạch giá thành: =  Chỉ số thực kế hoạch giá thành = + vào sản lượng kế hoạch DN  Chỉ số nhiệm vụ kế hoạch giá thành: =  Chỉ số thực kế hoạch giá thành = Câu 21: Chỉ số không gian 1.Chỉ số cá thể: phản ánh quan hệ so sánh giá bán hay lượng tiêu thụ mặt hàng thị trường,khu vực… -chỉ số đơn giá: = = -chỉ số đơn lượng tiêu thụ: = = 2.Chỉ số tổng hợp: -chỉ số tổng hợp giá :so sánh giá bán nhóm hay tồn mặt hàng điều kiện khơng gian khác = = -chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ: = đó: giá bình quân : Học, học nữa, học = = Page 16 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 22: Hệ thống số *khái niệm: Hệ thống số 1dãy số có liên hệ với hợp thành phương trình cân *cấu tạo: -chỉ số toàn phản ánh biến động tượng phức tạp ảnh hưởng tất nhân tố cấu thành -chỉ số nhân tố phản ánh biến động nhân tố biến động tượng phức tạp vd: số sản lượng (toàn bộ) = số NSLĐ số quy mô LĐ (nhân tố) *tác dụng: -xác định vai trò mức độ ảnh hưởng biến động nhân tố biến động tượng cấu thành từ nhiều nhân tố - xác định số chưa biết biết số khác hệ thống Học, học nữa, học Page 17 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Ngƣời soạn đề cƣơng Gửi lời cảm ơn tới bạn Vũ Hồng Hạnh, lớp KTN55-CL1 trường Đại Học Hàng Hải soạn chia sẻ cho đội nhóm mình! Sự chia sẻ bạn giúp đỡ nhiều sinh viên học môn Nguyên Lý Thống Kê!! Bạn có đề cương, hay muốn chung sức đội nhóm giúp đỡ người liên hệ với bọn nhé! Chúng ta giúp đỡ học tập! Học, học nữa, học Page 18 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] ABOUT Hỗ trợ ôn tập dự án phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng Với mục đích đem đến kiến thức miễn phí cho tất người, hỗ trợ bạn tốt lĩnh vực giáo dục cách cung cấp cho bạn tài liệu ơn tập miễn phí, đề cương ơn tập miễn phí Các bạn khơng cần phải lo đề cương, tài liệu, sách,… Các bạn việc theo dõi để lại yêu cầu cho đội nhóm chúng tơi, việc tìm kiếm biên soạn tài liệu có chúng tơi lo!!!! Hiện giờ, hỗ trợ Tài liệu ôn tập tiếng anh FREE Tài liệu ôn thi đại học FREE Tài liệu ôn thi cấp FREE Đề cương ơn thi chương trình Đại học FREE Liên kết nối với chúng tôi:     Facebook: facebook.com/HoTroOnTap Fanpage: facebook.com/HoTroOnTapPage Group: facebook.com/groups/HoTroOnTapGroup Website: hotroontap.com Học, học nữa, học Page 19 ... biết số khác hệ thống Học, học nữa, học Page 17 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Ngƣời soạn đề cƣơng Gửi lời cảm ơn tới bạn Vũ Hồng Hạnh, lớp KTN55-CL1 trường Đại Học Hàng Hải soạn... học mơn Ngun Lý Thống Kê! ! Bạn có đề cương, hay muốn chung sức đội nhóm giúp đỡ người liên hệ với bọn nhé! Chúng ta giúp đỡ học tập! Học, học nữa, học Page 18 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH...Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Câu 1: Khái niệm đối tượng nghiên cứu thống kê học? Cho ví dụ minh họa *Khái niệm: Thống kê hệ thống phương pháp dùng để thu thập,xử lý phân tích số(
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH đại học đề CƢƠNG NGUYÊN lý THỐNG kê PHẦN lý THUYẾT , ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH đại học đề CƢƠNG NGUYÊN lý THỐNG kê PHẦN lý THUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn