BÀI tập NGUYÊN lý kế TOÁN

10 49 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:06

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Bài 1: Đvt: 1.000đ Hãy cho số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ghi tăng ghi giảm tài khoản “Tiền mặt”, tài khoản “Tiền gửi ngân hàng”, vào tài khoản chữ T tài khoản “Tiền mặt” tài khoản “Tiền gửi ngân hàng” Cho biết: Số dư đầu kỳ: - TK “Tiền mặt”: 65.000 - TK “Tiền gửi ngân hàng”: 830.000 Số dư cuối kỳ: - TK “Tiền mặt”: 50.000 - TK “Tiền gửi ngân hàng”: 950.000 Bài 2: Hãy cho số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ghi tăng ghi giảm tài khoản “Nguồn vốn kinh doanh”, tài khoản “Phải trả cho người bán”, vào tài khoản chữ T tài khoản “Nguồn vốn kinh doanh” tài khoản “Phải trả cho người bán” Cho biết: Số dư đầu kỳ: - TK “Nguồn vốn kinh doanh”: 2.750.000.000 - TK “Phải trả cho người bán”: 45.000.000 Số dư cuối kỳ: - TK “Nguồn vốn kinh doanh”: 2.900.000.000 - TK “Phải trả cho người bán”: 25.000.000 Bài 3: - - Có tài liệu kế tốn doanh nghiệp sản xuất (Đơn vị tính 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản kế toán TK “Nguyên vật liệu” 400.000 TK “Thành phẩm” 500.000 TK “Tiền gửi ngân hàng” 2.200.000 TK “Tiền mặt” 200.000 TK “Vay ngắn hạn” 400.000 TK “Phải trả cho người bán” 300.000 + Chi tiết phải trả công ty A: 120.000 + Chi tiết phải trả công ty B: 180.000 TK “Quỹ đầu tư phát triển” 200.000 TK “Phải thu khách hàng” 60.000 - TK “TSCĐ hữu hình” 8.000.000 TK “Phải trả cơng nhân viên” 40.000 TK “Nguồn vốn kinh doanh” 10.420.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ công ty A: 80.000, công ty B: 60.000 Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu bán cổ phiếu thu tiền mặt nhập quỹ 500.000 Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho người lao động 40.000 Khách hàng trả nợ tiền mặt nhập quỹ 60.000 Trích quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh 200.000 Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 150.000 Mua TSCĐ hữu hình công ty B chưa trả tiền, giá mua 100.000 Xuất quỹ tiền mặt trả nợ công ty A: 40.000, công ty B: 60.00 Yêu cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Vào tài khoản chữ T tài khoản liên quan, ghi số dư đầu kỳ, số phát sinh kỳ, cộng sổ, tính số dư cuối kỳ Bài 4: Có tài liệu kế toán doanh nghiệp sản xuất (Đơn vị tính 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản kế toán - TK “Nguyên liệu vật liệu” 450.000 - TK “Tiền gửi ngân hàng” 2.200.000 - TK “Tiền mặt”: 180.000 - TK “TSCĐ hữu hình”: 2.600.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua TSCĐ hữu hình cơng ty A chưa trả tiền, giá chưa có thuế 60.000, thuế GTGT 6.000 Rút tiền gửi ngân hàng mua NVL nhập kho, giá chưa có thuế 40.000, thuế GTGT 4.000, tổng giá toán 44.000 Xuất quỹ tiền mặt trả tiền vận chuyển nguyên vật liệu 1.500 Mua nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán, giá chưa có thuế 120.000, thuế GTGT 12.000 Chi phí vận chuyển người bán ứng hộ 3.500 Vật liệu nhập kho đủ Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 132.000 Yêu cầu: - Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Vào tài khoản chữ T, tài khoản “Phải trả cho người bán”, tài khoản” Nguyên liệu, vật liệu” Bài 5: Có số liệu kế toán doanh nghiệp sản xuất (Đơn vị tính 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản kế toán - TK “Nguyên liệu vật liệu”: 600.000 + Chi tiết “Nguyên vật liệu chính”: 500.000 + Chi tiết “Nguyên vật liệu phụ”: 100.000 - TK “Tiền gửi ngân hàng”: 3.800.000 - TK “Tiền mặt”: 250.000 - TK “TSCĐ hữu hình”: 5.600.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Nhập kho NVL hóa đơn GTGT, chưa tốn + Vật liệu chính, số lượng 6.000, đơn giá 30, số tiền 180.000 + Vật liệu phụ, số lượng 2.000, đơn giá 12, số tiền 24.000 - Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế 20.400 - Tổng giá toán 224.400 Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 224.400 Chuyền tiền gửi ngân hàng mua nguyên vật liệu - - + Vật liệu chính, số lượng 4.000, đơn giá 30, số tiền 120.000 + Vật liệu phụ, số lượng 1.000, đơn giá 11,5, số tiền 11.500 Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế 13.150 Tổng giá toán 144.650 Vật liệu nhập kho đủ Chi phí vận chuyển vật liệu chính, vật liệu phụ trả tiền gửi ngân hàng 13.000, phân bổ cho loại vật liệu theo số lượng Mua TSCĐ hữu hình chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế 300.000, thuế GTGT 10% Yêu cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết DN áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Vào tài khoản chữ T, tài khoản “TSCĐ hữu hình”, tài khoản “NLVL” Bài 6: Tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 1/N có tài liệu sau : I Số dư đầu tháng TK 152 : 1.000.000đ Chi tiết 100kg vật liệu A, đơn giá10.000đ/kg II Nghiệp vụ phát sinh tháng : Ngày Mua vật liệu A chưa trả tiền người bán X 100kg, đơn giá11.000đ/kg, thuế GTGT 10% Vật liệu nhập kho đầy đủ, chi phí vận chuyển 20.000đ tiền mặt Ngày Xuất kho vật liệu dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm : 120kg Ngày 10 Mua vật liệu A 50kg, đơn giá 12.000đ/kg, thuế GTGT 10% Vật liệu nhập kho chưa tốn tiền cho người bán Y, chi phí vận chuyển 10.000đ tiền mặt Ngày 30 Xuất kho vật liệu dùng để trực tiếp sản xuất SP : 60kg./Yêu cầu: Tính giá vật liệu theo phương pháp tính giá: Bình qn gia quyền, nhập trước- xuất trước nhập sau – xuất trước Hãy định khoản nghiệp vụ phát sinh theo phương pháp tính giá Bài 7: Tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 1/N có tài liệu sau : I Số dư đầu tháng TK 153: 100.000đ - Chi tiết 50 đv công cụ B, đơn giá 2.000đ/đv II Nghiệp vụ phát sinh tháng : Ngày 1: Mua công cụ B 50đv, đơn giá 2.200đ/đv, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 20.000 tốn khoản tiền tạm ứng, công cụ nhập kho đầy đủ Ngày 5: Xuất kho công cụ dùng để phục vụ phân xưởng 70đv Ngày 10: Mua công cụ B 100đv, đơn giá 2.300đ/đv, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 30.000, tốn tiền mặt, công cụ nhập kho đầy đủ Ngày 30: Xuất kho công cụ dùng để phục vụ phân xưởng 80đv Yêu cầu: Tính giá vật liệu theo phương pháp tính giá: Bình qn gia quyền, nhập trước- xuất trước nhập sau – xuất trước.Hãy định khoản nghiệp vụ phát sinh theo phương pháp tính giá Bài 8: Hãy lập bảng cân đối kế toán cách điền vào mẫu theo tài liệu cho đây: Cơng ty X có số liệu phản ánh tình hình tài thời điểm sau (Đơn vị tính : 1.000đ ) Ngày 31/12/N Ngày 31/01/N+1 Tiền mặt tồn qũy 10.000 15.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 145.000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 50.000 Phải thu khách hàng 250.000 240.000 Phải thu khác 50.000 10.000 Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 200.000 Khoản mục Công cụ, dụng cụ kho 10.000 20.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 50.000 Tạm ứng 15.000 20.000 Chi phí trả trước 5.000 10.000 Tài sản cố định hữu hình 500.000 600.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 150.000 Vay ngắn hạn 300.000 200.000 Phải trả cho người bán 100.000 180.000 Thuế khoản phải nộp 50.000 10.000 Phải trả công nhân viên 50.000 10.000 Nguồn vốn kinh doanh 300.000 300.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 80.000 Lãi chưa phân phối 250.000 410.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 20.000 Công ty X BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 Tháng Năm N+1 Đơn vị tính: 1.000đ TÀI SẢN A TS NGẮN HẠN Tiền Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Phải thu khách hàng Phải thu khác Hàng tồn kho Chi phí trả trước ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác B TS DÀI HẠN Tài sản cố định hữu hình Hao mòn tài sản cố định Tổng cộng Tài sản NGUỒN VỐN A.Nợ phải trả 1.Vay ngắn hạn 2.Phải trả cho người bán 3.Thuế khoản phải nộp 4.Phải trả người lao động B.Vôn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hũu Qũy phát triển đầu tư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Qũy khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng Nguồn vốn SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ Bài 9: Hãy lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách điền vào mẫu theo tài liệu cho (đvt 1.000đ) Doanh thu 4.277.303 Khoản giảm trừ doanh thu 2.000 Giá vốn hàng bán 3.623.768 Doanh thu hoạt động TC 10.000 Chi phí hoạt động TC 5.000 Chi phí bán hàng 227.000 Chi phí quản lý 200.532 Thu nhập khác 3.710 Chi phí khác 1.000 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính: CHỈ TIÊU Mã số Thuyết Năm Năm minh Nay trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 vụ (10 = 01 - 02) Gía vốn hàng bán 11 VI.27 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch 20 vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 Chi phí tài 22 VI.28 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (60 = 50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 Bài 10: Tại doanh nghiệp có tài liệu liên quan đến hoạt động kỳ kế toán ghi nhận sau : I Số dư đầu kỳ số tài khoản : - Tài khoản 152: 5000kg, đơn giá 6.000/kg - Tài khoản 155: 1000 sản phẩm, đơn giá 80.000 đồng/sản phẩm II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Nhập kho 5.000kg nguyên vật liệu, đơn giá 5.900đồng/kg, thuế GTGT 10% Chi phí vận chuyển 550.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT toán tiền mặt 2 Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 20.000 đồng, phận quản lý phân xưởng 10.000đồng, phận bán hàng 16.000đồng, phận quản lý doanh nghiệp 14.000đồng Trích BHXH, BHYT, , BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Xuất kho công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 03lần, trị giá ban đầu 3.000.000 đồng, sử dụng phận bán hàng Xuất kho 8.000kg nguyên liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500kg cho phận quản lý phân xưởng, 100kg cho phận bán hàng Trích khấu hao tài sản cố định phận sản xuất 3.000.000 đồng, phận quản lý phân xưởng 2.000.000 đồng, phận bán hàng 4.000.000 đồng phận quản lý doanh nghiệp 2.000.000 đồng Các chi phí khác phát sinh tốn tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT 19.800.000 đồng, phân bổ cho phận sản xuất 8.000.000 đồng, phận bán hàng 6.000.000 đồng phận quản lý doanh nghiệp 4.000.000 đồng Yêu cầu:Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, tính thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ Bài 11: Tại doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuất kho theo PP nhập trước xuất trước Trong kỳ có số liệu kế toán ghi nhận sau: Nhập kho 2.000 kg NVL đơn giá 800.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa tốn cho khách hàng Chi phí vận chuyển bốc dỡ lơ NVL đến kho DN 3.300.000đ, gồm 10% thuế GTGT, DN toán hộ cho người bán tiền mặt Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản toán cho khách hàng sau trừ khoản toán hộ tiền vận chuyển bốc dỡ Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, THUế GTGT 10%, toán cho người bán tiền gửi ngân hàng Chi phí vận chuyển 2.200.000đ, gồm 10% thuế GTGT, doanh nghiệp toán tiền mặt Xuất kho 1.000kg NVL dùng trực tiếp sản xuất SP A Xuất kho 2.000kg VL phụ, đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A 1.500kg, phận quản lý phân xưởng 500 kg Xuất kho CCDC loại phân bổ lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000đ Tính tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất 300.000.000 đ, phận quản lý phân xưởng 100.000.000đ, phận bán hàng 50.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 100.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Khấu hao TSCĐ kỳ 250.000.000đ, tính cho phận sản xuất 180.000.000, phận bán hàng 30.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 40.000.000đ Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn 44.000.000 đ, THUế GTGT 10%, sử dụng cho phận sản xuất 20.000.000đ, phận bán hàng 10.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 10.000.000đ Yêu cầu: Định khoán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài 12: Tại DN sản xuất thương mại Thanh Hà có số liệu liên quan đến q trình sản xuất kế tốn ghi nhận sau: Số dư đầu kỳ TK 154 : 10.000.000đ Trong kỳ DN, có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua NVL nhập kho chưa trả tiền cho người bán, giá chưa có thuế 300.000.000, thuế GTGT 10%, CP vận chuyển NVL nhập kho 500.000đ, trả tiền mặt Xuất kho NVL sử dụng cho phận trực tiếp sản xuất 150.000.000đ, phận phục vụ sản xuất 20.000.000đ, phận bán hàng 5.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 3.000.000đ Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 80.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng 10.000.000đ, phận bán hàng 5.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 30.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Xuất kho CCDC loại phân bổ lần sử dụng phận sản xuất 1.700.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 2.000.000đ, phận bán hàng 3.000.000đ Nhận hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh phận sản xuất 5.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 1.000.000đ, phận bán hàng 2.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa toán Xuất kho 800 SP tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa toán Đơn giá vốn 40.000đ/sp Nhận giấy báo có ngân hàng khách hàng tốn lơ hàng nghiệp vụ u cầu: Tính tốn định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản có liên quan Biết doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo pp kiểm kê thường xuyên nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế ... khoản” Nguyên liệu, vật liệu” Bài 5: Có số liệu kế toán doanh nghiệp sản xuất (Đơn vị tính 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản kế toán - TK Nguyên liệu vật liệu”: 600.000 + Chi tiết Nguyên. .. cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Vào tài khoản chữ T tài khoản liên quan, ghi số dư đầu kỳ, số phát sinh kỳ, cộng sổ, tính số dư cuối kỳ Bài 4: Có tài liệu kế toán doanh nghiệp... trừ Bài 11: Tại doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuất kho theo PP nhập trước xuất trước Trong kỳ có số liệu kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập NGUYÊN lý kế TOÁN , BÀI tập NGUYÊN lý kế TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn