BỘ dề THI hết MON LY THUYẾT TAI CHINH TIỀN tệ

19 28 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:06

BỘ ĐỀ THI HẾT MƠN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN a) b) c) d) e) Mức độ khoản tài sản xác định bởi: Chi phí thời gian để chuyển tài sản thành tiền mặt Chi phí tài để chuyển tài sản thành tiền mặt Khả tài sản bán cách dễ dàng với giá thị trường Cả a) b) Có người sẵn sàng trả số tiền để sở hữu tài sản Trong kinh tế vật, gà có giá 10 ổ bánh mỳ, bình sữa có giá ổ bánh mỳ Giá bình sữa tính theo hàng hố khác là: 10 ổ bánh mỳ gà Nửa gà Khơng có ý a) b) c) d) Trong tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp Trật tự xếp theo mức độ khoản giảm dần tài sản là: a) 1-4-3-2 b) 4-3-1-2 c) 2-1-4-3 d) Khơng có câu a) b) c) d) e) Mức cung tiền tệ thực chức làm phương tiện trao đổi tốt là: M1 M2 M3 Vàng ngoại tệ mạnh Khơng có phương án a) b) c) d) Mệnh đề không mệnh đề sau Giá trị tiền lượng hàng hố mà tiền mua Lạm phát làm giảm giá trị tiền tệ Lạm phát tình trạng giá tăng lên Nguyên nhân lạm phát giá tăng lên a) b) c) Điều kiện để hàng hoá chấp nhận tiền kinh tế gồm: Thuận lợi việc sản xuất hàng loạt dễ dàng việc xác định giá trị Được chấp nhận rộng rãi Có thể chia nhỏ sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng d) Cả phương án e) Khơng có phương án Mệnh đề khơng nói đặc điểm chế độ vị vàng? a) Nhà nước không hạn chế việc đúc tiền vàng b) Tiền giấy tự chuyển đổi vàng với số lượng không hạn chế c) Tiền giấy tiền vàng lưu thông không hạn chế d) Cả phương án Trong thời kỳ chế độ vị vàng: a) Chế độ tỷ giá cố định xác định dựa sở “ngang giá vàng” b) Thương mại nước khuyến khích c) Ngân hàng Trung ương hồn tồn án định lượng tiền cung ứng d) a) b) 10 Chức tiền tệ nhà kinh tế học đại quan niệm chức quan trọng nhất? a) b) c) d) e) Phương tiện trao đổi Phương tiện đo lường biểu giá trị Phương tiện lưu giữ giá trị Phương tiện tốn quốc tế Khơng phải ý 11 Tính khoản (tính lỏng) loại tài sản xác định yếu tố đây: a) Chi phí thời gian để chuyển thành tài sản thành tiền mặt b) Chi phí tài để chuyển tài sản thành tiền mặt c) Khả tài sản bán với giá thị trường d) Cả a) b) e) Cả a) c) 12 Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thơng tiền tệ b) Tăng cường khả kiểm soát quan chức Nhà nước hoạt động kinh tế c) Chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất trao đổi hàng hoá kinh tế d) Tiết kiệm khối lượng vàng đáp ứng cho mục đích sử dụng khác 13 Giá kinh tế trao đổi vật (barter economy) tính dựa sở: a) Theo cung cầu hàng hoá b) Theo cung cầu hàng hoá điều tiết phủ c) Một cách ngẫu nhiên d) Theo giá thị trường quốc tế 14 Thanh tốn thẻ ngân hàng phổ biến rộng rãi kinh tế đại Việt Nam vì: a) tốn thẻ ngân hàng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt đơn giản, thuận tiện, an tồn, với chi phí thấp b) nước Việt Nam có điều kiện đầu tư lớn c) hình thức phát triển tốn khơng dùng tiền mặt ngày d) hình thức làm cho đồng tiền coi tiền quốc tế (International money) chi tiêu miễn thuế nước với số lượng không hạn chế 15 "Giấy bạc ngân hàng" thực chất là: a) Một loại tín tệ b) Tiền làm giấy c) Tiền đời thông qua hoạt động tín dụng ghi hệ thống tài khoản ngân hàng d) Tiền gửi ban đầu tiền gửi ngân hàng thương mại tạo Chương 2: Tài doanh nghiệp 16 Vai trò vốn doanh nghiệp là: a) điều kiện tiền đề, đảm bảo tồn ổn định phát triển b) điều kiện để doanh nghiệp đời chiến thắng cạnh tranh c) điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn liên tục ổn định d) điều kiện để đầu tư phát triển 17 Vốn lưu động doanh nghiệp theo nguyên lý chung hiểu là: a) Giá trị củaốtàn tài sản lưu động doanh nghiệp b) Giá trị tài sản lưu động số tài sản khác có thời gian luân chuyển từ đến 10 năm c) Giá trị công cụ lao động nguyên nhiên vật liệu có thời gian sử dụng ngắn d) Giá trị tài sản lưu động, phát minh sáng chế loại chứng khoán Nhà nước khác 18 Vốn cố định theo nguyên lý chung hiểu là: a) Giá trị tồn tài sản cố định, đất đai, nhà xưởng khoản đầu tư tài dài hạn doanh nghiệp b) Giá trị máy móc thiết bị, nhà xưởng, đầu tư dài hạn doanh nghiệp c) Giá trị tài sản cố định hữu hình vơ hình doanh nghiệp d) Theo quy định cụ thể nước thời kỳ 19 Sự khác vốn lưu động vốn cố định là: a) Quy mô đặc điểm luân chuyển b) Đặc điểm luân chuyển, vai trò hình thức tồn c) Quy mơ hình thức tồn d) Đặc điểm luân chuyển, hình thức tồn tại, thời gian sử dụng e) Vai trò đặc điểm luân chuyển 20 Nguồn vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển đại hoá doanh nghiệp Việt Nam là: a) Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh b) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ c) Tín dụng trung dài hạn từ ngân hàng thương mại, đặc biệt ngân hàng thương mại Nhà nuớc d) Nguồn vốn sẵn có tầng lớp dân cư e) Nguồn vốn từ nước ngoài: liên doanh, vay, nhận viện trợ 21 Ý nghĩa việc nghiên cứu phân biệt vốn cố định vốn lưu động doanh nghiệp là: a) Tìm biện pháp quản lý, sử dụng để thực khâu hao tài sản cố định nhanh chóng b) Tìm biện pháp để quản lý tăng nhanh vòng quay vốn lưu động c) Tìm biện pháp để tiết kiệm vốn d) Tìm biện pháp quản lý sử dụng hiệu loại e) Để bảo toàn vốn cố định an tồn sử dụng vốn lưu động 22 Vốn tín dụng ngân hàng có vai trò doang nghiệp cụ thể là: a) Bổ xung thêm vốn lưu động cho doang nhiệp theo thời vụ củng cố hạch toán kinh tế b) Tăng cường hiệu kinh tế bổ xung nhu cầu vốn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp c) Bổ xung thêm vốn cố định cho doanh nghiệp, Việt Nam giai đoạn d) Tăng cường hiệu kinh tế khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Chương 3: Ngân sách Nhà nước 23 Những khoản mục thu thường xuyên cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm: a) Thuế, sở hữu tài sản, phí lệ phí b) Thuế, sở hữu tài sản, phí lệ phí, phát hành trái phiếu phủ c) Thuế, sở hữu tài sản, phí lệ phí , lợi tức cổ phần Nhà nước d) Thuế, phí lệ phí, từ khoản viện trợ có hồn lại e) Thuế, phí lệ phí, bán cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước f) Thuế, phí lệ phí, từ vay nợ nước ngồi 24 Những khoản chi Ngân sách Nhà nước chi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội: 25 26 27 28 29 a) b) c) d) e) f) Chi dự trữ Nhà nước, chi chuyển nhượng đầu tư Chi hỗ trợ vốn cho DNNN, đầu tư vào hạ tầng sở kinh tế Chi chăm sóc bảo vệ trẻ em Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ bảo vệ mơi trường Chi trợ giá mặt hàng sách Chi giải chế độ tiền lương khối hành nghiệp Các khoản thu coi thu không thường xuyên Ngân sách Nhà nước Việt Nam? a) Thuế thu nhập cá nhân khoản viện trợ khơng hồn lại b) Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân thu từ đợt phát hành công trái c) Thu từ sở hữu tài sản kết dư ngân sách năm trước d) Viện trợ khơng hồn lại vay nợ nước ngồi e) Tất phương án sai Khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tổng thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam: a) Thuế b) Phí c) Lệ phí d) Sở hữu tài sản: DNNN tài sản khác Việc nghiên cứu tác động tiêu cực Thuế có tác dụng: a) Để xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế cho doanh nghiệp cơng chúng b) Để xây dựng sách thuế tối ưu, đảm bảo doanh thu Thuế cho Ngân sách Nhà nước c) Để kích thích xuất hàng hố nước ngồi giảm thiểu gánh nặng thuế cho cơng chúng d) Để kích thích nhập hàng hố nước ngồi giảm thiểu gánh nặng thuế cho cơng chúng ảnh hưởng thâm hụt ngân sách kinh tế thông qua tác động tới: a) Lãi suất thị trường b) Tổng tiết kiệm quốc gia c) Đầu tư cán cân thương mại quốc tế d) Cả a, b, c Thuế coi có vai trò quan trọng kinh tế vì: a) Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước công cụ quản lý điều tiết vĩ mô KTQD b) Thuế công cụ để kích thích nhập thu hút đầu tư nước vào Việt Nam, đặc biệt giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố c) Chính sách Thuế nội dung sách tài quốc gia d) Việc quy định nghĩa vụ đóng góp Thuế thường phổ biến thành Luật hay Bộ Tài trực tiếp ban hành 30 a) b) c) 31 Trong khoản chi sau, khoản chi thuộc chi thường xuyên? Chi dân số KHHGĐ d) Chi trợ cấp NS cho Phường, Xã Chi khoa học, công nghệ môi truờng e) Chi giải việc làm Chi bù giá hàng sách f) Chi dự trữ vật tư Nhà nước Nguyên nhân thất thu Thuế Việt Nam bao gồm: a) Do sách Thuế bất cập chi tiêu Ngân sách Nhà nước b) Do hạn chế nhận thức công chúng số quan chức c) Do hạn chế cán Thuế d) Tất nguyên nhân e) Không phải nguyên nhân 32 Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng: a) Thu NS – Chi NS > b) Thu NS ( không bao gồm thu từ vay) – Chi NS thường xuyên > c) Thu NSNN – Chi thờng xuyên = Chi đầu t + trả nợ ( tín dụng NN) d) Thu NS = Chi NS 33 Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm: a) Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ Tín phiếu Kho bạc b) Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân phát hành trái phiếu Chính phủ c) Tăng thuế, phát hành tiền trái phiếu Chính phủ để vay tiền dân cư d) Tăng thuế, tăng phát hành tiền vay nợ nước ngồi e) Khơng có giải pháp 34 Trong giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước đây, giải pháp có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ? a) Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông b) Vay dân cư nước thơng qua phát hành trái phiếu Chính phủ Tín phiếu Kho bạc c) Phát hành trái phiếu Quốc tế d) Phát hành bán trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Thương mại 35 Giải pháp bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí hội thấp là: a) Chỉ cần phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông b) Vay tiền dân cư c) Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp d) Chỉ cần ăng thuế, đặc biệt thuế Xuất – Nhập 36 Chính sách Tài khố hiểu là: a) Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm b) Chính sách Tài Quốc gia c) Là sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định tăng trường kinh tế thông quan công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước d) Là phận cấu thành sách Tài Quốc gia, có cơng cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, công cụ điều tiết Cung Cầu tiền tệ Chương 5: Thị trường Tài 37 Đặc trưng khiến cho Thị trường Chứng khốn bị coi có tính chất “may rủi” giống với "sòng bạc"? a) Rủi ro cao tất người tham gia giầu lên cách nhanh chóng b) Tất tính tốn mang tính tương đối c) Rất nhộn nhịp hấp dẫn, thích hợp với người ưa thích mạo hiểm phải có nhiều tiền d) Nếu có vốn lớn lĩnh đảm bảo thắng lợi 38 Thị trường chứng khốn thực tế là: a) Sở giao dịch chứng khoán b) Tất nơi diễn hoạt động mua bán vốn trung dài hạn c) Tất nơi mua bán chứng khoán d) Tất nơi mua bán cổ phiếu trái phiếu 39 Thị trường vốn thực tế hiểu là: a) Thị trường mở b) Thị trường chứng khốn c) Thị trường tín dụng trung, dài hạn thị trường chứng khoán d) Tất nơi diễn hoạt động mua bán vốn với thời hạn năm e) Tất nơi diễn hoạt động mua bán vốn với thời hạn 40 41 42 43 năm ngân hàng thương mại với doanh nghiệp dân cư Căn sử dụng để phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ là: a) Thời hạn chuyển giao vốn mức độ rủi ro b) Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn chủ thể tham gia c) Công cụ tài sử dụng lãi suất d) Các chủ thể tham gia lãi suất e) Thời hạn chuyển giao vốn Các cơng cụ tài chứng khoán: a) Chứng tiền gửi (CDs) d) Thương phiếu b) Kỳ phiếu Ngân hàng e) Tín phiếu Kho bạc c) Cổ phiếu thông thường f) Trái phiếu Chính phủ Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm: a) Ngân hàng Trung Ương b) Các tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên c) Hộ gia đình d) Doanh nghiệp Nhà nước hình thức Tổng cơng ty e) Doanh nghiệp ngồi Quốc doanh với quy mô lớn Nếu bạn cho kinh tế suy sụp vào năm tới, bạn nắm giữ tài sản: a) Cổ phiếu thông thường d) Bất động sản b) Trái phiếu Chính phủ e) Ngoại tệ mạnh c) Vàng SJC f) Đồ điện tử gỗ quý 44 Sắp xếp thứ tự theo mức độ an tồn cơng cụ tài sau: a) Tín phiếu kho bạc d) Trái phiếu NH b) Ngân phiếu e) Trái phiếu CP c) Chứng tiền gửi f) Cổ phiếu 45 Phiếu nợ chuyển đổi là: a) Cổ phiếu thông thường b) Trái phiếu công ty c) Trái phiếu cơng ty có khả chuyển thành cổ phiếu thơng thường d) Trái phiếu Chính phủ có khả chuyển đổi thành cổ phiếu công ty cổ phần e) Không phải loại giấy tờ có giá 46 Thị trường OTC: a) Là thị trường vơ hình, hoạt động diễn suốt ngày đêm khắp nơi b) Là Sở giao dịch thứ hai nước có thị trường chứng khoán phát triển c) Là thị trường giao dịch loại cổ phiếu doanh nghiệp vừa nhỏ d) Là thị trường tự doanh công ty chứng khoán thành viên e) Là thị trường bán bn loại chứng khốn 47 Các cơng cụ tài bao gồm: a) Các loại giấy tờ có giá mua bán thị trường tài b) Cổ phiếu ưu đãi phiếu nợ chuyển đổi c) Thương phiếu bảo lãnh ngân hàng (Bank’s Acceptances) d) Các phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt 48 Chứng khốn là: a) Các giấy tờ có giá mua bán thị trường tài b) Cổ phiếu trái phiếu loại c) Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu đòi nợ, mua bán thị trường d) Tín phiếu Kho bạc loại thương phiếu 49 Chức thị trường chứng khốn là: a) Cung cấp thơng tin định giá doanh nghiệp b) Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư c) Dự báo “sức khoẻ” kinh tế, kênh dẫn chuyền vốn quan trọng bậc kinh tế thị trường d) Định giá doanh nghiệp, cung cấo thông tin, tạo khả giám sát Nhà nước 50 Sự hình thành tồn song song hoạt động hệ thống ngân hàng thị trường chứng khốn vì: a) Hai “kênh” dẫn truyền vốn cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu tồn phát triển b) Hai “kênh” bổ xung cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn đầu tư thoả mãn đối tượng có đặc điểm ưa chuộng rủi ro công chúng kinh tế c) Thị trường chứng khoán đặc trưng kinh tế thị trường d) Các ngân hàng bị phá sản khơng có hoạt động thị trường chứng khoán ngược lại 51 Chức thị trường tài là: a) Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư b) Tổ chức hoạt động tài c) Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá hoạt động sản phẩm d) Đáp ứng nhu cầu vay cho vay chủ thể khác kinh tế Chương 7: Những vấn đề Lãi suất 52 Những mệnh đề coi đúng: a) Các loại lãi suất thường thay đổi chiều b) Trên thị trường có nhiều loại lãi suất khác c) Lãi suất dài hạn thường cao lãi suất ngắn hạn d) Tất câu 53 Một trái phiếu bán với giá cao mệnh giá thì: a) Lợi tức trái phiếu cao tỷ suất coupon b) Lợi tức trái phiếu lãi suất coupon c) Lợi tức trái phiếu thấp tỷ suất coupon d) Không xác định lợi tức trái phiếu 54 Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: a) Tỷ suất coupon trái phiếu thường cố định suốt thời gian tồn trái phiếu b) Lợi tức trái phiếu mang lại cố định c) Tỷ suất coupon trái phiếu với mệnh giá trái phiếu d) Tấi loại trái phiếu trả lãi 55 Chỉ mệnh đề không mệnh đề sau: a) Rủi ro vỡ nợ cao lợi tức trái phiếu cao b) Trái phiếu bán với giá cao mệnh giá có chất lượng cao c) Trái phiếu có tính khoản lợi tức cao d) Trái phiếu cơng ty có lợi tức cao so với trái phiếu phủ 56 Yếu tố không coi nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay a) Tiết kiệm hộ gia đình b) Quỹ khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp c) Thặng dư ngân sách Chính phủ địa phương d) Các khoản đầu tư doanh nghiệp 57 Theo lý thuyết dự tính cấu trúc kỳ hạn lãi suất thì: a) Các nhà đầu tư khơng có khác biệt việc nắm giữ trái phiếu dài hạn ngắn hạn b) Lãi suất dài hạn phụ thuộc vào dự tính nhà đầu tư lãi suất ngắn hạn tương lai c) Sự ưa thích nhà đầu tư có tổ chức định lãi suất dài hạn d) Môi trường ưu tiên thị trường phân cách làm cho cấu trúc kỳ hạn trở thành khơng có ý nghĩa 58 Chọn mệnh đề mệnh đề sau: a) Chứng khốn có độ khoản cao lợi tức thấp b) Kỳ hạn chứng khốn dài lợi tức cao c) Các chứng khốn ngắn hạn có độ rủi ro giá cao chứng khoán dài hạn d) Các mệnh đề a) b) 59 Giả định yếu tố khác không thay đổi, điều kiện kinh tế thị trường, nhiều 60 61 62 63 người muốn cho vay vốn có người muốn vay lãi suất sẽ: a) tăng b) giảm c) không bị ảnh hưởng d) Thay đổi theo sách điều tiết Nhà nước Giả định yếu tố khác không thay đổi, lãi suất thị trường tăng, thị giá trái phiếu sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay đổi Giả định yếu tố khác không thay đổi, lãi suất thị trường giảm, thị giá trái phiếu sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay đổi Một trái phiếu có tỷ suất coupon với lãi suất thị trường bán với giá nào? a) Thấp mệnh giá b) Cao mệnh giá c) Bằng mệnh giá d) Không xác định giá Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao lãi suất thị trường bán với giá nào? a) Thấp mệnh giá b) Cao mệnh giá 10 c) Bằng mệnh giá d) Không xác định giá 64 Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp lãi suất thị trường bán với giá nào? a) Thấp mệnh giá b) Cao mệnh giá c) Bằng mệnh giá d) Không xác định giá 65 Giả định yếu tố khác không thay đổi không kể tới ưu tiên phân cách 66 67 68 69 70 thị trường, mức độ rủi ro khoản vay cao lãi suất cho vay sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay đổi Không kể tới yếu tố khác như: thị trường phân cách hay môi trường ưu tiên, thời hạn cho vay dài lãi suất cho vay sẽ: a) cao b) thấp c) không thay đổi d) cao gấp đơi Lãi suất thực có nghĩa là: a) lãi suất ghi hợp đồng kinh tế b) lãi suất chiết khấu hay tái chiết khấu c) lãi suất danh nghĩa sau loại bỏ tỷ lệ lạm phát d) lãi suất LIBOR, SIBOR hay PIBOR, v.v Khi lãi suất giảm, điều kiện Việt Nam, bạn sẽ: a) mua ngoại tệ vàng để dự trữ b) bán trái phiếu Chính phủ đầu tư vào doanh nghiệp c) bán trái phiếu Chính phủ nắm giữ gửi tiền nước với lãi suất cao d) tăng đầu tư vào đất đai hay bất động sản khác Nhu cầu vay vốn khách hàng thay đổi chi tiêu Chính phủ thuế giảm xuống? a) Tăng b) Giảm c) Khơng thay đổi d) Khơng có sở để đưa nhận định Phải tất người bị thiệt hại lãi suất tăng? a) Đúng, ngân hàng thơng mại b) Sai, ngân hàng thơng mại ln có lợi thu nhập từ lãi suất cho vay c) 50% số ngời có lợi 50% số ngời bị thiệt hại d) Tất nhận định sai 11 71 Vì cơng ty bảo hiểm tai nạn tài sản lại đầu tư nhiều vào trái phiếu Địa phương, 72 73 74 75 76 công ty bảo hiểm sinh mạng lại không làm thế? a) Vì sinh mạng người quý b) Vì trái phiếu Địa phương dạng trái phiếu Chính phủ an tồn khơng hấp dẫn công ty bảo hiểm sinh mạng c) Vì loai hình bảo hiểm tai nạn tài sản thiết phải có lợi nhuận d) Vì cơng ty bảo hiểm sinh mạng muốn mở rộng cho vay ngắn hạn để có hiệu Để ổn định lãi suất mức độ định, tăng lên cầu tiền tệ dẫn đến tăng lên tốc độ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến động chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ biến động ngược chiều với ngược chiều với lãi suất c) Cung cầu tiền tệ biến động chiều với ngược chiều với lãi suất d) Lãi suất phụ thuộc vào cung cầu tiền tệ Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) ngân hàng phụ thuộc vào yếu tố: a) nhu cầu nguồn vốn ngân hàng thời hạn khoản tiền gửi b) nhu cầu thời hạn vay vốn khách hàng c) mức độ rủi ro vay thời hạn sử dụng vốn khách hàng d) quy mô thời hạn khoản tiền gửi Trong kinh tế thị trường, giả định yếu tố khác không thay đổi, lạm phát dự đốn tăng lên thì: a) Lãi suất danh nghĩa tăng b) Lãi suất danh nghĩa giảm c) Lãi suất thực tăng d) Lãi suất thực có xu hướng giảm e) Khơng có sở để xác định lãi suất cho vay ngân hàng vay khác khác phụ thuộc vào: a) mức độ rủi ro vay b) thời hạn vay dài ngắn khác c) khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên d) vị trí địa lý khách hàng vay vốn e) tất trờng hợp Nếu cung tiền tệ tăng, giả định yếu tố khác không thay đổi, thị giá chứng khoán dự đoán sẽ: a) Tăng b) Giảm c) Không đổi 12 Chương 8: Ngân hàng Thương mại 77 Lý khiến cho phá sản ngân hàng coi nghiêm trọng kinh tế là: a) Một ngân hàng phá sản gây nên mối lo sợ phá sản hàng loạt ngân hàng khác b) Các phá sản ngân hàng làm giảm lượng tiền cung ứng kinh tế c) Một số lượng định doanh nghiệp công chúng bị thiệt hại d) Tất ý sai 78 Ngân hàng thương mại đại quan niệm là: a) công ty cổ phần thật lớn b) công ty đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước c) Tổng cơng ty đặc biệt chun mơn hố vào hoạt động kinh doanh tín 79 80 81 82 83 dụng d) loại hình trung gian tài Chiết khấu thương phiếu hiểu là: a) ngân hàng cho vay có sở bảo đảm vào giá trị thương phiếu, với lãi suất lãi suất chiết khấu thị trường b) mua đứt thương phiếu hay giấy tờ có giá với lãi suất chiết khấu c) ngân hàng cho vay vào giá trị thương phiếu khách hàng cầm cố ngân hàng ngân hàng khơng tính lãi d) loại cho vay có bảo đảm, vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn thương phiếu Để khắc phục tình trạng nợ xấu, ngân hàng thơng mại cần phải: a) cho vay tốt b) cho vay nhiều tốt c) tuân thủ ngun tắc quy trình tín dụng, ngồi phải đặc biệt trọng vào tài sản chấp d) không ngừng đổi công nghệ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả tiếp cận, gần gũi hỗ trợ khách hàng Nợ hạn tình trạng chung ngân hàng thương mại vì: a) ngân hàng ln chạy theo rủi ro để tối đa hoá lợi nhuận b) ngân hàng cố gắng cho vay nhiều c) có nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến nợ hạn d) có can thiệp nhiều Chính phủ Tại ngân hàng có quy mơ lớn thờng dễ tạo nhiều lợi nhuận ngân hàng nhỏ? a) có lợi lợi ích theo quy mơ b) có tiềm lớn huy động sử dụng vốn, có uy tín nhiều khách hàng c) có điều kiện để cải tiến cơng nghệ, đa dạng hố hoạt động giảm thiểu rủi ro d) tất yếu tố Các quan quản lý Nhà nớc cần phải hạn chế không cho ngân hàng nắm giữ số loại tài sản có nhằm mục đích: 13 a) để tạo mơi trờng cạnh tranh bình đẳng kinh tế an tồn, hiệu 84 85 86 87 88 89 kinh doanh cho thân ngân hàng b) để ngân hàng tập trung vào hoạt động truyền thống c) để giảm áp lực cạnh tranh trung gian tài địa bàn d) để hạn chế thâm nhập sâu ngân hàng vào doanh nghiệp Các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn cơng cụ tài có tác dụng: a) tăng tính khoản cho cơng cụ tài b) giảm thiểu rủi ro cho cơng cụ tài c) đa dạng hố tăng tính sơi động hoạt động thị trường tài d) đáp ứng nhu cầu đối tượng tham gia thị trường tài Trong trờng hợp “giá trị thị trường ngân hàng trở thành hơn” giá trị sổ sách? a) Tình trạng nợ xấu đến mức định nguy thu hồi nợ khó khăn b) Có dấu hiệu phá sản rõ ràng c) Đang bị đơn vụ kiện tụng d) Cơ cấu tài sản bất hợp lý Trong nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân coi quan trọng nhất? a) Nhóm ngun nhân thuộc Chính phủ b) Nhóm ngun nhân thuộc hiệp hội ngân hàng giới c) Nhóm nguyên nhân thuộc thân ngân hàng thương mại d) Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng thơng mại thiết phải: a) 10 % Nguồn vốn huy động b) 10 % Nguồn vốn c) 10 % Doanh số cho vay d) 10 % Tiền gửi không kỳ hạn e) theo quy định Ngân hàng Trung ương thời kỳ Tài sản chấp cho vay phải đáp ứng tiêu chuẩn: a) có giá trị tiền tệ đảm bảo yêu cầu pháp lý cần thiết b) có thời gian sử dụng lâu dài nhiều người ưa thích c) có giá trị 5.000.000 VND đợc nhiều ngời a thích d) thuộc quyền sở hữu hợp pháp ngời vay vốn có giá trị từ 200.000 VND Sự an toàn hiệu kinh doanh ngân hàng thơng mại đuợc hiểu là: a) tuân thủ cách nghiêm túc tất quy định Ngân hàng Trung ơng b) có tỷ suất lợi nhuận 10% năm nợ q hạn dới 8% c) khơng có nợ xấu nợ hạn d) hoạt động theo quy định pháp luật, có lợi nhuận tỷ lệ nợ hạn mức cho phép 90 14 91 Phí tổn lợi ích sách ''quá lớn khơng để vỡ nợ'' gì? a) Chi phí quản lý lớn có khả chịu đựng tổn thất, chí thua lỗ b) Chi phí quản lý lớn dễ dàng thích nghi với thị trường c) Bộ máy cồng kềnh hiệu tiềm lực tài mạnh d) Chi phí đầu vào lớn hoạt động kinh doanh ổn định 92 Nợ hạn ngân hàng thơng mại đợc xác định bằng: a) số tiền nợ hạn tổng dư nợ b) số tiền khách hàng không trả nợ tổng dư nợ c) số tiền nợ hạn dư nợ thực tế d) số tiền xoá nợ số vốn vay 93 Chức trung gian tài ngân hàng thơng mại đợc hiểu là: a) làm cầu nối người vay cho vay tiền b) làm cầu nối đối tợng khách hàng sở giao dịch chứng khoán c) cung cấp tất dịch vu tài theo quy định pháp luật d) biến khoản vốn có thời hạn ngắn thành khoản vốn đầu tư dài hạn 94 Vì ngân hàng thơng mại cổ phần lại phải quy định mức vốn tối thiểu cổ đông? a) Để đảm bảo quy mô vốn chủ sở hữu cho ngân hàng, đảm bảo an toàn cho khách hàng ngân hàng b) Để phòng chống khả phá sản cổ đơng bán tháo cổ phiếu c) Để Nhà nớc dễ dàng kiểm soát d) Để đảm bảo khả huy động vốn ngân hàng 95 Cơ sở để ngân hàng tiến hành lựa chọn khách hàng bao gồm: a) khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên Nhà nớc thường xuyên trả nợ hạn b) khách hàng có cơng với cách mạng cần hởng sách ưu đãi c) vào mức độ rủi ro thu nhập vay d) khách hàng có trình độ từ đại học trở lên 96 Các ngân hàng cạnh tranh với chủ yếu dựa công cụ: a) Giảm thấp lãi suất cho vay nâng cao lãi suất huy động b) Tăng cường cải tiến công nghệ sản phẩm dịch vụ ngân hàng c) Tranh thủ tìm kiếm ưu đãi Nhà nước d) Chạy theo dự án lớn có lợi ích cao dù có mạo hiểm 97 ngân hàng thơng mại thiết phải có tỷ lệ dự trữ vợt mức: a) 8% tổng tài sản b) 40% tổng nguồn vốn c) 10% tổng nguồn vốn d) tuỳ theo điều kiện kinh doanh ngân hàng 99 Các ngân hàng thơng mại Việt Nam đợc phép đầu tư vào cổ phiếu mức: a) Tối đa 30% vốn chủ sở hữu 15% giá trị công ty cổ phần b) Tối đa 30% vốn chủ sở hữu 30% giá trị công ty cổ phần 15 c) d) Tối đa 30% vốn chủ sở hữu 10% giá trị công ty cổ phần Khơng hạn chế 100 Ngun nhân rủi ro tín dụng bao gồm: a) Sự yếu ngân hàng khách hàng thiếu ý thức tự giác b) Sự quản lý lỏng lẻo Chính phủ quan chức c) Đầu tư sai hướng tiêu cực hoạt động tín dụng d) Sự yếu ngân hàng, khách hàng nguyên nhân khách quan khác 101 Các ngân hàng thơng mại Việt Nam có đợc phép tham gia vào hoạt động kinh doanh thị trường chứng khốn hay khơng? a) Hồn tồn khơng b) Được tham gia khơng hạn chế c) Có, tham gia hạn chế d) Có, phải thơng qua cơng ty chứng khốn độc lập 102 Sự khác ngân hàng thương mại công ty bảo hiểm là: a) Ngân hàng thương mại khơng thu phí khách hàng b) Ngân hàng thương mại đợc phép nhận tiền gửi cho vay tiền, sở tạo tiền gửi, tăng khả cho vay hệ thống c) Ngân hàng thương mại không đợc phép dùng tiền gửi khách hàng để đầu t trung dài hạn, trừ trường hợp đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp d) Ngân hàng thương mại không đợc phép tham gia hoạt động kinh doanh thị trường chứng khốn Chương 9: Q trình cung ứng tiền tệ 103 Nếu tỷ lệ tiền mặt tiền gửi phát hành séc tăng lên hàm ý về: a) kinh tế tăng trởng dẫn đến tình trạng “nóng bỏng” b) kinh tế giai đoạn suy thoái c) tốc độ lưu thơng hàng hố tiền tệ tăng gắn với tăng trởng kinh tế d) Ngân hàng Trung ương phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông 104 Mức cung tiền tệ tăng lên khi: a) tiền dự trữ ngân hàng thơng mại tăng b) Ngân hàng Trung ương phát hành thêm tiền mặt vào lu thông c) tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm xuống d) nhu cầu vốn đầu tư kinh tế tăng e) tất trường hợp 105 Cơ số tiền tệ (MB) phụ thuộc vào yếu tố: a) lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả cho vay ngân hàng thương mại b) mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận ngân hàng thương mại c) tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vợt lợng tiền mặt lưu thông d) mục tiêu mở rộng cung tiền tệ Ngân hàng Trung ương 106 Theo anh chị loại biến động sau, biến động ảnh hởng đến số tiền tệ (MB) với tốc độ nhanh nhất: a) Sự gia tăng sử dụng séc 16 b) c) d) Sự gia tăng tài khoản tiền gửi phát hành séc Lãi suất tăng lên Lãi suất giảm 107 Khi ngân hàng thơng mại tăng tỷ lệ dự trữ vợt (excess reserves) để bảo đảm khả toán, số nhân tiền tệ thay đổi nh nào? (giả định yếu tố khác không thay đổi) a) Tăng b) Giảm c) Giảm không đáng kể d) Không thay đổi 108 Khi Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất tái chiết khấu, lợng tiền cung ứng (MS) thay đổi nào? (giả định yếu tố khác khơng thay đổi) a) chắn tăng b) tăng c) giảm d) khơng thay đổi 109 Giả định yếu tố khác không thay đổi, ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, số nhân tiền tệ sẽ: a) Giảm b) Tăng c) Không xác định d) Không thay đổi 110 Giả định yếu tố khác không thay đổi, số tiền tệ (MB) giảm xuống khi: a) Các ngân hàng thơng mại rút tiền từ Ngân hàng Trung ơng b) Ngân hàng Trung ơng mở rộng cho vay ngân hàng thơng mại c) Ngân hàng trung ơng mua tín phiếu kho bạc thị trờng mở d) Khơng có phương án 111 Mức cung tiền tệ tăng lên khi: a) tiền dự trữ ngân hàng thơng mại tăng b) Ngân hàng Trung ơng phát hành thêm tiền mặt vào lu thông c) tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm xuống d) nhu cầu vốn đầu t kinh tế tăng e) tất trờng hợp 112 Lượng tiền cung ứng thay đổi ngược chiều với thay đổi nhân tố: a) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rr) b) Tỷ lệ tiền mặt tiền gửi (C/D) c) Tiền sở (MB) d) Tỷ lệ dự trữ vượt (ER/D) e) Tất phương án 113 Lượng tiền cung ứng tương quan thuận với thay đổi: 17 a) b) c) d) e) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rr) Tỷ lệ tiền mặt tiền gửi (C/D) Tiền sở (MB) Tỷ lệ dự trữ vượt (ER/D) Tất phương án 114 Một triệu VND cất kỹ năm tủ nhà riêng bạn có tính phận M1 khơng? b) Khơng, số tiền khơng tham gia lưu thơng c) Có, số tiền nằm lưu thơng hay gọi phương tiện lưu thơng tiềm d) Có, số tiền phương tiện toán Ngân hàng Trung ương phát hành tham gia vào lưu thơng lúc e) Khơng, M1 tính riêng theo năm 115 Các hãng môi giới Mỹ vận động riết để trì đạo luật Glass-Steagall (1933) nhăm mục đích: a) Để ngân hàng thương mại phải thu hẹp hoạt động nước b) Để hãng mơi giới khơng phải cạnh tranh với ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh chứng khốn c) Để hãng mơi giới có lợi mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn d) Để hãng môi giới trì khả độc quyền hoạt động kinh doanh ngoại tệ 116 Hãy cho biết ý kiến chị nhận định:"Số nhân tiền thiết phải lớn 1": a) Đúng b) Sai c) Khơng có sở để khẳng định rõ ràng nhận định hay sai 117 Cơ số tiền tệ (MB) thay đổi nh Ngân hàng Trung ơng bán 200 tỷ trái phiếu cho ngân hàng thơng mại thị trờng mở? a) tăng b) giảm c) khơng đổi d) khơng có sở xác định thay đổi số tiền tệ 118 Giả định yếu tố khác không thay đổi, Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) thay đổi nh nào? a) Có thể tăng b) Có thể giảm c) Có thể khơng tăng d) Có thể khơng giảm e) Chắc chắn tăng f) Chắc chắn giảm 119 Cơ số tiền tệ (MB) phụ thuộc vào yếu tố: a) lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả cho vay ngân hàng thơng mại 18 b) c) d) mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận ngân hàng thơng mại tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vợt lợng tiền mặt lu thông mục tiêu mở rộng tiền tệ Ngân hàng Trung ơng 120 Lượng tiền cung ứng thay đổi Ngân hàng Trung ương thực nghiệp vụ mua thị trờng mở vào lúc mà lãi suất thị trờng tăng lên? a) Có thể tăng b) Có thể giảm c) Có thể khơng tăng d) Chắc chắn tăng e) Chắc chắn giảm 121 Hội đồng thống đốc Ngân hàng Nhà nớc định chi 100 tỷ VND để xây dựng trụ sở, việc có tác động đến số tiền tệ? a) Tăng b) Giảm c) Không đổi d) Không có sở để xác định 122 Những tồn lưu thông tiền tệ Việt Nam bao gồm: a) tỷ trọng tiền mặt ngoại tệ lớn, tốc độ lu thông chậm b) sức mua đồng tiền không thực ổn định lợng ngoại tệ lớn c) tỷ trọng toán tiền mặt lớn, ngoại tệ trôi nhiều, sức mua đồng tiền cha thực ổn định d) sức mua đồng tiền không ổn định lợng ngoại tệ chuyển nớc lớn 123 Khi Ngân hàng Trung ơng mua vào lợng tín phiếu Kho bạc thị trờng mở, lợng tiền cung ứng (MS) thay đổi nh nào? a) Có thể tăng b) Có thể giảm c) Chắc chắn tăng d) Chắc chắn giảm e) Không thay đổi 19 ... lên tốc độ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến động chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ biến động ngược chiều với ngược chiều với lãi suất c) Cung cầu tiền tệ biến động chiều... số tiền tệ? a) Tăng b) Giảm c) Khơng đổi d) Khơng có sở để xác định 122 Những tồn lưu thông tiền tệ Việt Nam bao gồm: a) tỷ trọng tiền mặt ngoại tệ lớn, tốc độ lu thông chậm b) sức mua đồng tiền. .. tiền tệ 103 Nếu tỷ lệ tiền mặt tiền gửi phát hành séc tăng lên hàm ý về: a) kinh tế tăng trởng dẫn đến tình trạng “nóng bỏng” b) kinh tế giai đoạn suy thối c) tốc độ lưu thơng hàng hoá tiền tệ
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ dề THI hết MON LY THUYẾT TAI CHINH TIỀN tệ , BỘ dề THI hết MON LY THUYẾT TAI CHINH TIỀN tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn