Ôn thi lý thuyết tin học ứng dụng b (1)

50 13 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:05

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHỊNG 1) Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta bấm: a) Phím 10 b) Phím ESC c) Phím Enter d) Phím Delete 2) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại B2 gõ vào cơng thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #NAME! 3) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng thường thấy trang báo tạp chí), ta thực hiện: a) Insert - Column b) View - Column c) Format - Column d) Table - Column 4) Bạn hiểu B-Virus ? a) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel 5) Trong soạn thảo Winword, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl - O là: a) Mở hồ sơ b) Đóng hồ sơ mở c) Mở hồ sơ có d) Lưu hồ sơ vào đĩa 6) Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a) Ram b) Bộ nhớ c) Chỉ nạp vào nhớ chạy chương trình ứng dụng d) Tất sai 7) Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: a) Ctrl – Z b) Ctrl – X c) Ctrl - V d) Ctrl - Y 8) Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a) Ctrl + A b) Alt + A c) Alt + F d) Ctrl + F 9) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ơ B2 có giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 10) Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 11) Trong soạn thảo Winword, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl - H : a) Tạo tệp văn b) Chức thay soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu tệp văn vào đĩa 12) Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính ? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d) Shift+Ctrl+Home 13) Khi làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: a) Chọn đối tượng, chọn File - Copy b) Chọn đối tượng, chọn File - Open c) Chọn đối tượng, chọn File - Restore d) Chọn đối tượng, chọn File - Move To Folder 14) Trong làm việc với Excel, để nhập vào cơng thức tính tốn cho ơ, trước hết ta phải gõ: a) Dấu chấm hỏi (?) b) Dấu (= ) c) Dấu hai chấm (: ) d) Dấu đô la($) 15) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) Slide, ta thực : a) Format - Slide Layout b) View - Slide Layout c) Insert - Slide Layout d) File - Slide Layout 16) Phát biểu sau đúng? a) Biểu đồ cột thích hợp để so sánh liệu có nhiều cột b) Biểu đồ hình tròn thích hợp để mơ tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể c) Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu d) Cả câu 17) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table - Cells b) Table - Merge Cells c) Tools - Split Cells d) Table - Split Cells 18) Trong bảng tính Exce, tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa gì? a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Cơng thức nhập sai Excel thơng báo lỗi c) Hàng chứa có độ cao q thấp nên khơng hiển thị hết chữ số d) Cột chứa có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số 19) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 20) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực : Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh : a) Table - Merge Cells b) Tools - Split Cells c) Tools - Merge Cells d) Table - Split Cells 21) Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tệp thư mục đĩa, ta sử dụng : a) My Computer Windows Explorer b) My Computer Recycle Bin c) Windows Explorer Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Places 22) Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a) Mạng cục b) Mạng diện rộng c) Mạng toàn cầu d) Một ý nghĩa khác 23) Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại B2 gõ cơng thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 24) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn b) Chèn kí hiệu đặc biệt c) Lưu tệp văn vào đĩa d) Tạo tệp văn 25) Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím ? a) Shift_Del b) Alt_Del c) Ctrl_Del d) Cả câu sai 26) Trong làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực a) Window - Save b) Edit - Save c) Tools - Save d) File - Save 27) Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta thực : a) File - View Show b) Window - View Show c) Slide Show - View Show d) Tools - View Show 28) Khi làm việc với PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta thực hiện: a) Edit - New Slide b) File - New Slide c) Slide Show - New Slide d) Insert - New Slide 29) Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để : a) Cắt đoạn văn b) Dán đoạn văn từ Clipboard c) Sao chép đoạn văn d) Cắt chép đoạn văn 30) Trong kết nối mạng máy tính cục Cáp mạng gồm loại? a) b) c) d) 31) Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực a) View - Exit b) Edit - Exit c) Window - Exit d) File - Exit 32) Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a) Control Windows b) Control Panel c) Control System d) Control Desktop 33) Trong soạn thảo văn Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn (tô đen), ta thực hiện: a) Bấm phím Enter b) Bấm phím Space c) Bấm phím mũi tên di chuyển d) Bấm phím Tab 34) Em sử dụng chương trình Windows để quản lí tệp thư mục? a) Microsoft Office b) Accessories c) Control Panel d) Windows Explorer 35) Trong Windows, muốn tạo thư mục mới, ta thực : a) Edit - New, sau chọn Folder b) Tools - New, sau chọn Folder c) File - New, sau chọn Folder d) Windows - New, sau chọn Folder 36) Trên hình Word, dòng có chứa hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang chân trang), ta thực hiện: a) Insert - Header and Footer b) Tools - Header and Footer c) View - Header and Footer d) Format - Header and Footer 38) Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a) File - Search b) Windows - Search c) Start - Search d) Tools - Search 39) Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm liền kề danh sách ? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách 40) Khi làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế Slide, ta thực a) Format - Slide Design b) Tools - Slide Design c) Insert - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 41) Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải 42) Bạn hiểu Virus tin học lây lan cách nào? a) Thông qua người sử dụng, dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thông qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc c) Thơng qua mơi trường khơng khí - đặt máy tính q gần d) Các câu sai 43) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #DIV/0! 44) Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? a) B$1:D$10 b) $B1:$D10 c) B$1$:D$10$ d) $B$1:$D$10 45) Trong WinWord, để soạn thảo cơng thức tốn học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a) Microsoft Equation b) Ogranization Art c) Ogranization Chart d) Word Art 46) Hệ điều hành : a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất 47) Trong Winword, để chép đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau : a) Chọn menu lệnh Edit - Copy b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c) Cả câu a b d) Cả câu a b sai 48) Trong WinWord, để thuận tiện lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ; ta khai báo đơn vị đo : a) Centimeters b) Đơn vị đo bắt buộc Inches c) Đơn vị đo bắt buộc Points d) Đơn vị đo bắt buộc Picas 49) Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? a) # b) c) >< d) & 50) Trong soạn thảo Winword, để tạo bảng (Table), ta thực : a) Tools - Insert Table b) Insert - Insert Table c) Format - Insert Table d) Table - Insert Table 51) Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a) Trong CPU b) Trong RAM c) Trên nhớ d) Trong ROM 52) Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng đoạn văn, ta thực : a) Format - Drop Cap b) Insert - Drop Cap c) Edit - Drop Cap d) View - Drop Cap 53) Điều khơng nói điều kiện làm việc nghề Tin học văn phòng? a) Làm việc nhà b) Ảnh hưởng thị lực c) Ảnh hưởng cột sống d) Tiếp xúc với độc hại 54) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F : a) Tạo tệp văn b) Lưu tệp văn vào đĩa c) Chức tìm kiếm soạn thảo d) Định dạng trang 55) Internet phát triển ngày nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam thức gia nhập Internet : a) Cuối năm 1999 b) Cuối năm 1998 c) Cuối năm 1997 d) Cuối năm 1996 56) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: a) File - Properties b) File - Page Setup c) File - Print d) File - Print Preview 57) Bạn hiểu Virus tin học ? a) Tất b) Là chương trình máy tính người tạo ra, c) Có khả tự dấu kín, tự chép để lây lan, d) Có khả phá hoại sản phẩm tin học 58) Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn chế độ gõ đè; ta bấm phím: a) Insert b) Tab c) Del d) CapsLock 59) Khi làm việc với WinWord (Excel), lưu tệp vào đĩa, tệp ? a) Ln ln thư mục OFFICE b) Luôn thư mục My Documents c) Bắt buộc thư mục WINWORD (EXCEL ) d) Cả câu sai 60) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại B2 gõ vào cơng thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 61) Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi ? a) Excel b) Calculator c) WinWord d) Notepad 62) Trong bảng tính Excel, A2 gõ vào cơng thức =IF(3>5,100,IF(5 = 50000, C31:C35), kết : a 17 b 25 c 13 d Báo lỗi công thức sai 47 Khi ta nhập công thức sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 kết : a 205000 b 155000 c d báo lỗi cơng thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở B4 ta có cơng thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua D6 cơng thức trở nh a E$#C5 b D$#$C5 c E$2#$C3 d D$2#$C5 50 Khi ta gõ cơng thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) kết : a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi cơng thức sai 51 Để tính tuổi ngườ i sinh ngà y 24/11/1983 biết ngà y sinh name ô A2, ta gõ công thức : a = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) b = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1 Cho bảng tính sau (dùng cho câu 52 – 61) Bảng A B C D E F 40 Họ tên Mã CV Mã KV C Vụ K vực Hệ số 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP LD ? ? ? 44 PTK KT QD ? ? ? 45 DCL NV LD ? ? ? Bảng D E F G H Mã CV Mã KV C Vụ K vực Hệ số 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP 50 Mã K Vực QD LD TN 51 K Vực Quốc doanh Liên doanh Tư nhân Bảng A B 50 Mã CV C Vụ 51 TP Trưởng phòng 52 PP Phó phòng 53 KT Kế tốn 54 NV Nhân viên 52 Điền công thức cho cột KVực để điền vào khu vực người: a = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0) b = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1) c = Vlookup(C41, $E$50:$G$Sản xuất d = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1) 53 Điền công thức cho cột Cvụ để điền o chức vụ từ ng ngườ i: 36 a =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) b =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) c =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) d =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) 54 Khi ta nhập cơng thức : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) kết : a b c d Báo lỗi cơng thức sai 55 Khi ta nhập cơng thức : = INDEX(A:F45,2,3) kết : a Mã KV b QD c TN d LD 56 Khi ta nhập cơng thức 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) kết : a NPP b NQD c N&PP d N&QD 57 Khi ta nhập công thức : = MID(A40,2,5) kết : a O b o t c o te d o tê 58 Khi ta nhập cơng thức : =MID(PROPER(A40),2,4) kết : a o b o T c o Te d o Tê 59 Khi ta gõ công thức : = TRIM(A40) kết ? a Họ ten b Họ tên c Họ tên d Họ tên 60 Khi ta nhập cơng thức : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) kết : a ọ T b ọ te c ọ t d ọ Te 61 Khi ta nhập công thức : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) kết : a ã b ã C c ã CV d Công thức sai Cho bảng số liệu sau (dù ng cho câu 62 – 69) A B C D 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 62 Khi ta nhập công thức : = MATCH(65,B57:B60) kết : a b c d 63 Khi ta nhập công thức : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) kết : a 73 b 74 c 53 d 54 64 Khi ta nhập cơng thức : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) kết : a -90 b -80 c -960 d -90 65 Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) kết : a b c 80 d 30 66 Khi ta nhập công thức : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) kết : a 70 b –căn 70 c 70 d -70 67 Khi ta nhập cơng thức : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) kết : a 80 b 35 c d Báo lỗi cơng thức sai 68 Số 57.5 số giữ a dã y số cột C, ta phải gõ cơng thức nà o để có kết vậy: a =MEDIAN(C56:C60,0) b = MEDIAN(C57:C60,0) c = MEDIAN(C56:C60) d = MEDIAN(C57:C60) 69 Cho biết kết công thức sau: = COUNTIF(A56:D60”>62.9”) a 60 b c 62.9 d Bảng số liệu sau dù ng cho câu 70 – 83 A B C D E F Tên Bậc lương C Vụ Mã KT Tạm ứng Lương Thái 273 TP A 50000 300000 Hà 310 PP C 45000 160000 Vân 330 NV B 50000 200000 Ngọc 450 CN D 35000 100000 37 Uyên 270 TK A 25000 300000 70 Khi ta nhập cơng thức : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) kết : a HUy b HaUy c Hà Uy d Hà U 71 Khi ta nhập công thức : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) kết : a 310 b pp c 45000 d Báo lỗi cơng thức sai 72 Khi ta nhập cơng thức : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) kết : a b c TP d Báo lỗi cơng thức sai 73 Cho biết kết công thức sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)) a Lư b Lưo c Lươ d Báo lỗi công thức sai 74 Cho biết kết nhập công thức sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3) a 75000 b 300000 c 100000 d 75 Khi ta nhập công thức : = “Bạn tên ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) kết : a Bạn tên Hun b Bạn tên Hu c Bạn tên Hù n d Bạn tên Hù 76 Kết công thức: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) gì: a 273 b 310 77 Cho cơng thức : = ROUND(E2,-3) cho kết : a 50 b 500 c 5000 d 50000 78 Khi ta nhập công thức sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) cho kết : a b c d 79 Để tính tổng tiền tạm ứng người có Mã KT “A” ta phải gõ cơng thức : a = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6) c = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6) b = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6) 80 Khi ta nhập công thức : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) kết mây B8, B9 khơng có kiện nào: a 75000 b.95000 c 100000 d.205000 81 Muốn biết bạn tên Thái giữ chức vụ gì, ta phải gõ hà m nà o? a = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1) b = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1) c = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0) d = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,) 82 Cho biết kết công thức sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) a Là tổng tích từ B2 đến B6 b Là tích từ B2 đến B6 c Là tổng từ B2 đến B6 d Tất sai 83 Khi gõ công thức : = EXP(F5) kết : a e100000 b 1000000e c Ln100000 d Tất sai 84 Nếu B4 có kiện 28/02/96 C4 có kiện 09/03/96 cơng thức : = INT((C4-B4/7) có kết bao nhiêu? a b c d 85 Trong hà m t i chính, Type có giá trị ta lờ không viết công thức: a -1 b c d Tất sai 86 Khi chọn mục Edit/Paste Special mục Comments dù ng để: a Chép định dạng c Chép bề rộng ô b Chép giá trị ô d Chép ghi 87 Chức Data/Consolidate Reference dù ng để xác định liệu dù ng để thống kê thơng qua địa Điều quan trọng field phạm vi nà y phải : a Là field mà ta dù ng để phân nhóm thống kê b Là field mà ta cần tính c Là field có chứa liệu kết hợp 38 d Là field có phạm vi liệu 88 Trước tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại xem bảng tính : a Đã sort theo thứ tự chưa b Đã có vù ng tổng hợp chưa c Đã tiêu chuẩn sở liệu chưa d Khơng cần thêm 89 Auto Filter khơng thực điều sau đây: a Trích theo tên bắt đầu b Trích theo kiểu And giữ a kiểu logic c Theo mẫu tin sở liệu d Theo mệnh đề On giữ a fieldname 90 Trong Excel hàm chứa tối đa đối số a 15 b 30 c 45 d 50 D MICROSOFT POWER POINT: 91 Dạng sau dùng để xem slide a Normal view c outline view b Slide show d slide view 92 Bạn đổi mà u slide theo cách tốt sau đây: a Chọn format/background b Nhấp o nút fill color drawing c Chọn format/slide design d Chọn format/objects 93 Phần mở rộng power point gì? a PPP b PPF c POP d POW 94 Các slide presentation xem dạng khác nhau: a b c d 95 Slide color scheme a màu chuẩn power point c màu b Chèn màu vào slide d tên slide 96 Nghi thức chuyển tập tin thông qua trườ ng mạng : a http b html c www d fpt 97 Phần history mạng internet dù ng để: a Liệt kê trang web dù ng khứ b Liệt kê địa mail dù ng c Liệt kê tên trang web d Liệt kê số ngườ i sử dụng mạng internet 98 Web site a ngơn ngữ siêu văn b Là hình thức trao đổi thơng tin dạng thư thơng qua hệ thống mạng máy tính c file tạo word, excel, power point…rồi chuyển sang dạng HTML d Tất câu sai 99 Khi thấy tên zone địa mail org có nghĩa a Thuộc lĩnh vực phủ b Thuộc lĩnh vực giáo dục c Thuộc lĩnh vực cung cấp thông tin d Thuộc tổ chức khác 100 Các thông số sử dụng internet mail địa mail, địa hồi âm, server chuyển thư đi, tên truy cập hộp thư : a Server quản lý hộp thư b Server tìm kiếm c Server Browser d Tất sai 39 Đề thi trắc nghiệm tin mã 189 Câu Trong MS Powerpoint, để xoá slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu Để lưu nội dung trang web xem, ta thực : A File / Save B Edit / copy C File / Save As D Insert / page Câu Muốn in phần chọn văn trước hết ta chọn File/Print, vùng Page range chọn: A Selection B All C Pages D Current page Câu Để thực định dạng đường viền cho bảng liệu nằm tập tin danh sách lớp, chọn bảng liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ A Font B Pattern C Border D Alignment Câu Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ Folder File ta thực hiện: A Chọn menu View >Thumbnail B Chọn menu View >Details C Chọn menu View > List D Chọn menu View > Icons Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Entrance B Motion Paths C Exit D Emphasis Câu Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng xuất slide : A Slide Show/Action Settings B Slide Show /Slide Transition C Slide Show/Custom Shows D Slide Show/Custom Animation Câu Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A DOC B PPT C TXT D XLS Câu Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Insert -> Slide Layout B File -> Slide Layout C Format -> Slide Layout D View -> Slide Layout Câu 10 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Emphasis B Exit C Entrance D Motion Paths Câu 11 Địa $AC$3 địa A Tuyệt đối B Tương đối C Biểu diễn sai D Hỗn hợp Câu 12 Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Slide Transition B Slide Show / Custom Animation C Slide Show / Custom Shows D Slide Show / Action Settings Câu 13 Trong soạn thảo Word, muốn chia văn thành nhiều cột , ta thực hiện: A View - Column B Table – Column C Insert – Column D Format - Column Câu 14 Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ vấn đề đó, bạn chọn mục số mục sau A Vào thực đơn Tools, chọn Help B Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help C Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel D Vào thực đơn Edit, chọn Guide Câu 15 Để xem nhanh trang bảng tính trước in, bạn sử dụng thao tác A Vào menu View, chọn Zoom B Vào menu File, chọn Web Page Preview C Vào menu File, chọn Print D Vào menu File, chọn Print Preview Câu 16 Trong soạn thảo văn Word, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl + O là: A Đóng hồ sơ mở B Mở hồ sơ C Lưu hồ sơ vào đĩa D Mở hồ sơ có Câu 17 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Ấn tổ hợp phím Ctrl-V B Edit / Cut 40 C Edit / Copy D Cả câu Câu 18 Trong MicroSoft Word , để đánh số trang tự động, ta thực hiện: A Insert / Page Number B View / Page Number C Tools / Page Number D Cả câu sai Câu 19 Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: A Ctrl - X B Ctrl - Y C Ctrl - Z D Ctrl - V Câu 20 Khi làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A Shift B Tab C Alt D ESC 41 Đề thi trắc nghiệm tin học A – Mã 190 Câu Để thay đổi độ rộng cột excel, ta thực : A Edit / Columns Width B Fortmat / Columns / Width C Tools / Columns Width D View / toolbar / Columns / Width Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Exit B Motion Paths C Entrance D Emphasis Câu Để thay đổi vai trò nút trái nút phải chuột, ta thực : A Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons B Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options C Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer D Cả câu sai Câu Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Insert -> Slide Layout B Format -> Slide Layout C View -> Slide Layout D File -> Slide Layout Câu Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Slide Transition B Slide Show / Action Settings C Slide Show / Custom Animation D Slide Show / Custom Shows Câu Trong phát biểu sau, phát biểu A Bảng tính gồm 24 cột 10 dòng, 24 cột tương ứng với 24 chữ 10 dòng 10 giá trị có B Bảng tính có 24 cột Các cột đánh số thứ tự từ A,B, ,Y,Z C Bảng tính có đến 256 cột Các cột đánh thứ tự chữ A,B,C Z,AA, AB,AC D Bảng tính lên đến 512 cột Các cột đánh số thứ tự từ A,B, ,Y,Z,AA, AB,AC Câu Để lựa chọn vùng liền kề bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím A Ctrl Shift B Alt C Ctrl D Shift Câu Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A DOC B TXT C XLS D PPT Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A Insert / New Slide B Insert / Slide Number C File / New D Insert / Slides from files Câu 10 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau làm biến đối tượng trình chiếu: A Exit B Entrance C Emphasis D Motion Paths Câu 11 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Exit B Emphasis C Motion Paths D Entrance Câu 12 Để thực định dạng đường viền cho bảng liệu nằm tập tin danh sách lớp, chọn bảng liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ A Alignment B Border C Pattern D Font Câu 13 Trong MS Powerpoint, để xoá slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu 14 Khi làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A Alt B Shift C ESC D Tab Câu 15 Để lưu nội dung trang web xem, ta thực : A Insert / page B Edit / copy C File / Save As D File / Save 42 Câu 16 Muốn hiển thị che dấu số công cụ Word, việc cần thực nhấn chuột vào thực đơn lệnh nào? A Insert B File C Tools D View Câu 17 Trong MS Word, muốn gõ số (như H2O) chọn lệnh Format > Font chọn: A Subscript B Strikethrough C Superscript D Double Strikethrough Câu 18 Khi khởi động máy tính phần chương trình chạy trước? A Chương trình gõ dấu tiếng Việt B Chương trình Word Excel C Hệ điều hành WindowsD Chương trình diệt virus máy tính Câu 19 Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A PgUp B Enter C PgDn D Esc Câu 20 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Edit / Copy B Edit / Cut C Ấn tổ hợp phím Ctrl-V D Cả câu 43 Đề thi trắc nghiệm tin học A – Mã 223 Câu Để chọn tồn bảng tính tổ hợp phím bạn chọn: A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All D Cả ba cách Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A File / New B Insert / New Slide C Insert / Slide Number D Insert / Slides from files Câu Muốn hiển thị công cụ Tables and Borders hình làm việc Word ta chọn lệnh: A File/Toolbars B View/Toolbars C Table/Draw Tables D Table/Insert Table Câu Để lựa chọn vùng liền kề bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím A Ctrl B Alt C Ctrl Shift D Shift Câu Trong MS Powerpoint, để xoá slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải: A Nhấn phím Break B Nhấn phím Esc C Nhấn phím Space Bar D Nhấn phím Enter Câu Khi làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A ESC B Shift C Tab D Alt Câu Trong soạn thảo văn Word, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl + O là: A Mở hồ sơ có B Mở hồ sơ C Lưu hồ sơ vào đĩa D Đóng hồ sơ mở Câu Phần mở rộng tập tin thường thể hiện: A Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau B Kích thước tập tin C Kiểu tập tin D Tên thư mục chứa tập tin Câu 10 Để định dạng liệu cột Điểm kiểu số có chữ số phần thập phân, ta chọn cột liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn: A Cells B Conditional Formatting C AutoFormat D Column Câu 11 Để thay đổi độ rộng cột excel, ta thực : A Edit / Columns Width B Tools / Columns Width C View / toolbar / Columns / Width D Fortmat / Columns / Width Câu 12 Trong MS Excel, hàm dùng để đếm ô rỗng danh sách: A COUNTIF B COUNTBLANK C COUNT D COUNTA Câu 13 Trong MS Powerpoint, để slide tự động gọi slide sau giây, ta vào menu Slide Show / Silde Transition, sau kích chuột vào nút: A Play B Slide Show C On Mouse Click D Automatically after Câu 14 Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A XLS B TXT C PPT D DOC Câu 15 Trong MS PowerPoint để định chế độ trình chiếu lặp lại nhiều lần, ta sử dụng menu Slide Show chọn: A Setup Show / Loop continuously until 'Esc' B Setup Show / Show without narration C Custom Show D Setup Show / Show without animation Câu 16 Muốn in phần chọn văn trước hết ta chọn File/Print, vùng Page range chọn: 44 A Selection B All C Current page D Pages Câu 17 Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A Esc B Enter C PgUp D PgDn Câu 18 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Ấn tổ hợp phím Ctrl-V B Edit / Cut C Edit / Copy D Cả câu Câu 19 Thuật ngữ dùng để thành phần Excel ? A WorkSpace B WorkBook C WorkSheet D WorkDocument Câu 20 Bạn bôi đen hàng Excel Lệnh số lệnh sau cho phép chèn thêm hàng vào vị trí phía hàng chọn A Vào thực đơn Insert, chọn Columns B Vào thực đơn Insert, chọn Object C Vào thực đơn Insert, chọn Rows D Vào thực đơn Insert, chọn Cells 45 Đề thi trắc nghiệm tin học A Mã 257 Câu Khi nhấp chọn nút công cụ Microsolf Word, ta có kết quả: A Trang thời in B Toàn văn in C Phần văn chọn in D Trang chứa trỏ văn in Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Exit B Emphasis C Motion Paths D Entrance Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Motion Paths B Entrance C Exit D Emphasis Câu Để thay đổi vai trò nút trái nút phải chuột, ta thực : A Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons B Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options C Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer D Cả câu sai Câu Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Edit / Cut B Edit / Copy C Ấn tổ hợp phím Ctrl-V D Cả câu Câu Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) C =SUM(A1:A7) D =SUM(A1);SUM(A7) Câu Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A PgUp B Enter C PgDn D Esc Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A Insert / Slide Number B File / New C Insert / Slides from files D Insert / New Slide Câu Trong Excel, bạn cho dòng chữ hiển thị theo kiểu A Theo chiều nghiêng B Theo chiều nằm ngang C Theo chiều thẳng đứng D Cả kiểu Câu 10 Trong soạn thảo văn Word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O là: A Mở hồ sơ B Mở hồ sơ có C Đóng hồ sơ mở D Lưu hồ sơ vào đĩa Câu 11 Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: A Ctrl - Y B Ctrl - V C Ctrl - Z D Ctrl – X Câu 12 Biểu tượng biểu diễn cho folder: A B C D Câu 13 Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải: A Nhấn phím Enter B Nhấn phím Break C Nhấn phím Esc D Nhấn phím Space Bar Câu 14 Trong MS Excel, hàm dùng để đếm ô rỗng danh sách: A COUNTIF B COUNT C COUNTBLANK D COUNTA Câu 15 Trong MS Powerpoint, để slide tự động gọi slide sau giây, ta vào menu Slide Show / Silde Transition, sau kích chuột vào nút: A Slide Show B On Mouse Click C Play D Automatically after Câu 16 Để lưu nội dung trang web xem, ta thực : A File / Save B Insert / page C File / Save As D Edit / copy Câu 17 Trong MS PowerPoint để định chế độ trình chiếu lặp lại nhiều lần, ta sử dụng menu Slide Show chọn: A Setup Show / Loop continuously until 'Esc' 46 B Custom Show C Setup Show / Show without narration D Setup Show / Show without animation Câu 18 Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Custom Animation B Slide Show / Slide Transition C Slide Show / Custom Shows D Slide Show / Action Settings Câu 19 Trong soạn thảo Word, muốn chia văn thành nhiều cột , ta thực hiện: A Insert - Column B View - Column C Table - Column D Format Column Câu 20 Để lựa chọn vùng liền kề bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím A Ctrl B Ctrl Shift C Alt D Shift Đáp án mã đề: 155 01 C; 02 C; 03 A; 04 C; 05 B; 06 D; 07 B; 08 B; 09 C; 10 A; 11 A; 12 B; 13 D; 14 B; 15 D; 16 D; 17 C; 18 D; 19 C; 20 A; Đáp án mã đề: 189 01 B; 02 D; 03 A; 04 B; 05 C; 06 C; 07 D; 08 D; 09 A; 10 C; 11 B; 12 B; 13 C; 14 B; 15 C; 16 D; 17 A; 18 C; 19 A; 20 A; Đáp án mã đề: 223 01 A; 02 B; 03 C; 04 D; 05 C; 06 B; 07 B; 08 A; 09 C; 10 A; 11 D; 12 B; 13 D; 14 C; 15 A; 16 A; 17 C; 18 D; 19 D; 20 C; Đáp án mã đề: 257 01 B; 02 B; 03 D; 04 A; 05 B; 06 C; 07 A; 08 D; 09 D; 10 B; 11 C; 12 B; 13 C; 14 C; 15 D; 16 C; 17 A; 18 A; 19 D; 20 D; 47 TT Phím tắt Tác dụng Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1) Ctrl+2 Giãn dòng đơi (2) Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Ctrl+0 (zero) Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn Ctrl+L Canh dòng trái Ctrl+R Canh dòng phải Ctrl+E Canh dòng Ctrl+J Canh dòng chữ dàn bên, thẳng lề Ctrl+N Tạo file 10 Ctrl+O Mở file có 11 Ctrl+S Lưu nội dung file 12 Ctrl+P In ấn file 13 F12 Lưu tài liệu với tên khác 14 F7 Kiểm tra lỗi tả tiếng Anh 15 Ctrl+X Cắt đoạn nội dung chọn (bôi đen) 16 Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung chọn 17 Ctrl+V Dán tài liệu 18 Ctrl+Z Bỏ qua lệnh vừa làm 19 Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 20 Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 21 Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ 22 Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ 23 Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ 24 Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm 25 Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng 26 Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn 27 Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) 28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab 29 Ctrl+T Lùi dòng khơng phải dòng đầu đoạn văn vào tab 30 Ctrl+Shift+T Lùi dòng khơng phải dòng đầu đoạn văn lề tab 31 Ctrl+A Lựa chọn (bơi đen) tồn nội dung file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 48 39 Ctrl+Q Lùi đoạn văn sát lề (khi dùng tab) 40 Ctrl+Shift+> Tăng cỡ chữ 41 Ctrl+Shift+< Giảm cỡ chữ 42 Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước in 43 Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 44 Ctrl+ (enter) Ngắt trang 45 Ctrl+Home Về đầu file 46 Ctrl+End Về cuối file 47 Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc 48 Start+D Chuyển hình Desktop 49 Start+E Mở cửa sổ Internet Explore, My computer 50 Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word dạng Outline 51 Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word dạng Normal 52 Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout 53 Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự động 54 Ctrl+Alt+F Đánh ghi (Footnotes) chân trang 55 Ctrl+Alt+D Đánh ghi dòng trỏ 56 Ctrl+Alt+M Đánh thích (nền màu vàng) di chuyển chuột đến xuất thích 57 F4 Lặp lại lệnh vừa làm 58 Ctrl+Alt+1 Tạo heading 59 Ctrl+Alt+2 Tạo heading 60 Ctrl+Alt+3 Tạo heading 61 Alt+F8 Mở hộp thoại Macro 62 Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh số (x2) 63 Ctrl++ Bật/Tắt đánh số (o2) 64 Ctrl+Space (dấu cách) Trở định dạng font chữ mặc định 65 Esc Bỏ qua hộp thoại 66 Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu khơng nên chuyển) 67 Alt+F10 Phóng to hình (Zoom) 68 Alt+F5 Thu nhỏ hình 69 Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị hình 70 Print Screen Chụp tồn hình hiển thị 71 Ngoài để sử dụng Menu bạn kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân xử lý văn nhanh chóng, hiệu khơng tổ hợp phím tắt Bạn nên dùng tổ hợp phím tắt để tăng tốc độ làm việc mà không cần đến trỏ chuột Sử dụng phím tắt bàn phím nâng cao hiệu làm việc, giảm bớt căng thẳng giữ cho bạn tập trung Đơn giản chuyện bôi đen đoạn văn bàn phím bấm Ctrl + C nhanh nhiều so với việc bỏ tay khỏi bàn phím, bơi đen bấm lệnh copy trỏ chuột Dưới tổ hợp phím tắt mà người dùng Windows nên ghi nhớ Ctrl + C Ctrl + Insert 49 Sao chép đoạn văn chọn bôi đen Ctrl + C Ctrl + V giống cặp sinh đôi Ctrl + V Shift + Insert Dán đoạn văn đối tượng clipboard sở phần mềm sử dụng để lưu trữ liệu ngắn hạn chuyển liệu tài liệu ứng dụng, thông qua hoạt động chép dán) Ctrl + Z Ctrl + Y Undo giúp hủy lệnh vừa thao tác quay lại thay đổi Lấy ví dụ, bạn cắt (lệnh Cut) đoạn văn bản, biến khỏi vị trí cũ bấm Ctrl + Z đoạn văn khơi phục Lệnh thường hỗ trợ nhiều lần bạn muốn undo nhiều thay đổi Bấm Ctrl + Y làm lại (redo) thao tác hủy (undo) Ctrl + Z ví cục tẩy Ctrl + F Mở tính tìm kiếm nhiều chương trình, bao gồm trình duyệt Internet bạn muốn để tìm kiếm nội dung trang theo dõi Alt + Tab Alt + Esc Thay đổi nhanh chương trình mở Bấm Ctrl + Tab chuyển tab (trong trình duyệt tab giống trang web mở) Màn hình chuyển chương trình bấm Alt + Tab Thêm nút Shift bấm tổ hợp phím Alt + Tab Ctrl + Tab di chuyển lùi Ví dụ, bạn bấm Alt + Tab để chuyển sang chương trình khác mở việc bấm Alt + Shift + Tab tương ứng với di chuyển lùi chọn chương trình Trong Windows Vista Windows 7, người dùng bấm nút Windows + Tab để hiển thị tồn cửa sổ hình dạng khơng gian 3D Hình ảnh hình bấm Windows + Tab Ctrl + Backspace Ctrl + phím điều hướng trái/phải Bấm Ctrl + Backspace xóa tồn từ thay chữ Giữ phím Ctrl bấm nút điều hướng trái phải (phím mũi tên sang trái sang phải) di chuyển trỏ chuột sang từ thay chữ Nếu muốn bơi đen từ bạn giữ Ctrl + Shift + phím điều hướng trái phải để di chuyển bôi đen tương ứng Bấm Shift + phím điều hướng trái phải để di chuyển bôi đen từ Các phím điều hướng bàn phím Ctrl + S Khi làm việc với hầu hết văn tài liệu, động tác bấm Ctrl + S cho phép lưu tập tin Quá trình nên thực thường xuyên bạn làm công việc quan trọng Ctrl + Home Ctrl + End Di chuyển trỏ chuột tới phần cuối văn trang web Ctrl + P In trang xem, văn Microsoft Word, trang web trình duyệt Internet Ctrl + P phím tắt thường dùng 10 Page Up, Space Page Down Bấm phím Page Up Page Down di chuyển đến trang theo chiều lên xuống Khi sử dụng trình duyệt Internet, việc bấm Space cho phép di chuyển xuống trang Nếu bạn bấm Shift + Space, trang web di chuyển lên trang 50 ... ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn tên thi t b mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam... chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ cơng thức =LEFT(A2,3) nhận kết ? a) Tinhoc b) c) HOC d) TIN 72) Để chuẩn b in b ng tính Excel giấy ? a) Excel b t buộc phải đánh số trang vị trí b n phải đầu trang b) Có... thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 20) Trong chế độ tạo b ng (Table) phần mềm Winword,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi lý thuyết tin học ứng dụng b (1) , Ôn thi lý thuyết tin học ứng dụng b (1) ,     b). Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể     c). Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu     d). Cả 3 câu đều đúng  17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của ph

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn