QUẢN lý tài CHÍNH – kế TOÁN

39 16 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:05

QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO KỸ SƯ CHƯƠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TỐN Nguyễn Ngọc Bình Phương nnbphuong@hcmut.edu.vn Nội dung Kế toán (Accounting) ƒ Các khái niệm ƒ Kế tốn tài (Financial Accounting) ƒ Kế tốn quản trị (Managerial Accounting) Tài (Finance) ƒ Các khái niệm ƒ Các định đầu tư (Investment Decisions) ƒ Các định tài trợ (Financing Decisions) ƒ Phân tích tài Kế toán Các khái niệm Mục tiêu doanh nghiệp: Lợi nhuận … Chức kế toán: Nhận dạng, đo lường, ghi chép, phân loại, giám sát, phân tích, tổng hợp, truyền đạt thơng tin tài (thơng qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ) hoạt động doanh nghiệp … Kế toán Các khái niệm … Mục đích kế tốn: Cung cấp thơng tin hữu dụng, xác, kịp thời cho nhà RQĐ Cơng tác kế tốn Các hoạt động kinh tế Thơng tin kế tốn Những người RQĐ Vai trò cơng tác kế toán doanh nghiệp Kế toán Các khái niệm … Các loại thông tin kế tốn: Kế tốn tài (Các báo cáo tài cần kiểm tốn trước cơng bố cơng chúng) † Kế toán quản trị (Các báo cáo nội theo nhà quản lý) † Cơng tác kế tốn Các hoạt động kinh tế Thơng tin kế tốn Những người RQĐ Vai trò cơng tác kế tốn doanh nghiệp Kế tốn Kế tốn tài - Các báo cáo tài … Các báo cáo tài (mỗi năm lần nộp cho quan thuế quan chủ quản) 1) Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) 2) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh (Income Statement) 3) Báo cáo lưu chuyển tiền mặt (Statement of Cash Flows) 4) Bản thích cho báo cáo tài (Notes) Kế tốn Kế tốn tài - Các báo cáo tài … Bảng cân đối kế toán † Tài sản (Assets): tồn tài sản doanh nghiệp có thời điểm lập phương trình „ Tài sản ngắn hạn: Tiền mặt, Khoản phải thu, Tồn kho „ Tài sản dài hạn: Nhà cửa & máy móc thiết bị, Đất đai † Nguồn vốn: „ Nợ phải trả (Liabilities): Các nguồn doanh nghiệp huy động từ bên để tài trợ cho phần tài sản „ Khoản phải trả, Khoản phải trả khác, Vay ngắn hạn, Vay dài hạn „ Vốn chủ sở hữu (Stockholders’ Equity): Nguồn vốn thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp, dùng đầu tư để tài trợ cho phần tài sản „ Vốn đầu tư tư nhân, Vốn cổ phần, Lợi nhuận giữ lại 8 Kế tốn Kế tốn tài - Các báo cáo tài … Bảng cân đối kế tốn Kế tốn Kế tốn tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY TÀO LAO Vào ngày 31/12/2014 TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền mặt Khoản phải thu Tồn kho Tổng tài sản ngắn hạn TÀI SẢN DÀI HẠN Nhà cửa máy móc thiết bị Khấu hao tích lũy – Nhà cửa & MMTB Đất Tổng tài sản dài hạn Tổng tài sản 900.000 4.000.000 5.400.000 10.300.000 9.700.000 (3.600.000) 900.000 7.000.000 17.300.000 NGUỒN VỐN NỢ NGẮN HẠN Khoản phải trả Các khoản phải trả khác Vay ngân hàng ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn NỢ DÀI HẠN Vay ngân hàng dài hạn Tổng nợ ngắn dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn cổ phần Lợi nhuận giữ lại Tổng vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn 3.000.000 640.000 860.000 4.500.000 5.000.000 9.500.000 4.400.000 3.400.000 7.800.000 17.300.000 10 Kế toán Kế toán quản trị CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Xác định mục tiêu Xây dựng tiêu kinh tế Hoạch định Triển khai dự toán chung dự toán chi tiết Tổ chức, lãnh đạo Tổng hợp kết thực Kiểm tra Soạn thảo báo cáo thực Vai trò kế toán quản trị hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 25 Kế toán Kế toán quản trị … Chức kế toán quản trị † Kế toán chi phí † Hoạch định ngân sách 26 Kế tốn Kế tốn quản trị … Kế tốn chi phí † Báo cáo chi phí giá thành đơn vị sản phẩm † Báo cáo cấu trúc chi phí doanh nghiệp † Báo cáo tình hình thực chi phí xí nghiệp trực thuộc †… Ỉ Xác định khâu hiệu quả, hiệu 27 Kế toán Kế toán quản trị BÁO CÁO CẤU TRÚC CHI PHÍ DOANH NGHIỆP XYZ Tháng 5/2013 Yếu tố Số tiền ('000 đồng) Tỷ lệ doanh thu (%) Giá vốn hàng bán 2.240 64% Chi phí bán hàng 630 18% Chi phí quản lý 105 3% Chi phí nghiên cứu phát triển 210 6% Chi phí lãi vay 105 3% Lợi tức trước thuế 210 6% 28 Kế toán Kế toán quản trị … Hoạch định ngân sách † Công cụ thực hoạch định Ỉ thơng qua ngân sách tổng thể † Vai trò kế tốn: cung cấp thơng tin cập nhật hoạt động doanh nghiệp Các bước xây dựng ngân sách tổng thể 29 Nội dung Kế toán (Accounting) ƒ Các khái niệm ƒ Kế tốn tài (Financial Accounting) ƒ Kế tốn quản trị (Managerial Accounting) Tài (Finance) ƒ Các khái niệm ƒ Các định đầu tư ƒ Các định tài trợ ƒ Phân tích tài 30 Tài Các khái niệm … Nhiệm vụ tài chính: † … Bảo đảm lượng tiền cần thiết để doanh nghiệp hoạt động Chức chính: † Thực phân tích hoạch định tài chính: Ước lượng dòng tiền, để đảm bảo có đủ tiền thực mục tiêu † Ra định đầu tư (Investment Decisions) † Ra định tài trợ (Financing Decisions) Mối liên hệ chức tài với bảng cân đối tài sản 31 Tài Các định đầu tư … Rủi ro & lợi nhuận kỳ vọng † Rủi ro: Khả làm cho lợi nhuận công ty bị lệch khỏi kỳ vọng † Yếu tố dẫn đến rủi ro doanh nghiệp: Tài sản ngắn hạn † Phương án đầu tư sản xuất sản phẩm phải có lợi nhuận kỳ vọng cao so với mở rộng dây chuyền gia tăng sản lượng † Lựa chọn phương án có xem xét độ rủi ro suất thu lợi kỳ vọng … Giá trị theo thời gian tiền tệ † Điều chỉnh giá trị đồng tiền tương lai tính tốn hiệu phương án đầu tư 32 Tài Các định tài trợ … Tài trợ ngắn hạn † Vay ngân hàng, nợ nhà cung cấp † Không ổn định, thường xuyên biến động † Dùng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn … Tài trợ dài hạn † Vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu † Trái phiếu: Một dạng giấy nợ „ Tương đối ổn định „ Phát hành phức tạp, tính linh hoạt bị hạn chế „ † Cổ phiếu: Thể quyền sở hữu người giữ cổ phiếu „ Chi phí huy động vốn cao Ỉ mức độ rủi ro cao „ 33 Tài Phân tích tài … Các tỷ số tài † Đánh giá khả trả nợ công ty „ „ „ „ † Đánh giá khả sinh lợi công ty „ „ „ † Tỷ số toán nhanh (Quick ratio) Tỷ số toán thời (Current ratio) Tỷ số nợ (Debt ratio) Tỷ số khả trả lãi (Time-interest earned ratio) Tỷ lệ lợi tức doanh thu (Profit margin on sales) Tỷ lệ lợi tức tổng tài sản (Return On Assets - ROA) Tỷ lệ lợi tức vốn (Return on common equity - ROE) Đánh giá hiệu hoạt động công ty „ „ „ „ Vòng quay tồn kho (Inventory turnover) Vòng quay tài sản (Total assets turnover) Vòng quay tài sản cố định (Fixed assets turnover) Kỳ thu tiền bình quân (Days sales outstanding - DSO) 34 Tài Phân tích tài … Đánh giá khả trả nợ công ty † Tỷ số toán nhanh (Quick ratio) † Tỷ số toán thời (Current ratio) † Tỷ số nợ (Debt ratio) † Tỷ số khả trả lãi (Time-interest earned ratio) 35 Tài Phân tích tài … Đánh giá khả sinh lợi công ty † Tỷ lệ lợi tức doanh thu (Profit margin on sales) † Tỷ lệ lợi tức tổng tài sản (Return On Assets - ROA) † Tỷ lệ lợi tức vốn (Return On common Equity - ROE) 36 Tài Phân tích tài … Đánh giá hiệu hoạt động cơng ty † Vòng quay tồn kho (Inventory turnover): † Vòng quay tài sản (Total assets turnover) † Vòng quay tài sản cố định (Fixed assets turnover) † Kỳ thu tiền bình quân (Days sales outstanding - DSO) 37 Tài Phân tích tài … Phân tích so sánh † Phân tích tỷ số tài theo thời gian † Phân tích tỷ số tài so sánh với đối thủ cạnh tranh … Nhược điểm phương pháp phân tích tỷ số † Khơng nhận tình hình xác báo cáo tài † Khó kết luận xác tình hình tài doanh nghiệp † Khó áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực 38 Tóm tắt … Kế tốn có mục đích cung cấp thơng tin hữu dụng, xác, kịp thời cho nhà RQĐ: † Bên ngồi Ỉ kế tốn tài † Bên Ỉ kế tốn quản trị … Tài có nhiệm vụ đảo đảm lượng tiền cần thiết để doanh nghiệp hoạt động: † Phân tích hoạch định tài † Ra định đầu tư † Ra định tài trợ 39 ... thực Vai trò kế tốn quản trị hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 25 Kế toán Kế toán quản trị … Chức kế tốn quản trị † Kế tốn chi phí † Hoạch định ngân sách 26 Kế toán Kế toán quản trị … Kế tốn chi phí... kế toán Việt Nam † Tính tốn sơ tiêu tài mà doanh nghiệp đạt kỳ „ Tỷ số nợ/ Tổng tài sản „ Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản 15 Kế toán Kế toán tài - Các ngun tắc kế tốn tài … Các ngun tắc kế tốn tài. .. nguyên tắc khác 16 Kế toán Kế toán tài - Các ngun tắc kế tốn tài … Phương trình kế tốn Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu † Phương trình kế toán sở cho việc thực tất nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý tài CHÍNH – kế TOÁN , QUẢN lý tài CHÍNH – kế TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn