Tiểu luận lý thuyết kế toán

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT KẾ TOÁN Đề tài: Nguyên tắc phù hợp vận dụng chuẩn mực, chế độ kế tốn Việt Nam GVHD : PGS.TS Ngơ Hà Tấn Người thực : Nguyễn Thanh Hiền Lớp : K38.KTO.ĐN Đà Nẵng, tháng 04 năm 2019 A ĐẶT VẤN ĐỀ Với vai trò cung cấp thơng tin tài chính, làm tảng cho việc định kinh doanh, kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, trở thành phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Trong năm gần đây, kinh tế giới phát triển theo xu hướng tồn cầu hóa Đây xu hướng phát triển tất yếu giới giai đoạn tương lai Hoạt động kinh doanh không diễn phạm vi quốc gia mà phát triển theo hướng hội nhập vào kinh tế giới Hội nhập giới tranh thủ tối đa hội tồn cầu hóa mang lại cách tốt để giúp Việt Nam rút ngắn đường phát triển, thu hẹp khoảng cách bước đuổi kịp nước tiên tiến kinh tế Một thử thách trình hội nhập việc hồn thiện hệ thống kế tốn Để làm việc ngun tắc kế tốn phải đảm bảo tính đắn, trung thực, khách quan Vì phạm vi đề tài em sâu vào nội dung: “Nguyên tắc phù hợp vận dụng chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam.” để rõ tầm quan trọng nguyên tắc phù hợp hệ thống chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam B NỘI DUNG I Các khái niệm có liên quan Ngun tắc kế tốn Ngun tắc kế tốn tun bố chung, có vai trò chuẩn mực, hướng dẫn để phục vụ cho việc lập báo cáo tài đạt mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, tin cậy so sánh Thơng tin kế tốn cần cho nhiều đối tượng khác nhau, hay đối tượng cần nhiều thơng tin kế tốn từ đơn vị khác Do đó, để đối tượng sử dụng cách đánh giá thống thông tin báo cáo tài đơn vị kế tốn thiết phải có ngun tắc chung cho việc ghi chép, xử lý trình bày thơng tin báo cáo tài Có ngun tắc kế tốn - Ngun tắc sở dồn tích - Nguyên tắc quán - Nguyên tắc hoạt động liên tục - Nguyên tắc thận trọng - Nguyên tắc giá gốc - Nguyên tắc trọng yếu - Nguyên tắc phù hợp Nguyên tắc phù hợp 2.1 Nội dung Nguyên tắc phù hợp quy định việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương liên quan đến việc tạo doanh thu Vì sở ngun tắc dựa vào kỳ kế tốn nên hạch tốn chi phí phải vào thời gian đem lại lợi ích cho doanh nghiệp 2.2 Đặc điểm Chi phí tương ứng tạo doanh thu bao gồm: Chi phí kỳ tạo doanh thu, chi phí phát sinh thực tế kỳ liên quan đến việc tạo doanh thu kỳ Chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến việc tạo doanh thu kỳ Như vậy, chi phí ghi nhận kỳ tồn khoản chi phí liên quan đến việc tạo doanh thu thu nhập kỳ đó, khơng phụ thuộc khoản chi phí chi cho kỳ Quy định hạch toán phù hợp doanh thu chi phí nhằm xác định đánh giá kế kinh doanh thời kỳ kế tốn, giúp cho nhà quản trị có định kinh doanh đắn hiệu Chuẩn mực kế toán Theo khoản điều 8, Luật kế tốn số 03/2003/QH11 thơng qua ngày 17/3/2003 Chuẩn mực kế toán gồm nguyên tắc phương pháp kế toán để ghi sổ kế tốn lập báo cáo tài Mục tiêu chuẩn mực kế toán đưa quy định có tính ngun tắc làm sở đo lường chất lượng công việc, nhằm hướng công việc chuyên môn vào nguyên tắc chung Các chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành sở chuẩn mực kế toán quốc tế Hiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực Chế độ kế toán Chế độ kế toán quy định hướng dẫn kế toán lĩnh vực số công việc cụ thể quan quản lý nhà nước kế toán tổ chức quan quản lý nhà nước kế toán ủy quyền ban hành Việc lựa chọn chế độ kế toán áp dụng phải tùy vào quy mơ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp Doanh thu, chi phí 5.1 Doanh thu thu nhập khác Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, khơng bao gồm khoản góp vốn cổ đông chủ sở hữu Cụ thể: - Doanh thu phát sinh q trình hoạt động kinh doanh thơng thường doanh nghiệp thường bao gồm: doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp - dịch vụ, tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia… Thu nhập khác bao gồm khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động hoạt động tạo doanh thu thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng,… 5.2 Chi phí Chi phí tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sỡ hữu không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sỡ hữu Chi phí bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh q trình hoạt động kinh doanh thông thường doanh nghiệp chi phí khác Cụ thể: - Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trình hoạt động kinh doanh thông thường doanh nghiệp giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tiền lãi vay chi phí liên quan đến hoạt động cho bên khác sử dụng tài sản sinh lợi tức, tiền quyền… Nhưng chi phí phát sinh dạng tiền, khoản tương đương tiền, hàng - tồn kho, khấu hao máy móc thiết bị Chi phí khác bao gồm chi phí ngồi chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trình hoạt động kinh doanh thơng thường doanh nghiệp chi phí lý, nhượng bán tài sản cố định, khoản tiển bị khách hàng phạt vi phạm hợp đồng, … II Sự vận dụng nguyên tắc phù hợp chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Nguyên tắc phù hợp bảy nguyên tắc đưa VAS 1(Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam- Chuẩn mực chung) Tuy nhiên quan điểm xây dựng hệ thống chuẩn mực IASB (Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế) FASB (Chuẩn mực kế tốn tài chính) ngun tắc khơng áp dụng Hệ thống chuẩn mực Việt Nam hành dựa hệ thống chuẩn mực IASC/ IASB ban hành nên ngồi VAS chuẩn mực khác không áp dụng nguyên tắc phù hợp Có hai cách tiếp cận để ghi nhận doanh thu, chi phí: Cách tiếp cận tài sản/ nợ (cách tiếp cận bảng cân đối kế toán) cách tiếp cận nhà soạn thảo chuẩn mực khoảng 40 năm trở lại Theo cách tiếp cận việc đo lường báo cáo tài sản/nợ trọng tâm kế tốn (có nghiên cứu thực chứng gần chứng minh Bảng cân đối ngày quan trọng việc đánh giá công ty) Tài sản/nợ ghi nhận chúng thỏa mãn điều kiện ghi nhận, doanh thu/chi phí ghi nhận hệ việc ghi nhận tài sản/nợ  Cách tiếp cận doanh thu/chi phí (cách tiếp cận báo cáo kết kinh doanh): cách tiếp cận người làm kế toán nhà nghiên cứu trước Theo cách tiếp cận việc xác định doanh thu/chi phí, đặc biệt thu nhập trọng tâm kế toán Hai nguyên tắc cho cách tiếp cận nguyên tắc ghi nhận doanh thu nguyên tắc phù hợp (ngun tắc ghi nhận chi phí) Khi tài sản/nợ hệ việc ghi nhận doanh thu/chi phí để phản ánh theo sở dồn tích Trước chuẩn mực ban hành theo nguyên tắc kế toán chung chấp nhận, doanh thu ghi nhận “khi kiếm được”, chi phí ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp, chi phí cần ghi nhận vào kỳ mà doanh thu có liên quan phát sinh Các nhà soạn thảo chuẩn mực lựa chọn cách tiếp cận tài sản/nợ cho việc xác định doanh thu/chi phí thơng qua ghi nhận tài sản/nợ phải trả có sở vững áp dụng nguyên tắc phù hợp cách tiếp cận doanh thu/chi phí Tuy nhiên có nhiều tranh luận nghiên cứu phản bác lại quan điểm cho cách tiếp cận doanh thu/chi phí đem lại thơng tin hữu ích (điển hình nghiên cứu Dichev) Trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số (VAS 1) nguyên tắc phù hợp phát biểu sau: “Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ đó” Các quy định cụ thể ghi nhận doanh thu VAS sau: “Doanh thu thu nhập khác ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu lợi ích kinh tế tương aic ó liên quan tới gia tăng tài sản giảm bớt nợ phải trả giá trị gia tăng phải xác định cách đáng tin cậy.” Như điều kiện ghi nhận doanh thu áp dụng theo cách tiếp cận tài sản/nợ mà không đề cập đến nguyên tắc phù hợp Ghi nhận chi phí VAS 1: “Chi phí sản xuất, kinh doanh chi phí khác ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh khoản chi phí làm giảm bớt lợi ích kinh tế tương aic ó liên quan đến việc giảm bớt tài sản tăng nợ phải trả chi phí phải xác định cách đáng tin cậy Các chi phí ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu nhiều kỳ kế tốn có liên quan đến doanh thu thu nhập khác xác định cách gián tiếp chi phí liên quan ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh sở phân bổ theo hệ thống theo tỷ lệ Một khoản chi phí ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ chi phí khơng đem lại lợi ích kinh tế kỳ sau.” Theo quy định việc ghi nhận chi phí báo cáo kết kinh doanh dựa cách tiếp cận tài sản/nợ, ghi nhận chi phí hệ việc ghi nhận tài sản/nợ Nguyên tắc phù hợp nhắc đến khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến doanh thu cần ghi nhận phù hợp với doanh thu Trong đa số trường hợp cách tiếp cận tài sản/nợ hay doanh thu/chi phí đưa lại kết Tuy nhiên số trường hợp (như thuế hoãn lại VAS 17, doanh thu IFRS 15) cách tiếp cận tài sản/nợ giúp giải vấn đề rõ ràng đơn giản Ví dụ minh họa cho cách tiếp cận tài sản/nợ doanh thu/chi phí việc ghi nhận chi phí/nợ bảo hành hàng hóa Cơng ty Minh Long bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2016 bán sản phẩm kèm theo điều kiện bảo hành năm Doanh thu công ty năm 2016 10.000.000 đồng Công ty dự kiến chi phí bảo hành cho số hàng bán năm 2016 200.000 đồng, phát sinh năm 2016 60.000 đồng (đã ghi nhận chi phí), lại dự kiến phát sinh năm 2017 140.000 đồng - Theo cách tiếp cận doanh thu/chi phí: Chi phí bảo hành hàng hóa bán năm 2016 chi phí gắn liền với việc tạo doanh thu năm 2016 nên cần ghi nhận vào chi phí năm 2016 Tổng chi phí bảo hành cần ghi nhận 200.000 Số ghi nhận vào chi phí phát sinh 60.000 nên cơng ty cần thực trích trước chi phí bảo hành vào chi phí 2016 phần lại 140.000 làm tăng dự phòng phải trả bảo hành 140.000 Như theo cách tiếp cận tập trung vào ghi nhận chi phí, khoản nợ dự phòng phải trả bảo hành hệ việc ghi nhận chi phí - Theo cách tiếp cận tài sản/nợ: Đến cuối 2016 cơng ty có nghĩa vụ phải thực bảo hành cho khách hàng mua sản phẩm cam kết bảo hành Do công ty cần ghi nhận khoản nợ phải trả bảo hành 140.000 ghi tăng chi phí Khi chi phí ghi nhận hệ việc ghi nhận nợ phải trả dự phòng bảo hành Tổng chi phí bảo hành năm 2016 60.000 đồng + 140.000 đồng = 200.000 đồng Qua phân tích em cho theo quy định hành VAS nguyên tắc phù hợp không sử dụng để làm sở ghi nhận doanh thu/chi phí mà VAS sử dụng cách tiếp cận tài sản/nợ Tuy nhiên chế độ kế tốn Việt Nam (Thơng tư 200) “ngun tắc phù hợp” thể quy định việc ghi nhận doanh thu/chi phí (ví dụ quy định trích trước giá vốn bất động sản ghi nhận doanh thu) Nguyên tắc phù hợp sử dụng phổ biến quy định thuế để xác định thu nhập chịu thuế C KẾT LUẬN Các ngun tắc kế tốn nói chung nguyên tắc phù hợp nói riêng ban hành xuất phát từ nhu cầu cung cấp thông tin trung thực hợp lý cho đối tượng sử dụng Đối với việc ghi nhận doanh thu, thu nhập, chi phí ngun tắc phù hợp đóng vai trò quản trọng việc phản ảnh số liệu xác, hợp lý Việc phân tích nguyên tắc giúp nhận diện ưu điểm hạn chế, từ có nhìn sâu việc sử dụng linh hoạt nguyên tắc cho phù hợp với doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống Chuẩn mực kế toán Quốc tế 3.http://ketoanthienung.vn/cac-nguyen-tac-ke-toan-theo-chuan-muc-co-vidu.htm PHỤ LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ B NỘI DUNG .3 I Các khái niệm có liên quan .3 Nguyên tắc kế toán Nguyên tắc phù hợp .3 2.1 Nội dung 2.2 Đặc điểm 3 Chuẩn mực kế toán 4 Chế độ kế toán .4 Doanh thu, chi phí 5.1 Doanh thu thu nhập khác 5.2 Chi phí II Sự vận dụng nguyên tắc phù hợp chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam C KẾT LUẬN .9 TÀI LIỆU THAM KHẢO .10 ... Các chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành sở chuẩn mực kế toán quốc tế Hiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực Chế độ kế toán Chế độ kế toán quy định hướng dẫn kế tốn lĩnh vực... kế tốn lĩnh vực số cơng việc cụ thể quan quản lý nhà nước kế toán tổ chức quan quản lý nhà nước kế toán ủy quyền ban hành Việc lựa chọn chế độ kế toán áp dụng phải tùy vào quy mơ tình hình hoạt... định hạch toán phù hợp doanh thu chi phí nhằm xác định đánh giá kế kinh doanh thời kỳ kế toán, giúp cho nhà quản trị có định kinh doanh đắn hiệu Chuẩn mực kế toán Theo khoản điều 8, Luật kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận lý thuyết kế toán , Tiểu luận lý thuyết kế toán , II. Sự vận dụng của nguyên tắc phù hợp trong chuẩn mực và chế độ kế toán ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn