trac nghiem on thi ke toan ngan hang

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:05

1 Kế tốn nộp thuế TNDN (tại Hội sở NHTM), định khoản: a Nợ TK 8331/Có TK 4543 b Nợ TK 8331/Có TK 4534 c Nợ TK 4534/Có 1113 d Nợ TK 1113/Có TK 8331 Khi nộp thuế cho ngân sách TK tiền gửi NHNN, kế tốn ghi: a Nợ TK 1113/Có TK 4543 b Nợ TK 8331/Có TK 1113 c Nợ TK 4534/Có 1113 d Nợ TK 1113/Có TK 8331 Khi kết chuyển thu nhập năm, kế toán ghi: a Nợ TK 70, 71 /Có TK 66 b Nợ TK 70,71 /Có TK 69 c Nợ TK 69/Có 80, 81 d Nợ TK 69/Có TK 601,602 Khi phân phối lợi nhuận, kế tốn ghi: a Nợ TK 70, 71 /Có TK 66 b Nợ TK 70,71 /Có TK 69 c Nợ TK 69/Có 80, 81 d Nợ TK 69/Có TK 601,602 Khi kết chuyển chi phí năm, kế tốn ghi: a Nợ TK 70, 71 /Có TK 66 b Nợ TK 70,71 /Có TK 69 c Nợ TK 69/Có 80, 81 d Nợ TK 69/Có TK 601,602 Chi hoạt động huy động vốn, kế toán ghi: a Nợ TK 80/Có TK 491, 492 b Nợ TK 81/Có TK 1011 c Nợ TK 491, 492 /Có TK 80 d Nợ TK 1011/Có TK 81 Chi hoạt động dịch vụ tiền mặt Việt Nam, kế tốn ghi: a Nợ TK 80/Có TK 491, 492 b Nợ TK 81/Có TK 1011 c Nợ TK 491, 492 /Có TK 80 d Nợ TK 1011/Có TK 81 Chi phí cho nhân viên tiền mặt, kế tốn ghi: a Nợ TK 80/Có TK 1011 b Nợ TK 81/Có TK 1011 c Nợ TK 85/Có TK 1011 d Nợ TK 86/Có TK 1011 Chi phí cho hoạt động quản lý cơng cụ tiền mặt, kế tốn ghi: a Nợ TK 80/Có TK 1011 b Nợ TK 81/Có TK 1011 c Nợ TK 85/Có TK 1011 d Nợ TK 86/Có TK 1011 10 Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán, kế toán ghi: a Nợ TK 391/Có TK 741 b Nợ TK 392/Có TK 741 c Nợ TK 392/Có TK 742 d Nợ TK 394/Có TK 742 11 Thu phí từ dịch vụ toán tiền mặt VND, kế toán ghi: a Nợ TK 1011/Có TK 711 b Nợ TK 1031/Có TK 714 c Nợ TK 1011/Có TK 712 d Nợ TK 1031/Có TK 712 12 Thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh tài khoản tiền gửi khách hàng VND, kế tốn ghi: a Nợ TK 4211/Có TK 711 b Nợ TK 1031/Có TK 714 c Nợ TK 4211/Có TK 712 d Nợ TK 1031/Có TK 712 13 Thu phí từ nghiệp vụ mở L/C tiền mặt VND, kế tốn ghi: a Nợ TK 1011/Có TK 711 b Nợ TK 1011/Có TK 714 c Nợ TK 4211/Có TK 712 d Nợ TK 1011/Có TK 712 14 Khi cơng việc XDCB hồn thành tốn vốn ĐTXDCB, kế tốn ghi: a Nợ TK 602/Có TK 3221 b Nợ TK 3221/Có TK 602 c Nợ TK 602/Có TK 321 d Nợ TK 321/Có TK 602 15 Khi cơng việc mua sắm TSCĐ hồn thành tốn vốn ĐTXDCB, kế tốn ghi: a Nợ TK 602/Có TK 3221 b Nợ TK 3221/Có TK 602 c Nợ TK 602/Có TK 321 d Nợ TK 321/Có TK 602 16 Khi bổ sung vốn điều lệ từ cấp trên, kế tốn ghi: a Nợ TK 5211/Có TK 602 b Nợ TK 601/Có TK 5211 c Nợ TK 5212/Có TK 601 d Nợ TK 602/Có TK 5212 17 Khi cấp yêu cầu điều chuyển vốn điều lệ chuyển trả cấp trên, kế tốn ghi: a Nợ TK 5211/Có TK 601 b Nợ TK 601/Có TK 5211 c Nợ TK 5212/Có TK 602 d Nợ TK 602/Có TK 5212 18 Khi nhận vốn ĐTXDCB cấp chuyển xuống, kế toán ghi: a Nợ TK 5211/Có TK 601 b Nợ TK 601/Có TK 5211 c Nợ TK 5212/Có TK 602 d Nợ TK 602/Có TK 5212 19 Tại NH NN PT NT VN - Chi nhánh Sài Gòn ngày 10/12/200Y có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Công ty Cơ Khí đề nghị mở L/C trả chậm tốn hàng nhập trị giá 80.000 USD Ngân hàng yêu cầu công ty ký quỹ 40% ngoại tệ Ngân hàng đồng ý bán cho công ty số ngoại tệ thiếu thu phí mở L/C 20 USD cơng ty tốn VND từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn Biết rằng: TK TGKKH USD Cơng ty Cơ Khí (4221) vào đầu ngày 10/12/200Y có số dư 10.000 USD Ngân hàng quy định TK tiền gửi khơng kỳ hạn VND phải có số dư tối thiểu 0,5 trđ TK Tiền gửi không kỳ hạn USD phải có số dư tối thiểu 100 USD Tỉ giá USD/VND ngày 10/12/200Y 18.830/40 (Sử dụng liệu để làm câu 19, 20, 21, 22) - Ngân hàng bán ngoại tệ thiếu để ký quỹ, kế toán ghi: a Nợ TK 4712: 22.000 USD b Nợ TK 4711: 22.000 USD Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 10.000 USD Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 10.000 USD Có TK 4282: 32.000 USD Có TK 4282: 32.000 USD c Nợ TK 4712: 22.100 USD d Nợ TK 4711: 22.100 USD Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 9.900 USD Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 9.900 USD Có TK 4282: 32.000 USD Có TK 4282: 32.000 USD 20 Cơng ty Cơ Khí tốn mua ngoại tệ, kế toán ghi: (đvt: trđ) a Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 416,364 b Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 416,364 Có TK 4712: 416,364 Có TK 4712: 416,364 c Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 414,480 d Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 414,480 Có TK 4712: 414,480 Có TK 4712: 414,480 21 Ngân hàng thu phí mở L/C, kế toán ghi: (đvt: đ) a Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 416,364 b Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 376.800 Có TK 712: 416,364 Có TK 712: 376.800 c Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 376.600 d Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 376.800 Có TK 712: 376.600 Có TK 712: 376.800 22 Nhập tài khoản ngoại bảng, kế toán ghi: a Nhập TK 994: 80.000 USD b Nhập TK 9251: 32.000 USD c Nhập TK 9251: 22.100 USD d Nhập TK 9251: 80.000 USD 23 Tại NH NN PT NT VN - Chi nhánh Sài Gòn ngày 10/12/200Y có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Cơng ty Cơ Khí đề nghị mở L/C trả chậm toán hàng nhập trị giá 100.000 USD Ngân hàng yêu cầu công ty ký quỹ 40% ngoại tệ Ngân hàng đồng ý bán cho công ty số ngoại tệ thiếu thu phí mở L/C 50 USD cơng ty tốn VND từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn Biết rằng: TK TGKKH USD Cơng ty Cơ Khí (4221) vào đầu ngày 10/12/200Y có số dư 10.000 USD Ngân hàng quy định TK tiền gửi không kỳ hạn VND phải có số dư tối thiểu 0,5 trđ TK Tiền gửi khơng kỳ hạn USD phải có số dư tối thiểu 100 USD Tỉ giá USD/VND ngày 10/12/200Y 18.830/40 (Sử dụng liệu để làm câu 23, 24, 25, 26) - Ngân hàng bán ngoại tệ thiếu để ký quỹ, kế tốn ghi: a Nợ TK 4712: 30.000 USD b Nợ TK 4711: 30.100 USD Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 10.000 USD Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 9.900 USD Có TK 4282: 40.000 USD Có TK 4282: 40.000 USD c Nợ TK 4712: 22.100 USD d Nợ TK 4711: 22.100 USD Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 9.900 USD Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 9.900 USD Có TK 4282: 32.000 USD Có TK 4282: 32.000 USD 24 Cơng ty Cơ Khí tốn mua ngoại tệ, kế tốn ghi: (đvt: trđ) a Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 416,364 b Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 567,084 Có TK 4712: 416,364 Có TK 4712: 567,084 c Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 414,480 d Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 414,480 Có TK 4712: 414,480 Có TK 4712: 414,480 25 Ngân hàng thu phí mở L/C, kế tốn ghi: (đvt: đ) a Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 416,364 b Nợ TK 4221 Cty Cơ Khí: 376.800 Có TK 712: 416,364 Có TK 712: 376.800 c Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 942.000 d Nợ TK 4211 Cty Cơ Khí: 376.800 Có TK 712: 942.000 Có TK 712: 376.800 26 Nhập tài khoản ngoại bảng, kế toán ghi: a Nhập TK 994: 80.000 USD b Nhập TK 9251: 32.000 USD c Nhập TK 9251: 22.100 USD d Nhập TK 9251: 100.000 USD 27 Tại NH NN PT NT VN - Chi nhánh Sài Gòn ngày 10/12/200Y có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Khách hàng Trần Văn Năm nộp sổ tiết kiệm có kỳ hạn tháng kèm CMND yêu cầu rút toàn tiền gửi có Sổ tiết kiệm mở ngày 10/08/200Y, số tiền 100 trđ, lãnh lãi đến hạn, lãi suất 0,7%/tháng Ngân hàng có quy định đến hạn khách hàng khơng đến ngân hàng nhận tiền ngân hàng chuyển lãi vào vốn tự động chuyển kỳ hạn cho khách hàng với theo quy định kỳ hạn Ngày 03/10/200Y lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tháng trả lãi cuối kỳ 0,72%/tháng Nếu khách hàng rút vốn trước hạn hưởng lãi suất 0,3%/tháng (sử dụng liệu để trả lời câu 27 28) - Ngân hàng toán cho khách hàng, kế tốn ghi: a Nợ TK 4232 Ơng Năm: 102.100.000 b Nợ TK 4232 Ông Năm: 102.100.000 Nợ TK 4913 3.000.000 Nợ TK 4913 306.300 Có TK 1011: 105.100.000 Có TK 1011: 102.406.300 c Nợ TK 4232 Ơng Năm: 102.100.000 d Nợ TK 4232 Ông Năm: 100.000.000 Nợ TK 4913 3.000.000 Nợ TK 4913 3.000.000 Có TK 1011: 103.000.000 Có TK 1011: 103.000.000 28 Ngân hàng hạch tốn phần lãi thoái chi, kế toán ghi: a Nợ TK 4913: 3.899.060 b Nợ TK 4913: 4.899.060 Có TK 801: 3.899.060 Có TK 801: 4.899.060 c Nợ TK 4913: 2.899.060 d Nợ TK 4913: 1.899.060 Có TK 801: 2.899.060 Có TK 801: 1.899.060 29 Tại NH NN PT NT VN - Chi nhánh Sài Gòn ngày 10/12/200Y có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Khách hàng Trần Văn Năm nộp sổ tiết kiệm có kỳ hạn tháng kèm CMND yêu cầu rút toàn tiền gửi có Sổ tiết kiệm mở ngày 10/08/200Y, số tiền 120 trđ, lãnh lãi đến hạn, lãi suất 0,7%/tháng Ngân hàng có quy định đến hạn khách hàng khơng đến ngân hàng nhận tiền ngân hàng chuyển lãi vào vốn tự động chuyển kỳ hạn cho khách hàng với theo quy định kỳ hạn Ngày 03/10/200Y lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tháng trả lãi cuối kỳ 0,72%/tháng Nếu khách hàng rút vốn trước hạn hưởng lãi suất 0,3%/tháng (sử dụng liệu để trả lời câu 29 30) - Ngân hàng toán cho khách hàng, kế tốn ghi: a Nợ TK 4232 Ơng Năm: 102.100.000 b Nợ TK 4232 Ông Năm: 102.100.000 Nợ TK 4913 3.000.000 Nợ TK 4913 306.300 Có TK 1011: 105.100.000 Có TK 1011: 102.406.300 c Nợ TK 4232 Ơng Năm: 122.520.000 d Nợ TK 4221 Ông Năm: 122.520.000 Nợ TK 4913 367.560 Nợ TK 4913 367.560 Có TK 1011: 122.887.560 Có TK 1011: 122.887.560 30 Ngân hàng hạch tốn phần lãi thoái chi, kế toán ghi: a Nợ TK 4913: 2.278.872 b Nợ TK 4913: 2.278.822 Có TK 801: 2.278.872 Có TK 801: 2.278.822 c Nợ TK 4913: 2.899.060 d Nợ TK 4913: 1.899.060 Có TK 801: 2.899.060 Có TK 801: 1.899.060 31 Tại Hội sở NHTMCP Sài Gòn ngày 22/11/200J có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Cơng ty Thương Mại nộp giấy nộp tiền kèm tiền mặt 200 trđ đề nghị ghi vào tài khoản tiền gửi, đồng thời nộp UNC số tiền 300 trđ, nội dung trả tiền mua hàng cho Cơng ty ABC có tài khoản NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM NH thu phí tốn 22.000đ có thuế GTGT, trừ vào TK TG Cơng ty Thương Mại (sử dụng liệu để trả lời câu 31, 32, 33) - Ngân hàng ghi tăng tài khoản tiền gửi cho Cơng ty Thương mại, kế tốn ghi: (đvt: trđ) a Nợ TK 1011/Có TK 4211.Cty TM: 200 b Nợ TK 1011/Có TK 4221.Cty TM: 200 c Nợ TK 1011/Có TK 4231.Cty TM: 200 d Nợ TK 4211.Cty TM/Có TK 5012: 300 32 Ngân hàng thực nghiệp vụ toán bù trừ, kế toán ghi: (đvt: trđ) a Nợ TK 5012/Có TK 4211.Cty TM: 300 b Nợ TK 1011/Có TK 4221.Cty TM: 200 c Nợ TK 1011/Có TK 4231.Cty TM: 200 d Nợ TK 4211.Cty TM/Có TK 5012: 300 33 Ngân hàng thu phí tốn, kế toán ghi: (đvt: đ) a Nợ TK 4211.Cty TM : 22.000 b Nợ TK 4211.Cty TM : 22.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 331 : 2.000 Có TK 4531 : 2.000 c Nợ TK 4231.Cty TM Có TK 711 Có TK 4531 : : : 22.000 20.000 2.000 d Nợ TK 4211.Cty TM Có TK 712 Có TK 4531 : : : 22.000 20.000 2.000 34 Tại Hội sở NHTMCP Sài Gòn ngày 22/11/200J có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Hợp đồng tín dụng số 100/06 Cơng ty Thành Lộc có số tiền vay 100 trđ, ngày vay 22/08/200J, ngày đến hạn 22/11/200J, lãi suất 1,1%/tháng, trả lãi hàng tháng, trả vốn đến hạn NH thu nợ gốc trước, thu lãi sau thu vào cuối ngày TK tiền gửi không kỳ hạn Công ty Thành Lộc có số dư có 70 trđ Ngân hàng có quy định số dư tối thiểu tài khoản tiền gửi không kỳ hạn VND 0,5 trđ (dữ liệu sử dụng để trả lời câu 34, 35, 36) - Ngân hàng xử lý thu nợ Công ty Thành Lộc cuối ngày: a Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 70 b Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 69,5 c Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 101,1 d Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 100 35 Ngân hàng chuyển nợ sang nhóm 2: a Nợ TK 2112 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 30 b Nợ TK 2112 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 30,5 c Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 30,5 d Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 30 36 Ngân hàng thực bút tốn thối chi, kế tốn ghi: a Nợ TK 801/Có TK 2111.Cty TL: 1,1 b Nợ TK 802/Có TK 2111.Cty TL: c Nợ 809/Có TK 3941: 1,1 d Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 30 37 Tại Hội sở NHTM CP Nam Việt, địa 110 Thống Nhất, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM ngày 22/11/200J có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: - Công ty Thành Tâm nộp UNC số tiền 100 trđ, nội dung trả tiền mua hàng cho Cơng ty ABC có tài khoản Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Tp.HCM Ngân hàng thu phí tốn 22.000đ có thuế GTGT, trừ vào TK TG công ty - Các ngân hàng địa bàn Tp.HCM có tham gia toán bù trừ (dữ liệu sử dụng để trả lời câu 37 38) - Ngân hàng thực lệnh UNC Công ty Thành Tâm: a Nợ TK 4211.Cty Thành Tâm/Có TK 5012: 100 b Nợ TK 4221.Cty Thành Tâm/Có TK 5012: 100 c Nợ TK 5012.Cty Thành Tâm/Có TK 4221: 100 d Nợ TK 5012.Cty Thành Tâm/Có TK 4211: 100 38 Ngân hàng thu phí tốn cơng ty Thành Tâm: a Nợ TK 4211.Cty TM : 22.000 b Nợ TK 4211.Cty TM : 22.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 331 : 2.000 Có TK 4531 : 2.000 c Nợ TK 4231.Cty TM : 22.000 d Nợ TK 4211.Cty TT : 22.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 4531 : 2.000 Có TK 4531 : 2.000 39 Tại Hội sở NHTM CP Nam Việt, ngày 22/11/200J có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: - Giải ngân cho Công ty Thiên Phúc theo HĐTD số 215/200J số tiền 500 trđ, thời hạn cho vay tháng, lãi suất 1,1%/tháng, trả lãi hàng tháng, trả vốn đến hạn Số tiền giải ngân khách hàng yêu cầu ngân hàng chuyển trả cho Cơng ty Bảo Long có tài khoản ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Tp.HCM Tài sản đảm bảo nhà trị giá thẩm định 1.200 trđ Ngân hàng thu phí tốn 22.000đ có thuế GTGT tiền mặt - Các ngân hàng địa bàn Tp.HCM có tham gia tốn bù trừ (dữ liệu sử dụng để trả lời cho câu hỏi 39, 40, 41, 42) Ngân hàng thực giải ngân, kế toán ghi: a Nợ TK 4211 Cty TP/Có TK 5012 500 b Nợ TK 2111 Cty TP/Có TK 5012: 500 c Nợ TK 4211 Cty TP/Có TK 4211.Cty BL: 500 d Nợ TK 4211 Cty TP/Có TK 2111.Cty TP: 500 40 Ngân hàng dự tính lãi phải thu, kế tốn ghi: a Nợ TK 801/Có TK 2111.Cty TL: 5,5 b Nợ TK 3941/Có TK 702: 5,5 c Nợ 809/Có TK 3941: 5,1 d Nợ TK 4211 Cty TL/Có TK 2111.Cty TL: 1,1 41 Ngân hàng thực bút toán nhập ngoại bảng, kế toán ghi: a Nhập TK 9251 Bảo Long: 1.200 b Nhập TK 991 Thiên Phúc: 1.200 c Nhập TK 994 Thiên Phúc: 1.200 d Nhập TK 9251 Thành Tâm: 1.200 42 Ngân hàng thực bút tốn thu phí, kế tốn ghi: a Nợ TK 4211.Cty TP : 22.000 b Nợ TK 4211.Cty TP : 22.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 711 : 20.000 Có TK 331 : 2.000 Có TK 4531 : 2.000 c Nợ TK 1011 Có TK 711 : : 22.000 20.000 d Nợ TK 4211.Cty TP Có TK 711 : : 22.000 20.000 Có TK 4531 : 2.000 Có TK 4531 : 2.000 43 Tại Hội sở NHTM CP Nam Việt, ngày 22/11/200J có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Công ty Thành Tâm đề nghị ngân hàng mở L/C trả toán hàng nhập trị giá 50.000 USD Ngân hàng yêu cầu Công ty ký quỹ 50% ngoại tệ Ngân hàng đồng ý bán cho Cơng ty số ngoại tệ thiếu Cơng ty tốn tiền mua ngoại tệ VND từ tài khoản tiền gửi toán Tiền phí Cơng ty phải trả 20 USD tốn VND từ TK TG KKH Cơng ty Biết rằng: - TK TGKKH Công ty Thành Tâm (TK 4211): Dư Có 600 trđ - TK TGKKH USD Cơng ty Thành Tâm (TK 4221): Dư Có 8.000 USD - Tỉ giá USD/VND ngày 22/11/200J 19.850/70 (Dữ liệu sử dụng để trả lời cho câu 43, 44, 45, 46) - Ngân hàng thực mở L/C cho khách hàng, kế toán ghi: a Nợ TK 4221 Cty Thành Tâm : 25.000 USD b Nợ TK 4221 Cty Thành Tâm : 18.000 USD Nợ TK 4711 : 25.000 USD Nợ TK 4711 : 17.000 USD Có TK 4282 Cty Thành Tâm: 50.000 USD Có TK 4282 Cty Thành Tâm: 25.000 USD c Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm : 8.000 USD d Nợ TK 4221 Cty Thành Tâm : 8.000 USD Nợ TK 4711 : 17.000 USD Nợ TK 4711 : 17.000 USD Có TK 4282 Cty Thành Tâm: 25.000 USD Có TK 4282 Cty Thành Tâm: 25.000 USD 44 Ngân hàng thực bút toán nhập ngoại bảng, kế toán ghi: a Nhập TK 9251 Thành Tâm: 25.000 USD b Nhập TK 991 Thành Tâm: 25.000 USD c Nhập TK 994 Thiên Phúc: 1.200 d Nhập TK 9251 Thành Tâm: 50.000 USD 45 Ngân hàng thu tiền bán ngoại tệ, kế toán ghi: a Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm: 496,75 b Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm: 337,79 Có TK 4712: 496,75 Có TK 4712: 337,79 c Nợ TK 4221 Cty Thành Tâm: 993,50 d Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm: 414,480 Có TK 4712: 993,50 Có TK 4712: 337,79 46 Ngân hàng thu phí, kế toán ghi: (đvt: đ) a Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm: 397,4 b Nợ TK 4221 Cty Thành Tâm: 376.800 Có TK 712: 397,4 Có TK 712: 376.800 c Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm: 397.400 d Nợ TK 4211 Cty Thành Tâm: 376.800 Có TK 712: 397.400 Có TK 712: 376.800 47 Tại Hội sở NHTM CP Nam Việt, ngày 22/11/200J có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Nhận từ trung tâm toán bù trừ lệnh chuyển có TTBT số tiền 150 trđ kèm nội dung UNC số tiền 150 trđ, Cơng ty Hồn Long có tài khoản NHTM CP Á Châu hội sở trả tiền mua hàng cho Cơng ty XNK Kế tốn định khoản: a Nợ TK 4211 Cty Hồn Long/Có TK 4211.Cty XNK: 150 b Nợ TK 4211 Cty Hồn Long/Có TK 5012 150 c Nợ TK 5012/Có TK 4211.Cty XNK: 150 d Nợ TK 5012/Có TK 4211.Cty Hồn Long: 150 48 Trong ngày 31/03/J, ngân hàng Công Thương - CN có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Nhận từ ngân hàng Ngoại Thương - CN Tp.HCM lệnh chuyển tiền có tốn bù trừ kèm nội dung Ủy nhiệm chi, có số tiền 450 trđ, Công ty A (TK NH Ngoại Thương - CN Tp.HCM) trả tiền hàng hóa cho Cơng ty An Phú a Nợ TK 4211 Cty An Phú/Có TK 4211.Cty A: 450 b Nợ TK 4211 Cty A/Có TK 5012 450 c Nợ TK 5012/Có TK 4211.Cty An Phú: 450 d Nợ TK 5012/Có TK 4211.Cty A: 450 49 Trong ngày 31/03/J, ngân hàng Cơng Thương - CN có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Bà Trúc Mai đề nghị trích tài khoản tiền gửi khơng kỳ hạn mua 100 kỳ phiếu thời hạn tháng, lãi suất 0,65%/tháng Ngân hàng phát hành kỳ phiếu theo mệnh giá, mệnh giá kỳ phiếu trđ Kế tốn định khoản: a Nợ TK 4211 Bà Mai/Có TK 431: 101,95 b Nợ TK 4211 Bà Mai/Có TK 431: 100 c Nợ TK 431 Bà Mai/Có TK 4211: 101,95 d Nợ TK 4211 Bà Mai/Có TK 432: 100 50 Trong ngày 31/03/J, ngân hàng Công Thương - CN có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Cơng ty XNK Sài Gòn đề nghị mở L/C trả chậm toán hàng nhập khẩu, trị giá L/C 300.000 USD Ngân hàng yêu cầu Công ty ký quỹ 40% Ngân hàng trích tài khoản tiền gửi ngoại tệ cơng ty 100.000 USD Số thiếu ngân hàng bán chuyển khoản để Cơng ty đóng tiền ký quỹ Ngân hàng thu phí mở L/C 300 USD từ tài khoản tiền gửi VND Công ty Tỉ giá ngoại tệ USD/VND ngày 31/03/J 19.120/30 (Dữ liệu sử dụng để trả lời câu 50, 51, 52, 53) - Ngân hàng thực mở L/C cho khách hàng, kế toán ghi: a Nợ TK 4221 Cty XNK SG : 25.000 USD b Nợ TK 4221 Cty XNK SG : 18.000 USD Nợ TK 4711 : 25.000 USD Nợ TK 4711 : 17.000 USD Có TK 4282 XNK SG : 50.000 USD Có TK 4282 Cty XNK SG: 25.000 USD c Nợ TK 4211 Cty XNK SG : 100.000 USD d Nợ TK 4221 Cty XNK SG : 8.000 USD Nợ TK 4711 : 20.000 USD Nợ TK 4711 : 17.000 USD Có TK 4282 Cty XNK SG: 120.000 USD Có TK 4282 Cty XNK SG: 25.000 USD 51 Nhập ngoại bảng, kế toán ghi: a Nhập TK 9251 XNK SG: 100.000 b Nhập TK 991 XNK SG: 120.000 c Nhập TK 994 XNK SG: 120.000 d Nhập TK 9251 XNK SG: 300.000 52 Thu tiền bán ngoại tệ cho khách hàng, kế toán ghi: a Nợ TK 4211 Cty XNK SG: 496,75 b Nợ TK 4211 Cty XNK SG: 382,6 Có TK 4712: 496,75 Có TK 4712: 382,6 c Nợ TK 4221 Cty XNK SG: 993,50 d Nợ TK 4211 Cty XNK SG: 414,480 Có TK 4712: 993,50 Có TK 4712: 337,79 53 Thu phí mở L/C, kế tốn ghi: a Nợ TK 4211 Cty XNK SG: 397,4 b Nợ TK 4221 Cty XNK SG: 5,739 Có TK 712: 397,4 Có TK 712: 376.800 c Nợ TK 4211 Cty XNK SG: 397.400 d Nợ TK 4211 Cty XNK SG: 5,739 Có TK 712: 397.400 Có TK 712: 5,739 54 Tại NH TMCP.ABC có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày 15/3/N sau: Ông Nguyễn Văn An nộp sổ tiết kiệm kỳ hạn 60 tháng, sổ mở ngày 15/9/N-1, số tiền 40 trđ, lãi suất 0,6%/tháng, lãnh lãi đáo hạn Ơng An đề nghị rút tồn vốn lãi tiền mặt (Sử dụng liệu để trả lời câu 54, 55) - Ngân hàng trả vốn gốc, kế tốn ghi: a Nợ TK 4232 Ơng An/Có TK 1011: 40 b Nợ TK 4211 Ơng An/Có TK 1011: 40 c Nợ TK 4231 Ơng An/Có TK 1031: 40 d Nợ 4913/ Có 1011: 40 55 Ngân hàng trả tiền lãi, kế toán ghi: a Nợ TK 4911 : 0,84 b Nợ TK 4913 : 0,84 Nợ TK 801 : 0,6 Nợ TK 802 : 0,6 Có TK 1011 1,44 Có TK 1011 1,44 c Nợ TK 4913 : 0,84 d Nợ TK 4913 : 0,8 Nợ TK 801 : 0,6 Nợ TK 801 : 0,6 Có TK 1011 1,44 Có TK 1011 1,4 56 Tại NH TMCP.ABC có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày 15/3/N sau: Ông Lê nộp sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng mở ngày 15/8/N-1, số tiền 200 trđ, lãi suất 0,65%/tháng rút lãi theo tháng Ông Lê đề nghị rút vốn trước hạn tiền mặt Theo quy định, rút trước hạn hưởng lãi suất 0,2%/tháng Ông Lê nhận tiền lãi tháng (sử dụng liệu để trả lời cho câu 56, 57) - Ngân hàng trả gốc cho khách hàng, kế tốn ghi: a Nợ TK 4232 Ơng Lê/Có TK 1031: 200 b Nợ TK 4211 Ơng An/Có TK 1011: 40 c Nợ TK 4232 Ơng Lê/Có TK 1011: 200 d Nợ 4913/ Có 1011: 40 57 Thu lại tiền lãi trả thừa, kế tốn ghi: a Nợ TK 1011/Có TK 4911: 6,3 b Nợ TK 1011/Có TK 801: 6,3 c Nợ TK 1011/Có TK 4913: 3,6 d Nợ 4913/ Có 1011: 3,6 58 Tại NH TMCP.ABC có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày 15/3/N sau: Khách hàng C nộp sổ tiết kiệm, kèm chứng minh thư nhân dân đề nghị lãnh tiền mặt 10 triệu đồng từ TG tiết kiệm khơng kỳ hạn Kế tốn định khoản: a Nợ TK 4232 KHC/Có TK 1031: 10 b Nợ TK 4211 KHC /Có TK 1011: 10 c Nợ TK 4232 KHC/Có TK 1011: 10 d Nợ 4231/ Có 1011: 10 59 Tại NH TMCP.ABC có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày 15/3/N sau: NH nộp tiền mặt vào TG NHNN số tiền 500 trđ, NH chuyển tiền mặt đến NHNN, kế toán ghi: a Nợ TK 1113/Có TK 1011: 500 b Nợ TK 1031 /Có TK 1011: 500 c Nợ TK 1019/Có TK 1011: 500 d Nợ 5012/ Có 1011: 500 ... tối thi u 0,5 trđ TK Tiền gửi không kỳ hạn USD phải có số dư tối thi u 100 USD Tỉ giá USD/VND ngày 10/12/200Y 18.830/40 (Sử dụng liệu để làm câu 19, 20, 21, 22) - Ngân hàng bán ngoại tệ thi u... tối thi u 0,5 trđ TK Tiền gửi không kỳ hạn USD phải có số dư tối thi u 100 USD Tỉ giá USD/VND ngày 10/12/200Y 18.830/40 (Sử dụng liệu để làm câu 23, 24, 25, 26) - Ngân hàng bán ngoại tệ thi u... hàng thực bút toán nhập ngoại bảng, kế toán ghi: a Nhập TK 9251 Bảo Long: 1.200 b Nhập TK 991 Thi n Phúc: 1.200 c Nhập TK 994 Thi n Phúc: 1.200 d Nhập TK 9251 Thành Tâm: 1.200 42 Ngân hàng thực
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem on thi ke toan ngan hang , trac nghiem on thi ke toan ngan hang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn