TÌM HIỂU ID

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:03

ID6 ID loại thường gọi ID Chương dạng tốn Câu 1: [1D2-2.1-1](Đề Chính Thức 2018 - Mã 101)Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh? 34 A2 C2 A B 34 C 34 D 34 Lờigiải ChọnD Mỗi cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh tổ hợp chập 34 phần tử nên số cách chọn C342 [1D2-2.1-1] Mưc độ 1:Nhận biết 2:Thông hiểu 3.Vận dụng 4: Vận dụng cao 0D: Đại số 10 1D: Đại số Giải tích 11 Chương ví dụ ảnh chương Bài ví dụ ảnh Dạng tốn ví dụ ảnh dạng tốn 2D: Giải tích 12 0H: Hình Học 10 1H: Hình học 11 2H: Hình Học 12 Đọc nguyên ID: Đại số 11 chương dạng toán số mức độ nhận biết Chú ý dạng tốn: Mỗi nhóm gán ID có điều chỉnh riêng phổ phiến nhóm Tex hay gọi ID6 Các ID gán từ giai đoạn trước thi THPTQG 2017 thường gọi ID6 cũ dạng toán nhiều ID6 ID5 ID loại thường gọi ID chương Câu 1: [1D2-2-1](Đề Chính Thức 2018 - Mã 101)Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh? 34 A2 C2 A B 34 C 34 D 34 Lờigiải ChọnD Mỗi cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh tổ hợp chập 34 phần tử nên số cách chọn C342 [1D2-2-1] 0D: Đại số 10 Mưc độ 1D: Đại số Giải tích 11 1:Nhận biết 2D: Giải tích 12 0H: Hình Học 10 1H: Hình học 11 2H: Hình Học 12 Chương ví dụ ảnh chương Bài ví dụ ảnh 2:Thông hiểu 3.Vận dụng 4: Vận dụng cao Đọc nguyên ID: Đại số 11 chương mức độ nhận biết ID4 ID loại thường gọi ID Chương hay chủ đề lD dễ gán Câu 1: [1D2-1](Đề Chính Thức 2018 - Mã 101)Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh? 34 A2 C2 A B 34 C 34 D 34 Lờigiải ChọnD Mỗi cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh tổ hợp chập 34 phần tử nên số cách chọn C342 [1D2-1] 0D: Đại số 10 Mưc độ 1D: Đại số Giải tích 11 2D: Giải tích 12 0H: Hình Học 10 1H: Hình học 11 1:Nhận biết Chương ví dụ ảnh chương 2:Thơng hiểu 3.Vận dụng 4: Vận dụng cao 2H: Hình Học 12 Đọc nguyên ID: Đại số 11 chương mức độ nhận biết ... Chương ví dụ ảnh chương Bài ví dụ ảnh 2:Thông hiểu 3.Vận dụng 4: Vận dụng cao Đọc nguyên ID: Đại số 11 chương mức độ nhận biết ID4 ID loại thường gọi ID Chương hay chủ đề lD dễ gán Câu 1: [1D2-1](Đề... ID5 ID loại thường gọi ID chương Câu 1: [1D2-2-1](Đề Chính Thức 2018 - Mã 101)Có cách chọn hai học sinh từ... Học 10 1H: Hình học 11 1:Nhận biết Chương ví dụ ảnh chương 2:Thơng hiểu 3.Vận dụng 4: Vận dụng cao 2H: Hình Học 12 Đọc nguyên ID: Đại số 11 chương mức độ nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ID, TÌM HIỂU ID

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn