SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

53 36 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:02

SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA Free HOME §8.1 KHẠI NIÃÛM CHUNG VÃƯ SÅ ÂÄƯ NÄÚI 1KhạiÂIÃÛN niãûm chung: Så âäư näúi âiãûn l så âäư näúi cạc khê củ âiãûn, thiãút bë âiãûn, dáy dáùn, gọp theo mäüt tráût tỉû nháút âënh nhàòm tha mn cạc u cáưu váûn hnh Vê dủ: - Så âäư näúi âiãûn nh mạy âiãûnv trảm biãún ạp 2- u cáưu ca så âäư näúi âiãûn - Så âäư näúi âiãûn ca TBPP a Tênh âm bo ca så âäư b Tênh linh hoảt: Kh nàng thêch ỉïng våïi cạc trảng thại khạc c Tênh kinh tãú: Quút âënh båíi hỗnh thổùc, sọỳ lổồỹng thióỳt bở Free Đ8.2 CAẽC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN 1- Så âäư mäüt hãû thäúng gọp a Så âäư khäng phán âoản: Mäùi mảch näúi våïi TG bàòng 1MC v DCL - Så âäư âån gin r tiãưn - Tênh âm bo cung cáúp âiãûn khäng cao - Khäng linh hoaût váûn hnh - Chè dng cho mäüt ngưn HOME S¬ ®å n h Êt t h ø t r ¹ m biÕn ¸ p 110KV DIÊN SANH ĐƠNG HR PHONG § IÒN TU171 TU173 -76 -76 171-7 412 173-7 -75 -75 171 173 -15 -15 131-18 171-1 131-1 173-1 -14 TUC41 131-14 CCTUC41 C11 CS-1T1 477 T1 TUC11 431 25/25/25MVA -38 475 CS-4T1 CS-3T1 -76 -38 331-3 -35 331 -15 473 -76 471 -76 C41 331-1 C31 371-1 100kVA -15 TUC31-1 -18 371 373 -75 371-7 373-7 -76 -14 373-1 -15 CC341-1 TD1 -76 TU4T1 CS-TUC31 -76 TUC31 Hình 1.2 sơ đồ thứ trạm E-83 Free HOME §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN 1- Så âäư mäüt hãû thäúng gọp b Så âäư phán âoản bàòng DCL TG âỉåüc chia lm hai hay nhiãưu pháưn v chụng âỉåüc näúi våïi bàòng dao cạch ly CL1 CL2 Free HOME §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN - Phỉång thỉïc váûn hnh âäüc láûp: CL1 âọng, CL2 måí + Tênh cung cáúp âiãûn cao hån + Dng âiãûn ngàõn mảch nh hån + Máút ngưn gáy máút âiãûn phán âoản näúi våïi ngưn âọ CL1 CL2 Free HOME §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN - Phỉång thỉïc váûn hnh song song : CL1 v CL2 âọng + Tênh cung cáúp âiãûn kẹm (giäúng TG khäng phán âoản) + Máút mäüt ngưn khäng nh hỉåíng âãún phỏn õoaỷn + Kinh tóỳ hồn vỏỷn haỡnh vỗ cäng sút phán bäø âãưu phán âoản CL1 CL2 Free HOME §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN 1- Så âäư mäüt hãû thäúng gọp c Så âäư phán âoản bàòng mạy càõt v DCL Giỉỵa cạc phán âoản TG âỉåüc näúi våïi bàòng mäüt mạy càõt v dao cạch ly CL1 MC CL2 Free HOME §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN - Phỉång thỉûc váûn hnh âäüc láûp: MCP måí, CLP måí + Gim dng âiãûn ngàõn mảch + Khi máút ngưn s nh hỉåíng âãún phán âoản, âọ thỉåìng cọ thãm thiãút bë TÂD CL1 MC CL2 Free §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN - Phỉång thỉïc váûn hnh song song: MCPÂ, CLP âoïng + Tênh cung cáúp âiãûn cao hån + Dng âiãûn ngàõn mảch låïn + Váûn hnh kinh tóỳ hồn vỗ cọng suỏỳt phỏn bọỳ õóửu cho hai phán âoản CL1 MC CL2 HOME Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA 2- Så âäư näúi âiãûn ca nh mạy nhiãût b Nh âiãûn mạy nhiãût âiãûn trêch håi (trung tám nhiãût âiãûn) HT UF SUF1 F1 TD1 SUF2 TD2 TD3 F2 F3 SUF3 Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA 2- Så âäư näúi âiãûn ca nh mạy nhiãût b Nh âiãûn maïy nhiãût âiãûn trêch håi (trung tám nhiãût âiãûn) - Nàng lỉåüng phạt ca cạc MF F1, F2 v F3 ch úu cung cáúp cho phủ ti cáúp âiãûn ạp MF l SUF1, SUF2, SUF3 - Nàng lỉåüng phạt cn lải qua MBA tàng ạp âỉa lãn lỉåïi cao ạp gi l cäng sút thỉìa - Khi 1MF bở sổỷ cọỳ hay sổớa chổợa thỗ nng lổồỹng õióỷn ạp cáúp cho SUF cọ thãø láúy tỉì lỉåïi cao ạp (pháưn dỉû trỉỵ ca hãû thäúng) - Khi säú phán âoản ca MF nhiãưu ngỉåìi ta thỉåìng näúi khạng vng hồûc âàût dao cạch ly Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA Så âäư näúi âiãûn ca nh mạy âiãûnthy âiãûn thỉåìng xáy dỉûng åí xa khu -thy Nh mạy cäng nghiãûp nãn hay âỉåüc sỉí dủng så âäư näúi bäü v âàût biãût l så âäư cọ MC åí phêa âáưu cỉûc MF (giäúng NÂN) - Pháưn âiãûn ạp cao näúi våïi hãû thäúng thỉåìng cọ mäüt cáúp âiãûn ạp, song nhỉỵng trỉåìng håüp cọ thãø váùn dng cáúp âiãûn ạp ty vë trê âàût nh mạy âäúi våïi hãû thäúng âiãûn v phủ ti khu vỉûc - Âãø gim diãûn têch màût bàòng så âäư näúi TT cn sỉí dủng så âäư näúi bäü måí räüng (cọ thãø hay nhiãưu mạy phạt näúi chung våïi mäüt MBA Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA Så âäư näúi âiãûn ca nh mạy thy âiãûn UC UF TD F1 F2 TD1 F1 F2 TD2 F3 TD3 Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA Så âäư näúi âiãûn ca trảm biãún gim ạp.ạp gim ạp cọ thãø sỉí dủng mạy -ạp Trảm biãún biãún ạp hồûc mạy biãún ạp tỉû ngáùu ty thüc vo âiãûn ạp v cháút ca mảng âiãûn - Trảm biãún ạp cọ thãø l mäüt mạy biãún ạp, mạy biãún ạp hồûc nhiãưu mạy biãún ạp, âỉåüc phạt triãøn theo phủ ti v mỉïc âäü âm bo cung cáúp âiãûn ca - Trảm biãún ạp cọ thãø sỉí dủng MBA cün dáy, cün dáy ty thüc vo säú cáúp âiãûn ạp ca lỉåïi cáưn liãn lảc v cung cáúp âiãûn - Thiãút bë trảm biãún ạp gäưm cọ MBA, cạc thiãút bë phán phäúi cao, ạp (trung, ạp) v Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA Så âäư näúi âiãûn ca trảm biãún gim -ạp Mäüt säúạp så âäư trảm biãún ạp âån gin cọ MBA: + Trảm biãún ạp cọ mäüt ngưn - MBA dng MC (ha) + Trảm biãún ạp cọ mäüt ngưn - MBA dng CLT v DNM (hb) + Trảm biãún aùp coù mọỹt nguọửn - MBA duỡng cỏửu chỗ cao ạp (hb) + Trảm biãún ạp cọ mäüt ngưn - MBA duìng CL vaì DNM (hb) Free HOME §8.3 SÅ ÂÄƯ NÄÚI ÂIÃÛN NM V TBA Så âäư näúi âiãûn ca trảm biãún gim ạp biãún ạp cọ MBA -ạp Mäüt säú trản + TBA cọ mäüt nguäön - MBA våïi hãû thäúng TG khäng phán âoản + TBA cọ mäüt ngưn - MBA vồùi HTTG coù phỏn õoaỷn (hỗnh d) + Traỷm biãún ạp cọ mäüt ngưn - MBA våïi så âäư cáưu ngoi phêa cao ạp v hãû thäúng TG coù phỏn õoaỷn phờa haỷ aùp (hỗnh e) Free HOME §8.4 CHOÜN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 1- Choün mạy biãún ạp cho trảm gim ạp ạp âỉåüc chn theo cạc âiãưu kiãûn sau Mạy biãún âáy: a Chn loải mạy biãún ạp: MBA thỉåìng hay MBATN b Chn säú cuäün dáy maïy biãún aïp: cuäün dáy hay cün dáy c Säú lỉåüng v dung mạy biãún S PT lỉåüng max S dmmỉïc ≥ 1âäü ạp: Ty thüc vo âm bo cung cáúp âiãûn cho phủ ti (ty thüc loải häü tiãu thủ) - Häü loải : Chn mạy biãún ạp v kiãøm tra âiãưu kiãûn quạ ti sỉû cäú: Free HOME §8.4 CHN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 1- Choün maïy biãún aïp cho trảm gim ạp c Säú lỉåüng v dung lỉåüng mạy biãún ạp: - Häü loải : Chn mạy biãún ạp hồûc mạy biãún ạp cọ phäúi håüp våïi ngưn dỉû trỉỵ nọng (liãn âäüng mạy phạt) Mạy biãún ạp cng âỉåüc kiãøm tra theo âiãưu kiãûn quạ ti sỉû cäú - Häü loải : Chn theo âiãưu kiãûn quạ ti thỉåìng xun våïi mạy biãún aïp cung cáúp S qt S dm ≥ S pt max hay S dmB = S pt max Sqt l kh nàng quạ ti ca mạy biãún ạp Free HOME §8.4 CHOÜN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN Chn MBA tàng ạp cho NM phạt ton bäü lãn lỉåïi ạp nh mạy loải ny âỉåüc Mạy biãúncao ạp tàng näúi bäü våïi mạy phạt v âỉåüc lỉûa chn theo cạc âiãưu kiãûn sau: a Loải mạy biãún ạp: táút c cạc loải âãưu âỉåüc b Chn dung lỉåüng mạy biãún ạp: - Mạy biãún ạp thỉåìng: SâmB ≥ SâmF - Mạy biãún ạp tỉû ngáùu: SâmB ≥ SâmF/α - MBA thỉåìng så âäư näúi bäü måí räüng: SâmB(bäü) ≥ ∑SâmF(bäü) c Âiãöu kiãûn näúi bäü MF - MBA Free HOME §8.4 CHOÜN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG Chn MBA tàng ạp cho NM cọ phạt mäüt ÂIÃÛN pháưn cäng sút lãn lỉåïi cao ạp NM loải ny thỉåìng l nh mạy nhiãût âiãûn trêch håi cọ phủ ti cáúp âiãûn ạp mạy phạt l âạng kãø MBA tàng ạp NM âỉåüc lỉûa chn theo cạc trỉåìng håüp : a Khi cọ cáúp âiãûn ạp cao: Cạc âiãưu kiãûn lỉûa chn mạy biãún ạp: - Loải mạy biãún ạp: MBA cün dáy - Säú lỉåüng MBA truưn ti (Uf tåïi UC): + Khi Sthỉìa > SdtHT : Chn MBA + Khi Sthỉìa ≤ SdtHT : Choün MBA Free HOME §8.4 CHOÜN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG Choün MBA tàng aïp cho NM cọ phạt mäüt ÂIÃÛN pháưn cäng sút lãn lỉåïi cao ạp - Dung lỉåüng: Ti â cäng sút thỉìa tỉì NM lãn HT v ngỉåüc lải SBâm > Sthỉìa v SBâm > S Fâm: Sthỉìa Âỉåüc xạc âënh theo täøng cäng sút phạt, cäng sút tỉû dng v phủ ti SUF nãn: Sthỉìa = SFâm - STD -SUfmin   s  max  .sTD  std = 0.4 + 0.6  sFdm    våïi S - Täøng cäng sút phạt Free HOME §8.4 CHN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG Chn MBA tàng ạp cho NM cọ phạt mäüt ÂIÃÛN pháưn cäng sút lãn lỉåïi cao ạp - Kiãøm tra kh nàng ti: Kiãøm tra theo âiãưu kiãûn phạt cäng sút låïn nháút theo u cáưu ca hãû thäúng Kqti SBâm /SHTmax - Sdtrỉỵ HT Kqti - Hãû säú quạ ti MBA SHTmax - Cäng sút låïn nháút phạt theo u cáưu ca HT - Trỉåìng håüp âàûc biãût: Khi täøng cäng sút phạt ca nh mạy nh hån cäng sút u cáưu trãn hãû thäúng gọp ca cáúp UF + Chn MBA tàng ạp âãø liãn lảc Free HOME §8.4 CHN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG Chn MBA tàng ạp cho NM cọ phạt mäüt ÂIÃÛN pháưn cäng sút lãn lỉåïi cao ạp b Phêa cao ạp cọ cáúp âiãûn ạp lỉûa chn: Âiãưu kiãûn - Säú lỉåüng mạy biãún ạp: Thỉåìng chn MBA lm liãn lảc giỉỵa cáúp Uc v UT - Loải mạy biãún ạp: + Mạy biãún ạp cün dáy våïi táút c cáúp âiãûn ạp + Mạy biãún ạp tỉû ngáùu UC v UT >110kV - Dung lỉåüng: + Khi dng mäüt mạy biãún ạp liãn lảc + Khi dng MBA liãn lảc Free HOME §8.4 CHOÜN MBA TRONG HÃÛ THÄÚNG Choün MBA tàng ạp cho NM cọ phạt mäüt ÂIÃÛN pháưn cäng sút lãn lỉåïi cao ạp b Phêa cao ạp cọ cáúp âiãûn ạp lỉûa chn: Âiãưu kiãûn Nãúu phêa trung aùp coù thổỷc hióỷn nọỳi bọỹ thỗ: -Kqt SBõm SUTmax- Sbäü T (nghè MBA) vaì Kqt SBâm  SUTmax(nghè bäü MF- MBA phêa trung) - Trỉåìng håüp Sc + SUT > Sdtrổợ HT thỗ: Kqt SBõm (SUTmax- Sbọỹ T)+(Sc Sdtrỉỵ) - Trỉåìng håüp phêa cao ạp cọ näúi bọỹ thỗ: Kqt SBõm (STmax- Sbọỹ T) + (Sc - ... Tênh âaím baío cung cáúp âiãûn khäng cao - Khäng linh hoảt váûn hnh - Chè dng cho mäüt ngưn HOME Sơ đồ n h ất t h ứ t r m biến p 110KV DIấN SANH ễNG HR PHONG § IỊN TU171 TU173 -76 -76 171-7 412... -18 371 373 -75 371-7 373-7 -76 -14 373-1 -15 CC341-1 TD1 -76 TU4T1 CS-TUC31 -76 TUC31 Hình 1.2 sơ đồ thứ trạm E-83 Free HOME §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN 1- Så âäư mäüt hãû thäúng gọp b Så âäư phán... phêa MBA, mạy càõt mảch phêa âỉåìng dáy - Dng cho âỉåìng dáy di, xạc sút sỉû cäú nhiãưu - Dng cho TBA cọ phủ ti êt biãún âäüng HOME Free §8.2 CẠC DẢNG SÅ ÂÄƯ CÅ BN Så âäư cáưu: mảch cáön 3MC b Så
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP, SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn