SẢN XUẤT TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

44 64 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:01

KHẠI NIÃÛM VÃƯ SN XÚT, TRUƯN TI V PHÁN PHÄÚI ÂIÃÛN NÀNG Free HOME §1.1 KHẠI NIÃÛM VÃƯ HÃÛ THÄÚNG NÀNG LỈÅÜNG Hãû thäúng nàng lỉåüng Hãû thäúng nàng lỉåüng l hãû thäúng cạc ngưn nàng lỉåüng than, dáưu, khê âäút, thy nàng cung cáúp cho nhu cáưu ca cạc ngnh cäng nghiãûp, dëch vủ Hãû thäúng nàng lỉåüng gäưm: Hãû thäúng nàng lỉåüng âiãûn, hãû thäúng khê âäút, than, dáöu Hãû thäúng âiãûn Hãû thäúng âiãûn l mäüt pháưn ca hãû thäúng nàng lỉåüng Hãû thäúng âiãûn gäưm: cạc nh mạy âiãûn, mảng âiãûn v thiãút bë tiãu thủ âiãûn Free §1.1 KHẠI NIÃÛM VÃƯ HÃÛ THÄÚNG NÀNG LỈÅÜNG Hãû thäúng âiãûn 110kV Buì 220kV 110kV 6kV 220kV 220kV NÂ 10kV 220kV 35kV TÂ HOME Free HOME §1.1 KHẠI NIÃÛM VÃƯ HÃÛ THÄÚNG NÀNG LỈÅÜNG Hãû thäúng âiãûn - Nh mạy âiãûn (ngưn âiãûn): biãún âäøi cạc dảng nàng lỉåüng khạc thnh nàng lỉåüng âiãûn - Mảng âiãûn: Gäưm âỉåìng dáy v cạc TBA dng âãø truưn ti v phán phäúi nàng lỉåüng âiãûn - Thiãút bë tiãu thủ âiãûn:Biãún âäøi nàng lỉåüng âiãûn thnh cạc dảng nàng lỉåüng khạc Free HOME Đ1.1 KHAẽI NIM Vệ H THNG NNG LặĩNG Hãû thäúng âiãûn Hãû thäúng âiãûn gäưm nhiãưu nh mạy thỉåìng cọ ỉu âiãøm hån so våïi nh mạy âiãûn váûn hnh âäüc láûp Ỉu âiãøm ca hãû thäúng âiãûn l: - Tênh âm bo cung cáúp âiãûn cao hån - Cäng sút dỉû trỉỵ ca hãû thäúng låïn hån - Cäng sút dỉû trỉỵ ca mäùi nh mạy âiãûn gim Tuy nhiãn hãûsút thäúng täưnmäùi tải täø nhỉỵng - Cäng âån ln vë ca mạy nhỉåüc âiãøm cå bn l: âỉåüc náng cao Váûn hnh, qun hãûtäø thäúng phỉïc Sỉỵa chỉỵa, âải tulcạc mạy thûn tảp låüi hån - Chi phê cho lỉåïi truưn ti låïn Free HOME §1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ NH MẠY ÂIÃÛN Phán loải nh mạy âiãûn Nh mạy âiãûn âỉåüc phán loải dỉûa trãn loải nàng lỉåüng så cáúp âỉåüc sỉí dủng nh mạy Cạc nh mạy âiãûn bao gäưm: - Nh mạy nhiãût âiãûn: Dng nàng lỉåüng så cáúp l dáưu, khê + than, Nhiãût âiãûn ngỉng håi (NÂN) + Nhiãût âiãûnâiãûn: rụt råiDng (NÂR) - Nh mạy thy ngưn thy nàng + Thy âiãûn khäng häư chỉïa + Thy cọngun häư chỉïa - Nh mạiãûn âiãûn tỉí: Dng nàng lỉåüng hảtphong nhán âiãûn: Dng nàng - Nh mạy lỉåüng giọ - Nh mạy âiãûn màût tråìi: Dng nàng lỉåüng màût tråìi Free HOME §1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ NH MẠY ÂIÃÛN Ngun l v âàûc âiãøm ca cạc nh mạy âiãûn a/ Nh mạy nhiãût âiãûn ngỉng håi: Håi tỉì l håi qua tuabin lm quay tuabin kẹo räto mạy phạt, sau âọ nhiãût âäü v aùp suỏỳt giaớm, hồi ngổng tuỷ thaỡnh nổồùc bỗnh ngỉng Nỉåïc ngỉng âỉåüc båm vo bäü khỉí khê qua bọỹ gia nhióỷt haỷ Nổồùc noùng tổỡ bỗnh khổớ khờ âỉåüc båm cáúp nỉåïc âỉa vo l âãø họa håi qua gia nhiãût cao ạp, bäü hám nỉåïc Håi nỉåïc âỉåüc náng nhiãût âäü cao våïi ạp sút ráút låïn tỉì vi chủc âãún vi tràm ata Free HOME §1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ NH MẠY ÂIÃÛN Khäng khê 10 16 12 13 14 15 10 11 Bồm Bỗnh Voỡi Bỗnh Bọỹ Quaỷt õọỳt sáúy hám khỉí cáúp nỉåïc ngỉng gia nhiãût nỉåïc khäng Tua HT Loì Khocáúp håi bin nhiãn tưn nhiãn liãûu hon liãûu khê cao ngỉng nỉåïc giọ khọi ạp ạp 3 1 14 Tåïi äúng khọi Free HOME §1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ NH MẠY ÂIÃÛN Ngun l v âàûc âiãøm ca cạc nh mạy âiãûn a/ Nh mạy nhiãût âiãûn ngỉng håi: Âàûc âiãøm ca nh mạy âiãûn ngỉng håi l: - Xáy dỉûng gáưn ngưn ngun liãûu, nỉåïc -ngưn Háưu hãút âiãûn nàng âỉåüc phạt hãút lãn phiạ ca - Lm viãûc våïi âäư thë phủ ti tỉû - Tênh linh hoảt váûn hnh hẹm khåíi âäün - Hiãûu sút nh mạy tháúp (30 - 40%) - Tiãu täún læåüng nhiãn liãûu låïn - Gáy ä nhiãùm mäi trỉåìng nãúu cäng tạc khỉí bủ - Thåìi gian xáy dỉûng nh mạy nhanh, chi phê âáưu - Chi phê cho truưn ti cäng sút êt Free HOME §1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ NH MẠY ÂIÃÛN Ngun l v âàûc âiãøm ca cạc nh mạy âiãûn b/ Nh mạy thy âiãûn: Dng nỉåïc cọ cäüt nỉåïc H v lỉu lỉåüng Q qua hãû thäúng kãnh, âỉåìng äúng ạp lỉûc vo tua bin Nàng lỉåüng ca dng chy biãún thnh cäng quay bạnh xe cäng tạc tuabin v kẹo theo räto mạy Nỉåïc sau qua tuabin âỉåüc qua kãnh phạt âiãûn x lỉu qua äúng Trãn hãû thäúng kãnh, âỉåìng äúng ạp lỉûc thỉåìng cọ thạp ạp lỉûc dng âãø chäúng hiãûn tỉåüng nỉåïc va âọng v måí van tuabin âäüt ngäüt Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MẢNG ÂIÃÛN Mảng âiãûn ba pha trung cạch âáút b Khi cọ mäüt pha chảm U’ âáút / U A= âiãûn UA- UCaïp = caïc pha sau Biãøu thỉïc U I UAC chảm âáút: / U =U-U =U / A U/AB A / B B C C∑ I/CB BC U U = UC - UC= O / C C I/CA -U/C U’B UB U/AB= U/A- U/B= UAB Vỗ õióỷn aùp hai pha khọng chaỷm õỏỳt tng lãn láưn nãn giạ trë dng âiãûn dung ca chụng chỉa chảm âáút, cng tàng lãn3 láưn so våïi tỉïc l I/CB= IoCB ; I/CA= IoCA; cn dng âiãûn / dung pha chảm âáút bàòng khäng I / CC= Dng âiãûn dung tải chäù IC∑ = I CA+ I/CBO chaûm âáút: I/ = 3 Io = C∑ CB Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MẢNG ÂIÃÛN Mảng âiãûn ba pha trung cạch âáút b Khi cọ mäüt pha chảm âáút Giạ trë dng âiãûn dung tải chäù chảm âáút cọ chảm âáút mäüt pha âỉåüc xạc âënh: / C∑ U d L = ( A) 350 + Âäúi våïi âỉåìng dáy trãnI khäng: U d L / ( A) + Âäúi våïi âỉåìng dáyI Ccạp: ∑ = 10 Trong âọ: Ud l âiãûn ạp dáy (kV) L l chiãưu di täøng cạc âỉåìng dáy cọ näúi âiãûn våïi (km) Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MANG ÂIÃÛNSau chảm âáút hon ton * Kãút lûn: mäüt pha ta cọ: - Âiãûn ạp ca pha chảm âáút so våïi âáút bàòng - Âiãûnkhäng ạp ca hai pha cn lải tàng lãn ạptrỉåïc dáy v sau chảm -bàòng Âiãûnâiãûn ạp dáy âáút khäng âäøi trung tàng - Âiãûn ạp âiãøm tỉì O âãún Upha - Dng âiãûn dung ca cạc pha khäng chảm âáút tàng lãn láưn, cn dng âiãûn dung tải chäù chảm âáút tàng lãn láún so våïi doìng âiãûn dung mäüt pha trỉåïc U/C=chảm UC - UCâáút =O U/AB= U/A- U/B= UAB U/A= UA- UC= / / I = I + I UAC C∑ CA CB U/B= UB- UC= UBC I/C∑ = IoCB = 3.IoCB Free HOME §1.5 CẠC TÇNH TRẢNG LM VIÃÛC CA MẢNG ÂIÃÛN * Chụ : - Trong mảng trung cạch ly, cạch âiãûn ca mảng thiãút kãú theo âiãûn ạp dáy Nhỉng bë chảm âáút mäüt pha khäng cho phẹp lm vióỷc lỏu daỡi vỗ: + Coù thóứ pha thổù hai bë chảm âáút, lục âọ s tảo thnh ngàõn mảch hai pha våïi âáút + Taûi chäù chaûm âáút mäüt pha xút hiãûn “häư quang cháûp chåìn” Do mảng âiãûn l mäüt mảch vng dao âäüng R-L-C, häư quang cháûp chåìn s dáùn âãún quạ âiãûn ạp, cọ thãø tåïi (2,5 ữ 3)Uõm Sổỷ quaù õióỷn aùp seợ lan truyóửn khàõp mảng, nhỉỵng chäù cạch âiãûn úu cọ thãø bë Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MANG IN - Trong quy trỗnh vỏỷn haỡnh coù quy õởnh lỉåïi âiãûn cọ trung khäng näúi âáút cọ thãø lm viãûc mäüt pha chảm âáút ỉïng våïi trë säú dng âiãûn v âiãûn ạp sau: + Våïi lổồùi kV ữ 10 kV thỗ: I/C (20 ÷ 30) A + Våïi læåïi 15 kV ÷ 20 kV thỗ: I/C 15 A + Vồùi lổồùi 35 kV thỗ: I/C 10 A Free HOME Đ1.5 CẠC TÇNH TRẢNG LM VIÃÛC CA MẢNG ÂIÃÛN Mảng âiãûn pha trung näúi âáút qua cuäün dáûp häư quang a Cäng dủng ca cün dáûp häư quang: - Cün dáûp häư quang l cün cm cọ li thẹp âàût mäüt thng chỉïa dáưu mạy biãún ạp (träng giäúng mạy biãún ạp lỉûc pha) cọ âiãûn khạng låïn, âiãûn tråí khäng âạng kãø Âiãûn khạng ca cün dáûp häư quang âỉåüc âiãưu chènh bàòng cạch thay âäøi säú vng dáy hay khe håí ca mảng li thẹp - Trong âiãûn cọ trung cạch ly, giạ trë dng âiãûn âiãûn dung vỉåüt quạ giạ trở cho pheùp thỗ phaới nọỳi õỏỳt õióứm trung tờnh qua cün dáûp häư quang, âãø gim thiãøu dng âiãûn âiãûn dung tải chäù chảm âáút Free HOME §1.5 CẠC TÇNH TRẢNG LM VIÃÛC CA MẢNG ÂIÃÛN A ÅÍí chóỳ õọỹ laỡm vióỷc bỗnh thổồỡng: Giọỳng nhổ trổồỡng hồỹp trung caïch âáút, O B C ∆ I =IL-IC∑ O o o I CC I CA I CB IL b.Khi chảm âáút mäüt pha: Vê dủ IC∑ pha C Âiãûn ạp âiãøm trung cng l âiãûn ạp trãn cün dáûp häư quang tàng lãn bàòng âiãûn ạp pha C Trong cün dáûp häư quang xút hiãûn dng IL (cháûm sau âiãûn ạp trung 90o) Tải chäù chảm âáút cọ dng dung v dng âiãûn cm ngỉåüc chiãưu nhau: Phu û ti pha UC IC∑ IL Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MANG ÂIÃÛN UC c Cạc chãú âäü b: Dng âiãûn IL õióửu chốnh õổồỹc Nóỳu õióửu chốnh IL thờch hồỹp thỗ dng âiãûn tải chäù chảm âáút s ráút bẹ hồûc bũng - Nóỳu IL= IC thỗ I = goỹi l khäng b â, dng âiãûn tải chäù chảm âáút bàòng khäng, khäng phạt sinh häư quang - Nãúu IL >IC thỗ I > goỹi laỡ buỡ thổỡa, doỡng âiãûn tải chäù chảm âáút mang cm - Nãúu IL< IC thỗ I < goỹi laỡ buỡ thióỳu, dng âiãûn tải chäù IC∑ IL IL= ICΣ; ∆I = UC IC∑ ∆I IL IL >ICΣ; ∆I > UC IC∑ ∆I IL IL < ICΣ; ∆I < Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MANG IN Trong thỉûc tãú váûn hnh phi âọng càõt âỉåìng dáy, nãn khọ thỉûc hiãûn âỉåüc IL = IcΣ Màût khạc, phi âiãưu chènh âãø cn lải mäüt trë säú ∆I no âọ âãø cung cáúp cho råle tạc âäüng bạo hiãûu cho nhán viãn trỉûc nháût biãút v sỉía chỉỵa Gi sỉí mảng âiãûn lm viãûc våïi ton bäü këp thåìi âỉåìng dáy v âiãưu chènh cün dáûp häư quang cho IcΣ > IL, tỉïc l b thiãúu, coù mọỹt sọỳ õổồỡng dỏy cừt õi thỗ I gim, khäng âm bo cho råle tạc âäüng nãn cọ thóứ khọng nhỏỷn bióỳt õổồỹc tỗnh traỷng chaỷm õỏỳt mọỹt pha mảng Ngỉåüc lải nãúu chn säú vng ca cuäün dáûp häö quang cho IL > IcΣ , cọ mäüt säú âỉåìng dáy bë càõt s lm tàng giạ trë ∆I, cng lm cho Tọm lải: Trong phaphạt cọ trung råle dãù dng tạcmảng âäüng,âiãûn dãù ba dng hiãûntênh cọ näúi âáút cün chảm âáútqua mäüt pha.dáûp họử quang, cỏửn phaới buỡ Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRẢNG LM VIÃÛC CA MẢNG MảngÂIÃÛN âiãûn pha trung trỉûc tiãúp näúi âáút a Âàûc âiãøm mảng âiãûn pha trung træûc tiãúp näúi âáút: * Pham vi ỉïng dủng: Mảng âiãûn tỉì 110kV tråí lãn õóửu coù trung tờnh trổỷc tióỳp nọỳi õỏỳt vỗ caùc l sau: - Dng âiãûn âiãûn dung ca chụng ráút låïn âiãûn ạp cao v chiãưu di âỉåìng dáy låïn - Cạch âiãûn pha phi thiãút kãú theo âiãûn aïp dáy nãúu trung caïch âiãûn Âäúi våïi mảng âiãûn 110kV tråí lãn, tàng cỉåìng cạch âiãûn thãú s khäng kinh tãú Khi trung trỉûc tiãúp näúi âáút, cạch âiãûn chè cáưn thiãút kãú theo âiãûn aùp pha vỗ ồớ bỏỳt kyỡ chóỳ õọỹ naỡo (bỗnh thỉåìng hay chảm âáút) âiãûn ạp cạc dáy dáùn Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MANG MảngÂIÃÛN âiãûn pha trung trỉûc tiãúp näúi âáút a Âàûc âiãøm mảng âiãûn pha trung trỉûc tiãúp näúi âáút: * Ỉu,nhỉåüc âiãøm: - Chảm âáút mäüt pha l ngàõn mảch, dng âiãûn ráút låïn, råle s tạc âäüng càõt nhanh âỉåìng dáy bë sỉû cäú, häü tiãu thủ máút âiãûn - Âãø náng cao hiãûu qu lm viãûc ca mảng âiãûn (tàng cỉåìng âm bo cung cáúp âiãûn liãn tủc), mảng âỉåüc trang bë thiãút bë tỉû âäüng âọng lải (TÂL) âãø tỉû âäüng âọng lải cạc - Dng âiãûn chảm âáút mäüt pha låïn nãn thiãút bë âỉåìng dáy â bë càõt sổỷ cọỳ, vỗ phỏửn lồùn nọỳi õỏỳt phổùc taỷp v âàõt tiãưn hån cạc sỉû cäú chảm âáút pha cọ cháút thoạng qua Free HOME §1.5 CẠC TÇNH TRẢNG LM VIÃÛC CA MẢNG ÂIÃÛN Mảng âiãûn pha trung trỉûc tiãúp b Chụ : näúi âáút - Mảng âiãûn pha pha âiãûn ạp dỉåïi 500V (380/220V hay 220/127V) âãưu lm viãûc våïi trung trổỷc tióỳp nọỳi õỏỳt khọng phaới vỗ nguyón nhỏn tióỳt kióỷm caùch õióỷn vỗ caùch õióỷn cuớa maỷng naỡy rỏỳt r, m xút phạt tỉì an ton cho -ngỉåìi Âáy l mảng âiãûn sinh hoảt, xạc sút ngỉåìi chảm phi âiãûn tỉång âäúi låïn Nãúu trung ca mảng ny caùch õỏỳt, mọỹt pha chaỷm õỏỳt tỗnh traỷng naỡy s kẹo di, ngỉåìi chảm phi dáy dáùn pha phi chëu âiãûn ạp dáy ráút nguy hiãøm Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CUA MANG IN Mảng âiãûn pha trung trỉûc tiãúp b Chụ : näúi âáút - Âäúi våïi mảng âiãûn dỉåïi 500V, trung trỉûc tiãúp näúi âáút âãø sỉí dủng âỉåüc âiãûn ạp pha (h.1.11) Sỉí dủng âiãûn ạp pha cng xút phạt tỉì váún âãư an ton cho ngỉåìi vaì A thiãút bë âiãûn O B C Dáy trung Så âäư mảng âiãûn ba pha âiãûn ạp 380/220V vaỡ 220/127V Free HOME Đ1.5 CAẽC TầNH TRANG LAèM VIC CA MẢNG ÂIÃÛN *) Ỉu,nhỉåüc âiãøm: - Dng chảm âáút mäüt pha cọ thãø låïn hån dng ngàõn mảch pha Âãø hản chãú phi tàng âiãûn khạng thỉï tỉû khäng bàòng cạch khäng näúi âáút âiãøm trung mäüt vi mạy biãún ạp ca hãû thäúng hay näúi âáút trung qua âiãûn tråí A A A hồûc âiãûn khạng nh O B C a Trung näúi âáút træûc tiãúp O B C b Trung näúi âáút qua âiãûn tråí nhoí O B C c Trung näúi âáút qua âiãûn khạng TRỈÅÌNG TRUNG HC ÂIÃÛN Nguyãùn ... ngỉng tủ thaỡnh nổồùc bỗnh ngổng Nổồùc ngổng õổồỹc bồm va o bäü khỉí khê qua bäü gia nhiãût Nỉåïc nọng tổỡ bỗnh khổớ khờ õổồỹc bồm cỏỳp nổồùc õổa va o l âãø họa håi qua gia nhiãût cao ạp, bäü hám... thäúng kãnh, âỉåìng äúng ạp lỉûc thỉåìng cọ thạp ạp lỉûc dng âãø chäúng hiãûn tỉåüng nỉåïc va âọng v måí van tuabin âäüt ngäüt Free HOME §1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ NH MẠY ÂIÃÛN Ngun l v âàûc âiãøm ca... trãn - V âäư thë phủ ti theo säú báûc v cạc khong thåìi gian tỉång ỉïng nàm Free Đ1.4 ệ THậ PHU TAI Caùch veợ õọử thë phủ ti a/ V âäư thë phủ ti nàm T1= 185.t1 + 188t’1 T2= 185.t2 + 188t’ P T3=
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN XUẤT TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG, SẢN XUẤT TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn