Giao an dai so 7 KY 1 18 19

110 99 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:00

Giáo án đại số 7 chuẩn KT KN TĐ, có định hướng phát triển năng lực và phẩm chất, có soạn các chủ đề dạy học và có bài soạn theo 5 bước của chủ đề Mỗi ddn vị kiến thức đều có các bước Chuyển giao nhiệm vụ học tập, Thực hiện nhiệm vụ học tập, Báo cáo kết quả và thảo luận, Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ SỐ THỰCTiết 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈI. MỤC TIÊU BÀI HỌC KT: HS nắm được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, qua đó biết vận dụng so sánh các số hữu tỉ. Nhận biết được mối quan hệ giữa các tập số N, Z và Q KN: Rèn luyện kĩ năng so sánh các số hữu tỉ và biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số. TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận chính xác, tích cực trong công việc ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL hợp tác, NL tư duy logic, NL giải quyết vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính toán; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ.II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV: Bảng phụ + Phấn màu + Thước kẻ. HS: Th­íc th¼ngIII. TIẾN TRÌNH BÀI DẠYHOẠT ĐỘNG 11.Tổ chức:LớpNgày dạySĩ sốTên HS vắng7A27820187B27820187C27820182. Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức lớp 6: Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số Quy đồng mẫu các phân số. So sánh phân số So sánh số nguyên. Biểu diễn số nguyên trên trục số3. Giới thiệu bài học: Các số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi chung là số hữu tỉ, bài học hôm nay chúng ta cùng học về số hữu tỉ.HOẠT ĐỘNG 24. Dạy học bài mới: CHƯƠNG I SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC Tiết TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: HS nắm khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trục số, qua biết vận dụng so sánh số hữu tỉ Nhận biết mối quan hệ tập số N, Z Q - KN: Rèn luyện kĩ so sánh số hữu tỉ biểu diễn số hữu tỉ trục số - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận xác, tích cực công việc II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - GV: Bảng phụ + Phấn màu + Thước kẻ - HS: Thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 27/8/2018 7B 27/8/2018 7C 27/8/2018 Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: GV yêu cầu HS nhắc lại số kiến thức lớp 6: - Phân số Tính chất phân số - Quy đồng mẫu phân số So sánh phân số - So sánh số nguyên Biểu diễn số nguyên trục số Giới thiệu học: Các số thập phân hữu hạn, số thập phân vơ hạn tuần hồn gọi chung số hữu tỉ, học hôm học số hữu tỉ HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG Số hữu tỉ - CGNVHT: Hãy viết phân số a 3; - 0,5; Là số viết dạng phân số b với a, b  Z , b  0; Ví dụ: Các số 3; - 0,5; 0, ; - THNVHT: HS làm việc cá nhân - BCKQ&TL: Gọi số HS nêu số hữu tỉ kết mình, HS khác nhận xét bổ sung (nếu cần) ?1: Các số 0,6; - 1,25; số hữu - ĐGKQTHNVHT: GV ĐGKQ TH tỉ vì: NV HS chốt 0,6 = = = GV: Nêu khái niệm số hữu tỉ 10 -1,25 = 125 = = 100 4 GV: Yêu cầu học sinh suy = = = nghĩ trả lời câu hỏi 3 ?2 Số ngun a có số hữu tỉ GV: Gọi vài học sinh trả lời có giải a 2a 3a thích rõ ràng  � � � a=  3 GV: Giới thiệu tập số hữu tỉ Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu Q HS: Giải thích nêu nhận xét Vậy: N  Z  Q mối quan hệ tập hợp N; Z, Q Biểu diễn số hữu tỉ trục số Hs1: Lên bảng thực ?3/SGK ?3 Hs : Cùng thực vào bảng nhỏ VD1: SGK GV: Giới thiệu cách biểu diễn số VD2: =   3 hữu tỉ trục số So sánh hai số hữu tỉ Hs2: Lên bảng biểu diễn số hữu tỉ 2 10 4 12   ?4 Vì: = , 15  5 15 trục số 3 10 12 2  > hay: > 15 15 5 GV: Lưu ý học sinh phải viết  dạng phân số có mẫu dương VD1: biểu diễn ví dụ1  - 0,6 = 6 1 5   , 10 2 10 6 5 < hay: - 0,6 < 10 10 2 7 VD2: - = ,0= 2 HS: Thực ?4/SGK nhắc lại cách so sánh phân số lớp 7   hay - < 2 HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức học HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: Học thuộc phần lí thuyết Làm 4;5/8SGK;  8/3;4SBT Ôn lại quy tắc cộng, trừ phân số lớp Dự kiến KTĐG: - Số hữu tỉ; Biểu diễn số hữu tỉ tên trục số; So sánh số hữu tỉ Tiết CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ học sinh hiểu khái niệm tỉ số hai số Q - KN: Rèn kỹ cộng, trừ số hữu tỉ nhanh vận dụng tốt quy tắc “chuyển vế ” - TĐ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình; Rèn tính xác, cẩn thận cho học sinh II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - GV: Bảng phụ - HS: Thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 28/8/2018 7B 28/8/2018 7C 28/8/2018 Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: Nhắc lại quy tắc cộng, trừ phân số học lớp ? a b a b   ?  m �0    ?  m �0  ; m m m m Giới thiệu học: a b a b a b ab   Ta biết  m �0     m �0  Vậy để cộng m m m m m m trừ số hữu tỉ ta cộng, trừ ? Chúng ta học học hôm HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG - CGNVHT: YCHS nêu quy tắc cộng, trừ hai phân số Từ suy quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ - THNVHT: HS HĐ theo nhóm bàn Ghi kết lên phiếu học tập - BCKQ&TL: GV gọi đại diện nhóm đọc kết cho nhóm nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện - ĐGKQTHNV: GV nhận xét chốt HS: Ghi quy tắc vào GV: Đưa ví dụ HS: Trình bày lời giải câu GV: Chữa chốt lại cách giải câu sau nhấn mạnh sai lầm học sinh hay mắc phải Cộng, trừ hai số hữu tỉ a) Quy tắc: a b Với x = ; y = (a,b,m  Z, m 0) m m a b ab Ta có: x  y    m m m a b ab xy   m m m b) Ví dụ:   7  + = = = -1 3 3 a) b) � 12 3  12    3 9    � 4 4 � �   3   � � * 15 14 15 14 - = = = 21 21 21 21 * 2-(- 0,5) = + * 0,6 + 1 = 2+ = = 10 2 2  9 10  = + = =  15 15 GV: Yêu cầu học sinh hoạt Quy tắc “Chuyển vế” động theo nhóm ví dụ cuối vào a) Ví dụ: Tìm x biết bảng nhỏ x- = HS: Các nhóm nhận xét chéo Quy tắc “ Chuyển vế” � x = + GV: Hãy tìm x biết HS: Đứng cách tìm x GV: Ghi lên học sinh rõ lí “Chuyển vế” x- = � x= b) Quy tắc:  chỗ trình bày Với x, y, z Q x+y=z  x=z–y bảng nêu cho c) Áp dụng: Tìm x biết để có quy tắc  *x- = GV: Cho học sinh ghi quy tắc GV: Gọi học sinh lên bảng làm ví dụ HS: Cả lớp làm so sánh kết GV: Gọi tiếp học sinh khác giải miệng ví dụ hỏi –x x có quan hệ với nào? HS: - x x hai số đối GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ý SGK/9 GV: Hãy tính tổng sau  12  A= + + + 7 HS: Làm theo nhóm sau nhận xét chéo GV: Nhấn mạnh lợi ích việc áp dụng tính chất giao hốn kết hợp việc tính giá trị tổng đại số * Luyện tập GV: Đưa bảng phụ có ghi sẵn đề tập củng cố HS: Quan sát đề bảng phụ GV: Yêu cầu nhóm thảo luận � x=  + � x= *   -x = � -x =  � -x = �x =  29 28 29 28 * Chú ý: SGK/9 Ví dụ: Tính A=  12  + + + 7 A = Bài tập củng cố Hãy kiểm tra lại đáp số sau hay sai? Nếu sai sửa lại Bài làm Đ S Sửa lại  + = 5  10  12 2, - = 13 13 13  10   3, + = 15 15 15  1, HS: Đại diện nhóm lên điền vào bảng phụ Nhóm khác theo dõi nhận xét bổ xung   = +  6   = = GV: Chốt lại làm nhóm lưu ý học sinh chỗ hay nhầm lẫn 5,  = +x 6  -x = + 6 -x = x = * = * * =  16 15 * * x=-2 HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: - Phát biểu quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ quy tắc “chuyển vế” - Kĩ vận dụng vào dạng tập HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Học thuộc quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, quy tắc “chuyển vế” - Làm  10/10 SGK; 18(a)/7 SBT Ôn quy tắc nhân, chia phân số Dự kiến KTĐG: - Quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ Ngày 27 tháng 08 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN Đinh Thị Mai Hà Tiết NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỶ I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ học sinh hiểu khái niệm tỉ số hai số Q - KN: Rèn kỹ nhân chia số hữu tỉ nhanh - TĐ: Hình thành TP làm việc theo quy trình học sinh II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - GV: Bảng phụ - HS: Bảng nhỏ III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 04/9/2018 7B 04/9/2018 7C 04/9/2018 Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: HS 1: Tính   2 3,5 –     HS 2: Tìm x biết -x-  = Giới thiệu học: Các em học nhân, chia phân số Mà số hữu tỉ số viết dạng phân số, để nhân, chia số hữu tỉ đưa nhân, chia phân số HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS - CGNVHT: Hãy nêu quy tắc nhân hai phân số viết dạng tổng quát - THNVHT: HS làm việc cá nhân - BCKQ&TL: GV gọi 3-4 em đọc kết HS khác nhận xét - ĐGKQTHNV: GV nhận xét, đánh giá trình KQ TL HS chốt: a c a.c � (a,b,c,d  Z; b,d �0) b d b.d a c GV: Nếu thay hai phân số b d hai SHT x y ta có: x.y = ? a c a.c y � HS: x � b d b.d GV: Đó quy tắc nhân hai số hữu tỉ GV: Đưa ví dụ HS: Lần lượt em đứng chỗ trình bày cách giải câu HS: Còn lại theo dõi nhận xét bổ xung GV: Chữa chốt lại cách giải câu GV: Nhấn mạnh chỗ sai lầm học sinh hay mắc phải sai lầm NỘI DUNG Nhân hai số hữu tỉ a- Quy tắc: a c Với x = ; y = ta có: b d a c a.c x� y � b d b.d b- Ví dụ: Tính 5 5 25 1, = = 4 2 21 2.21 3 2, = = 7.8 15 24 15 3, 0,24 = 100 4 15 9 = = 25 10 4, 7 �7 � (-2) � �= = 12 �12 � 5, 23 � �8 � 45 � � � � � �6 � 18 � � �4 � �  � 23 �3 � 23 7 = = 23 6 = �3 ��12 ��25 � � � � � � � �4 ��5 �� � 6, GV: Yêu cầu học sinh thực theo nhóm ví dụ cuối vào bảng nhỏ HS: Đại diện nhóm gắn lên = 3.(5).(25) 15 = 4.5.6 bảng GV+HS: Cùng chữa nhóm - CGNVHT: Hãy nêu quy tắc chia hai phân số viết dạng tổng quát a c : ? b d - THNVHT: HS HĐ cặp đôi - BCKQ&TL: GV gọi 3-4 nhóm đọc kết Nhóm khác nhận xét - ĐGKQTHNV: GV nhận xét, đánh giá trình KQ TL HS chốt: a c a d a.d :  � b d b c b.c (a,b,c,d Z; b,d �0) a c GV: Nếu gọi x  , y   x: y b d =? a c a d a.d HS: x : y  :  �  b d b c b.c GV: Đưa ví dụ 3HS: Lên bảng làm bài, học sinh làm câu HS: Còn lại theo dõi, nhận xét bổ xung GV: Tỉ số số a b ?  Tỉ số số h.tỉ x y ? HS: Đọc ý SGK/11 GV: Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm bàn Mỗi dãy câu 16/13SGk HS: Thực theo yêu cầu giáo viên GV: Sau làm xong yêu cầu nhóm đổi chéo nhau, đồng thời GV đưa bảng phụ có trình bày sẵn cách giải câu 16/SGK HS: Các nhóm sốt chéo �38 ��7 ��3 � � � � � (-2) � � 21 � �� ��8 � (2).( 38).(7).(3) 19 = = 21.4.8 Chia hai số hữu tỉ a- Quy tắc: a c Với x  , y  ,  y �0  ta có: b d a c a d a.d x:y  :  �  b d b c b.c b, Ví dụ: Tính 5 5 1 1, : (-2) = = 23 23 46 3 3 1 2, :6= = 25 25 50 7, 11 33 �3 11 16 � 3, � : � = 12 16 �5 12 33 � = 1.4.3 = 3.3.5 15 * Chú ý: SGK/11 Luyện tập Bài 16/13SGK: Tính �2 �4 �1 � a) �  �: + �  �: �3 �5 �3 �5 5 5 + 21 21 �5 � = �  �= = �21 21 � = b) �1 � �1 � : �  �+ : �  � 11 22 � � 15 � � 22 15 = + 9 �22 15 � �  � � �3 81 45 = = =-5 9 = GV: Chốt lại cách giải lưu ý học sinh chỗ hay mắc phải sai lầm HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: HS: - Nhắc lại quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ - Kĩ vận dụng vào tập HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Ôn lại quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ - Ôn giá trị tuyệt đối số nguyên (Số học 6) - Làm 12; 14; 15/12_SGK Dự kiến kiểm tra, đánh giá: - Quy tắc nhân, chia số hữu tỉ Tiết GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Học sinh hiểu khái niệm tuyệt đối số hữu tỉ làm tốt phép tính với số thập phân - KN: Có kỹ xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ - TĐ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình - NLHT: NL tính tốn, NL tư duy, NL giải vấn đề, NL tự học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - SGK, SGV, bảng phụ III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức: Lớp Ngày dạy 7A 10/9/2018 7B 10/9/2018 7C 10/9/2018 Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: - Nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối số nguyên a - Tìm giá trị tuyệt đối số nguyên sau: = ? ; 3 = ? ; = ? ; = ? Giới thiệu học: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ có giống giá trị tuyệt đối số nguyên hay không ? Chúng ta học học hôm HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG GV: Ngay đầu ta thấy có Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ câu hỏi với điều kiện x GTTĐ số hữu tỉ x khoảng x =-x? cách từ điểm x tới điểm trục số - CGNVHT: Dựa vào định nghĩa ?1: Điền vào chỗ trống làm ?1/SGK vào bảng nhỏ a) Nếu x = 3,5 x = 3,5 - THNVHT: Làm theo cặp đơi  Nếu x = x = - BCKQ&TL: YCHS trao đổi KQ 7 nhận xét - ĐGKQTHNV: GV nhận xét, đánh b) Nếu x > x = x 10 HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A /12/2018 /40 7B /12/2018 /39 7C /12/2018 /38 Tên HS vắng Kiểm tra cũ: Nêu số khái niệm hệ trục toạ độ, toạ độ điểm Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG GV: Yêu cầu Hs đọc trả lời tập Bài 34/68SGK 34/SGK a) Một điểm trục hồnh có HS: Đọc – Suy nghĩ – Trả lời tung độ GV: Minh hoạ hệ trục toạ độ b) Một điểm trục tung có GV: Đưa bảng phụ có vẽ sẵn hình hồnh độ 20/SGK u cầu Hs tìm toạ độ Bài 35/68SGK y đỉnh hình chữ nhật ABCD toạ độ đỉnh tam giác PRQ 1HS: Lên bảng thực HS: Còn lại thực vào O GV: Lưu ý Hs x Khi viết toạ độ điểm hoành độ viết trước, tung độ viết sau GV+HS: Cùng chữa bảng GV: Cho HS đọc đề 36/SGK Toạ độ đỉnh hình chữ nhật ABCD là: 1HS: Lên bảng thực HS: Còn lại làm vào A(0,5; 2), B(2; 2), C(2; 0), D(0,5; 0) GV: Tứ giác ABCD hình gì? Vì sao? Toạ độ đỉnh tam giác PRQ là: HS: Trả lời có giải thích P(-3; 3), R(-3;y1), Q(-1; 1) GV: Hướng dẫn Hs cách vẽ hệ trục toạ độ Oxy trường hợp cách Bài 36/68SGK khoa học, đẹp GV: Đưa tiếp bảng phụ có ghi sẵn đề 37/SGK 96 O x HS: Thực yêu cầu Hs1: Lên bảng thực câu a Hs2: Lên bảng thực câu b HS: Còn lại làm vào GV: Lưu ý Hs cách vẽ hệ trục toạ độ Oxy cho khoa học, đẹp GV: Hãy nối điểm A, B, C, D, O Tứ giác ABCD hình vng Có nhận xét điểm  Đến tiết sau ta nghiên cứu kĩ Bài 37/68SGK phần Hàm số y cho bảng sau * Bài toán thựctế a) GV: Yêu cầu Hs đọc quan sát hình 21 38/SGK x y HS: Thảo luận theo nhóm bàn Các cặp g.trị tương ứng (x, y) hàm ghi câu trả lời vào bảng nhỏ số là: (0; 0), (1; 2), (2; 4), (3; 6), (4; GV: Yêu cầu đại diện vài nhóm mang 8) lên gắn y HS: Các nhóm lại nhận xét, bổ xung GV: Chốt chữa cho Hs O x Bài 38/68SGK a) Đào người cao cao 15dm hay 1,5m b) Hồng người tuổi 11 tuổi c) Hồng cao Liên (1dm hay o,1m) liên nhiều tuổi Hồng (3 tuổi) HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: 97 HS: Đọc mục “Có thể em chưa biết” SGK/69 GV: - Để quân cờ vị trí ta phải dùng kí hiệu nào? Và hai bàn cờ có ơ? HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Xem lại làm - Làm 45  50/SBT - Đọc trước “Đồ thị hàm số y = ax (a  0) Dự kiến KTĐG: Tiết 33 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a �0) I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Học sinh hiểu khái niệm độ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a  0) - KN: Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) - TĐ: Học sinh thấy ý nghĩa đồ thị thực tiễn nghiên cứu hàm số - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ, thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A /12/2018 /40 7B /12/2018 /39 7C /12/2018 /38 Tên HS vắng Kiểm tra cũ: Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG GV: Giữ lại phần kiểm tra cũ Đồ thị hàm số gì? để vào ?1 GV: Bạn vừa thực xong ?1 98 Các điểm A, B, C, D, E biểu diễn cặp số hàm số y = f(x) a) (-2;3), (-1;2), (0;-1), (0,5;1), (1,5;-2) Vậy: Đồ thị hàm số y = f(x) ? Tập hợp biểu diễn cặp số gọi GV: Để vẽ đồ thị hàm số y = f(x) đồ thị hàm số y = f(x) ?1 ta phải thực Như vậy: Đồ thị hàm số y = f(x) tập bước nào? hợp tất điểm biểu diễn cặp giá trị - Trước hết vẽ hệ trục toạ độ Oxy tương ứng (x, y) mặt phẳng toạ độ - Xác định mặt phẳng toạ độ VD1: Vẽ đồ thị hàm số cho ?1 điểm biểu diễn cặp giá trị (x, y) hàm số GV: Xét hàm số y = 2x có dạng Đồ thị hàm số y = ax (a  0) y = ax với a = ?2 Cho hàm số y = 2x - Hàm số có cặp số a) (x, y)? (có vơ số cặp số (x, y)) - Chính hàm số có vơ số cặp số (x, y) nên ta liệt kê hết cặp số hàm số X -2 -1 Y -4 -2 y HS: Thực hành ?2/SGK theo nhóm bàn vào bảng nhỏ b) GV: Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày HS: Các nhóm lại theo dõi bổ xung ý kiến O GV: Nhấn mạnh x Các điểm biểu diễn cặp số hàm số y = 2x nằm đường thẳng qua gốc toạ độ HS: Nhắc lại kết luận dạng đồ thị hàm số y = ax (a  0) trả lời ?3/SGK GV: Cho Hs thực hành tiếp ? Người ta chứng minh rằng: 4/SGK Đồ thị hàm số y = ax (a  0) - Tự chọn điểm A đường thẳng qua gốc toạ độ - Nêu nhận xét HS: Thực hành tiếp ví dụ 2/SGK ?3 Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) ta cần biết điểm phân biệt đồ thị GV: Hãy nêu bước giải ?4 Hs tự làm vào HS: Suy nghĩ – Trả lời Nhận xét: SGK/71 99 GV: Chốt lại vấn đề VD2: Vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x - Vẽ hệ trục toạ độ Oxy Giải: - Vẽ hệ trục toạ độ Oxy - Xác định thêm điểm thuộc đồ - Với x = -2 ta y = 3, điểm A(thị hàm số khác điểm 2; 3) thuộc đồ thị hàm số y = -1,5x Vậy đường thẳng OA đồ thị hàm số Chẳng hạn A(2, -3) cho - Vẽ đường thẳng OA, đường A y thẳng đồ thị hàm số y = -1,5x 1HS: Lên bảng thực hành HS: Còn lại thực hành vào y -2 x HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: HS: Cùng làm theo gợi ý Bài 41/72SGK sau Cho hàm số y = -3x GV: - Điểm M(x0, y0) thuộc đồ thị * Xét điểm A(  ; 1) hàm số y = f(x) y0 = f(x0) 1 1 ; 1) Ta thay x =  3 Với x =   y = -3.(  ) = vào y = -3x  y = - Xét A(  Vậy: A  đồ thị hàm số y = -3x Tương tự xét điểm B, C Vậy điểm A đồ thị hàm số y = -3x * Xét điểm B(  ; -1) HS: Làm chỗ cho biết  y =  Với x = kết Đồ thị hàm số gì? Vậy điểm B  đồ thị hàm số y = -3x * Xét điểm C(0; 0) Với x =  y = Vậy điểm C  đồ thị hàm số y = -3x HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Nắm vững kết luận cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) - Làm 39  43/SGK 100 Dự kiến KTĐG: - Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a �0 ) Ngày 03 tháng 12 năm 2018 TỔ CM XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG Đinh Thị Mai Hà Tiết 34 luyÖn tËp I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Củng cố khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a  0) - KN: Rèn kĩ vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0), biết kiểm tra điểm thuộc đồ thị, điểm không thuộc đồ thị hàm số Biết cách xác định hệ số a biết đồ thị hàm số - TĐ: Thấy ứng dụng đồ thị thực tiễn - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ, thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A /12/2018 /40 7B /12/2018 /39 7C /12/2018 /38 Tên HS vắng Kiểm tra cũ: - Đồ thị hàm số y = ax (a  0) đường nào? - Vẽ đồ thị hàm số y = - 0,5x y = -2x hệ trục toạ độ - Đồ thị hàm số nằm góc phần tư nào? Giới thiệu học: 101 HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG Hs1: Vẽ hệ trục toạ độ Oxy đồ thị Chữa nhà hàm số y = x Bài 39/71SGK Hs2: Vẽ đồ thị hàm số y = x a) y = x A(1; 1) Hs3: Vẽ đồ thị hàm số y = -2x c) y = -2x C(1; -2) HS: Còn lại vẽ vào y GV: Gợi ý cho Hs cách vẽ GV: Sau Hs vẽ xong cho Hs lớp nhận xét đúng, sai bạn O x GV: Hãy cho biết đồ thị hàm số y = 3x y = x nằm góc phần tư thứ mấy? Đồ thị nằm góc phần tư thứ thứ đồ thị hàm số nào? HS: Quan sát – Suy nghĩ – Trả lời Hs trả lời nhanh 40/SGK GV: Đưa bảng phụ có vẽ sẵn hình Làm tập 26 yêu cầu 42/SGK Bài 42/72SGK y Hs1: Đứng chỗ đọc toạ độ điểm A nêu cách tính hệ số a Hs2: Lên bảng tìm tung độ đánh dấu điểm B đồ thị biết hoành độ Hs3: Lên bảng tìm hồnh độ đánh dấu điểm C đồ thị biết tung độ (- 1) a)A(2; 1) Thay x = 2; y = vào cơng HS: Còn lại làm chỗ vào thức y = ax ta = a.2  a = nhận xét bảng 1 b) Điểm B( ; ) - CGNVHT: Làm 44/SGK theo c) Điểm C(- 2; -1) nhóm Bài 44/73SGK - THNVHT: HS làm theo nhóm 102 bàn vào bảng nhỏ y - BCKQ&TL: GV gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày HS: Các nhóm theo dõi, nhận xét bổ xung - ĐGKQTHNV: GV kiểm tra nhóm sau chốt lại vấn đề nhấn mạnh cho Hs cách sử dụng đồ thị để từ x tìm y ngược lại từ y tìm x Bài đọc thêm O a) x f(2) = -1 ; f(-2) = f(4) = -2 ; f(0) = GV: Cho Hs tự đọc phần đọc thêm SGK cho biết dạng đồ b) y = -1  x = a y=  x=0 thị hàm số y = (a  0) đường x y = 2,5  x = - nào? c) y dương  x âm y âm  x dương Bài đọc thêm: SGK HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: HS: Nhắc lại - Dạng đồ thị hàm số y = ax (a  0) - Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) - Cách xác định hệ số a biết toạ độ điểm - Cách xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: Trả lời câu hỏi ôn tập chương II/ 76SGK Làm 43  47/SGK Vẽ sơ đồ tư tổng quát kiến thức chương II Dự kiến KTĐG: Đồ thị cách vẽ đồ thị HS y = ax (a  0) 103 Tiết 35 ÔN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Hệ thống hoá kiến thức chương đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch hàm số, đồ thị hàm số y = f(x), đồ thị hàm số y = ax (a  0) - KN: Rèn luyện kĩ giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch xác định điểm theo toạ độ cho trước, vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0), xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số - TĐ: Thấy rõ ý nghĩa thực tế toán học với đời sống mối quan hệ hình học với đại số - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Bảng phụ, thíc th¼ng III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A 20/12/2018 /40 7B 20/12/2018 /39 7C 20/12/2018 /38 Tên HS vắng Kiểm tra cũ: - Đại diện nhóm trình bày sơ đồ tư nhóm Giới thiệu học: HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: 104 A Ơn tập lý thuyết: Một nhóm trình bày lại kiến thức chương thể sơ đồ tư nhóm mình; GV nhận xét kết làm nhà nhóm chốt lại kiến thức cần nhớ chương II HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ y B Ôn tập dạng tập chương: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG Dạng Các toán đại lượng tỉ lệ GV: Đưa bảng phụ có ghi sẵn thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch đề toán Bài Cho x y hai đại lượng tỷ lệ thuận - CGNVHT: HS làm việc cá với nhau, điền vào ô trống bảng sau: nhân x -4 -1 YCHS: Quan sát, tìm hiểu đề y YCHS: Tính hệ số tỉ lệ k hệ Giải: Vì x y hai đại lượng tỷ lệ thuận với số tỉ lệ a nên y = kx  k �0  - THNVHT, BCKQ&TL: HS tính Khi x = - 1, y = thay vào công thức y = kx ta thông báo kết chỗ được: = k.(- 1) � k = - GV: Gọi HS lên bảng tính hệ Vậy cơng thức liên hệ y x là: y = số tỉ lệ điền vào ô trống 2x HS: Còn lại tính cho 105 nhận xét bổ xung Khi x = - y = - (- 4) = - ĐGKQTHNV: Khi x = y = - = Bài 1: Cho x y đại lượng Khi x = y = - = - tỉ lệ thuận Điền vào ô trống Khi x = y = - = - 10 bảng sau Vậy ta có bảng: x -4 -1 Bài 2: Cho x y đại lượng y - - 10 tỉ lệ nghịch Điền vào ô trống bảng sau Bài Cho x y hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau, điền vào ô trống bảng sau: x -5 y -6 -3 -2 30 Giải: Vì x y hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nên x.y = a  a �0  GV: Ghi bảng đề tập Khi x = - 5, y = - thay vào công thức x.y = a ta được: a = 30 Vậy công thức liên hệ y x là: Bài 3: Chia số 156 thành phần 30 tỉ lệ thuận với 3; 4; y x - CGNVHT: YCHS làm với 30 thời gian phút Khi x = - y  = - 10 3 - HS THNVHT: HS làm theo Khi x = - y = - 15 nhóm bàn vào bảng nhỏ - BCKQ&TL: GV chọn đại Khi y = 30 x = diện trưng bày bảng; Sau Khi y = x = HS chữa nhóm trưng bày; Gv Vậy ta có bảng: sai sót HS chỉnh x -5 -3 -2 sửa y - - 10 - 15 30 - ĐGKQTHNV: GV nhận xét Bài Chia số 156 thành phần tỉ lệ thuận trình thảo luận làm với 3; 4; HS, rút kinh nghiệm nhóm thảo luận chưa tốt, khen Giải: Gọi số a, b, c ta có: ngợi nhóm hợp tác tốt a b c a  b  c 156      12   13 Từ đó: a = 36 ; b = 48 ; 106 c = 72 GV: Ghi bảng đề tập Dạng Bài tập hàm số đồ thị hàm số yêu cầu Hs nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) gọi Hs lên vẽ đồ thị Bài 1: Đọc toạ độ điểm sau: A(2; -2); B(- 4; 0); C(1; 0); D(2; 4); E(3; -2); G(0; -2); H(- 3; -2) Tổ chức chơi trò chơi tập 2, HS làm nhanh Bài 2: Vẽ hệ trục toạ độ đồ thị thưởng hàm số sau: 1 điểm 10 a) y = - x ; b) y = x ; c) y = - x 2 - CGNVHT: YCHS với thời gian làm phút Giải: - HS THNVHT: HS làm cá a) Đồ thị hàm số y = - x đường thẳng nhân (trên giấy A3) qua hai điểm: O(0 ; 0) điểm A(1 ; - 1) - BCKQ&TL: GV chọn b) Đồ thị hàm số y = x đường thẳng làm nhanh trưng bày lên bảng qua hai điểm: O(0 ; 0) điểm B(2 ; 1) - ĐGKQTHNV: GV nhận xét x đường trình làm HS, b) Đồ thị hàm số y = nhận xét, đánh giá, cho điểm thẳng qua hai điểm: O(0 ; 0) điểm C(2 ; 1) y O x HOẠT ĐỘNG Luyện tập, củng cố: GV hệ thống lại toàn kiến thức chương II HOẠT ĐỘNG Hoạt động tiếp nối: - Ôn tập kiến thức bảng tổng kết dạng tập chương - Tiết sau ơn tập học kì: Vẽ sơ đồ tư tổng hợp kiến thức chương I Dự kiến KTĐG: 107 - Tổng hợp KT chương I Tiết 36 KIỂM TRA MỘT TIẾT I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Kiểm tra, đánh giá kiến thức đại lượng tỉ lệ, hàm số - KN: Đánh giá kỹ nhận biết, tính tốn đại lượng tỉ lệ, hàm số - TĐ: Thái độ trung thực, tự giác hiệu học tập - ĐHPTNL, PC: NL sáng tạo, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Đề kiểm tra III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG 1 Tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số 7A 21/12/2018 /40 7B 21/12/2018 /39 7C 21/12/2018 /38 Tên HS vắng Giới thiệu học: Chúng ta tiến hành kiểm tra viết tiết để đánh giá kết học tập phần kiến thức vừa qua HOẠT ĐỘNG Dạy học mới: 108 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (T36- Đại số 7) Cấp độ Nhận biết Chủ đề Chủ đề Đại lượng tỉ lệ thuận Số câu Số điểm Tỉ lệ % TNKQ TL (Câu 1) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Hàm số Biết khái niệm hàm Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % (Câu 5) Chủ đề Đại lượng tỉ lệ nghịch TNKQ 0.5 5% TL TNKQ Cấp độ cao TL TNKQ Cộng TL điểm 10% Giải số dạng toán đơn giản tỉ lệ nghịch Sử dụng tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch để tìm giá trị đại lượng (Câu 4) (Câu 7) (Câu 10) 0.5 5% Biết tìm giá trị hàm số cho trước giá trị biến số (Câu 6) 0.5 5% 20% Biết tìm giá trị hàm số cho trước giá trị biến số ngược lại (Câu 8) 40% 10% Vẽ đồ thị h/số dạng y = ax với a �0 xác (Câu 9) 10% 10 1.5 15 % Cấp độ thấp Biết cách tìm hệ số tỉ lệ biết giá trị tương ứng đại lượng (Câu 3) 0.5 5% Biết cách tìm hệ số tỉ lệ biết giá trị tương ứng đại lượng Chỉ hệ số tỉ lệ biết công thức 0.5 5% Biết công thức đại lượng tỉ lệ a nghịch: y = (a x  0) (Câu 2) 0.5 5% Vận dụng Thông hiểu 1.5 15 % 70 % 109 4 điểm 40% điểm 50% 10 100% ... < Z So sánh bảng phụ 4 a, Vì < < 1,1 nên < 1,1 5 b, Vì - 500 < < 0,001 HS: Thảo luận nhóm theo bàn trả lời có giải thích rõ ràng nên – 500 < 0,001 c, GV: Sửa sai chốt: a, So sánh với b, So sánh... số; So sánh số hữu tỉ Tiết CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I MỤC TIÊU BÀI HỌC - KT: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ học sinh hiểu khái niệm tỉ số hai số Q - KN: Rèn kỹ cộng, trừ số hữu tỉ nhanh... ghi quy tắc GV: Gọi học sinh lên bảng làm ví dụ HS: Cả lớp làm so sánh kết GV: Gọi tiếp học sinh khác giải miệng ví dụ hỏi –x x có quan hệ với nào? HS: - x x hai số đối GV: Yêu cầu học sinh đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so 7 KY 1 18 19, Giao an dai so 7 KY 1 18 19

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn