KẾ HOẠCH dạy học môn TOÁN 8

38 84 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 17:56

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN KHỐI LỚP - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020 Học kì I 19 tuần 72 tiết ĐẠI SỐ (40 tiết): 15 tuần đầu x tiết/tuần tuần x tiết/ tuần tuần cuối x tiết/tuần Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH HÌNH HỌC (32 tiết): 15 tuần đầu x tiết/tuần tuần x tiết/tuần tuần cuối x tiết/tuần Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - KT: HS nắm quy tắc nhân đơn thức với đa thức - GV: Thước - KN: HS thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức thẳng, phấn (26/8/2019 Vận dụng tính chất phân phối phép nhân đối với màu Nhân đơn thức phép cộng A(B+C) = A.B + A.C 1-Đ - HS: SGK, với đa thức 31/8/2019) - TĐ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, linh hoạt, xác dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, tập NL GQVĐ - KT: HS nắm quy tắc nhân đa thức với đa thức - GV: Thước - KN: HS vận dụng thành thạo quy tắc vào việc thực nhân đa thẳng, phấn thức với đa thức Vận dụng t/c phân phối phép nhân đối màu Nhân đa thức với phép cộng (A+B).(C+D)= A.C+ A.D+ B.C + B.D 2-Đ - HS: SGK, với đa thức - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, chăm xác dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, tập NL GQVĐ - KT: HS hiểu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi nắm - GV: Bộ 1-H Tứ giác tính chất tổng góc tứ giác thước vẽ - KN: Rèn luyện kỹ vẽ tứ giác Biết vận dụng định lí tính số hình đo góc tứ giác - HS: SGK, - TĐ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, thẩm mỹ dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư tập logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn Tên bài học/chủ đề dạy học 01 Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Tên bài học/chủ đề dạy học 2-H Hình thang 02 (02/9/2019 3-Đ 07/9/2019) 4-Đ Luyện tập Chủ đề: Những hằng đẳng thức đáng nhơ (Tiết 1) 3-H Hình thang cân Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - KT: HS nắm định nghĩa: hình thang, hình thang vng; - GV: Bộ yếu tố hình thang, biết cách chứng minh tứ giác hình thang thước vẽ - KN: Biết vẽ hình thang, hình thang vng Vận dụng định hình nghĩa, tính chất để giải tốn - HS: dụng - TĐ: Rèn luyện tư linh hoạt nhận dạng hình thang cụ học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ, NL vẽ hình, suy luận - KT: Giúp HS củng cố qui tắc nhân đơn thức với đa thức, - GV: Thước nhân đa thức với đa thức thẳng, phấn - KN: Rèn luyện kỹ thực thành thạo phép nhân đơn màu thức với đa thức thơng qua tốn chứng minh, tìm x… - HS: dụng - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, linh hoạt cụ học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, NL GQVĐ - KT: HS nhớ viết HĐT b.phg tổng, hiệu; hiệu - GV: Thước b.phg; lập phg tổng, hiệu; tổng hiệu lập phg thẳng, phấn - KN: Biết vận dụng HĐT để khai triển, rút gọn, tính màu nhẩm, tính hợp lý - HS: dụng - TĐ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, linh hoạt nhạy bén cụ học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, chứng minh, NL GQVĐ - KT: HS hiểu định nghĩa hình thang cân, nắm tính chất - GV: Bộ dấu hiệu nhận biết hình thang cân thước vẽ - KN: Rèn luyện kỹ vẽ hình thang cân Biết vận dụng định hình nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân để giải tập tính toán, chứng minh đơn giản - HS: dụng - TĐ: Rèn luyện tính xác, thẩm mỹ cụ học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Tên bài học/chủ đề dạy học 4-H Luyện tập 5-Đ 03 6-Đ (09/9/2019 14/9/2019) 04 Chủ đề: Những hằng đẳng thức đáng nhơ (Tiết 2, 3) Chủ đề: 5-H Đường trung bình tam giác, hình thang (Tiết 1, 2) 6-H 7-Đ Chủ đề: Những hằng đẳng thức Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - KT: Giúp HS c.cố khắc sâu k.t hình thang, hình thang - GV: Bộ cân thước vẽ - KN: Rèn luyện k.năng p.tích đề bài, vẽ hình, lập luận, c.minh hình - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác - HS: dụng - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tưcụ học tập logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, chứng minh - KT: HS nhớ viết HĐT b.phg tổng, hiệu; hiệu - GV: Thước b.phg; lập phg tổng, hiệu; tổng hiệu lập phg thẳng, phấn - KN: Biết vận dụng HĐT để khai triển, rút gọn, tính màu - HS: dụng nhẩm, tính hợp lý cụ học tập - TĐ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, linh hoạt nhạy bén - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, chứng minh, NL GQVĐ - KT: HS biết nắm định nghĩa đường trung bình - GV: Bộ thước vẽ tam giác, hình thang - KN: Vận dụng đ.lí đường trung bình để tính độ dài hình đoạn thẳng, c/m đoạn thg nhau, hai đoạn thg song - HS: dụng cụ học tập song - TĐ: Giáo dục tính thực tế đường trung bình, tính logic - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, chứng minh - KT: HS nhớ viết HĐT b.phg tổng, hiệu; hiệu - GV: Thước b.phg; lập phg tổng, hiệu; tổng hiệu lập phg thẳng, phấn màu, Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH 8-Đ (16/9/2019 21/9/2019) Tên bài học/chủ đề dạy học đáng nhơ (Tiết 4, 5) 7-H Chủ đề: Đường trung bình tam giác, hình 8-H thang (Tiết 3, 4) 9-Đ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung 10-Đ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức 05 (23/9/2019 28/9/2019) Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - KN: Biết vận dụng HĐT để khai triển, rút gọn, tính - HS: SGK, nhẩm, tính hợp lý dụng cụ học - TĐ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, linh hoạt nhạy bén tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, chứng minh, NL GQVĐ - KT: HS biết nắm định nghĩa đường trung bình - GV: Bộ tam giác, hình thang thước vẽ - KN: Vận dụng đ.lí đường trung bình để tính độ dài hình đoạn thẳng, c/m hai đoạn thẳng nhau, hai đoạn thẳng - HS: SGK, song song dụng cụ học - TĐ: Giáo dục tính thực tế đường trung bình, tính logic tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, chứng minh - KT: HS biết phân tích đa thức thành nhân tử HS - GV: Thước biết cách tìm nhân tử chung (thừa số chung) đặt nhân tử thẳng, phấn chung đối với đa thức không phức tạp màu - KN: Rèn kỹ tính tốn, rút gọn đa thức - HS: SGK, - TĐ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, linh hoạt dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, tư logic, NL GQVĐ tập - KT: HS biết dùng hđt để phân tích đa thức thành nhân - GV: Thước tử trường hợp cụ thể, đơn giản không phức tạp thẳng, phấn - KN: Rèn luyện cho HS kỹ vận dụng đẳng thức màu học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử - HS: SGK, - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận linh hoạt dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, tập chứng minh, NL GQVĐ Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Tên bài học/chủ đề dạy học 9-H Đối xứng trục Luyện tập 10-H 06 11-Đ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử 12-Đ Luyện tập (30/9/2019 05/10/2019) Chuẩn bị GV&HS Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, ĐK khác) - KT: HS nắm khái niệm: “Đối xứng trục” HS nắm - GV: Bộ trục đối xứng hình hình có trục đối xứng thước vẽ - KN: HS biết vẽ điểm, đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho hình trước qua đường thẳng Biết chứng minh hai điểm đối xứng - HS: SGK, với qua một trục trường hợp đơn giản dụng cụ học - TĐ: G.dục cho HS tính thẩm mỹ, tính thực tế môn học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL GQVĐ - KT: Củng cố kiến thức hai hình đối xứng với qua - GV: Bộ một trục, hình có trục đối xứng thước vẽ - KN: Rèn kỹ vẽ hình đối xứng hình (dạng hình đơn hình giản) qua trục đ.xứng Kỹ nhận biết hai hình đ.xứng - HS: SGK, với qua trục, hình có trục đối xứng thực tế dụng cụ học sống tập - TĐ: Giáo dục tính xác, thẩm mỹ cho HS - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, liên hệ thực tế - KT: HS biết phân tích đa thức thành nhân tử phương - GV: Thước pháp nhóm hạng tử HS nhận xét hạng tử đa thức thẳng, phấn để nhóm hợp lý phân tích đa thức thành nhân tử màu, - KN: Rèn luyện kỹ phân tích đa thức thành nhân tử - HS: SGK, - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận linh hoạt dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, chứng tập minh, NL GQVĐ - KT:Giúp HS củng cố, khắc sâu nắm vững phương pháp - GV: Thước phân tích đ.thức thành n.tử mà đặc biệt p.pháp nhóm hạng tử thẳng, phấn màu - KN: Rèn luyện kỹ phân tích đa thức thành nhân tử - HS: SGK, - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, quan sát, tư - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, NL GQVĐDCHT Ghi (ND giảm tải, tích hợp) Mục 2;3 ko chứng minh Thay ví dụ Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH 11-H 12-H 07 (07/10/2019 12/10/2019) 13-Đ Tên bài học/chủ đề dạy học Hình bình hành Luyện tập Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt - KT: HS nắm định nghĩa hình bình hành, tính chất hình bình hành Biết chứng minh tứ giác hình bình hành - KN: Vẽ hình bình hành, vận dụng định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành để giải tốn tính tốn, chứng minh đơn giản - TĐ: G.dục tính cẩn thận xác, khả tư duysáng tạo - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, chứng minh, NL GQVĐ - KT: HS nắm định nghĩa hình bình hành, tính chất hình bình hành Biết chứng minh tứ giác hình bình hành - KN: Vẽ hình bình hành, vận dụng định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành để giải tốn tính tốn, chứng minh đơn giản - TĐ: G.dục tính cẩn thận xác, khả tư sáng tạo - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, chứng minh, NL GQVĐ - KT: Nắm vững phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử biết phối hợp cách hợp lí - KN: Rèn luyện kỹ phân tích đa thức thành nhân tử - Giáo dục tính cẩn thận, linh hoạt, tư duysáng tạo - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, NL GQVĐ Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Tên bài học/chủ đề dạy học Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt - KT: Nắm vững phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử cách có hệ thống - KN: Rèn luyện kỹ phân tích đa thức thành nhân tử 14-Đ Luyện tập - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận , quan sát, tư - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, chứng minh, NL GQVĐ - KT: HS nắm khái niệm: “Tâm đối xứng” HS nắm tâm đối xứng hình hình có tâm đối xứng - KN: HS biết vẽ điểm, đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua điểm Biết chứng minh hai điểm đối xứng 13-H Đối xứng tâm với qua một tâm trường hợp đơn giản -TĐ: Giáo dục cho HS tính thẩm mỹ, tính thực tế môn học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, chứng minh, NL GQVĐ - KT: Củng cố cho học sinh kiến thức phép đối xứng qua điểm, so sánh phép đối xứng tâm phép đối xứng trục - KN: Rèn kỹ vẽ hình đối xứng, kỹ vận dụng kiến 14-H Luyện tập thức vào tập chứng minh, nhận biết khái niệm - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình., chứng minh, NL GQVĐ 15-Đ Chia đơn thức - KT: HS hiểu t.hiện phép chia đơn thức cho đơn thức cho đơn thức - KN: Vận dụng thành thạo quy tắc chia đơn thức cho đơn thức (14/10/2019 - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính 19/10/2019) tốn, NL GQVĐ 08 Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - KT: HS hiểu nắm quy tắc chia đa thức cho đơn thức - GV: Thước thẳng, phấn - KN: Vận dụng thành thạo quy tắc chia Chia đa thức màu, 16-Đ TĐ: Giáo dục tính cẩn thận , quan sát, tư cho đơn thức - HS: SGK, - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính DCHT tốn, NL GQVĐ - KT: HS nắm định nghĩa hình chữ nhật, tính chất - GV: Bộ thước vẽ hình chữ nhật - KN: HS biết vẽ hình chữ nhật, bước đầu biết vận dụng hình định nghĩa, tính chất để chứng minh tứ giác hình chữ - HS: SGK, 15-H Hình chữ nhật nhật Biết vận dụng kiến thức HCN áp dụng vào t.giác dụng cụ học tập - TĐ: Giáo dục cho HS tính khoa học, thẩm mỹ - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, chứng minh, NL GQVĐ - GV: Bộ - KT: HS nắm định nghĩa HCN, tính chất HCN vẽ - KN: HS biết vẽ HCN, bước đầu biết vận dụng định thước hình nghĩa, tính chất để chứng minh tứ giác HCN Biết vận - HS: SGK, dụng kiến thức hình chữ nhật áp dụng vào tam giác 16-H Luyện tập dụng cụ học - TĐ: Giáo dục cho HS tính khoa học, thẩm mỹ tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, chứng minh, NL GQVĐ 17-Đ Chia đa thức - KT: Thực phép chia đa thức biến xếp - GV: Thước biến thẳng, phấn HS hiểu phép chia hết, phép chia có dư (21/10/2019 xếp - KN: V.dụng phép chia hai đa thức biến xếp màu, - HS: SGK, - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, linh hoạt, xác 26/10/2019) dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, tập tính tốn, NL GQVĐ Tên bài học/chủ đề dạy học 09 Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH 18-Đ Tên bài học/chủ đề dạy học Luyện tập 17-H Luyện tập Đường thẳng song song với 18-H đường thẳng cho trước Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - GV:Thước - KT: Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức phép chia - KN: Rèn luyện kỹ chia đa thức cho đơn thức, chia đa thẳng, phấn thức xếp Vận dụng hđt để thực phép chia đa màu - HS: SGK, thức dụng cụ học - TĐ: Giáo dục tính xác, cẩn thận tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, tính tốn, NL GQVĐ - GV: Bộ - KT: HS nắm định nghĩa HCN, tính chất HCN vẽ - KN: HS biết vẽ hình chữ nhật, bước đầu biết vận dụng thước định nghĩa, tính chất để chứng minh tứ giác hình chữ hình nhật Biết vd k.thức hình chữ nhật áp dụng vào tam giác - HS: SGK, dụng cụ học - TĐ: Giáo dục cho HS tính khoa học, thẩm mỹ tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, tính tốn, chứng minh, NL GQVĐ - KT: HS nhận biết khoảng cách hai đường thẳng - GV: Bộ song song, nắm tính chất điểm nắm đường thước vẽ thẳng song song với đường thẳng cho trước hình - KN: Biết vẽ đg thg song2 với đg thg cho trước cách đg - HS: SGK, thg khoảng cho trước Bước đầu biết c/m điểm dụng cụ học Bỏ mục nằm đường thẳng song2 với đường thẳng cho tập trước - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, khoa học, thẩm mỹ - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, vẽ hình, chứng minh, NL GQVĐ Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Tên bài học/chủ đề dạy học Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt - KT: Hệ thống kiến thức chương I (Nhân đơn thức, đa thức; Hằng đẳng thức đáng nhớ; Phân tích đa thức thành nhân tử; Chia đa thức cho đa thức) 19-Đ Ôn tập chương I - KN: Rèn luyện kỹ giải tập, kỹ lập luận - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận linh hoạt có tinh thần tự học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, tổng hợp kiến thức, NL GQVĐ - KT: Kiểm tra khả lĩnh hội k/t tr chương I HS - KN: Rèn luyện kỹ tính tốn xác hợp lí Kiểm tra viết 20-Đ -TĐ: Rèn khả tư duy, trình bày rõ ràng mạch lạc chương I - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, tính tốn, trình bày, NL GQVĐ - KT: Củng cố cho HS t/c điểm cách đg thg cho trước khoảng cho trước, định lí đường thẳng song song cách (28/10/2019 – KN: Rèn luyện kỹ phân tích tốn (tìm tập hợp điểm, 02/11/2019) 19-H Luyện tập tìm đường cố định, khoảng cách khơng đổi) - TĐ: Sử dụng kiến thức học vào g.toán ứ.d tr thực tế - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, chứng minh, NL GQVĐ - KT: Hiểu định nghĩa, t/c hình thoi, dấu hiệu nhận biết tứ giác hình thoi - KN: Vận dụng định nghĩa, tính chất dấu hiệu để giải tập tính tốn chứng minh đơn giản; Biết kết hợp 20-H Hình thoi thước compa để vẽ h.thoi cách nhanh xác - TĐ: Giáo dục cho HS tính khoa học, thẩm mỹ - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, vẽ hình, tính tốn, NL GQVĐ 10 10 Chuẩn bị Ghi GV&HS (ND giảm (TBDH, TL, tải, tích ĐK khác) hợp) - GV:Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Đề kiểm tra - HS: giấy kiểm tra, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập 39-H Luyện tập Tính chất đường 40-H phân giác tam giác 49-Đ Luyện tập 50-Đ Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 1) 24 (17/02/2020 22/02/2020) - KT: HS nắm vững nội dung định lí Talet - KN: HS vận dụng định lí để tính tốn, chứng minh quan hệ song song - TĐ: Giáo dục cho tính xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - KT: HS nắm vững nội dung định lí tính chất đường phân giác, hiểu cách chứng minh trường hợp AD tia phân giác góc A - KN: Vận dụng định lí giải tập SGK (Tính độ dài đoạn thẳng chứng minh hình học) - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận kinh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - KT: HS nắm cách giải ph.trình chứa ẩn mẫu - KN: Rèn luyện cho HS kỹ giải nhanh, thành thạo phương trình cách sử dụng phép biến đổi tương đương - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận linh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn - KT: HS nắm bước giải toán cách lập phương trình, ý sâu bước lập phương trình (chọn ẩn số, phân tích tốn, biểu diễn đại lượng, lập phương trình) - KN: HS biết vận dụng để giải tốn - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận khả tư lập luận logic - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn 24 - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: Củng cố cho HS định lí Talét, hệ định lí Talét, định lí đường phân giác tam giác - KN: Rèn cho HS kỹ vận dụng định lí vào việc giải tập để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đường 41-H thẳng song song Luyện tập - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận linh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn - KT: HS nắm định nghiã hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng Khái niệm hai - KN: HS hiểu bước chứng minh định lí, vận 42-H tam giác đồng dụng định lí để chứngminh tam giác đồng dạng, dựng tam dạng giác cho trước theo tỉ số đồng dạng - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính toán Chủ đề: - KT: HS nắm bước giải toán cách lập Giải bài toán (24/02/2020 51-Đ bằng cách lập phương trình, ý sâu bước lập phương trình (chọn phương trình ẩn số, phân tích tốn, biểu diễn đại lượng, lập 29/02/2020) (Tiết 2, 3) phương trình) 52-Đ 25 - KN: HS biết vận dụng để giải toán - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận khả tư lập luận logic - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn 25 - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: HS nắm nội dung định lí TH đồng dạng tam giác (GT KL); hiểu cách chứng 43-H minh định lí gồm hai bước - KN: Dựng ∆AMN đồng dạng với ∆ABC GV: Bộ Chủ đề: thước vẽ Các trường hợp hình Vận dụng định lí để nhận biết cặp tam giác đồng dạng đồng dạng HS: SGK, vdụng t.giác đ.dạng để tính y.tố tam giác tam giác (T1, 2) dụng cụ học Rèn luyện kỹ chứng minh hai tam giác đồng dạng tập dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số 44-H đồng dạng cho trước - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận linh hoạt Chứng minh ∆AMN = ∆A’B’C’ 26 (02/3/2020 53-Đ 07/3/2020) - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính toán - KT: HS nắm bước giải tốn cách lập phương trình, ý sâu bước lập phương trình (chọn Chủ đề: ẩn số, phân tích tốn, biểu diễn đại lượng, lập Giải bài toán phương trình) bằng cách lập - KN: HS biết vận dụng để giải tốn phương trình - TĐ: Gd tính cẩn thận khả tư lập luận logic (Tiết 4) - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn 26 - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập 54-Đ Ơn tập chương III (Có thực hành giải toán MTCT) 45-H Chủ đề: Các trường hợp đồng dạng tam giác (T3, 4) 46-H 27 (09/3/2020 14/3/2020) 55-Đ Ơn tập chương III (Có thực hành giải tốn MTCT) - KT: Giúp HS ôn tập lại kiến thức học chương (chủ yếu phương trình ẩn) - KN: Củng cố nâng cao kỹ giải phương trình ẩn (phương trình bậc ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn mẫu) - TĐ: Giáo dục tính xác khả tự học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - KT: HS nắm nội dung định lí TH đồng dạng tam giác (GT KL); hiểu cách chứng minh định lí gồm hai bước - KN: Dựng ∆AMN đồng dạng với ∆ABC Chứng minh ∆AMN = ∆A’B’C’ Vận dụng định lí để nhận biết cặp tam giác đồng dạng vận dụng tam giác đồng dạng để tính yếu tố tam giác Rèn luyện kỹ chứng minh hai tam giác đồng dạng dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng cho trước - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận linh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - KT: Giúp HS ôn tập lại kiến thức học chương (chủ yếu phương trình ẩn) - KN: Củng cố nâng cao kỹ giải p.trình ẩn (p.trình bậc ẩn, p.trình tích, p.trình chứa ẩn mẫu) - TĐ: Giáo dục tính xác khả tự học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn 27 - GV: Thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập, MTCT - HS: SGK, dụng cụ học tập, MTCT GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu, MTCT - HS: SGK, dụng cụ học tập, MTCT 56-Đ Kiểm tra viết chương III Chủ đề: Các trường hợp 47-H đồng dạng tam giác (T5) Các trường hợp 48-H đồng dạng tam giác vuông - KT: Qua kiểm tra để đánh giá mức độ nắm kiến thức tất đối tượng HS Phân loại đối tượng, để có kế hoạch - GV: đề tra, bổ sung kiến thức, điều chỉnh phương pháp dạy cách hợp kiểm đáp án lý - KN: Biết vận dụng kiến thức chương để giải - HS: giấy tập Rèn luyện kỹ vẽ hình tính tốn c.xác kiểm tra, - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, nguyên tắc dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tưtập logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn - KT: HS nắm nội dung định lí TH ∽ tam giác (GT KL); hiểu cách chứng minh định lí gồm hai bước GV: Bộ - KN: Dựng ∆AMN ∽ ∆ABC, c/m ∆AMN = ∆A’B’C’ thước vẽ Vận dụng định lí để nhận biết cặp tam giác ∽ vận dụng hình tam giác đ.dạng để tính yếu tố tam giác Rèn luyện kỹ chứng minh hai tam giác ∽ dựng tam HS: SGK, dụng cụ học giác ∽ với tam giác cho trước theo tỉ số ∽ cho trước tập - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận linh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - KT: HS nắm dấu hiệu đồng dạng tam giác vuông, dấu hiệu đặc biệt (dấu hiệu cạnh huyền - GV: Bộ thước vẽ cạnh góc vng) - KN: Vận dụng định lí hai tam giác đồng dạng để tínhtỉ số hình đường cao, tỉ số diện tích, tính độ dài cạnh - HS: SGK, - TĐ: Giáo dục cho HS tính thẩm mỹ, khoa học dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư tập logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn 28 Mục chọn lại độ dài, bỏ tập 57 57-Đ 58-Đ 28 (16/3/2020 21/3/2020) - KT: HS nhận biết vế trái, vế phải biết dùng dấu bất đẳng thức Biết tính chất liên hệ thứ tự phép cộng dạng bất đẳng thức - KN: Biết chứng minh bất đẳng thức nhờ so sánh giá trị vế bất đẳng thức hoặc vận dụng tính chất liên hệ Liên hệ thứ thứ tự phép cộng (mức đơn giản) tự phép cộng - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận linh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn - KT: HS nắm tính chất liên hệ thứ tự phép nhân (với số dương số âm) dạng bất đẳng thức - KN: Biết cách sử dụng tính chất để chứng minh BĐT Liên hệ thứ (qua số kĩ thuật suy luận) tự phép nhân - TĐ: Biết phối hợp vận dụng tính chất thứ tự - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: Củng cố dấu hiệu ∽ tam giác vuông, tỉ số hai đường cao, tỉ số hai diện tích tam giác đồng dạng Các trường hợp - KN: Vận dụng định lý để c.minh tam giác ∽ , để 49-H đồng dạng tính độ dài đoạn thẳng, tính chu vi, diện tích tam giác tam giác vuông - TĐ: Thấy ứng dụng thực tế tam giác đồng dạng - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: HS nắm nd b.toán t.hành (đo gián tiếp c.cao vật, đo k/c địa đ’ tr có địa đ’ ko thể tới đc ) + HS nắm bước tiến hành đo đạc tính tốn Ứng dụng thực tr.hợp, ch.bị cho tiết thực hành 50-H tế tam giác - KN: Rèn luyện đo đạc, quan sát tính tốn HS đồng dạng - TĐ: Giáo dục tính thực tiển, tinh thần đoàn kết - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s.tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vẽ hình, suy luận, tính tốn - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập 29 Mục chọn lại độ dài, bỏ tập 57 29 (23/3/2020 28/3/2020) 59-Đ Luyện tập - KT: Củng cố tính chất liên hệ thứ tự phép cộng, liên hệ thứ tự phép nhân, tính chất bắc cầu thứ tự - KN: Biết phối hợp, vận dụng tính chất thứ tự để giải BT bất đẳng thức - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận tư duysáng tạo - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập 60-Đ - KT: Biết kiểm tra số có nghiệm BPT ẩn hay không ? - KN: Biết viết biểu diễn trục số tập nghiệm Bất phương trình BPT dạng x < a; x > a; x  a; x  a ẩn - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận ; rèn NL tư duysáng tạo - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL suy luận, tính tốn - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: HS biết cách đo gián tiếp chiều cao vật đo khoảng cách hai điểm mặt đất, có điểm khơng thể tới - KN: Rèn luyện sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm đường thẳng, sử dụng giác kế đo góc mặt đất, đo độ dài đoạn thẳng mặt đất + Biết áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải hai toán - TĐ: Giáo dục ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức, 51-H Thực hành ngồi trời (Đo chiều cao vật, đo khoảng cách hai điểm mặt đất, có ý thức kỷ luật hoạt động tập thể 52-H điểm tới được) - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ NL vận dụng kiến thức học vào thực tiến 30 - GV: Dụng cụ thực hành - HS: Dụng cụ thực hành, phiếu ghi kết thực hành 30 (30/3/2020 04/4/2020) 61-Đ 62-Đ - KT: HS nhận biết bất phương trình bậc ẩn - KN: Biết áp dụng quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình đơn giản Biết sử dụng Bất phương trình quy tắc biến đổi bất phương trình để giải thích tương bậc ẩn đương BPT - TĐ: Giáo dục tính xác, cẩn thận - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ Luyện tập 53-H Ôn tập chương III (có thực hành giải tốn máy tính cầm tay) GV: Tthước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: HS nắm vững cách giải bất phương trình bậc - GV: Thước ẩn - KN: HS có kỷ giải bất phương trình bậc thẳng, phấn màu ẩn - HS: SGK, - TĐ: Giáo dục tính xác, cẩn thận dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tập tiếp, NL tư logic, GQVĐ Bộ - KT: Hệ thống hóa kiến thức định lý Talet tam GV: thước vẽ giác đồng dạng học chương - KN: Vận dụng kiến thức học vào tập tính tốn, hình, MTCT - HS: SGK, chứng minh Góp phần rèn luyện tư cho HS dụng cụ học - TĐ: Giáo dục cho HS tính hệ thống, chặt chẽ tập, MTCT - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ 31 Ơn tập chương III (có thực hành 54-H giải tốn máy tính cầm tay) 31 (06/4/2020 11/4/2020) 63-Đ 64-Đ Phương trình chứa dấu giái trị tuyệt đối Ôn tập chương IV 55-H Kiểm tra viết chương III - KT: Hệ thống hóa kiến thức định lý Talet tam giác đồng dạng học chương - KN: Vận dụng kiến thức học vào tập tính tốn, chứng minh Góp phần rèn luyện tư cho HS - TĐ: Giáo dục cho HS tính hệ thống, chặt chẽ - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ - KT: Biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu thức dạng dạng + Biết giải số phương trình dạng = cx + d dạng = cx + d - KN: Rèn luyện kỹ giải phương trình - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, GQVĐ - KT: Nắm cách hệ thống bất đẳng thức, bpt, p.trình tích cách giải dạng theo y.cầu chương - KN: Rèn luyện kĩ giải bất phương trình bậc phương trình giá trị tuyệt đối dạng: x  b = cx + d; ax =cx+d dạng x  b = cx+d - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, tư cho HS - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ - KT: Kiểm tra khả lĩnh hội kiến thức chương III HS - KN: Rèn luyệnkĩ vẽ hình, chứng minh , trình bày - TĐ: Rèn khả tư duy, trình bày rõ ràng mạch lạc - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ 32 GV: Bộ thước vẽ hình, MTCT - HS: SGK, dụng cụ học tập, MTCT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Đề kiểm tra - HS: Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập 56-H Hình hộp chữ nhật 32 (13/4/2020 18/4/2020) 65-Đ 66-Đ Ôn tập chương IV Kiểm tra viết chương IV 57-H Hình hộp chữ nhật (tiếp) - KT: HS nắm yếu tố hình hộp chữ nhật Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh hình hộp chữ nhật + Làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng không gian, cách ký hiệu - KN: Rèn luyện vẽ hình hộp chữ nhật - TĐ: G.dục tính thẩm mỹ, khoa học thông qua môn học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ - KT: Nắm cách hệ thống bất đẳng thức , bất phương trình , phương trình tích cách giải dạng theo yêu cầu chương - KN: Rèn luyện kĩ giải bất phương trình bậc phương trình giá trị tuyệt đối dạng: x  b = cx + d; ax =cx+d dạng x  b = cx+d - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, tư cho HS - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ - KT: Kiến thức liên hệ thứ tự phép cộng, phép nhân, bất pt ẩn… - KN: Đánh giá kỹ trình bày, giải tốn HS - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, hệ thống, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ - KT: HS nhận biết dấu hiệu đường thẳng song song, đg.thẳng song2 mặt phẳng hai mặt phẳng song2 - KN: Vận dụng cơng thức tính diện tích xung quanh hình chữ nhật Đối chiếu so sánh giống khác quan hệ song song đuờng thẳng mặt phẳng, mặt phẳng mặt phẳng - TĐ: G.dục tính thẩm mỹ, khoa học thơng qua môn học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, trí tưởng tượng, GQVĐ 33 GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Đề kiểm tra - HS: Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: Bằng hình ảnh cụ thể cho HS bước đầu nắm dấu hiệu nhận biết đường thẳng vng góc với mặt phẳng, mặt phẳng vng góc với mặt phẳng Thể tích hình - KN: Nắm cơng thức tính thể tích hình hộp chữ 58-H hộp chữ nhật nhật Biết vận dụng cơng thức vào tính tốn - TĐ: Giáo dục tính thẩm mỹ, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tưởng tượng, GQVĐ - KT: Nắm vững kiến thức học đa thức, phân thức dạng phương trình cách có hệ thống (20/4/2020 - KN: Vận dụng thành thạo quy tắc phép biến đổi học có kỹ giải dạng phương trình Ơn tập học ky II 25/4/2020) 67-Đ - TĐ: Giáo dục tính linh hoạt , độc lập ,sáng tạo, khả diễn đạt xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ 68-Đ Ôn tập học ky II - KT: Nắm vững kiến thức học đa thức, phân thức dạng phương trình cách có hệ thống - KN: Vận dụng thành thạo quy tắc phép biến đổi học có kỹ giải dạng phương trình - TĐ: Giáo dục tính linh hoạt, độc lập,sáng tạo, khả diễn đạt xác - NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ 33 34 GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, dụng cụ học tập 59-H Luyện tập 60-H Hình đứng 34 (27/4/2020 02/5/2020) lăng trụ Diện tích xung 61-H quanh hình lăng trụ đứng 62-H Thể tích hình lăng trụ đứng - KT: Nắm yếu tố hình hộp chữ nhật, dấu hiệu đường thẳng vng góc với mặt phẳng, cơng thức thừa nhận diện tích xung quanh thể tích hình hộp chữ nhật - KN: Vận dụng yếu tố hình hộp chữ nhật để tính diện tích, thể tích - TĐ: Giáo dục tính khoa học, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tổng hợp kiến thức, GQVĐ - KT: Nắm (trực quan) yếu tố hình lăng trụ đứng (đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên chiều cao) - KN: Gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy Biết cách vẽ theo ba bước (vẽ đáy, vẽ mặt bên, vẽ đáy thứ 2) - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, thẩm mỹ - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ - KT: Nắm cách tính xung quanh hình lăng trụ đứng - KN: Biết áp dụng cơng thức vào việc tính tốn hình cụ thể Củng cố lại khái niệm học - TĐ: Giáo dục tính xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ - KT: HS nắm cơng thức tính thể tích hình lăng trụ đứng - KN: Biết áp dụng cơng thức vào việc tính tốn hình cụ thể Ơn lại khái niệm song song, vng góc đường thẳng, mặt phẳng,… - TĐ: Giáo dục tính xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ 35 GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, dụng cụ học tập GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, dụng cụ học tập GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập 63-H Luyện tập Hình chóp 64-H hình chóp cụt Diện tích xung 65-H quanh hình chóp 35 (04/5/2020 09/5/2020) - KT: Nắm cách tính diện tích xung quanh thể tích hình lăng trụ đứng - KN: Biết áp dụng cơng thức vào việc tính tốn hình cụ thể - TĐ: Giáo dục tính xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ - KT: HS nắm vững yếu tố hình chóp đều, hình chóp cụt (đỉnh, mặt đáy, mặt bên đường cao) + Biết gọi tên hình lăng trụ theo đa giác, biết vẽ hình khái niệm - KN: Rèn luyện vẽ hình, xác định hình khai triển hình chóp - TĐ: Giáo dục tính thẩm mỹ, xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ - KT: Nắm cách tính xung quanh hình chóp - KN: Biết áp dụng cơng thức vào việc tính tốn hình cụ thể Củng cố lại khái niệm học - TĐ: Giáo dục tính xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ 66-H Thể tích hình - KT: Nắm cơng thức tính thể tích hình chóp chóp - KN: Biết áp dụng cơng thức vào việc tính tốn hình cụ thể - TĐ: Giáo dục tính xác, khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ 36 - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập GV: Bộ thước vẽ hình- HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: Hệ thống hoá kiến thức chương IV loại hình khơng gian cơng thức tính hình Ơn tập chương - KN: Rèn luyện vẽ hình, tính tốn 67-H IV - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, linh hoạt - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập - KT: Nắm vững kiến thức học tứ giác loại tứ giác đặc biệt: Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết cơng thức tính diện tích hình - KN: Vận dụng thành thạo định nghĩa tính chất để nhận biết chứng minh hình - TĐ: Giáo dục tính linh hoạt, độc lập, sáng tạo, khả diễn đạt xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, GQVĐ - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, dụng cụ học tập 68-H Ôn tập học kì II - KT: Kiểm tra kiến thức chương trình học Kiểm tra viết kì II (Đại số hình học) 69-Đ - GV: Đề học kỳ II - KN: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng KT học để tính kiểm tra tốn trình bày lời giải (11/5/2020 - HS: Kiến - TĐ: GD cho HS ý thức chủ động, tích cực, tự giác, trung thức ôn 16/5/2020) tập, dụng cụ Kiểm tra viết thực, cẩn thận học tập 69-H học kì II - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, học tập 36 37 (18/5/2020 70-Đ tính tốn, NL GQVĐ Trả bài kiểm - KT: Đánh giá kết kiến thức học ky II tra học kỳ II 37 23/5/2019) - KN: PP tính tốn, giải tập kiểm tra, dạng học ky II Trả bài kiểm 70-H - TĐ: Thái độ trung thực, tự giác hiệu học tập tra học kì II - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, NL GQVĐ, tự đánh giá thân - GV: Bài kiểm tra - HS: sách vở, dụng cụ học tập Thanh Minh ngày 10 tháng năm 2019 HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT Trần Duy Ngọc TỔ PHĨ CHUN MƠN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Đặng Kim Thoa Phạm Thị Thanh Bình 38 ... thận học tập 32-H 04/01/2020) tra học kì I - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, vẽ hình, chứng minh, NL GQVĐ Tên bài học/ chủ đề dạy học 18 19 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN KHỐI LỚP - HỌC... dụng cụ học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, khả tư logic, tập tính tốn, NL GQVĐ Tên bài học/ chủ đề dạy học 09 Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH 18- Đ Tên bài học/ chủ đề dạy học Luyện... NL GQVĐ Tên bài học/ chủ đề dạy học 12 12 Tiết Tuần (theo (Ngày, PPCT) tháng, năm) ĐS HH Tên bài học/ chủ đề dạy học 25-Đ Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 26-Đ Luyện tập 13 ( 18/ 11/2019 23/11/2019)
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH dạy học môn TOÁN 8, KẾ HOẠCH dạy học môn TOÁN 8, - KN: HS hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân thức. Vận dụng thành thạo quy tắc đổi dấu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn