trắc nghiệm thi công chức kế toán tải miễn phí tại (https://cochithinen9.blogspot.com/)

30 71 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 16:53

Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm công chức kế toán mới nhất gồm 207 câu được biên soạn theo luật kế toán 2015, luật ngân sách 2015. Bộ câu hỏi sẽ cung cấp lượng kiến thức tương đối lớn cho người học về các vấn đề liên quan đến kế toán như quyền, nghĩa vụ của kế toán, ngân sách... “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu Chứng từ kế toán gì? a Chứng từ kế tốn giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán b Chứng từ kế toán giấy tờ mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán c Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh, làm ghi sổ kế toán Câu Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%? a Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu; b Thuế thu nhập cá nhân; c Cả đáp án Câu Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp? a Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, b Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, c Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Câu Các yêu cầu kế toán? a Phản ánh kịp thời, thời gian quy định thông tin, số liệu kế tốn b Cung cấp thơng tin, số liệu kế toán theo quy định pháp luật c Cả đáp án Câu Mức bố trí dự phòng ngân sách nhà nước? a Từ 1% đến 2% tổng chi ngân sách cấp b Từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách cấp c Từ 3% đến 4% tổng chi ngân sách cấp Câu Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Không kinh doanh dịch vụ kế toán 12 tháng liên tục; b Tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán; c Cả đáp án Câu Sổ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây? a Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; b Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi vào tài khoản kế toán; c Cả đáp án https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu Cơ quan quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn? a Bộ Tài b Bộ Kế hoạch đầu tư c Chính Phủ Câu Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, nghiệp; hoạt động đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm? a Tiền, vật tư tài sản cố định; b Tài sản công; c Cả đáp án Câu 10 Khoản chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trung ương? a Chi trả nợ lãi khoản tiền Chính phủ vay b Chi viện trợ c Cả đáp án Câu 11 Chi ngân sách nhà nước gồm? a Chi đầu tư phát triển; b Chi dự trữ quốc gia; c Cả đáp án Câu 12 Lĩnh vực chi thường xuyên quan, đơn vị địa phương? a Sự nghiệp thể dục thể thao; b Chi cho vay theo quy định pháp luật c Cả đáp án Câu 13 Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm? a Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập chi phí khác; b Thuế khoản nộp ngân sách nhà nước; c Cả đáp án Câu 14 Thời hạn Quốc hội xem xét, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước chậm là? a 12 tháng sau kết thúc năm ngân sách b 18 tháng sau kết thúc năm ngân sách c 06 tháng sau kết thúc năm ngân sách Câu 15 Đơn vị tính sử dụng kế toán là? a Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia “VNĐ”, ký hiệu quốc tế “VND” https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” b Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia “đ”, ký hiệu quốc tế “VND” c Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia “đồng”, ký hiệu quốc tế “VND” Câu 16 Các khoản thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương? a Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay b Chi bổ sung quỹ dự trữ tài trung ương c Cả đáp án Câu 17 Sổ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây? a Số dư đầu kỳ, số phát sinh kỳ, số dư cuối kỳ b Họ tên kế toán lập chứng từ c Cả đáp án Câu 18 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%? a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; b Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; c Cả đáp án Câu 19 Cách ghi Chữ viết chữ số sử dụng kế toán nào? a Sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (,); ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (.) b Sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) c Cả đáp án sai Câu 20 Những người khơng làm kế tốn? a Người chưa thành niên; b Người bị Tòa án tuyên bố hạn chế lực hành vi dân sự; c Cả đáp án Câu 21 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%? a Thuế tài nguyên, b Thuế thu nhập doanh nghiệp, c Cả đáp án Câu 22 Kỳ kế toán gồm? a Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý b Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng c Kỳ kế toán gồm kỳ kế kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu 23 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm tốn nhà nước báo cáo toán ngân sách địa phương trước ngày? a 01 tháng 12 năm sau b 01 tháng 10 năm sau c 01 tháng 01 năm sau Câu 24 Các hành vi bị nghiêm cấm theo luật kế toán 2015 gồm? a Giả mạo, khai man thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán tài liệu kế toán khác b Cố ý, thỏa thuận ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thơng tin, số liệu kế tốn sai thật c Cả đáp án Câu 25 Khoản chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trung ương? a Chi cho vay theo quy định pháp luật b Chi bổ sung quỹ dự trữ tài trung ương c Cả đáp án Câu 26 Đơn vị có Trách nhiệm quản lý tài liệu kế toán? a Đơn vị kế toán, Kiểm toán b Đơn vị kế toán c Đơn vị kế tốn, Cơ quan tài cấp Câu 27 Thu ngân sách nhà nước gồm? a Các khoản viện trợ khơng hồn lại Chính phủ nước b Các khoản vay ưu đãi từ nước c Cả đáp án Câu 28 Ai chịu trách nhiệm cung cấp thơng tin, tài liệu kế tốn? a Đơn vị kế toán b Thủ trưởng đơn vị c Kế toán Câu 29 Các hành vi bị cấm lĩnh vực ngân sách nhà nước? a Quyết định đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách không thẩm quyền, không xác định rõ nguồn vốn để thực b Thực vay trái với quy định pháp luật; vay vượt khả cân đối ngân sách c Cả đáp án Câu 30 Kỳ kế tốn năm tính nào? https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” a Kỳ kế tốn năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 12 năm dương lịch b Kỳ kế tốn năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch c Kỳ kế toán năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 29 tháng 12 năm dương lịch Câu 31 Người cấp chứng kế toán viên phải có tiêu chuẩn sau đây? a Có tốt nghiệp đại học trở lên b Đạt kết kỳ thi lấy chứng kế toán viên c Cả đáp án sai Câu 32 Chứng từ kế toán lập lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài chính? a Chứng từ kế tốn lập không 02 lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài b Chứng từ kế tốn lập lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài c Chứng từ kế tốn lập không 03 lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài Câu 33 Khi viết sai chứng từ kế tốn phải hủy bỏ cách nào? a Lập biên để hủy chứng từ viết sai b Xé bỏ chứng từ viết sai c Gạch chéo vào chứng từ viết sai Câu 34 Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trường hợp sau đây: a Bị kết tội án Tòa án có hiệu lực pháp luật b Khơng hành nghề thời hạn 12 tháng c Cả đáp án Câu 35 Ai phải chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán? a Người lập, người duyệt người khác ký tên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán b Người lập, người duyệt c Kế toán, người lập, người duyệt Câu 36 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%? a Thu kết dư ngân sách địa phương; b Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; c Cả đáp án Câu 37 Kế tốn viên hành nghề bị đình hành nghề dịch vụ kế toán trường hợp sau đây? https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” a Khơng chấp hành quy định quan có thẩm quyền việc kiểm tra, tra liên quan đến hoạt động hành nghề kế toán; b Kế toán viên tự ý nghỉ việc 15 ngày c Cả đáp án Câu 38 Chi thường xuyên quan thuộc phủ gồm? a Sự nghiệp y tế, dân số gia đình; b Sự nghiệp văn hóa thơng tin; c Cả đáp án Câu 39 Chữ ký chứng từ kế toán phải đảm bảo? a Được ký loại mực màu xanh, không phai b Được ký loại mực không phai c Được ký loại mực màu xanh, đen không phai Câu 40 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%: a Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang ngân sách trung ương; b Thuế thu nhập cá nhân c Cả đáp án Câu 41 Sổ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây? a Ngày, tháng, năm ghi sổ; b Số hiệu ngày, tháng, năm chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ; c Cả đáp án Câu 42 Chi ngân sách nhà nước gồm khoản chi nào? a Chi thường xuyên; b Chi trả nợ lãi; c Cả đáp án Câu 43 Chậm ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn toán ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi toán ngân sách địa phương đến Bộ Tài chính, Kiểm tốn nhà nước? a 15 ngày làm việc b 10 ngày làm việc c 05 ngày làm việc Câu 44 Sổ kế toán gồm có ? a Sổ kế tốn gồm sổ kế toán tổng hợp b Sổ kế toán gồm sổ kế toán chi tiết https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết Câu 45 Các hành vi bị nghiêm cấm theo luật kế toán 2015? a Để ngồi sổ kế tốn tài sản, nợ phải trả đơn vị kế tốn có liên quan đến đơn vị kế tốn b Ban hành, cơng bố chuẩn mực kế tốn, chế độ kế tốn khơng thẩm quyền c Cả đáp án Câu 46 Đơn vị sử dụng ngân sách ? a Là đơn vị dự toán ngân sách giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách b Là quan, tổ chức, đơn vị cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách c Cả đáp án Câu 47 Kế tốn viên hành nghề bị đình hành nghề dịch vụ kế toán trường hợp sau đây? a Có sai phạm chun mơn vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu nghiêm trọng có khả thực tế gây hậu nghiêm trọng; b Khơng đủ điều kiện đăng ký hành nghề; c Cả đáp án Câu 48 Chi thường xuyên quan thuộc phủ gồm? a Sự nghiệp thể dục thể thao; b Chi dự trữ quốc gia c Cả đáp án Câu 49 Cách sửa sổ kế tốn ghi có sai sót? a Ghi cải cách gạch đường thẳng vào chỗ sai ghi số chữ phía phải có chữ ký kế tốn trưởng bên cạnh; b Ghi số âm cách ghi lại số sai mực đỏ ghi lại số sai dấu ngoặc đơn, sau ghi lại số phải có chữ ký kế tốn trưởng bên cạnh; c Cả đáp án Câu 50 Báo cáo tài đơn vị kế tốn gồm? a Báo cáo tình hình tài chính; b Báo cáo kết hoạt động; c Cả đáp án Câu 51 Các hành vi bị cấm lĩnh vực ngân sách nhà nước? a Phê chuẩn, duyệt toán ngân sách nhà nước sai quy định pháp luật b Sử dụng ngân sách nhà nước để Viện trợ https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án Câu 52 Ai chịu trách nhiệm nội dung báo cáo tài chính? a Người ký báo cáo tài b Kế tốn đơn vị c Cả đáp án Câu 53 Báo cáo tài năm đơn vị kế tốn phải nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm ? a 60 ngày b 90 ngày c 30 ngày Câu 54 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%? a Thu từ quỹ dự trữ tài trung ương; b Thu kết dư ngân sách trung ương; c Cả đáp án Câu 55 Các hành vi bị cấm lĩnh vực ngân sách nhà nước? a Sử dụng ngân sách nhà nước vay, tạm ứng, góp vốn trái với quy định pháp luật b Trì hỗn việc chi ngân sách bảo đảm điều kiện chi theo quy định pháp luật c Cả đáp án Câu 56 Thực tạm cấp ngân sách cho nhiệm vụ chi nào? a Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới; b Chi cho dự án chuyển tiếp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; c Cả đáp án Câu 57 Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai nội dung sau đây? a Tình hình tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu; b Kết hoạt động kinh doanh; c Cả đáp án Câu 58 Chi ngân sách nhà nước gồm khoản nào? a Chi viện trợ; b Cho nước vay https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án Câu 59 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%? a Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu; b Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; c Cả đáp án Câu 60 Các hành vi bị cấm lĩnh vực ngân sách nhà nước? a Hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước mục lục ngân sách nhà nước b Lập, trình dự tốn, tốn ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định c Cả đáp án Câu 61 Các hình thức cơng khai báo cáo tài chính? a Niêm yết; b Đăng tải trang thông tin điện tử; c Cả đáp án Câu 62 Ai định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trường hợp cần thiết? a Ủy ban nhân dân cấp b Hội đồng nhân dân cấp c Sở tài Câu 63 Đơn vị kế tốn có sử dụng khoản đóng góp Nhân dân phải cơng khai báo cáo tài năm thời hạn ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính? a 60 ngày b 30 ngày c 90 ngày Câu 64 Lĩnh vực chi thường xuyên quan, đơn vị địa phương? a Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý; b Sự nghiệp y tế, dân số gia đình; c Cả đáp án Câu 65 Đơn vị kế tốn thuộc hoạt động kinh doanh phải cơng khai báo cáo tài năm thời hạn ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm? a 90 ngày b 120 ngày c 60 ngày https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu 66 Các quan có thẩm quyền định kiểm tra kế tốn gồm? a Bộ Tài chính; b Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác trung ương định kiểm tra kế toán đơn vị kế toán lĩnh vực phân công phụ trách; c Cả đáp án Câu 67 Lĩnh vực chi thường xuyên quan, đơn vị địa phương? a Sự nghiệp văn hóa thơng tin; b Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; c Cả đáp án Câu 68 Các quan có thẩm quyền kiểm tra kế tốn gồm ? a Cơ quan tra nhà nước, b Thanh tra chuyên ngành tài chính, c Cả đáp án Câu 69 Cơ quan xét duyệt toán năm? a Đơn vị dự toán cấp xét duyệt toán đơn vị dự toán cấp trực thuộc theo quy định; b Sở Tài c Bộ tài Câu 70 Nội dung kiểm tra kế tốn gồm? a Kiểm tra việc thực nội dung công tác kế toán; b Kiểm tra việc tổ chức máy kế toán người làm kế toán; c Cả đáp án Câu 71 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%? a Thu từ quỹ dự trữ tài trung ương; b Thu kết dư ngân sách trung ương; c Cả đáp án Câu 72 Chứng từ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây? a Tên số hiệu chứng từ kế toán; b Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; c Cả đáp án Câu 73 Thời gian kéo dài kiểm tra kế tốn khơng q? a 07 ngày, khơng kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định Bộ luật lao động https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 10 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” b Chịu trách nhiệm trước khách hàng trước pháp luật nội dung dịch vụ kế toán cung cấp phải bồi thường thiệt hại gây c Cả đáp án Câu 109 Định nghĩa kế tốn gì? a Kế tốn việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động b Kế toán việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động c Kế toán việc xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động Câu 110 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn toán ngân sách địa phương trước ngày? a 01 tháng 01 năm sau b 31 tháng 01 năm sau c 31 tháng 12 năm sau Câu 111 Báo cáo tài nhà nước gồm? a Báo cáo tình hình tài nhà nước; b Báo cáo kết hoạt động tài nhà nước; c Cả đáp án Câu 112 Ai chịu trách nhiệm kết kiểm kê tài sản đơn vị kế toán? a Người lập báo cáo tổng hợp kết kiểm kê b Người lập ký báo cáo tổng hợp kết kiểm kê c Người ký báo cáo tổng hợp kết kiểm kê Câu 113 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế tốn bị đình kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Có sai phạm chun mơn b Vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu nghiêm c Cả đáp án Câu 114 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ? a Năm ngân sách 2018 b Năm ngân sách 2016 c Năm ngân sách 2017 Câu 115 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%? https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 16 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” a Huy động đóng góp từ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; b Thuế thu nhập doanh nghiệp, c Cả đáp án Câu 116 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Làm sai lệch thơng đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế tốn, báo cáo tài cung cấp thông tin, số liệu báo cáo sai thật; b Giả mạo, tẩy xoá, sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán c Cả đáp án Câu 117 Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm? a Kết phân chia kết hoạt động kinh doanh; b Nợ xử lý nợ công; c Cả đáp án Câu 118 Hệ thống sổ kế tốn quy định? a Bộ Tài b Thanh tra phủ c Sở tài Câu 119 Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, nghiệp; hoạt động đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm? a Thu, chi kết dư ngân sách nhà nước; b Tài sản; c Cả đáp án Câu 120 Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trường hợp sau đây: a Gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; b Bị thu hồi chứng kế toán viên; c Cả đáp án Câu 121 Ủy ban nhân dân gửi báo cáo toán ngân sách địa phương đến đâu để thẩm tra? a Ban Hội đồng nhân dân cấp b Cơ quan tài cấp trực tiếp https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 17 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án Câu 122 Cơ quan thống quản lý nhà nước kế toán? a Chính phủ b Bộ Tài c Thanh tra phủ Câu 123 Luật kế tốn năm 2015 có hiệu lực từ? a Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 b Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 c Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 Câu 124 Đơn vị kế tốn khơng sử dụng ngân sách nhà nước cơng khai nội dung? Quyết tốn thu, chi tài năm Thơng tin thu Báo cáo thu chi ngân sách năm Câu 125 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%? a Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; b Thu từ quỹ dự trữ tài địa phương; c Cả đáp án Câu 126 Đơn vị dự toán ngân sách là? a Đơn vị dự toán ngân sách quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách b Đơn vị dự toán ngân sách quan, tổ chức, đơn vị cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách c Đơn vị dự toán ngân sách quan, tổ chức, đơn vị cấp đơn vị sử dụng ngân sách cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách Câu 127 Nguyên tắc kế toán gồm? a Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh b Việc lập trình bày báo cáo tài phải bảo đảm phản ánh chất giao dịch hình thức, tên gọi giao dịch c Cả đáp án Câu 128 Thu ngân sách nhà nước gồm? a Toàn khoản thu từ thuế, lệ phí; b Tồn khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ quan nhà nước thực hiện, c Cả đáp án https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 18 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu 129 Trách nhiệm kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán? a Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định Chính phủ b Tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp c Cả đáp án Câu 130 Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai nội dung sau đây? a Kết hoạt động kinh doanh; b Thông tin thu, chi c Cả đáp án Câu 131 Ngân sách nhà nước gồm ? a Ngân sách trung ương b Ngân sách địa phương c Cả đáp án Câu 132 Các quan có thẩm quyền định kiểm tra kế toán gồm? a Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kiểm tra kế toán đơn vị kế toán địa phương quản lý; b Đơn vị cấp định kiểm tra kế toán đơn vị trực thuộc c Cả đáp án Câu 133 Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước sử dụng cho? a Đầu tư phát triển, b Chi thường xuyên c Cả đáp án Câu 134 Chi thường xuyên quan ngang gồm? a Sự nghiệp bảo vệ môi trường; b Chi cho vay theo quy định pháp luật c Cả đáp án Câu 135 Các hành vi bị nghiêm cấm theo luật kế tốn 2015 gồm? a Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cá nhân làm chủ sở hữu b Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hình thức c Cả đáp án https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 19 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu 136 Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước? a Toàn khoản thu, chi ngân sách phải dự toán, tổng hợp đầy đủ vào ngân sách nhà nước b Các khoản thu ngân sách thực theo quy định luật thuế chế độ thu theo quy định pháp luật c Cả đáp án Câu 137 Dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để? a Chi phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói b Chi hỗ trợ cho ngân sách cấp c Cả đáp án Câu 138 Các hành vi bị nghiêm cấm theo luật kế toán 2015 gồm? a Thuê cá nhân, tổ chức đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị b Kế tốn viên hành nghề doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế tốn thơng đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thơng tin, số liệu kế tốn sai thật c Cả đáp án Câu 139 Ai định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình? a Ủy ban nhân dân cấp b Hội đồng nhân dân cấp c Cả phương án sai Câu 140 Nội dung kiểm tra kế toán gồm? a Kiểm tra việc chấp hành quy định khác pháp luật kế toán b Kiểm tra tổ chức máy đơn vị c Cả đáp án Câu 141 Thu, chi ngân sách nhà nước hạch tốn bằng? a Đồng Việt Nam b Đơ la mỹ c Cả đáp án Câu 142 Các hành vi bị cấm lĩnh vực ngân sách nhà nước a Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước b Thu sai quy định luật thuế quy định khác pháp luật thu ngân sách; https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 20 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án Câu 143 Đơn vị kế tốn thuộc hoạt động kinh doanh cơng khai nội dung sau đây? a Trích lập sử dụng quỹ; b Thu nhập người lao động; c Cả đáp án Câu 144 Ai Phê chuẩn toán ngân sách địa phương? a Hội đồng nhân dân cấp b Ủy ban nhân dân cấp c Sở tài Câu 154 Các hình thức cơng khai báo cáo tài chính? a Thơng báo văn bản; b Đăng tải phương tiện thông tin đại chúng c đáp án Câu 146 Ai định chủ trương, biện pháp để triển khai thực ngân sách địa phương? a Ủy ban nhân dân cấp b Hội đồng nhân dân cấp c Sở tài Câu 147 Báo cáo tài nhà nước gồm? a Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; b Báo cáo thu chi ngân sách năm c Cả đáp án Câu 148 Đơn vị kế tốn kiểm tra kế tốn có trách nhiệm sau đây? a Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế tốn tài liệu kế tốn có liên quan đến nội dung kiểm tra giải trình nội dung theo yêu cầu đoàn kiểm tra; b Thực kết luận đồn kiểm tra kế tốn c Cả đáp án Câu 149 Nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị dự toán ngân sách? a Tổ chức thực dự toán thu, chi ngân sách giao; b Nộp đầy đủ, hạn khoản phải nộp ngân sách theo quy định pháp luật; c Cả đáp án Câu 150 Các quan có thẩm quyền định kiểm tra kế tốn gồm? https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 21 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” a Bộ Tài chính; b Cơ quan tra cấp c Cả đáp án Câu 151 Quyền hạn, nghĩa vụ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước? a Nộp đầy đủ, hạn khoản thuế, phí, lệ phí khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật b Chấp hành quy định pháp luật kế toán, thống kê công khai ngân sách c Cả đáp án Câu 152 Chuẩn mực kế toán gồm? a Chuẩn mực kế toán gồm quy tắc phương pháp kế tốn để lập báo cáo tài b Chuẩn mực kế toán gồm quy định phương pháp kế toán để lập báo cáo tài c Chuẩn mực kế tốn gồm ngun tắc phương pháp kế toán để lập báo cáo tài Câu 153 Đối tượng kế tốn thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, nghiệp; hoạt động đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm? a Nguồn kinh phí, quỹ; b Nợ phải trả vốn chủ sở hữu; c Cả đáp án Câu 154 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%? a Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu; b Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; c Cả đáp án Câu 155 Đối tượng kế tốn thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khốn, đầu tư tài gồm? a Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng; b Các khoản tốn ngồi đơn vị kế tốn; c Cả đáp án Câu 156 Báo cáo tài nhà nước gồm? a Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; b Thuyết minh báo cáo tài nhà nước https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 22 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án Câu 157 Chứng từ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây? a Tên, địa quan, tổ chức, đơn vị cá nhân lập chứng từ kế toán; b Tên, địa quan, tổ chức, đơn vị cá nhân nhận chứng từ kế toán; c Cả đáp án Câu 158 Các hình thức cơng khai báo cáo tài chính? a Phát hành ấn phẩm; b Thơng báo văn bản; c Cả đáp án Câu 159 Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai nội dung? a thông tin thu, chi ngân sách nhà nước b Thông tin thu c Thơng tin chi, tốn thu Câu 160 Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%: a Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang ngân sách trung ương; b Thuế thu nhập cá nhân; c Cả đáp án Câu 161 Báo cáo tài đơn vị kế toán gồm? a Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; b Thuyết minh báo cáo tài chính; c Cả đáp án Câu 162 Những người khơng đăng ký hành nghề dịch vụ kế tốn gồm? a Cán b Công chức c Cả đáp án Câu 163 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách trung ương ngân sách địa phương? a Thuế thu nhập cá nhân; b Thuế tài nguyên, c Cả đáp án Câu 164 Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành đơn vị kế tốn? a Ít 05 năm https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 23 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” b Ít 15 năm c Ít 10 năm Câu 165 Nội dung kiểm tra kế toán gồm? a Kiểm tra việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; b Kiểm tra việc chấp hành quy định khác pháp luật kế toán c Cả đáp án Câu 166 Các khoản chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trung ương? a Chi đầu tư phát triển: b Chi dự trữ quốc gia c Cả đáp án Câu 167 Kế tốn trưởng phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a Có chun mơn, nghiệp vụ kế tốn từ trình độ trung cấp trở lên; b Có chứng bồi dưỡng kế tốn trưởng; c Cả đáp án Câu 168 Các nội dung thay đổi hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải thơng báo văn cho Bộ Tài chính? a Danh sách kế toán viên hành nghề; b Tên, địa hộ kinh doanh; c Cả đáp án Câu 169 Chi thường xuyên gồm? a Quốc phòng; b An ninh trật tự, an toàn xã hội; c Cả đáp án Câu 170 Cách sửa sổ kế tốn ghi có sai sót? a Ghi điều chỉnh cách lập “chứng từ điều chỉnh” ghi thêm số chênh lệch cho b Ghi cải cách gạch đường thẳng vào chỗ sai đồng thời đóng dấu đơn vị vào vị trí sửa c Cả đáp án Câu 171 Căn ghi sổ kế toán? a Căn vào chứng từ kế toán b Căn vào chứng từ kế tốn hóa đơn tốn c Căn vào chứng từ kế toán, giấy tờ khác có liên quan https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 24 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu 172 Bội chi ngân sách trung ương bù đắp từ nguồn sau? a Vay nước từ phát hành trái phiếu phủ, cơng trái xây dựng Tổ quốc b Vay nước từ khoản vay Chính phủ nước, c Cả đáp án Câu 173 Các loại hình Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán? a Doanh nghiệp tư nhân b Hợp tác xã c Cả đáp án Câu 174 Kỳ kế tốn q tính nào? a Kỳ kế toán quý 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày 31 tháng cuối quý; b Kỳ kế toán quý 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến ngày cuối tháng cuối quý; c Kỳ kế tốn q 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối tháng cuối quý; Câu 175 Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, phải công khai báo cáo tài năm thời hạn ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính? a 30 ngày b 60 ngày c 90 ngày Câu 176 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%? a Thuế môn bài; b Thuế sử dụng đất nông nghiệp; c Cả đáp án Câu 177 Đơn vị kế tốn phải lập báo cáo tài vào thời gian nào? a Cuối kỳ kế toán Quý; b Cuối kỳ kế toán năm; c Cả đáp án Câu 178 Tài liệu kế tốn gì? a Tài liệu kế toán sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán tài liệu khác có liên quan đến kế tốn b Tài liệu kế toán chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán tài liệu khác có liên quan đến kế tốn https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 25 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Tài liệu kế toán chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán tài liệu khác có liên quan đến kế tốn Câu 179 Kiểm tốn nội có nhiệm vụ sau đây? a Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ; b Kiểm tra xác nhận chất lượng, độ tin cậy thông tin kinh tế, tài báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị trước trình ký duyệt; c Cả đáp án Câu 180 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%? a Thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi công sản khác; b Thu kết dư ngân sách trung ương; c Cả đáp án Câu 181 Nhiệm vụ kế tốn gồm? a Phân tích thơng tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế, tài đơn vị kế tốn b Cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn theo quy định pháp luật c Cả đáp án Câu 182 Kế tốn trưởng có trách nhiệm sau đây? a Thực quy định pháp luật kế tốn, tài đơn vị kế tốn; b Tổ chức điều hành máy kế toán theo quy định; c Cả đáp án sai Câu 183 Ngân sách địa phương gồm? a Ngân sách quyền địa phương tỉnh, huyện, xã b Ngân sách quyền địa phương tỉnh, huyện c Ngân sách quyền địa phương huyện, xã Câu 184 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Bị giải thể, phá sản tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán; b Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giấy tờ khác có giá trị tương đương; c Cả đáp án Câu 185 Các khoản thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương? a Chi viện trợ: https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 26 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” b Chi bổ sung quỹ dự trữ tài địa phương c Cả đáp án Câu 186 Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, nghiệp; hoạt động đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm? a Thu, chi xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động; b Nợ xử lý nợ công; c Cả đáp án Câu 187 Lĩnh vực chi thường xuyên quan, đơn vị địa phương? a Sự nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề; b Sự nghiệp khoa học công nghệ; c Cả đáp án Câu 188 Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trường hợp sau đây? a Đánh giá lại tài sản theo định quan nhà nước có thẩm quyền; b Khi đơn vị có thay đổi máy nhân quản lý c Cả đáp án Câu 189 Thời gian kiểm tra kế tốn khơng q? a khơng 30 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ b không 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ c không 15 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ Câu 190 Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Tất kế toán viên hành nghề hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán b Chủ hộ kinh doanh bị khởi tố c Cả đáp án Câu 191 Chứng từ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây? a Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; b Chữ ký, họ tên người lập, người kiểm tra chứng từ kế toán c Cả đáp án Câu 192 Kế tốn trưởng phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn 02 năm người có chun mơn, nghiệp vụ kế tốn từ trình độ đại học trở lên b Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn 03 năm người có chun mơn, nghiệp vụ kế tốn từ trình độ đại học trở lên https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 27 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án sai Câu 193 Lĩnh vực chi thường xuyên quan, đơn vị địa phương? a Các hoạt động kinh tế; b Chi dự trữ quốc gia c Cả đáp án Câu 194 Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trường hợp sau đây? a Cuối kỳ kế toán năm; b Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản bán, cho thuê; c Cả đáp án Câu 195 Căn lập dự toán ngân sách nhà nước năm? a Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới b Tình hình thực ngân sách nhà nước năm trước c Cả đáp án Câu 196 Người làm kế tốn phải có tiêu chuẩn sau đây? a Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế tốn b Khơng thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, hưởng án treo c Cả đáp án Câu 197 Báo cáo tài đơn vị kế toán gồm? a Thuyết minh báo cáo tài chính; b Báo cáo Quyết tốn năm c Cả đáp án Câu 198 Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây? a Lập báo cáo tài tn thủ chế độ kế tốn chuẩn mực kế toán b Quản lý sổ sách kế toán quan, đơn vị c Cả đáp án sai Câu 199 Tạm cấp ngân sách cho nhiệm vụ chi nào? a Chi lương khoản có tính chất tiền lương; b Chi nghiệp vụ phí cơng vụ phí; c Cả đáp án https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 28 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” Câu 200 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Kê khai không thực tế gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế tốn; b Khơng kinh doanh dịch vụ kế toán 12 tháng liên tục; c Cả đáp án Câu 201 Những người không đăng ký hành nghề dịch vụ kế tốn gồm? a Cơng nhân, viên chức quốc phòng, Cơng an nhân dân b Cơng chức nghỉ hưu c Cả đáp án Câu 202 Các nội dung thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế tốn phải thơng báo văn cho Bộ Tài chính? a Giám đốc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp thành viên; b Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán; c Cả đáp án Câu 203 Thời gian chỉnh lý toán ngân sách nhà nước kết thúc vào ngày ? a 31 tháng 12 b 31 tháng 01 năm sau c 01 tháng 01 năm sau Câu 204 Hộ kinh doanh phép kinh doanh dịch vụ kế toán đáp ứng điều kiện sau đây? a Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; b Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán c Cả đáp án Câu 205 Bộ Tài tổng hợp, lập báo cáo tốn ngân sách nhà nước trình Chính phủ gửi Kiểm tốn nhà nước chậm là? a 10 tháng sau kết thúc năm ngân sách b 14 tháng sau kết thúc năm ngân sách c 12 tháng sau kết thúc năm ngân sách Câu 206 Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm? a Tài sản; b Nợ phải trả vốn chủ sở hữu; https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 29 “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Cả đáp án Câu 207 Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc trường hợp sau đây? a Làm sai lệch thơng đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài cung cấp thơng tin, số liệu báo cáo sai thật; b Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; c Cả đáp án https://cochithinen9.blogspot.com/ Page 30 ... Câu 22 Kỳ kế toán gồm? a Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý b Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng c Kỳ kế toán gồm kỳ kế kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng... kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán tài liệu khác có liên quan đến kế tốn b Tài liệu kế toán chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán. .. Sổ kế tốn gồm có ? a Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp b Sổ kế toán gồm sổ kế toán chi tiết https://cochithinen9.blogspot.com/ Page “Muốn nhanh mình, muốn xa nhau” c Sổ kế toán gồm sổ kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm thi công chức kế toán tải miễn phí tại (https://cochithinen9.blogspot.com/), trắc nghiệm thi công chức kế toán tải miễn phí tại (https://cochithinen9.blogspot.com/)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn