Phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh quảng nam

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 16:44

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ LÊ QUANG TUẤN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÙNG ðÔNG TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 ðà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN Người hướng dẫn KH: PGS TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: PGSTS Trương Tấn Quân Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế phát triển họp Trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Thực Nghị số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 Tỉnh ủy Quảng Nam phát triển du lịch Quảng Nam ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025, Quyết ñịnh 113/Qð-UBND ngày 10/01/2014 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai ñoạn ñến năm 2020, Quyết ñịnh số 389/Qð-UBND ngày 28/01/2011 UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng ðơng tỉnh Quảng Nam, đó, ưu tiên ñẩy mạnh chiến lược phát triển DLND vùng ðơng, theo định hướng “Phát triển chuỗi du lịch ven biển từ ðiện Bàn ñến Hội An, kết hợp với ñảo Cù Lao Chàm, khu vực Nam Hội An; Cùng khu vực ven biển Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành phát triển theo mơ hình Dịch vụ, Du lịch cao cấp Du lịch biển Với trọng tâm phát triển Hội An trở thành trung tâm Dịch vụ, Du lịch ñạt tiêu chuẩn quốc gia quốc tế ” Trong năm gần ñây, ngành du dịch, dịch vụ tỉnh Quảng Nam ñang phát triển tốt với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, điểm đến có chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp chọn vùng ðơng tỉnh Quảng Nam điểm ñến ñầu tư, phát triển khu du lịch, nghỉ dưỡng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu phức hợp DLND Vinpearl Nam Hội An, Dự án Khu thị du lịch ðiện Dương, Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng,… dự án góp phần quan trọng cho phát triển bền vững Quảng Nam, ñưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch nước khu vực Tuy nhiên, ñến nay, việc phát triển DLND bước đầu, quy mơ số lượng dự án đầu tư DLND vào hoạt động thấp; số dự án ñược cấp phép ñầu tư chưa triển khai thực vướng công tác quy hoạch, ñất ñai Chưa ña dạng loại hình xúc tiến, quảng bá du lịch; Hạ tầng giao thơng chưa đầu tư đồng bộ, chưa có liên kết điểm du lịch ñịa bàn tỉnh khu vực lân cận Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả người ñịa, am hiểu phần vùng ñất tâm huyết ñưa lý thuyết vào thực tiễn Với lý đó, tác giả chọn ñề tài “Phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðơng tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Trên sở lý luận thực tiễn DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam ðánh giá thành cơng đạt được, tồn hạn chế, từ đề phương hướng phát triển DLND vùng ðơng tỉnh Quảng Nam từ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan ñến phát triển du lịch, DLND - Phân tích thực trạng phát triển DLND vùng ðơng tỉnh Quảng Nam giai ñoạn - ðề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, thúc ñẩy phát triển DLND vùng ðơng tỉnh Quảng Nam thời gian đến 3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng phát triển DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam nào? - Giải pháp ñể thúc ñẩy phát triển DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam? ðối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 ðối tượng nghiên cứu ðề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu ðề tài tập trung nghiên cứu nội dung phát triển DLND, nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển DLND, chế, sách phát triển DLND vùng ðơng tỉnh Quảng Nam từ năm 2014 đến năm 2018, liệu sơ cấp ñược tiến hành ñiều tra từ khoảng thời gian từ tháng 3/2019 ñến tháng 4/2019 Tầm xa giải pháp ñến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập, điều tra liệu, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp chuyên gia, phương pháp kế thừa Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Trên sở lý luận khoa học du lịch, phát triển DLND thực tiễn, nội dung nghiên cứu đề tài góp phần làm sáng tỏ sở khoa học ñể phát triển lĩnh vực DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam, từ ñó ñề giải pháp cụ thể, huy ñộng tối đa nguồn lực góp phần đưa DLND vùng ðơng phát triển bền vững, định hướng, tạo sức lan tỏa cho phát triển công nghiệp, du lịch – dịch vụ tỉnh Quảng Nam Bố cục luận văn Chương 1: Một số vấn ñề lý luận phát triển DLND Chương 2: Thực trạng phát triển DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG 1.1.1 Các khái niệm phát triển du lịch nghỉ dưỡng a Du lịch Theo ðiều 3, Luật Du lịch Việt Nam 2017: “Du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến người ngồi nơi cư trú thường xuyên thời gian không 01 năm liên tục nhằm ñáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài ngun du lịch kết hợp với mục đích hợp pháp khác” b Các loại hình du lịch Loại hình du lịch hình thức du lịch tổ chức nhằm thoả mãn mục đích du lịch du khách Hoạt động du lịch thực thơng qua việc tổ chức loại hình du lịch c Lịch sử hình thành du lịch nghỉ dưỡng d Khái niệm du lịch nghỉ dưỡng “Du lịch nghỉ dưỡng loại hình du lịch đến nơi có điều kiện thiên nhiên, mơi trường thích hợp để thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi giải trí, phục hồi sức khoẻ lấy lại tinh thần sau ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng diễn sống” e Khái niệm phát triển du lịch nghỉ dưỡng Phát triển du lịch nghỉ dưỡng hoạt động khai thác có quản lý giá trị tự nhiên nhân văn nhằm thỏa mãn nhu cầu ña dạng khách du lịch nghỉ dưỡng 1.1.2 Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng a Căn vào nhu cầu ñi du lịch du khách - Du lịch chữa bệnh - Du lịch nghỉ ngơi kết hợp với tham quan hoạt ñộng thể thao, vui chơi giải trí b Căn vào ñặc ñiểm ñịa lý ñiểm du lịch - DLND biển - DLND núi - Du lịch nghỉ dưỡng làng q 1.1.3 ðặc điểm, vai trò yêu cầu ñối với du lịch nghỉ dưỡng a ðặc ñiểm b Vai trò du lịch nghỉ dưỡng c Yêu cầu du lịch nghỉ dưỡng 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG 1.2.1 Gia tăng quy mô du lịch nghỉ dưỡng a Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch nghỉ dưỡng Gia tăng quy mơ du lịch thể trực tiếp qua việc gia tăng giá trị kinh doanh mà ngành du lịch thu lại sau thời gian ñịnh b Gia tăng nguồn lực phục vụ du lịch nghỉ dưỡng Quy mơ DLND biểu gián tiếp, mặt quy mô nguồn lực phục vụ DLND c Gia tăng ñơn vị kinh doanh du lịch Cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm công ty du lịch, lữ hành, sở dịch vụ du lịch, sở lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí… sở kinh doanh phục vụ du lịch khác 1.2.2 Nâng cao chất lượng du lịch nghỉ dưỡng Nâng cao chất lượng DLND thực chất nâng cao mức độ hài lòng khách du lịch ñến với DLND 1.2.3 Sử dụng hiệu nguồn lực du lịch nghỉ dưỡng a Nguồn lực tài nguyên b Nguồn lực vốn c Nguồn lực khoa học công nghệ d Nguồn lực người e Nguồn lực hạ tầng f Nguồn lực sách 1.2.4 Liên kết ñể phát triển du lịch nghỉ dưỡng Việc liên kết ñiểm du lịch cần phải nghiên cứu thị trường khách du lịch cách kỹ lưỡng thận trọng, thị trường du khách phù hợp cần giữ lại, thị trường cần hướng tới tương lai, từ chủ động đưa phương án chuẩn bị nguồn lực ñể triển khai, ñể mở rộng mạng lưới du lịch ñảm bảo trì hoạt động hiệu khơng cao khơng hiệu thời gian đầu vận hành 1.2.5 Gia tăng kết kinh tế - xã hội mơi trường thu từ du lịch nghỉ dưỡng - Tăng hội việc làm cho dân cư: - Tăng thu nhập cho người lao ñộng: tăng thu nhập cho người lao ñộng lĩnh vực liên quan du lịch - Nâng cao nhận thức du lịch, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái - Mang lại lợi ích mặt tinh thần cho người dân ñịa phương 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ðẾN SỰ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG 1.3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên 1.3.2 Nhân tố xã hội 1.3.4 Môi trường kinh tế 10 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÙNG ðÔNG TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Gia tăng quy mô du lịch nghỉ dưỡng a Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch nghỉ dưỡng Xuất phát từ tín hiệu thị trường, lấy giá trị trải nghiệm du lịch khách mục tiêu để xác định nguồn lực cần có sở thiết kế hoạt động du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường khách Mục tiêu phát triển không mở rộng quy mô, gia tăng lượng khách mà hết chất lượng hiệu phục vụ khách du lịch; lấy giá trị trải nghiệm, giá trị thụ hưởng du lịch khách mục tiêu ñể phát triển sản phẩm du lịch Theo đó, thị trường mục tiêu đón khách đến du lịch nghỉ dương vùng ðơng nhóm khách có kỳ vọng nghỉ dưỡng biển, đảo, giải trí, thể thao biển gắn với tham quan di tích tìm hiểu văn hóa, lối sống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực sản vật Quảng Nam Các nhóm nhu cầu khác bổ sung kết hợp xoay quanh nhóm nhu cầu Số lượng khu DLND ngày tăng số lượng thấp, ñến cuối năm 2018, số phòng đưa vào hoạt động tăng cao, nâng tổng số phòng, biệt thự, hộ lưu trú DLND vùng ðơng tỉnh lên 7.615 phòng; đó, có 5.793 phòng khách sạn (trong đó, 07 khách sạn, khu resort đạt tiêu chuẩn với 2.059 phòng, 22 khách sạn khu resort đạt tiêu chuẩn với 2.553 phòng, 20 khách sạn khách sạn, khu resort ñạt tiêu chuẩn với 1.181 phòng ), 179 biệt thự với 1.745 phòng Cơng suất sử dụng phòng ước đạt 67% Một số sở lưu trú quy mơ lớn đưa vào ñón khách như: Vinpearl Nam Hội An, 11 Grandvrio Ocean Resort … b Gia tăng nguồn lực phục vụ du lịch nghỉ dưỡng Thống kê Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam cho thấy, số lao ñộng lĩnh vực du lịch ñã qua ñào tạo khoảng 15.000 người, nhu cầu ñặt ñến năm 2020 20.000 người Như vậy, vòng năm tới, tỉnh Quảng Nam phải đào tạo cấp tốc 5.000 người ñáp ứng kịp phát triển ngành du lịch Vài năm trở lại ñây, phát triển nóng ngành du lịch, kéo theo nhu cầu lao ñộng việc làm lĩnh vực tăng cao Riêng khu phức hợp Vinpearl nam Hội An hồn thành cần 4.000 lao động ðề án ñào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch ñến năm 2020, ñịa phương cần khoảng 20.000 lao ñộng trực tiếp 40.000 lao ñộng gián tiếp ðề án đặt mục tiêu đến năm 2020 có 90% số lao ñộng doanh nghiệp du lịch, khu, ñiểm du lịch tỉnh ñược ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ nghề bản, thiết yếu nghiệp vụ lễ tân, buồng, bếp, phục vụ bàn, thuyết minh viên - Gia tăng nguồn lực tài cho phát triển DLND: Ngồi việc dùng nguồn thu từ du lịch ñể ñầu tư cho du lịch, tỉnh ban hành nhiều chế, sách ưu ñãi, thu hút doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực dịch vụ - Gia tăng nguồn lực sở vật chất, ñồng hạ tầng kỹ thuật: Với mục tiêu, phát triển du lịch Quảng Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Quảng Nam phấn ñấu trở thành 12 trung tâm du lịch lớn nước Trong năm gần ñây, hạ tầng phục vụ du lịch ñã ñược ñịa phương trọng ñầu tư Từ năm 2007-2016, Quảng Nam ñã ñầu tư nhiều tuyến ñường tới khu, ñiểm du lịch từ nguồn hỗ trợ vốn hạ tầng du lịch Chính phủ, nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ñịa phương c Gia tăng ñơn vị kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng Theo báo cáo Sở VH-TT&DL, tính ñến tháng 3.2018 ñịa bàn tỉnh có 570 sở lưu trú du lịch ñang hoạt ñộng với khoảng 11.000 phòng Trong gồm 174 khách sạn (6 khách sạn sao, 20 khách sạn sao, 20 khách sạn sao, 36 khách sạn sao, 41 khách sạn sao, 10 khách sạn ñạt tiêu chuẩn, 41 khách sạn chưa xếp hạng), tổng cộng 8.504 phòng; 145 biệt thự du lịch (1.359 phòng); 250 homestay (1.000 phòng) Hơn 90% sở phân bố Hội An, lại chủ yếu Tam Kỳ, Núi Thành, ðiện Bàn, Thăng Bình 2.2.2 Nâng cao chất lượng du lịch nghỉ dưỡng, đa dạng hóa loại hình nghỉ dưỡng Quảng Nam năm qua có nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa loại hình DLND, quan, doanh nghiệp du lịch ñầu tư, tổ chức phục vụ khách: Show diễn Ký ức Hội An, Khai trương Cơng viên văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An, Khu nghỉ dưỡng vui chơi Nam Hội An, 2.2.3 Sử dụng hiệu nguồn lực du lịch nghỉ dưỡng a Nguồn lực tài nguyên Quảng Nam ñã sử dụng nguồn lực tài nguyên thiên nhiên 13 cách có hiệu phát triển du lịch nghỉ dưỡng Mới ñây, UBND tỉnh Quảng Nam ñã ñồng ý cho triển khai ñầu tư dự án khu du lịch sinh thái Trà Nhiêu Xanh diện tích 25 ha, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam với tổng mức ñầu tư 90 tỷ ñồng ðây khu du lịch sinh thái với mô hình kinh doanh sản phẩm du lịch bền vững kết hợp với yếu tố giữ gìn bảo vệ môi trường tự nhiên với tour du lịch trải nghiệm dịch vụ nhà hàng ẩm thực, khu resort thiên nhiên, cụm nhà lưu trú dân dã, góp phần làm phong phú thêm loại hình du lịch sinh thái cho ñịa phương b Nguồn lực vốn Trong năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam ñã tăng cường ñầu tư từ ngân sách Nhà nước cho phát triển du lịch vào hoạt động như: tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sở hạ tầng, quảng bá, xúc tiến du lịch Mặt khác, huy ñộng nguồn lực tài xã hội thơng qua hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch Nhà nước, tăng cường thu hút nguồn vốn ñầu tư trực tiếp gián tiếp từ nước ngồi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân ñầu tư kinh doanh du lịch c Nguồn lực khoa học công nghệ Trong năm qua, tỉnh Quảng Nam ñã mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch với công cụ: website du lịch Quảng Nam địa quangnamtourism.com.vn với 05 ngơn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nhật, Hàn), trang mạng xã hội; liên kết hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức JICA, UNESCO, ILO, EU…; tăng cường liên kết với ñịa phương nước ðà 14 Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội… d Nguồn lực người Theo thống kê từ Sở VHTTDL, nay, ngành Du lịch Quảng Nam sử dụng khoảng 15 nghìn lao động, tập trung nhiều khối lưu trú (70%); lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên (10%); dịch vụ khác (20%) Trình độ lao động làm việc sở lưu trú ñã qua ñào tạo từ sơ cấp trở lên ñạt tỷ lệ 65% Tuy nhiên, mức ñộ ñáp ứng u cầu cơng việc đạt 40 - 60% (tùy theo ngành nghề) e Nguồn lực hạ tầng Hạ tầng phục vụ du lịch ñược trọng, tỉnh Quảng Nam ñã ñầu tư số tuyến ñường ñến khu, ñiểm du lịch từ nguồn hỗ trợ vốn hạ tầng du lịch Chính phủ, nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ñịa phương Từ năm 2007-2018, tỉnh Quảng Nam ñã ñầu tư số tuyến ñường ñến khu, ñiểm du lịch, kết nối tỉnh, thành phố lân cận như: Hệ thống giao thơng đường gồm Quốc lộ 1A, ñường ven biển ðà Nẵng – Hội An – Chu Lai – Dung Quất, ñường Cao tốc ðà Nẵng – Quảng Ngãi tuyến quốc lộ thuộc hành lang kinh tế ðông – Tây Bên cạnh đó, hạ tầng sân bay Chu Lai tiếp tục ñược ñầu tư cải tạo, tăng lực tiếp nhận từ máy bay ATR72, Fokker 70, ñã ñảm bảo tiếp nhận máy bay A320, A321 tương ñương trở lên, tăng chuyến bay ñường bay Hà Nội - Chu Lai - Sài Gòn từ chuyến/ tuần, lên chuyến/ngày đảm bảo giao thơng thơng suốt nước khu vực, kết nối với ñiểm du lịch tiếng tỉnh tỉnh, thành phố lân cận f Nguồn lực sách Năm 2009, UBND tỉnh phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch tổng 15 thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam ñến năm 2015 ñịnh hướng ñến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2879/Qð-UBND góp phần định hướng phát triển du lịch với mục tiêu khai thác tiềm mạnh cua tỉnh, ñảm bảo phát triển hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà Theo đó, Tỉnh lựa chọn vùng ðơng thuộc địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai vùng trọng tâm quy hoạch phát triển loại hình du lịch, dịch vụ, kết nối điểm du lịch tuyến du lịch thành phố ðà Nẵng, Quảng Ngãi, tạo chuỗi liên kết phát triển du lịch vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung 2.2.4 Liên kết ñể phát triển du lịch nghỉ dưỡng Du lịch ngành kinh tế liên ngành, liên vùng Sự liên kết du lịch, liên kết vùng, miền tạo nên ñiểm nhấn cho thời ñiểm quan trọng trình phát triển 2.2.5 Gia tăng kết kinh tế - xã hội mơi trường thu từ du lịch nghỉ dưỡng Những năm nay, du lịch Quảng Nam ñang phát triển mạnh mẽ, hàng năm nhu cầu lao ñộng trực tiếp ngành tăng lên khoảng 10%/năm Ngành dịch vụ lưu trú ăn uống, phận quan trọng cấu thành lên sản phẩm du lịch, ñem lại doanh thu cho ngành Theo đó, tổng nhân lực ngành dịch vụ lưu trú ăn uống ñược dự báo tăng 15%/năm ñến năm 2020 Trong ngành dịch vụ lưu trú ăn uống có tăng nhanh lao ñộng phận dịch vụ bán hàng, với tỷ lệ 18,7%/năm ñến năm 2020 ñể hỗ trợ tăng trưởng ngành Như vậy, du lịch ñã tạo khối lượng việc làm lớn cho xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp nhân tố giúp 16 tăng cường bình đẳng giới lực lượng lao động nữ có hội làm việc nhiều 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DLND VÙNG ðƠNG TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Thành cơng hạn chế a Thành cơng - Quy mơ du lịch mở rộng, lượng khách du lịch hàng năm nước quốc tế tăng liên tục - Trình độ lao động ngành du lịch ñang bước ñược nâng cao, ñáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế - Cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thiết yếu xã hội phục vụ cho việc phát triển sở du lịch đầu tư tương đối đồng bộ, có liên kết vùng, liên kết ñiểm du lịch - Các chế, sách thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực DLND, có sách quản lý hoạt ñộng du lịch b Tồn tại, hạn chế - Chưa đa dạng hóa loại hình DLND, chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng hướng tới thị trường khách du lịch quốc tế - Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa cao, chủ yếu trình độ trung cấp trở xuống, trình độ giao tiếp ngoại ngữ mức tương ñối, chưa ñáp ứng nhu cầu, sản phẩm mới, số loại hình DLND - Cơ chế, sách nhiều bất cập, vấn ñề ñất ñai cấp phép ñầu tư Hiện nay, nhiều Dự án ñã ñược cấp phép ñầu tư chưa thực ñược vướng thủ tục đất đai - Cơng tác xúc tiến, quảng bá thương mại DLND nhỏ lẻ, 17 chưa khẳng định rõ nét vai trò, hình ảnh du lịch Việt Nam khu vực giới 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Quy hoạch phát triển khu DLND chưa đảm bảo hài hòa lợi ích phát triển kinh tế với lợi ích sinh thái nhân văn Chưa tạo ñồng thuận, thống người dân chủ ñầu tư công tác quy hoạch, thu hồi bồi thường giải phóng mặt phục vụ xây dựng Dự án - Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư chưa thực hấp dẫn 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÙNG ðÔNG TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Xu hướng phát triển du lịch giới a Xu hướng phát triển cầu du lịch Cùng với tăng trưởng số lượng, xu hướng nhu cầu tiêu dùng du lịch thay đổi Các loại hình, sản phẩm du lịch chuyển từ tiêu dùng sản phẩm kiểu truyền thống sang lựa chọn chương trình du lịch có loại hình Khách u thích loại hình du lịch mang tính chất thân thiện với môi trường du lịch sinh thái, du lịch ñồng quê loại hình du lịch nghỉ ngơi, tiêu dùng, dịch vụ phục vụ sức khỏe làm ñẹp Năm 2030, khách du lịch ñi với mục đích thăm viếng, sức khỏe tơn giáo chiếm 31% tổng lượng khách du lịch quốc tế; với mục ñích tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích cơng việc nghề nghiệp chiếm 15% b Xu hướng phát triển cung du lịch Theo Tổ chức Du lịch giới, Việt Nam 10 nước có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh giới Năm 2015, nước ta ñón gần triệu lượt khách quốc tế ðến năm 2017, số khách quốc tế ñạt lên 13 triệu lượt; tổng thu trực tiếp từ khách du lịch ñạt 500.000 tỉ ñồng 3.1.2 Bối cảnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam 19 Cùng nghiệp ñổi ñất nước 20 năm qua, ngành Du lịch Việt Nam có nhiều tiến ñạt ñược thành tựu ñáng ghi nhận Những tiêu khách, thu nhập, tỷ trọng GDP việc làm khẳng định vai trò ngành Du lịch kinh tế quốc dân Không thể phủ nhận, ngành Du lịch góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xố đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hố, bảo vệ mơi trường giữ vững an ninh, quốc phòng Xu hướng hội nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ kinh tế tri thức giới khu vực ñã ñang tạo hội ñồng thời thách thức ñối với phát triển du lịch Việt Nam 3.1.3 Quan ñiểm, mục tiêu phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðơng tỉnh Quảng Nam theo định hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam a Quan ñiểm phát triển du lịch, du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông c ðịnh hướng 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÙNG ðÔNG TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Gia tăng quy mô du lịch nghỉ dưỡng - Phát triển DLND trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vùng ðông tỉnh Quảng Nam sở phát triển hài hòa mục tiêu phát triển du lịch với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - Tiếp tục nghiên cứu khớp nối quy hoạch du lịch với quy hoạch phát triển ngành, ñịa phương liên quan phù hợp với 20 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh - Tập trung nghiên cứu, tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, kiện mang tầm khu vực, quốc tế ñể tạo ñiều kiện gắn kết phát triển DLND, tạo ñộng lực cho DLND phát triển loại hình gắn kết với kiện, trọng tâm xác ñịnh vùng phát triển thành phố Hội An - Xúc tiến, thúc ñẩy nâng cấp sân bay Chu Lai ñể tăng tuyến, chuyến bay ñi trung tâm du lịch nước khu vực 3.2.2 Nâng cao chất lượng du lịch nghỉ dưỡng, ña dạng hóa loại hình nghỉ dưỡng - Tạo sản phẩm du lịch ñặc thù, ñộc ñáo, thoả mãn kỳ vọng, gây bất ngờ ñể du khách dễ dàng tiếp cận trải nghiệm - Cần bố trí hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông hồn thiện chất lượng dịch vụ viễn thơng, cải thiện mạng lưới rộng hơn, triển khai nghiên cứu phát triển dịch vụ mới, xây dựng trung tâm bưu với trang thiết bị đại; - Xây dựng sản phẩm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh 3.2.3 Sử dụng hiệu nguồn lực du lịch nghỉ dưỡng - Tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ môi trường lĩnh vực du lịch khu du lịch nghỉ dưỡng - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực du lịch bảo vệ môi trường Lấy kinh nghiệm từ nước thực tốt việc bảo vệ cải thiện môi trường làm học vận dụng cách phù hợp 21 - ðối với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Quảng Nam cần phân bổ cho phát triển hạ tầng khu du lịch ñịa phương khu du lịch có tiềm địa bàn, ñặc biệt vùng ðông tỉnh - ðối với nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho du lịch Trong thời gian tới, ñịa phương vùng cần tiếp tục ñẩy mạnh thực xã hội hóa cơng tác đầu tư phát triển du lịch; khuyến khích thành phần kinh tế tham gia góp vốn đầu tư hình thức khác nhau, đặc biệt có chế thích hợp để thu hút nguồn vốn dân ñể ñầu tư phát triển du lịch - Hướng tới sử dụng công nghệ thông tin truyền thơng để hình thành hệ sinh thái du lịch, xây dựng ngành du lịch chất lượng cao phục vụ du khách Hệ sinh thái sản phẩm du lịch thơng minh - Dữ liệu hóa thơng tin du lịch phục vụ mục đích tra cứu dự báo, ủng hộ phát triển ứng dựng đặt phòng, mua vé máy bay dịch vụ số cung cấp sản phẩm du lịch địa bàn vùng ðơng tỉnh Quảng Nam - Khuyến khích, tạo ñiều kiện cho cán trẻ ñược học tập, ñào tạo cách du lịch - Tăng cường mở lớp ñào tạo nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, bar - ðầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông kết nối đến chân Dự án Tích cực, chủ động tiếp cận nguồn vay ODA ưu ñãi theo chương trình Chính phủ, thơng qua tổ chức tài Quốc tế WB, ADB 22 - Tập trung giải tồn tại, vướng mắc ñất ñai, ñầu tư dẫn ñến tạm dừng Dự án Khu DLND vùng ðông tỉnh Quảng Nam Xây dựng thực - Nâng cao hiệu lực, hiệu ñiều hành, quản lý cấp quyền địa phương, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh, Sở Kế hoạch ðầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai việc cấp phép ñầu tư, quản lý hoạt động đầu tư DLND Phát huy vai trò Ban Chỉ ñạo phát triển du lịch tỉnh 3.2.4 Liên kết ñể phát triển du lịch nghỉ dưỡng - Bên cạnh việc liên kết với ðà Nẵng Huế, huyện vùng ðông tỉnh Quảng Nam cần hồn thiện chế sách phát triển du lịch ñể liên kết rộng khu vực miền Trung – Tây nguyên - ðẩy mạnh quảng bá tuyên truyền phương tiện thơng tin đại chúng hình thức khác ấn phẩm (sách hướng dẫn tờ rơi, catalogue ) phương tiện trực quan (pa nô, biểu ngữ ) Xây dựng trạm du khách bên ñường ñể phục vụ, ñiều hành du khách, tổ chức chiến dịch phát ñộng thị trường - Tăng cường hiệu việc sử dụng công nghệ tin học nhằm tăng khả thu hút khách thông qua cổng thơng tin điện tử tỉnh, qua trang Web Sở Du lịch ngành, ñịa phương khác - Khuyến khích doanh nghiệp du lịch vùng ðơng tỉnh Quảng Nam xây dựng tour du lịch theo chủ đề - Phân tích cấu khách đến Quảng Nam năm qua cho thấy khách châu Âu, Bắc Mỹ chiếm phần lớn, khách ðông Nam Á chiếm số lượng ít; khách nội địa thấp so với tỉnh 23 khu vực Một số thị trường lên du lịch Việt Nam cần lưu ý Nga, Hàn Quốc 3.2.5 Gia tăng kết kinh tế - xã hội mơi trường thu từ du lịch nghỉ dưỡng - Cần hợp tác trao ñổi kinh nghiệm bảo vệ môi trường ñiểm du lịch, bảo ñảm thực nguyên tắc phát triển bền vững, tránh tác ñộng tiêu cực từ người khai thác, kinh doanh du lịch, khơng để bị “thương mại hóa” bị lạm dụng cho mục đích khác đầu tư, đặc biệt bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch biển… - Tăng cường tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch khơng thực quy định vệ sinh, môi trường - Nâng cao nhận thức cấp, ngành, toàn xã hội du lịch nghỉ dưỡng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 ðối với Chính phủ, Bộ ngành có liên quan 3.3.2 ðối với UBND tỉnh Quảng Nam 24 KẾT LUẬN Từ thực tế nghiên cứu ñề tài chương ñã mặt tồn du lịch nghỉ dưỡng vùng ðơng tỉnh Quảng Nam Và nhằm đưa du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam trở thành ñiểm du lịch nghỉ dưỡng thu hút khách nước quốc tế Trong chương ñã ñưa số giải pháp chung, cụ thể số kiến nghị nhằm khắc phục giải vấn ñề tồn du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam ðể loại hình du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam trở thành loại hình phát triển nguồn thu du lịch vùng ðơng tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh Quảng Nam với doanh nghiệp kinh doanh loại hình du lịch nghỉ dưỡng địa bàn huyện nhà ñầu tư du lịch vùng tương lai cần triển khai thực ñồng giải pháp để du lịch nghỉ dưỡng vùng ðơng tỉnh Quảng Nam trở thành ñiểm ñến hấp dẫn du khách tương lai ... với phát triển du lịch Việt Nam 3.1.3 Quan ñiểm, mục tiêu phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam theo ñịnh hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam a Quan ñiểm phát triển du lịch, ... tồn du lịch nghỉ dưỡng vùng ðơng tỉnh Quảng Nam ðể loại hình du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh Quảng Nam trở thành loại hình phát triển nguồn thu du lịch vùng ðơng tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh Quảng. .. tầng du lịch tỉnh Quảng Nam 10 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÙNG ðÔNG TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Gia tăng quy mô du lịch nghỉ dưỡng a Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch nghỉ dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh quảng nam , Phát triển du lịch nghỉ dưỡng vùng ðông tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn